diari

ORDRE 10/2010, 20 de maig, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla d'Ús Públic del Parc Natural de la Serra Calderona. [2010/6051]

(DOGV núm. 6278 de 31.05.2010) Ref. Base de dades 006151/2010

ORDRE 10/2010, 20 de maig, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla d'Ús Públic del Parc Natural de la Serra Calderona. [2010/6051]
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 2.2, entre les finalitats primordials dels espais naturals protegits, l'ús social d'aquests en matèria d'estudi, ensenyament i gaudi ordenat del medi natural.
Aquest ús social, practicat de forma compatible amb l'adequada protecció dels valors ecològics i paisatgístics, és un dels objectius que van motivar la declaració de la Serra Calderona com a parc natural en virtut de l'article 8 de l'esmentada Llei 11/1994, mitjançant el Decret 10/2002, de 15 de gener, del Govern Valencià.
D'acord amb aquest objectiu, el pla rector d'ús i gestió (PRUG) d'aquest espai natural protegit, aprovat mitjançant el Decret 46/2006, de 31 de març, del Consell, preveu específicament, en l'article 15.1, l'elaboració d'un pla d'ús públic del parc natural per part de l'òrgan competent sobre espais naturals protegits mitjançant l'Oficina Tècnica del parc natural i del personal del parc natural i en col·laboració amb els ajuntaments que ha de contenir les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat, a l'ensenyament i a l'estudi dels valors ambientals i culturals del parc natural, efectuades per iniciativa pública, privada o mixta. Les directrius per a l'elaboració i execució del pla d'ús públic estan determinades en l'article 15.2 del PRUG, on es fa referència al capítol V del Decret 77/2001, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona (PORN).
El projecte del Pla d'ús públic va ser presentat formalment el 3 de desembre de 2009 a la Junta Rectora del parc natural, en el qual s'hi exposa el contingut i l'abast de l'esmentat pla, i obri un termini per a aportacions fins al 20 de gener tant per als membres de la Junta Rectora com per als agents socials i econòmics amb interessos en les matèries d'ús públic.
El projecte de pla d'ús públic va ser informat favorablement per la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona, en la reunió de 21 d'abril de 2010.
El Decret 46/2006, de 31 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra Calderona, en la disposició final segona, es faculta el conseller competent en matèria de medi ambient, en l'àmbit de les seues atribucions, per a dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al compliment del que disposa l'esmentat decret.
D'acord amb l'anterior, i a proposta de la directora general de Gestió del Medi Natural,
ORDENE
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Aquesta ordre té com a objecte aprovar el Pla d'Ús Públic del Parc Natural de la Serra Calderona com a document director de la gestió de l'esmentada matèria en l'àmbit territorial d'aquest espai natural protegit, la part normativa del qual consta en l'annex a aquesta ordre.
Article 2. Règim d'infraccions i sancions
El règim d'infraccions i sancions vigent en l'àmbit territorial del Parc Natural de la Serra Calderona és l'establit, amb caràcter general, per al conjunt dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, pel títol V, articles 52 a 61, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, o la normativa que la substituïsca i pels articles 76 i següents de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Documentació tècnica
La documentació tècnica corresponent al pla es troba disponible en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'espais naturals.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació
Es faculta la direcció general competent en matèria d'espais naturals per a dictar les resolucions necessàries per a l'aplicació, desenvolupament i interpretació del que disposa aquesta ordre.
Segona. Entrada en vigor
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 20 de maig de 2010
El conseller de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge,
i vicepresident tercer del Consell,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER
ANNEX NORMATIU DEL PLA D'ÚS PÚBLIC
DEL PARC NATURAL DE LA SERRA CALDERONA
Article 1. Visites de grups concertats i no concertats
1.1. Dels grups concertats
a) Les visites guiades concertades amb el parc natural tenen com a objectiu formar i sensibilitzar el visitant sobre els valors naturals i culturals del parc natural, sobre aspectes generals de la natura i el medi ambient i sobre les normes i comportaments a la natura i de respecte al medi ambient. Poden utilitzar els serveis públics de visites guiades tots els centres de formació, associacions, centres educatius i grups organitzats amb sol·licitud prèvia dins del marc i les condicions de participació dels programes d'interpretació i educació ambiental que anualment ofereix el parc natural.
b) Per a una millor comprensió dels valors naturals i culturals, les visites concertades podran utilitzar com a element de suport la visita al Centre d'Interpretació del Parc Natural, en funció de les característiques dels programes oferits cada any.
1.2. Dels grups no concertats
a) Les activitats realitzades per grups educatius, recreatius o empreses d'educació ambiental i de turisme de natura que siguen superiors a 50 persones han de ser comunicades amb una antelació mínima de 15 dies al director-conservador del parc natural. S'entén com a tals activitats les que no estan concertades dins dels programes d'interpretació i educació ambiental que ofereix el parc natural anualment però que es desenvolupen en l'àmbit d'aquest.
b) La comunicació ha de contenir dades que descriguen l'activitat que s'ha de realitzar, si fan ús d'equipaments d'ús públic i els itineraris, dia de l'activitat, horari previst, nombre de persones, lloc de procedència i rangs d'edats, com també la identificació del responsable del grup, telèfon i correu electrònic o postal de contacte.
c) L'equip tècnic del parc natural posarà a la disposició dels grups un model de comunicació que concretarà les dades que s'han d'aportar d'aquestes activitats educatives i recreatives. A més facilitarà informació als responsables del grup de les normes d'ús públic, bones pràctiques ambientals i recomanacions en relació amb les mesures d'autoprotecció, la seguretat i la prevenció del grup en l'espai natural.
1.3. Àrea d'especial protecció
a) Els grups que realitzen activitats educatives, recreatives o de turisme a la natura dins de l'àrea d'especial protecció han de comunicar la seua activitat en funció del nombre de persones participants, per a un major control i seguretat.
b) Per a grups de menys de 20 persones no cal realitzar tràmits, encara que han d'adoptar bones pràctiques ambientals durant la visita a l'espai natural. Els grups entre 20 i 36 persones han de comunicar verbalment a l'Oficina de Gestió del parc natural la realització de l'activitat. Aquesta comunicació s'ha de realitzar amb una antelació de tres dies abans de l'inici d'aquesta. Els grups superiors a 36 persones requereixen una comunicació al director-conservador del parc natural i s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies, detallant en la seua sol·licitud les mateixes dades que es descriuen en el punt 2.b) d'aquest article.
c) L'equip tècnic del parc natural, com a suport tècnic del director-conservador, facilitarà informació sobre tècniques de minimització d'impactes d'aquesta activitat en l'entorn, i informació sobre seguretat i autoprotecció del visitant.
Article 2. Senderisme
2.1. Notificació de grups senderistes
a) Les activitats de senderisme i excursionisme realitzades per grups superiors a 50 persones han de comunicar-se, amb una antelació mínima de 15 dies, al director-conservador del parc natural.
b) La comunicació ha de contenir dades relatives a l'itinerari de la ruta, dia de l'activitat, horari previst, nombre de persones, lloc de procedència i rangs d'edats, com també la identificació del responsable del grup, telèfon i correu electrònic o postal de contacte.
c) L'equip tècnic del parc natural posarà a la disposició dels grups un model de comunicació que detalle les dades que es requereixen per a un major control i seguiment d'aquestes activitats de senderisme, i facilitarà als responsables del grup informació relativa a les normes d'ús públic, bones pràctiques ambientals i recomanacions amb relació a la seguretat i la prevenció.
2.2. Àrea d'especial protecció
a) Els grups que realitzen activitats de senderisme i excursionisme dins de l'àrea d'especial protecció han de comunicar l'activitat en funció del nombre de persones participants. Per a grups de menys de 20 no cal realitzar tràmits, encara que han d'adoptar bones pràctiques ambientals durant la visita a l'espai natural.
b) Els grups entre 20 i 36 persones han de comunicar verbalment a l'Oficina de Gestió del parc natural la realització de l'activitat. Aquesta comunicació s'ha de realitzar amb una antelació de tres dies prèviament a l'inici d'aquesta. Els grups superiors a 36 persones requereixen una comunicació al director-conservador del parc natural i s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies, detallant en la sol·licitud les mateixes dades que es descriuen en el punt 2.b) de l'article anterior.
c) L'equip tècnic del parc natural, com a suport tècnic del director-conservador, facilitarà informació sobre tècniques de minimització d'impactes d'aquesta activitat en l'entorn, i informació sobre seguretat i autoprotecció del visitant.
2.3. Marxes senderistes organitzades
a) Les marxes senderistes o excursions organitzades no competitives de gran volum de participants han d'ajustar-se a criteris de sostenibilitat, seguretat i zonificació espacial i temporal. Per a l'autorització de l'administració ambiental s'estableix una quantitat màxima de 500 participants dins del parc natural, quantitat que pot ser ampliada amb justificació prèvia del promotor si l'activitat discorre majoritàriament en l'àmbit del PORN, i s'han d'establir garanties tècniques d'organització per al control i seguretat dels excursionistes i mesures de prevenció ambiental.
b) Els promotors/organitzadors de les marxes senderistes organitzades no motoritzades han de presentar la sol·licitud com a mínim amb tres mesos d'antelació per a l'autorització mitjançant el document Documentació del promotor: marxes populars, que s'estableix en l'annex 10 de la documentació tècnica corresponent al pla, amb tota la informació detallada perquè la conselleria competent en matèria de medi ambient la valore.
c) La documentació ha d'anar adreçada als serveis territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient, a fi que la direcció territorial, si és procedent, autoritze la marxa senderista, amb un informe previ de la direcció del parc natural i de les diferents unitats administratives competents en la matèria.
d) En el cas que la marxa proposada transcórrega per les dues províncies, serà la direcció general competent en gestió d'espais naturals la que emeta l'autorització, amb un informe previ dels serveis territorials i de l'informe del director-conservador del parc natural.
e) El termini màxim per a la notificació de les autoritzacions corresponents als apartats anteriors serà de dos mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Si transcorregut l'esmentat termini no s'ha notificat l'autorització, s'entendrà estimada per silenci administratiu.
Article 3. Ciclisme
3.1. Grups ciclistes
a) Els grups de ciclistes superiors a 15 persones requereixen l'autorització de l'administració ambiental competent, i han de sol·licitar-la als serveis territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient amb una antelació mínima d'un mes perquè el director-conservador informe sobre la ruta proposada i l'òrgan competent estime autoritzar-la o no, en funció de la zonificació espacial i temporal, amb la possibilitat de proposta d'un traçat alternatiu si és necessari.
b) El termini màxim per a la notificació de les autoritzacions corresponents a l'apartat anterior serà de 22 dies comptadors des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Si transcorregut aquest termini no s'ha notificat l'autorització, s'entendrà estimada per silenci administratiu.
3.2. Camins aptes per a la pràctica ciclista de BTT
La pràctica ciclista (cas de la modalitat BTT) es pot realitzar al parc natural sempre que discórrega per pistes forestals o camins rurals amb una amplària superior a 2,5 m, llevat que el parc natural establisca una restricció total o temporal d'accés en aquelles zones d'especial protecció i àrees sensibles, el qual ha d'estar sempre senyalitzat i informat.
Article 4. Rutes eqüestres
4.1. Grups de genets
a) Els grups de genets superiors a 10 persones requeriran autorització de l'administració ambiental competent, i s'ha de sol·licitar als serveis territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient amb una antelació mínima d'un mes perquè el director-conservador informe sobre la ruta proposada i l'òrgan competent estime autoritzar-la o no, en funció de la zonificació espacial i temporal, amb la possibilitat de proposta d'un traçat alternatiu si és necessari.
b) El termini màxim per a la notificació de les autoritzacions corresponents a l'apartat anterior serà de 22 dies comptadors des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Si transcorregut aquest termini no s'ha notificat l'autorització, s'entendrà estimada per silenci administratiu.
4.2. Habilitació de zones per a cavalls
Els cavalls no poden circular per l'interior de les zones recreatives i zones d'acampada, excepte en els accessos als equipaments de suport com ara abeuradors, amarratges i zones d'aparcament per als vehicles de càrrega.
Article 5. Espeleologia
5.1. Informació de l'activitat
La pràctica de l'activitat espeleològica dins del parc natural pot ser controlada o autoritzada per l'òrgan gestor, en funció de tipus d'activitat, si és de caràcter esportiu o científic. Per a la tramitació i seguiment d'aquestes activitats cal disposar de la col·laboració de la Federació d'Espeleologia de la Comunitat Valenciana, com a entitat representant dels clubs d'espeleologia.
5.2. Visites de caràcter esportiu
Per a les visites de caràcter esportiu es pot establir un sistema de control de l'activitat dels grups d'espeleologia entre l'Oficina Tècnica del parc natural i la Federació d'Espeleologia, en el qual es proporcionaran dades sobre les visites realitzades durant l'any. A partir d'aquesta informació l'òrgan gestor podrà establir regulacions o controls puntuals, si així s'estima necessari, d'acord amb el que estipula l'article 4 del Decret 65/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa el règim de protecció de les coves, i s'aprova el Catàleg de coves de la Comunitat Valenciana, en relació amb la pràctica espeleològica habitual. Els grups d'espeleologia han de notificar a la Federació les visites anuals a les cavitats, tant en nombre de participants com en dies, perquè l'entitat federativa remeta al parc natural aquesta informació.
5.3. Visites de caràcter científic
a) Les visites de caràcter científic són autoritzades per la conselleria competent en matèria de medi ambient tal com es detalla en l'article 4 de l'esmentat Decret 65/2006, i s'han de sol·licitar amb una antelació mínima de dos mesos. S'ha d'adjuntar el projecte d'investigació en què es descriguen els treballs previstos i el compromís escrit d'entrega al parc natural dels resultats obtinguts, per a la seua base documental científica.
b) El termini màxim per a la notificació de les autoritzacions corresponents a l'apartat anterior serà de 22 dies comptadors des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Si transcorregut aquest termini no s'ha notificat l'autorització, s'entendrà estimada per silenci administratiu.
Article 6. Proves esportives i marxes populars no motoritzades
6.1. Procediment d'autorització
a) Els promotors/organitzadors de les proves esportives o marxes populars organitzades no motoritzades han de presentar la sol·licitud per a l'autorització mitjançant el document denominat Condicionat per a proves esportives competitives i marxes populars, que s'estableix en l'annex 10 de la documentació tècnica corresponent al pla, amb tota la informació detallada per a la valoració per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient, tenint en compte el caràcter excepcional de les proves esportives, i amb l'obligació de presentar com a mínim la sol·licitud tres mesos abans de l'inici de la prova o marxa.
b) Des del parc natural es gestionarà, d'acord amb els promotors, un calendari anual de proves esportives i marxes populars per a evitar la coincidència de proves en el mateix període i lloc, la coincidència amb altres activitats autoritzades o els riscos derivats per condicions adverses que el desaconsellen.
c) La documentació ha d'adreçar-se als serveis territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient a fi que la direcció territorial, si és procedent, autoritze l'activitat, amb un informe previ de la direcció del parc natural i de les diferents unitats administratives competents en la matèria.
d) En el cas que l'activitat proposada transcórrega per les dues províncies serà la direcció general competent en matèria de gestió d'espais naturals la que emeta l'autorització, amb un informe previ dels serveis territorials i del director-conservador del parc natural.
e) El termini màxim per a la notificació de les autoritzacions corresponents als apartats anteriors serà de dos mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Si transcorregut aquest termini no s'ha notificat l'autorització, s'entendrà estimada per silenci administratiu.
6.2. Quotes per a les proves competitives
La quota màxima de participants per a les proves esportives de competició, tant pedestres com ciclistes, serà de 300, i l'organització ha d'establir les garanties específiques per al control i la seguretat dels participants i dels espectadors, com també establir les mesures de prevenció ambiental necessàries per al correcte desenvolupament de la prova. Aquesta quota pot ser ampliada amb justificació prèvia del promotor si l'activitat discorre majoritàriament en l'àmbit del PORN, i en aquest cas s'han d'establir garanties tècniques d'organització per al control i la seguretat dels esportistes i mesures de prevenció ambiental.
Aquesta quota i les garanties poden ser revisades per la conselleria competent en matèria de medi ambient en funció dels informes que servisquen d'avaluació i seguiment d'aquestes competicions.
6.3. Àrea d'especial protecció
L'àrea d'especial protecció és una de les zones prioritàries de conservació del parc natural on l'ús públic ha de ser més restringit quant al nombre de visitants. Per aquests motius no poden autoritzar-se proves esportives competitives i marxes multitudinàries populars que recórreguen l'àrea d'especial protecció, a causa de la fragilitat d'aquest entorn natural. Es buscaran en tot moment alternatives per a donar continuïtat al recorregut plantejat pel promotor de la prova esportiva o marxa popular.
Article 7 .Competicions de vehicles de motor
Les competicions de vehicles de motor no es poden desenvolupar i autoritzar al parc natural com a part dels objectius i directrius del pla d'ús públic d'acord amb l'article 47.4 del PORN. No obstant això, en la prova anual Ral·li Automobilístic Pujada al Garbí-Serra, l'autorització continuarà sent de caràcter excepcional, i atesos els requisits del Decret 8/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles per terrenys forestals de la Comunitat Valenciana. Aquesta autorització excepcional només podrà concedir-se durant un termini màxim de cinc anys posteriors a l'aprovació del pla d'ús públic, a fi d'atorgar als agents socioeconòmics implicats un termini suficient per a desenvolupar i consolidar un altre tipus d'iniciatives de desenvolupament turístic molt més coincidents amb la sostenibilitat i els objectius de conservació de l'espai natural protegit.
Article 8. Esdeveniments ludicofestius
8.1. Procediment d'autorització
a) Els esdeveniments ludicofestius que impliquen gran afluència de públic en terrenys forestals han de disposar de l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient, la qual pot establir les condicions per a la realització d'aquests, a fi de reduir impactes ambientals i establir mesures de prevenció i seguretat de l'activitat en l'entorn natural. El promotor de l'esdeveniment ha de sol·licitar als serveis territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient l'autorització com a mínim tres mesos abans del dia d'inici de l'activitat, i ha d'adjuntar informació detallada sobre l'acte, mesures de prevenció i seguretat, sistemes de recollida de residus, zones per a aparcament, si n'hi ha, i qualsevol altre aspecte que siga necessari per a la valoració i proposta de mesures per part del parc natural.
b) S'han de complir les condicions tècniques i les determinacions previstes en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del Parc Natural de la Serra Calderona i la normativa forestal vigent.
c) El termini màxim per a la notificació de les autoritzacions corresponents als apartats anteriors serà de dos mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Si transcorregut aquest termini no s'ha notificat l'autorització, s'entendrà estimada per silenci administratiu.
8.2. Coincidència amb altres activitats
Des del parc natural s'establirà un calendari anual d'esdeveniments ludicofestius (romiatges, festes patronals, etc.), que es coordinarà amb el calendari d'activitats educatives, recreatives i proves esportives. Aquest calendari disposarà, quant a l'actualització, de la col·laboració dels ajuntaments i entitats promotores; tindrà en compte la normativa específica del pla de prevenció d'incendis que especifica els períodes de riscos previstos en la normativa forestal, i procurarà la no-coincidència amb altres activitats.
Article 9. Noves activitats d'ús públic
9.1. Autorització ambiental
Tota nova activitat recreativa, esportiva, de turisme actiu o semblant no recollida en el pla d'ús públic i en els instruments normatius d'ordenació del parc (PORN i PRUG) requerirà l'autorització expressa de l'òrgan competent en gestió d'espais naturals i, en el cas que siga realitzada a la forest, caldrà l'autorització de l'òrgan competent en matèria de gestió forestal a fi d'avaluar l'impacte sobre el medi natural i garantir que no siguen incompatibles amb els objectius i la zonificació del parc natural, expressats mitjançant els instruments normatius d'ordenació. Aquesta autorització s'aplicarà tant per a la pràctica individual com per a la col·lectiva o organitzada.
9.2. Procediment
El promotor/organitzador de la nova activitat ha de seguir un procés de tramitació i validació que s'inicia amb la presentació del projecte d'activitat que s'ha de desenvolupar a la conselleria competent en matèria de medi ambient. La sol·licitud pot presentar-se en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adreçada a la direcció general competent en matèria de gestió d'espais naturals. Una vegada que s'autoritze el desenvolupament d'aquesta nova activitat per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient, el director-conservador informarà la Junta Rectora perquè en prenga coneixement.

linea