diari

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. DECRET 98/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'una subvenció per a la realització d'inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes per a la seua connexió i operativitat logística amb el corredor mediterrani. [2016/6438]

(DOGV núm. 7846 de 08.08.2016) Ref. Base de dades 006050/2016

DECRET 98/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa d'una subvenció per a la realització d'inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes per a la seua connexió i operativitat logística amb el corredor mediterrani. [2016/6438]
Entre els objectius bàsics de la política industrial de la Generalitat es troben la generació de condicions favorables de l’entorn per al creixement empresarial, aconseguir un increment de la presència comercial de les nostres empreses en altres mercats, l’impuls d’estratègies de desenvolupament sostenible, així com la reorientació de l’estructura productiva regional, i l’atracció d’inversions internacionals.
En concret, entre les línies d’actuació previstes en el programa pressupostari 722.20 «Política Industrial» figuren, el suport a la reindustrialització i la millora de la competitivitat, l’impuls d’infraestructures industrials estratègiques i aprofitament d’infraestructures ja existents, i el desenvolupament d’estratègies de desenvolupament sostenible i millora contínua
Ford España, SL, és titular d’una terminal logística localitzada en el parc industrial d’Almussafes, que ja en l’actualitat posa a disposició d’altres empreses, per al seu ús, a fi de fomentar el transport ferroviari, la intermodalitat del trànsit de mercaderies, el medi ambient, i afavorir la competitivitat de les empreses i dels productes industrials i serveis.

Aquesta terminal logística constitueix una infraestructura que en l’actualitat es regeix per un ús obert, ja que és utilitzada per al transport de mercaderies per un gran nombre d’empreses pertanyents a diferents sectors i a diferents àrees. En aquest sentit, un estudi recent realitzat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) ha confirmat que actualment, més de la meitat de la capacitat de la infraestructura s’utilitzava per empreses diferents de la titular i que en un futur, mitjançant la seua connexió al Corredor Mediterrani, el percentatge d’ús per part de tercers podria arribar fins al 75 % d’aquesta.

Així mateix, la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes està situada en un enclavament estratègic de la Comunitat Valenciana. Està connectada als principals eixos de la Comunitat, adherida a la xarxa ferroviària estatal d’interés general, i disposa d’accés directe a la línia ferroviària preferent de mercaderies del Corredor Mediterrani. Aquesta ubicació permet tant la connexió multimodal directa amb Madrid i el port de València, com amb el Corredor Mediterrani i el port de Sagunt.
D’altra banda, es troba localitzada en un dels principals punts de referència d’activitat industrial de la regió, que comprén un ampli radi d’influència per la seua proximitat amb un entorn d’alta intensitat logística, i la seua connexió directa als principals nucs de comunicacions valencians.
La terminal suposa així un element primordial per a completar la implementació i funcionalitat del Corredor Mediterrani a la Comunitat Valenciana, i maximitzar la inversió pública que s’està realitzant al Corredor. Es tracta d’una infraestructura clau per a assegurar la intermodalitat necessària en línia amb els objectius de transport marcats per al Corredor.
Es tracta d’una infraestructura amb les característiques idònies per a impulsar les exportacions de la Comunitat Valenciana per ferrocarril a través del Corredor Mediterrani. La seua potenciació pot significar així un impuls de les exportacions del teixit industrial de la Comunitat Valenciana, en un entorn d’intensa activitat industrial, augmentant el nombre d’usuaris i beneficiaris de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes, i les càrregues ferroviàries actuals.
No obstant això, aquesta terminal logística ha d’adaptar-se al nou ample estàndard europeu (UIC) per a permetre la seua plena operativitat amb la infraestructura del Corredor Mediterrani. I tenint interés la Generalitat que hi haja una plataforma logística a la Comunitat Valenciana, connectada al Corredor Mediterrani, i sent que el cost d’adaptació d’aquesta és substancialment inferior a la construcció d’una nova terminal es considera necessari, atenent els criteris objectius d’idoneïtat i necessitat d’actuació pública exposats, incloure en la planificació d’infraestructures logístiques les actuacions d’adequació i modernització de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes.

Aquesta actuació està en línia amb la «Estratègia Logística de la Comunitat Valenciana» encaminada a establir les bases per a garantir la generació de valor afegit, activitat i ocupació entorn del cicle de la mercaderia.
Entre els objectius essencials d’aquesta «Estratègia logística de la Comunitat Valenciana» s’estableix la potenciació del transport de mercaderies per ferrocarril, i per a això es disposa com a línia bàsica d’actuació el desenvolupament d’un pla específic d’instal·lacions al servei del transport ferroviari de mercaderies. Així mateix, es preveu l’impuls del Corredor del Mediterrani la plena operativitat i funcionalitat del qual constitueix un element primordial de planificació logística a fi de convertir la Comunitat Valenciana en una plataforma de transport de referència, eficient i sostenible, sent l’eix bàsic de vertebració de les xarxes logístiques valencianes que permetrà establir una connexió interoperable amb la resta de la xarxa ferroviària europea, amb capacitat per a canalitzar de manera eficient els fluxos generats al llarg d’aquest eix, de gran dinamisme econòmic i exportador.
La «Estratègia logística de la Comunitat Valenciana» posa en valor la importància de la introducció de plataformes logístiques com a alternativa multimodal de concentració de serveis avançats i de localització pròxima a zones d’activitats industrial rellevants, la ubicació de la qual facilite la seua connexió amb altres nodes logístics i altres xarxes prioritàries de transport, en especial amb el Corredor Mediterrani com a eix bàsic de connexió de la regió amb Europa.
En aquest sentit, la terminal logística del parc industrial d’Almussafes, és l’única infraestructura dins de la seua àrea d’influència que permet actualment assegurar el desenvolupament logístic prioritari ferroviari en el marc del Corredor Mediterrani, màximament considerant l’actual situació de la terminal ferroviària de Silla, que presenta incompatibilitats mediambientals (en estar situada en zona urbana), així com limitacions tècniques i operatives, que desaconsellen la planificació d’actuacions d’impuls i connexió d’aquesta en el marc de la xarxa logística valenciana.
La logística i la seua intermodalitat són elements clau de la competitivitat de molts sectors industrials valencians a curt i mig termini. L’adaptació de la xarxa ferroviària espanyola a l’ample de via europeu permetrà la seua interconnectivitat al llarg de tot el Corredor Mediterrani, la qual cosa redundarà en un creixement de productivitat industrial. L’estalvi de costos de transport associat millora la competitivitat de les empreses amb el consegüent augment de les exportacions. En aquest marc, l’adaptació de la platja de vies del parc industrial d’Almussafes permetrà la interoperabilitat i plena connectivitat amb la resta de la xarxa ferroviària del Corredor Mediterrani, introduint en les instal·lacions el nou ample de via Europeu.
Aquesta adaptació, a més, afectarà previsiblement de forma directa empreses pertanyents a diversos sectors com el de l’automoció, alimentació, transport, productes químics, etc., de diverses ubicacions, com València, Alacant, Múrcia, Albacete, Conca o Madrid.
En aquest marc, en data 24.06.2016 l’empresa Ford, SL, ha presentat una sol·licitud en els termes requerits per l’article 6 del Reglament (UE) 651 /2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
El caràcter excepcional i la concessió directa de la subvenció a Ford España, SL, es fonamenta, així mateix, en les característiques geoestratègiques de la localització de la platja de vies, així com en la urgència a posar en marxa el projecte.
Un estudi recent realitzat respecte d’això per la Universitat de València, determina el 2018 com any òptim per a l’entrada en funcionament del Corredor Ferroviari de Mediterrani i el seu accés per la terminal d’Almussafes, en ser el moment en què es preveu un major volum de les exportacions. Una ràpida entrada en funcionament d’aquesta plataforma, ajudarà a reforçar l’agricultura i la indústria regional, que es veuran beneficiades amb uns menors costos de transport. No obstant això, la perspectiva del creixement econòmic assenyalat amb la posada en marxa d’aquesta inversió, es veuria retallat tant més, com més es prolongue en el temps la seua construcció.
Per tant, en l’actual context d’incipient recuperació econòmica, cal contribuir de la manera més àgil possible a recolzar aquells projectes que contribuïsquen de manera determinant a reforçar aqueixa recuperació global. I el Consell considera que l’adequació de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes a les condicions que permeten la seua connectivitat amb la infraestructura del Corredor Mediterrani és un d’ells.
En aquest context el procediment més adequat per a reforçar econòmicament el desenvolupament del projecte d’adaptació de la terminal logística del parc industrial d’Almussafes a l’ample de via europeu és la concessió directa de subvencions, segons allò que s’ha assenyalat en l’article 168.1.C) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que estableix que, amb caràcter excepcional, podran atorgar-se subvencions mitjançant concessió directa en aquells casos en què s’acrediten raons d’interés públic, social o econòmic o humanitari o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
Per tot això, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d’hisenda, i a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i amb la deliberació prèvia del Consell, en la seua reunió del dia 4 d’agost de 2016,



DECRETE

Article 1. Objecte del decret
Aquest decret té com a objecte establir les bases, que consten com a annex, reguladores de la concessió directa, amb caràcter excepcional i per raons d’interés públic de tipus econòmic, d’una subvenció a Ford España, SL, per a la realització de les inversions necessàries per a l’adequació de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes, de la qual és titular, a les condicions que permeten la seua connectivitat amb la infraestructura del Corredor Mediterrani.

Article 2. Raons d’interés públic que concorren en la seua concessió i impossibilitat de la seua convocatòria pública
Aquesta subvenció es concedeix de forma directa en aplicació del que preveu l’article 168.1.C) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
Les raons d’interés públic que justifiquen l’atorgament directe de la subvenció regulada en aquest decret es basen en la importància clau i en la urgència que té el projecte subvencionat per a afavorir la logística i la seua intermodalitat com a elements clau de la competitivitat de molts sectors industrials valencians a curt i mig termini en un context d’incipient recuperació econòmica.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Competència per a resoldre
S’autoritza la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d’indústria a resoldre la present subvenció.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret produirà efectes l’endemà de la publicació en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, podran les persones interessades interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10.1.A i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.


València, 4 d’agost de 2016

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ



ANNEX
Bases reguladores

Primera. Objecte de la subvenció
És objecte de regulació per mitjà d’aquestes bases la concessió directa d’una subvenció a Ford España, SL, per a la realització de les inversions necessàries per a l’adequació de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes, a les condicions que permeten la seua connectivitat amb la infraestructura del Corredor Mediterrani, durant el període 2016-2018.

Segona. Marc jurídic i compatibilitat amb la política de la competència de la UE
La subvenció regulada en aquestes bases s’acull al que preveu l’article 168.1.C) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Les raons d’interés públic que justifiquen l’atorgament directe de la subvenció regulada en aquest decret es basen en la importància clau i en la urgència que té el projecte subvencionat per a afavorir la logística i la seua intermodalitat com a elements clau de la competitivitat de molts sectors industrials valencians a curt i mig termini en un context d’incipient recuperació econòmica.
A més de per aquestes bases, la subvenció es regirà per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament, excepte en el que afecte els principis de publicitat i concurrència, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, així com pel que estableixen les altres normes de dret administratiu que siguen aplicables.

Igualment és aplicable el que disposa l’article 56 del Reglament (UE) No 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, per tractar-se d’una actuació dirigida a recolzar una infraestructura local que contribueix a millorar l’entorn de les empreses i els consumidors i a modernitzar i desenvolupar la base industrial. Queda, doncs, exempta de l’obligació de notificació establida en l’article 108, apartat 3, del Tractat, en complir els requisits establits en el dit Reglament, i en ser declarada compatible amb el mercat interior en virtut d’aquest, a d’acord amb l’article 107, apartat 3, del Tractat.

Tercera. Finançament de l’actuació
L’import de la subvenció ascendirà al 100 % de les inversions subvencionables a què fa referència la base primera, amb una aportació màxima de 10.000.000 euros, que s’abonaran a càrrec dels crèdits que a aquest efecte s’habiliten en el programa 722.20 «Política Industrial« dels pressupostos de la Generalitat, d’acord amb el següent desglossament per anualitats:
Exercici 2016: 3.000.000 euros
Exercici 2017: 5.000.000 euros
Exercici 2018: 2.000.000 euros
Per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió d’aquestes subvencions en l’exercici 2016, d’acord amb la previsió legal de l’últim paràgraf de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, mitjançant modificació pressupostària i una vegada aprovades aquestes bases per decret, es crearà una línia de subvenció, dins del programa pressupostari 722.20 «Política Industrial» del pressupost de la Generalitat per al 2016, per un import de 3.000.000 euros.
Les dotacions corresponents als exercicis 2107 i següents quedaran, en tot cas, condicionades a l’assignació que anualment preveja a aquest efecte la llei de pressupostos corresponent.
Si l’import de despesa justificada en cada anualitat és inferior a l’ajuda màxima prevista per aquestes bases, o es produeix concurrència d’ajudes que superen el cost de l’actuació, l’aportació de la Conselleria es minorarà en la quantia corresponent, sense perjudici del que preveu el paràgraf següent.
A fi d’assegurar l’adequació de les distintes anualitats al desenvolupament efectiu de l’actuació subvencionada, podran efectuar-se els necessaris reajustaments d’anualitats, de conformitat amb el que preveu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Quarta. Procediment de concessió: inici, instrucció i resolució
1. El procediment de concessió de la subvenció prevista en aquestes bases s’iniciarà a instància de l’interessat mitjançant la presentació d’un escrit en el termini màxim de 10 dies des de la seua entrada en vigor, preferentment en el Registre General del Complex Administratiu 9 d’octubre i dirigit a la direcció general competent en matèria d’indústria, acompanyat per:
1) Memòria en què es detallen les actuacions a realitzar, els objectius perseguits i el detall del pressupost previst, així com indicació expressa de les actuacions que hauran de portar projecte redactat per tècnic competent
2) Als efectes del que preveu l’article 6 del Reglament (UE) No 651/2014 també haurà de presentar la documentació següent:
a) Documentació preparada per Ford Espanya, SL, acreditativa de que es produeix:
i. Un augment substancial de l’abast del projecte o activitat gràcies a les ajudes, o
ii. Un augment substancial de l’import total invertit pel beneficiari en el projecte o activitat gràcies a les ajudes, o
iii. Una acceleració substancial del ritme d’execució del projecte o activitat que es tracte
3) Documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003 i article 22 del RD 887/2006, llevat que autoritze a la conselleria competent en matèria d’indústria, perquè aquesta puga demanar:
a) De l’Agència Estatal d’Administració Tributària, el certificat que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
b) De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social
c) Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d’hisenda, el certificat acreditatiu de què el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
d) Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari arreplegades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003.
e) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, acreditació d’estar exempt.
f) Declaració responsable relativa a què el sol·licitant no és deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions.
g) Declaració responsable relativa a qualsevol altra ajuda pública que haja obtingut o sol·licitat per a les mateixes despeses subvencionables
2. Actuarà com a òrgan instructor del procediment per a la concessió regulada en aquestes bases la direcció general competent en matèria d’indústria.
Les funcions de l’òrgan instructor seran:
a) Examinar la sol·licitud i la documentació presentada i comprovar les dades en virtut de les quals haja d’adoptar-se la resolució.
b) Avaluar la sol·licitud, tenint en compte la idoneïtat del projecte d’actuació proposat per al compliment de la finalitat de la subvenció.

c) Formular la proposta de resolució de concessió.
A aquests efectes, l’òrgan instructor podrà demanar la informació complementària que crega oportuna el sol·licitant, així com sol·licitar la col·laboració de personal tècnic especialitzat de la conselleria amb competències en matèria d’infraestructures.
3. L’òrgan competent per a dictar la resolució de concessió serà el conseller amb competències en matèria d’indústria.

Cinquena. Despeses subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables totes aquelles que responguen de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada, entre les previstes en el Reglament (UE) núm.651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014:
1. actius materials: els actius consistents en terrenys, edificis i instal·lacions, maquinària i equips
2. actius immaterials: aquells actius que no tenen una materialització física o financera, com les patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual.
Aquestes despeses es realitzaran entre el 24 de juny de 2016 i el 31 de desembre de 2018, o aquella altra data resultant dels possibles reajustaments d’anualitats que hagen pogut ser autoritzats.
En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà superar el valor de mercat. Quan l’import de la despesa en inversió subvencionable supere les quanties establides en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per al contracte menor, Ford España, SL, haurà d’aportar justificació d’haver sol·licitat almenys tres ofertes, amb caràcter previ a la contractació, segons el que disposa l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 27 de novembre, General de Subvencions, llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no hi haja en el mercat suficient nombre d’entitats que el presten o executen. L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se en la justificació, es realitzarà d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Als efectes del que estableix l’article 31 de la Llei General de Subvencions, es fa constar de forma expressa que no caldrà acreditar que les factures acreditatives de la despesa han sigut efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació. Sense perjudici d’açò, el pagament realitzat haurà de ser degudament acreditat per l’entitat beneficiària en la primera quinzena del segon trimestre de l’exercici pressupostari immediatament posterior a aquell en què s’haja realitzat la despesa.
No serà subvencionable l’IVA satisfet per l’adquisició de béns o serveis, i en general, qualsevol impost pagat pel beneficiari, llevat que s’acredite documentalment que forma part del cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari i que no és susceptible de recuperació o compensació, i en aquest cas haurà d’acreditar mitjançant un certificat o declaració responsable, la no subjecció o exempció d’aquest impost o la no deducció de l’IVA suportat en l’adquisició de béns i serveis.

Les factures que estiguen obligats a expedir i entregar els proveïdors atendran el que disposa el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació, consignant si és el cas, l’IVA repercutit.
L’import de la subvenció no excedirà de 10.000.000 d’euros, ni els costos totals de la infraestructura finançada amb fons públics superarà els 20.000.000 euros.

Sisena. Regles d’acumulació
La subvenció concedida d’acord amb aquestes bases podrà acumular-se amb qualsevol altra ajuda estatal, sempre que aquestes mesures d’ajuda es referisquen a costos subvencionables identificables diferents o amb qualsevol altra ajuda estatal, corresponent —parcialment o totalment— als mateixos costos subvencionables, únicament si aquesta acumulació no supera la intensitat d’ajuda o l’import d’ajuda més elevats aplicables a la dita ajuda en virtut del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014.

Setena. Subcontractació de les actuacions subvencionades
Ford España, SL, podrà subcontractar, si és el cas, fins a la totalitat de les actuacions objecte d’aquestes bases reguladores.
En el cas que l’import subcontractat supere el 20 % de l’import de la subvenció per a un exercici concret i se superen els imports màxims a què es referix la base cinquena, Ford España, SL, haurà de subscriure el contracte corresponent per escrit i sol·licitar prèviament l’autorització de la conselleria competent en matèria d’indústria per a la conseqüent contractació. A aquest efecte s’entendran autoritzats els respectius contractes, una vegada transcorregut el termini de quinze dies naturals des de la seua comunicació a la conselleria sense que aquesta haja manifestat la seua oposició a aquests.

Huitena. Règim de lliuraments
Els pagaments corresponents a l’aportació prevista en aquestes bases es faran efectius després de la comprovació, pels serveis competents de la conselleria, de la documentació justificativa de la inversió realitzada i mitjançant l’aportació de les factures corresponents i, si és el cas, altres documents justificatius de les despeses i de la inversió realitzada que reunisquen els requisits establits en la normativa vigent.. Serà admissible la realització de lliuraments parcials, per a la justificació dels quals es requerirà el mateix procediment i documentació.
A més i en el cas d’aquelles instal·lacions que requerisquen projecte tècnic, requisit que es justificarà per Ford España, SL, en presentar la seua Memòria d’actuacions, es presentaran certificacions d’obres o instal·lacions subscrites per tècnic competent, aprovades per Ford España, SL.
No obstant això, es podrà lliurar el 15 per cent de l’import de cada anualitat, amb la sol·licitud prèvia del beneficiari i presentació d’aval bancari per la quantia anticipada, constituït d’acord amb la normativa vigent en els serveis territorials de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

Novena. Justificació de la subvenció
La documentació acreditativa de la realització de la gasto i inversió serà presentada en la conselleria competent en matèria d’indústria fins al 6 de desembre de cada un dels exercicis. No obstant això, la conselleria podrà ampliar aquest termini.
Els justificants dels costos objecte de la subvenció s’acompanyaran d’un compte justificatiu, amb el contingut següent:
a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
1. Una relació classificada dels gastos i inversions en les activitats recolzades per esta subvenció, amb identificació del creditor i del document, el seu import i data d’emissió i, si és el cas, data de pagament.

2. Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, si és el cas, la documentació acreditativa del pagament.
3. Si és el cas, una relació detallada dels fons propis i d’altres subvencions i ingressos que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació del seu import, procedència i aplicació.
c) Un informe d’auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, realitzat amb l’abast, procediment i contingut disposat en l’Orde EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal (BOE 125, 25.05.2007).
A més, Ford España, SL. Presentarà junt amb la justificació de la subvenció:
1. Documents acreditatius de què l’entitat es troba al corrent en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social.
2. Declaració responsable de què el beneficiari es troba al corrent en el compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit, de conformitat amb el que disposa l’art. 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3. Declaració responsable de què Ford España, SL. Porta comptabilitat separada per les activitats objecte de subvenció.


Desena. Altres obligacions del beneficiari
Ford España, SL, es compromet a:
1. Realitzar i presentar una Memòria valorada i pressupost indicatiu de les activitats realitzades, dels projectes d’inversió i actuacions a realitzar, per al seu informe per la direcció general amb competències en Indústria. En aquesta Memòria s’especificaran les instal·lacions que requerisquen projecte tècnic i les que no.
2. Contractar les obres, serveis, subministraments i instal·lacions i supervisar la seua execució. Totes les contractacions que realitze Ford España, SL, es duran a terme de conformitat amb les disposicions previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el seu Reglament de desplegament, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valenciana.
3. Que el logotip de la Generalitat i la conselleria competent en matèria d’indústria aparega de forma rellevant en tota la publicitat, documentació i suports que es realitzen en les activitats objecte de subvenció. Les obres se senyalitzaran mitjançant cartells, prèviament autoritzats per la Generalitat, i se situaran en llocs visibles en l’entorn de l’actuació.
4. Complir el que disposa l’article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana quant a donar l’adequada publicitat de la subvenció segons estableix l’esmentat article.
5. Informar puntualment del desenvolupament de les actuacions a la conselleria competent en matèria d’indústria als efectes del seguiment i control de la seua realització, i comunicar en el termini d’un mes, des que es produïsquen, les dades corresponents a l’adjudicació definitiva de les obres i al seu inici, així com les incidències que puguen donar origen a modificacions del projecte, o als seus terminis d’execució.

6. Mantindre la utilitat de la infraestructura, i posar-la a disposició pròpia i dels usuaris interessats d’una forma oberta, transparent i no discriminatòria, atenent les necessitats que requerisca l’operativa d’aquesta, d’acord amb la normativa i consignes d’ús de la terminal que siguen autoritzades per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF).
7. L’adjudicació a tercers del contracte per a gestionar o explotar les infraestructures es realitzarà sobre una base oberta, transparent i no discriminatòria, tenint degudament en compte les normes de contractació pública que siguen aplicables. La gestió de la terminal haurà d’estar regida per les consignes i normes autoritzades per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF). Així mateix, en la gestió i explotació de la terminal hauran d’observar-se les obligacions establides en aquestes bases, i legislació aplicable. El preu que s’aplique per l’ús o la venda de la infraestructura, haurà de correspondre al preu de mercat.

8. Reembossar l’import de l’ajuda que excedisca de la diferència entre els costos subvencionables i el benefici d’explotació de la inversió.

Onzena. Òrgan de seguiment i control
Es crearà un òrgan de seguiment i control de les actuacions, format per dos representants de la conselleria amb competències en matèria d’indústria i dos representants de la conselleria amb competències en matèria d’infraestructures que serà presidida pel titular de la direcció general competent en matèria d’indústria o la persona en qui delegue. Les funcions de la Comissió seran les següents:
1. Supervisió tècnica del projecte constructiu i de l’execució dels treballs, així com el seguiment tècnic de l’evolució de les obres i la verificació de les memòries tècniques, entregues parcials i certificacions de la construcció a justificar. Aquesta funció serà liderada pels representants de la conselleria amb competències en matèria d’infraestructures com a experts tècnics en la matèria.
2. Supervisar la gestió econòmica i administrativa de la subvenció, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta execució i justificació de la subvenció per a assolir els objectius plantejats, incloent-hi a aquest efecte la solució, en primera instància, de les controvèrsies d’interpretació i compliment que puguen plantejar-se. Aquesta funció serà liderada pels representants de la conselleria amb competències en matèria d’indústria.
3. Emetre un informe o valoració final sobre el grau de compliment dels objectius consignats en la concessió de subvenció en què expressament haurà de fer-se menció de la comprovació de la circumstància que la suma de les aportacions que, si és el cas, realitzen els distints subjectes obligats en cap cas sobrepassa el cost de l’activitat a finançar, ni el seu valor de mercat.
Aquesta Comissió es constituirà en el termini d’un mes comptat des de la firma de la resolució de concessió mitjançant la convocatòria d’una reunió inicial, i haurà de reunir-se almenys una vegada cada tres mesos, o quan ho requerisca els assumptes a tractar.
Podrà assistir a les sessions d’aquesta comissió l’entitat beneficiària quan siga requerida per a això per la Presidència de la Comissió.
En allò no previst en aquesta base, el règim de funcionament de la Comissió s’ajustarà a allò que preveu la legislació bàsica de règim jurídic de les administracions públiques per als òrgans col·legiats.

Dotzena. Supervisió de projectes i de la seua execució
La conselleria competent en matèria d’infraestructures efectuarà:
1. La supervisió dels projectes tècnics d’execució de les obres i de les instal·lacions que ho requerisquen, així com els de les seues incidències.
2. La comprovació material de l’execució dels projectes de l’apartat anterior, per a això es concertaran amb el beneficiari les visites d’inspecció que es consideren necessàries per part dels tècnics competents que es designen a aquest efecte, en funció del calendari previst d’execució dels projectes.
3. La supervisió de les certificacions d’obra, tant de les ordinàries com les de liquidació, serà efectuada pels esmentats tècnics.
4. La prestació de col·laboració tècnica, si fóra requerida per a això pel beneficiari.

Tretzena. Reintegrament de la subvenció
Sense perjudici del que preveu la base deu apartat 8 s’exigirà el reintegrament de la subvenció en els casos i en els termes que preveu la normativa bàsica estatal de subvencions, d’acord amb el que preveu l’article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

linea