diari

ORDE 8/2011, de 19 de maig, de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es regula l'acreditació de la figura del mediador/a intercultural i el Registre de Mediadors Interculturals de la Comunitat Valenciana. [2011/6009]

(DOGV núm. 6529 de 26.05.2011) Ref. Base de dades 006172/2011

ORDE 8/2011, de 19 de maig, de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es regula l'acreditació de la figura del mediador/a intercultural i el Registre de Mediadors Interculturals de la Comunitat Valenciana. [2011/6009]
Preàmbul

Amb caràcter general, la regulació de la mediació intercultural ve donada per la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, que, en els seus articles 13 i 14, definix l'objecte de la mediació intercultural, i establix que l'administració autonòmica ha de promoure instruments de mediació intercultural i afavorir la formació especialitzada dels/les mediadors/es interculturals.
Esta previsió ha sigut objecte de desplegament reglamentari pel Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana. En esta norma es destina el títol IV exclusivament a la Mediació Intercultural, desenrotllant les funcions, ubicació de la figura, com també el procediment d'actuació del mediador o la mediadora intercultural. També s'establix en l'article 20 l'acreditació de les persones que vullguen exercir la mediació intercultural davant de la direcció general competent, per mitjà de la formació i l'experiència professional.
L'acreditació ha de s'ha de dur a terme per mitjà d'una orde de la conselleria competent que regule en profunditat este procediment.
Per a la tramitació d'esta orde s'ha evacuat el tràmit d'audiència entre les associacions més representatives de col·lectius de persones immigrants, i la resta d'entitats o institucions vinculades al sector de la immigració, per mitjà del Fòrum Valencià de la Immigració, en data 18 d'abril de 2011.
En virtut d'això, de conformitat amb l'anterior, i basant-se en la potestat reglamentària que m'atribuïx l'article 28 e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

ORDENE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. La present orde té com a objecte:
a. Regular l'acreditació de la figura de la mediació intercultural, a l'efecte del que establix el Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana.
b. Regular el Registre de Mediadors Interculturals de la Comunitat Valenciana.
2. És aplicable a totes les persones físiques que realitzen funcions de mediació intercultural en les entitats públiques o privades dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Acreditació del mediador/a intercultural
1. Tal com establix l'article 20.1 del Decret 93/2009 de 10 de juliol, del Consell, serà mediador/a intercultural, a l'efecte d'esta orde, la persona que acredite davant de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants una formació mínima de 250 hores en matèria de mediació intercultural, impartida per un centre d'estudis de reconegut prestigi en matèria d'immigració, consistent en coneixements, habilitats i actituds específiques en mediació intercultural, interpretació lingüística i sociocultural, àmbits d'intervenció de la figura mediadora i comunicació intercultural.

2. També es considerarà mediador/a intercultural, a l'efecte d'esta orde, la persona que acredite davant de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants una formació mínima de 150 hores en matèria de mediació intercultural impartida per un centre d'estudis de reconegut prestigi en matèria d'immigració, d'acord amb el que establix l'apartat anterior, així com un any d'experiència professional en l'àmbit de la mediació intercultural, segons disposa l'article 20.2 del Decret 93/2009 de 10 de juliol, del Consell.

3. Perquè els interessats siguen acreditats com a mediadors interculturals d'acord amb els paràgrafs anteriors, han de complir els requisits establits en la present norma i sol·licitar l'acreditació corresponent, que ha de ser resolta de forma favorable per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.

Article 3. Conceptes generals
A l'efecte establit en la present orde s'establixen els conceptes següents:
1. Mediació intercultural: modalitat d'intervenció de terceres parts en situacions socials de diversitat cultural significativa, orientada cap a l'acostament de les parts, la comunicació i la comprensió mútua, l'aprenentatge i el desenrotllament de la convivència i l'adequació institucional.
2. Centre d'estudis de reconegut prestigi:
a) entitats oficials o oficialment reconegudes en matèria de formació, com ara universitats públiques o privades i centres universitaris adscrits a estes, instituts, o fundacions en què existisca participació del sector públic,
b) entitats que tinguen establits convenis o acords específics per a impartir formació en mediació intercultural amb les administracions públiques.
3. Formació en matèria de mediació intercultural: s'entén per formació en matèria de mediació intercultural la formació en coneixements, habilitats i actituds específiques per al correcte exercici de la professió, com ara:
a) Interpretació lingüística i sociocultural.
b) Coneixements del fet migratori.
c) Principals models de gestió de la diversitat cultural.
d) Modalitats de la mediació intercultural (preventiva, rehabilitadora i transformadora).
e) Tècniques, ferramentes i procediments per a la negociació i la mediació en conflictes culturals.
f) Principals àmbits d'intervenció de la figura mediadora.
g) Comunicació i competència intercultural.


CAPÍTOL II
Acreditació de la mediació intercultural

Article 4. Requisits per a l'acreditació
1. Per a poder acreditar-se com a mediador/a intercultural s'han de complir els requisits següents:
a. Ser espanyol, nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea o estranger/a amb residència legal a Espanya.
b. Ser major d'edat.
c. Estar en possessió dels títols de formació específica en mediació intercultural en els termes de l'article 2 de la present orde.
d. Acreditar almenys un any d'experiència professional amb un mínim de 900 hores treballades en matèria de mediació intercultural, en els supòsits en què d'acord amb l'article 2 siga exigible.
2. Els interessats que desitgen acreditar-se com a mediadors interculturals poden a més aportar les titulacions acadèmiques oficials, homologades o convalidades en els termes de l'article 6.4 de la present orde.

Article 5. Formalització i presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds d'acreditació es formalitzaran segons el model que s'acompanya, com a annex I, a la present orde i aniran dirigides a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants. El model de sol·licitud està a disposició dels interessats en el Portal de la Generalitat () accedint als apartats «Guia Prop»-«Tràmits i Servicis».
2. Les sol·licituds, degudament formalitzades junt amb la documentació corresponent, poden presentar-se en el Registre de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. La sol·licitud també pot presentar-se per via telemàtica en el Portal de la Generalitat (www.gva.es) accedint als apartats «Administració Online» - «Guia Prop».

Article 6. Documentació
Tota sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
1. Fotocòpia compulsada del DNI, o del NIE de la persona sol·licitant, o bé autorització expressa a la conselleria competent perquè esta comprove les dades d'identitat del sol·licitant per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons establix l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.
2. Certificats acreditatius de les accions formatives realitzades en les matèries descrites en els articles 2 i 3, emesos per les persones que exercisquen la secretaria del centre formatiu.
En estos certificats es faran constar així mateix el nom de l'acció formativa, centre responsable de l'acció formativa, qualificació obtinguda, lloc de realització, tipus i modalitat de l'activitat (presencial, no presencial o mixta), duració, data d'inici i finalització i nombre d'hores de duració, si és el cas, segons modalitat.
3. En al cas que siga necessari acreditar l'experiència professional en l'àmbit de la mediació intercultural de l'article 2.2, s'ha de presentar la documentació següent:
a. Els treballs per a administracions públiques s'acreditaran sempre per mitjà de certificació oficial de l'òrgan competent.
b. La resta dels treballs per compte d'altri, per mitjà del contracte de treball i certificació de l'empresa de les funcions dutes a terme, quan estes no puguen deduir-se dels termes del contracte, sense que s'admeta contradicció entre ambdós documents. En tot cas, és obligatòria la presentació de la certificació o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue en el grup o grups de cotització corresponent a l'experiència acreditada. En el supòsit de contradiccions preval la vida laboral.

c. Per al supòsit de professionals i autònoms, llicència fiscal o IAE, i certificació de col·legiació, quan procedisca, així com certificació o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue en el grup o grups de cotització corresponents a la categoria convocada. Quan procedisca, i en substitució d'estos documents, s'aportarà certificació oficial que acredite haver cotitzat en el Règim Especial o en la Mutualitat corresponent.

d. Els servicis d'interés general prestats com a voluntari/ària en organitzacions públiques o privades seran certificats per estes de manera que quede demostrada l'experiència en mediació intercultural.
4. Els interessats poden incloure en la sol·licitud les titulacions oficials de Batxiller o Tècnic, o de nivell acadèmic superior a estes.
Caldrà ajustar-se al que establix la normativa en matèria d'educació sobre equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller.
En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'ha d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació si és el cas, a efectes acadèmics i professionals. Este requisit no és aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari vigents.


Article 7. Instrucció
1. Rebudes les sol·licituds i la documentació corresponent, la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, verificarà si la documentació presentada està completa i és correcta.
2. Quan la sol·licitud no reunira els requisits mínims per a la seua tramitació o no acompanyara tota la documentació exigida, es requerirà a les persones sol·licitants perquè en el termini de 10 dies esmenen les deficiències o aporten els documents requerits, en els termes previstos per l'article 71 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. Per a valorar el compliment del requisit de formació de l'article 2, es tindran en compte els criteris enumerats en l'article 3.3 de la present orde.
4. La direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants en qualsevol moment, pot comprovar el compliment dels requisits que siguen aplicables establits en la present orde, formulant els requeriments que siguen necessaris.

A l'efecte, realitzarà d'ofici les actuacions necessàries per a la verificació i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

Article 8. Resolució
1. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, resoldrà la sol·licitud d'acreditació motivadament dins del termini de tres mesos, comptadors des de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
2. Transcorregut el termini indicat en el paràgraf anterior sense que es produïsca la notificació a la persona sol·licitant de la resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud d'acreditació.
3. Contra la resolució dictada sobre l'acreditació, pot interposar-se recurs d'alçada d'acord amb la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
4. Les acreditacions quedaran sense efecte i podran ser revocades d'ofici per la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, després de la tramitació del corresponent procediment amb audiència de la persona interessada, si s'incompliren les condicions, requisits o terminis als quals estigueren subordinades, o quan desapareguen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o en sobrevingueren altres que, si hagueren existit llavors, haurien justificat la denegació.
5. La resolució favorable d'acreditació, acordada per la direcció general amb competències en matèria d'integració social de les persones immigrants inclourà l'acord d'inscripció d'ofici dels interessats en el Registre de Mediadors Interculturals de la Comunitat Valenciana.

6. Les persones acreditades han de comunicar a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants qualsevol modificació relativa a les condicions de l'acreditació o dades que consten en el Registre.
Estes modificacions han de comunicar-se en el termini de quinze dies hàbils comptats des de l'endemà a aquell en què es produïsquen els canvis i han de ser tramitades de conformitat amb el procediment d'este capítol.


CAPÍTOL III
Registre de Mediadors Interculturals

Article 9. Adscripció i configuració
1. Es crea el Registre de Mediadors Interculturals de la Comunitat Valenciana, que estarà adscrit a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
2. La persona responsable del Registre serà la persona titular de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
3. El Registre de Mediadors Interculturals es constituïx com un instrument de seguiment i publicitat de les persones mediadores interculturals inscrites en la Comunitat Valenciana.

Article 10. Organització i funcionament del Registre
1. Les inscripcions es realitzaran d'ofici, seguint l'orde temporal de resolució.
2. L'accés a les dades del Registre de Mediadors Interculturals es produirà d'acord amb les regles assenyalades en l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. Els mediadors interculturals inscrits estaran obligats a comunicar al Registre de Mediadors Interculturals qualsevol modificació de les seues dades, en el termini de quinze dies hàbils comptats des de l'endemà a aquell en què es produïsquen els canvis.

Article 11. Estructura i contingut
1. El Registre constarà d'una única secció. A cada persona acreditada que s'inscriga inicialment, se li assignarà un número diferent i correlatiu en el Registre, i s'introduiran a continuació les dades següents:

a. Nom i cognoms de la persona física acreditada.
b. DNI o NIE de la persona acreditada.
c. Titulació acadèmica si és el cas.
d. Domicili.
e. Data de la inscripció.
f. Número registral.
2. La conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants pot ampliar les dades que han de figurar en el Registre.

Article 12. Efectes de la inscripció
1. La inscripció té efectes des de la data de la resolució administrativa que l'acorde.
2. La inscripció no conferirà a les persones interessades més dret que el de la constància dels actes i dades de què porta causa.
3. El tractament de les dades de caràcter personal que figuren en este Registre s'ajustarà al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la seua normativa de desplegament.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Acreditacions provisionals
1. Els titulars d'acreditacions provisionals emeses per la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, disposaran del termini d'un any des de l'entrada en vigor de la present norma per a validar els requisits exigits en l'article 2 de conformitat amb el procediment regulat en el capítol III.
2. Transcorregut el termini establit en l'apartat anterior sense que els interessats hagen obtingut resolució favorable a la validació, les acreditacions provisionals previstes en l'apartat 1 es consideraran caducades.DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 19 de maig de 2011

El conseller de Solidaritat i Ciutadania,
Rafael Blasco CastanY

linea