diari

ORDRE 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. [2018/6350]

(DOGV núm. 8328 de 29.06.2018) Ref. Base de dades 006420/2018

ORDRE 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. [2018/6350]
PREÀMBUL

Les ajudes a la millora de l’eficiència energètica són un element fonamental en el procés de rehabilitació d’edificis per la necessitat de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i alhora iniciar el procés d’instaurar una economia basada en baixes emissions de carboni d’acord amb les directives emanades de la Unió Europea.
S’imposa com a obligació prèvia a la tramitació de les ajudes la realització del IEEV.CV (Informe d’Avaluació de l’Edifici) que proporciona, entre altres, informació de l’avaluació energètica de l’edifici, informació fonamental per a verificar les característiques inicials i finals de la rehabilitació.
Es dóna contingut a un nou impuls a la rehabilitació d’edificis i habitatges, per a buscar una major efectivitat de les ajudes convingudes amb l’Estat, així com les aportacions de la Generalitat en el Pla estatal d’habitatge 2018-2021, en el qual, entre les seues línies de subvenció, es troba la rehabilitació energètica d’edificis, dins del Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, en relació amb el que estableix el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge 2018-2021.
Correspon establir les bases reguladores de la convocatòria d’aquest tipus d’ajudes dins del Pla estatal d’habitatge 2018-2021. La dotació de la línia pressupostària del Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges podrà realitzar-se inicialment amb fons de la Generalitat i una vegada se subscriga el corresponent conveni entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Foment la dotació de la convocatòria podrà absorbir el finançament que s’acorde amb el Ministeri de Foment per al Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges.
En l’impuls decidit a la rehabilitació, i considerant l’experiència de convocatòries anteriors, les bases reguladores que s’aproven mitjançant aquesta ordre plantegen optimitzar al màxim la necessària gestió que comporta aquest tipus d’actuacions, les majors dificultats de les quals es donen en els grups de menors recursos, tant respecte a l’organització i gestió com respecte al necessari finançament.
Per això s’estableix una simplificació de la documentació que s’ha d’aportar per a sol·licitar les ajudes i s’han incorporat mesures que agilitaran la tramitació d’aquestes.
Es podran finançar, a càrrec del Ministeri de Foment, les ajudes previstes en el pla estatal per import del 40 per 100 del pressupost de les obres i una subvenció addicional del 35 per 100 per a aquells habitatges on residisquen unitats de convivència amb recursos limitats a 3 vegades l’IPREM. A més, es preveu concedir a càrrec de fons propis de la Generalitat ajudes per import d’un 10 per 100 del pressupost de les obres.

Es prioritzarà la concessió de les ajudes en els grups d’habitatges de pitjor estat de conservació i de pitjor qualitat constructiva buscant d’aquesta forma potenciar els processos de rehabilitació en els àmbits de major vulnerabilitat potencial i contribuir a resoldre problemes que d’una altra forma és difícil que es pogueren solucionar, en aquest cas, aquells relacionats amb l’eficiència energètica dels edificis.
Quant a la política de la competència de la Unió Europea, les ajudes que es convoquen no requereixen notificació o comunicació a la Unió Europea, atés que no falsegen o amenacen amb falsejar la competència, ja que no afecta l’exercici d’activitats econòmiques, de conformitat amb el que estableix l’article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
D’acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en l’exercici de la potestat reglamentària l’Administració pública actuarà d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, i la present ordre estarà en tot moment subjecta a aquests principis.
En virtut de tot el que s’ha exposat anteriorment, evacuats tots els informes preceptius, vistos l’article 149.1.9 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i altres normes de general i pertinent aplicació, d’acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i en virtut de les facultats conferides per l’article 28.e, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

ORDENE

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
S’aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d’edificis del Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, el contingut del qual consta en l’annex a la present ordre, i que tenen com a objecte articular ajudes per a la rehabilitació energètica dels edificis d’habitatges, en règim de concurrència competitiva.

Article 2. Convocatòria
El procediment d’atorgament de les ajudes regulades en les bases que s’aproven mitjançant la present ordre s’iniciarà mitjançant la resolució de convocatòria corresponent, l’aprovació de la qual queda supeditada en tot cas a l’existència de disponibilitat pressupostària.
Aquesta resolució de convocatòria serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. No-incidència pressupostària
L’aprovació de la present ordre no té incidència en el pressupost de la Generalitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogada l’Ordre 6/2017, de 21 d’abril, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Normativa aplicable
A més del que estableix aquesta ordre, seran aplicable el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge 2018-2021; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la resta de normativa de preceptiva aplicació.

Segona. Habilitació normativa
La direcció general competent en matèria d’habitatge queda facultada per a dictar totes les instruccions i resolucions que siguen necessàries per al desenvolupament i aplicació de la present ordre.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 25 de juny de 2018

El secretari autonòmic de la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori,
p. d. (D 4/2018, de 26 de març, del president de la Generalitat;
DOGV 8262, 27.03.2018),
JOSEP VICENT BOIRA MAIQUES
ANNEX
Bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d’edificis del Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021

Primera. Objecte
Les presents bases reguladores tenen per objecte regular ajudes de rehabilitació d’edificis per a les actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb el que disposa en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d’habitatge 2018-2021, així com les ajudes addicionals de la Generalitat.

Segona. Abast de les actuacions de rehabilitació
Seran subvencionables les actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat que afecten:
a) Edificis d’habitatges unifamiliars, aïllats o agrupats en fila, fins i tot l’interior de l’habitatge.
b) Edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva, tant els elements comuns com l’interior dels habitatges.

Tercera. Persones beneficiàries
Les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, les cooperatives o els propietaris únics d’edificis d’habitatges, així com les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d’immobles a rehabilitar, podran ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes.
També tindran la consideració de beneficiaris o perceptors de les ajudes, les empreses constructores, empreses de serveis energètics, arrendatàries o concessionàries dels edificis, que acrediten mitjançant contracte vigent amb la propietat, la facultat expressa per a escometre les obres de rehabilitació objecte del programa.
Quan el propietari de l’habitatge i l’arrendatari acorden que aquest últim costege a càrrec seu les actuacions de rehabilitació, l’arrendatari haurà de sol·licitar de la comunitat de propietaris l’adopció de l’acord corresponent per a poder sol·licitar les ajudes i ser-ne beneficiari.

Les persones i entitats beneficiàries hauran de tindre els requisits previstos en la normativa aplicable en matèria de subvencions i, en particular, el que es disposa en els articles 7 i 41 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, en els quals s’estableixen els requisits específics de les persones beneficiàries del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Quarta. Còmput d’ingressos
A l’efecte de la valoració d’ingressos de les persones físiques o de la unitat de convivència constituïda per diverses persones físiques que siguen part beneficiària de les ajudes, es partirà de la quantia de la base imposable general i de l’estalvi, regulades en els articles 48 i 49, respectivament, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, corresponent a la declaració o declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat de convivència relativa a l’últim període impositiu amb termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de l’ajuda.
A l’efecte d’aquesta ordre, es consideraran membres de la unitat de convivència el conjunt de persones que habiten i gaudeixen d’un habitatge de forma habitual i permanent, independentment de la relació que hi ha entre aquestes.
Els ingressos seran comparats amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) referit a catorze pagues.
En el cas que no es dispose de dades fiscals recents, es podran sol·licitar altres dades o informacions, incloent-hi la declaració responsable sobre els ingressos de la unitat de convivència.

Cinquena. Requisits dels edificis objecte del programa
Els edificis que s’acullen al present programa d’ajudes compliran els següents requisits:
a) Haver sigut acabats abans de 1996.
b) Almenys el 70 per 100 de la seua superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa, tinga ús residencial d’habitatge.
c) Almenys el 50 per 100 dels habitatges de l’edifici constituiran el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar l’ajuda.
En el cas d’habitatges unifamiliars, aquest ha de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar l’ajuda.

Sisena. Condicions particulars de les actuacions objecte d’ajudes
1. Per a l’obtenció de les ajudes relacionades en aquest programa, es requereix que:
a) L’edifici dispose de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEEV.CV) emplenat i subscrit per persona tècnica competent.

b) Les actuacions han de disposar de l’acord de la comunitat de propietaris per a l’execució de les obres, excepte en els casos d’edificis de propietari únic.
c) Per a la sol·licitud d’ajudes s’aportarà el projecte de l’actuació a realitzar. Si no es disposa en aqueix moment del projecte de l’actuació, s’aportarà una memòria redactada per tècnic competent en què es justificaran les actuacions a realitzar i s’aportarà un croquis acotat de l’estat actual i reformat, així com un pressupost detallat de les obres i desglossat tal com s’estableix en el formulari normalitzat Full resum de les actuacions de rehabilitació.
Una vegada dictada la resolució de concessió d’ajudes, s’aportarà el corresponent projecte d’execució de les obres en el moment de sol·licitar l’abonament de les ajudes. En el cas que les actuacions no exigisquen cap projecte, s’aportarà memòria descriptiva de l’actuació, incloent-hi pressupost detallat de les obres i plànols, tal com s’estableix en el paràgraf anterior.
En qualsevol cas un tècnic competent justificarà la coherència de l’actuació proposada amb l’Informe d’Avaluació de l’Edifici i l’adequació al Codi Tècnic de l’Edificació fins on siga viable, urbanísticament, tècnicament o econòmicament.
2. El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir de vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l’ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquest termini podrà estendre’s excepcionalment a vint-i-sis mesos quan es tracte d’edificis de més de 40 habitatges.
Si per causes alienes al beneficiari o promotor de l’actuació la concessió de la llicència municipal, o autorització administrativa de què es tracte, es demora i no es concedeix en el termini de sis mesos des de la seua sol·licitud, el termini anterior es podrà incrementar en sis mesos.
Aquests terminis podran ser prorrogats pel temps perdut en l’execució de les obres a causa de vagues, raons climatològiques, o qualsevol altra causa de força major, sempre a sol·licitud de l’interessat i que estiga degudament acreditada.
En el cas que l’obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes.
3. Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEEV.CV, ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S’entendrà per data d’acabament d’obres la que conste en el certificat final d’obra o la d’expedició de l’última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar cap projecte.

4. Les obres hauran d’estar iniciades amb posterioritat a la data que s’indique en la convocatòria corresponent.

Setena. Actuacions subvencionables
1. Es consideraran actuacions subvencionables per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en els edificis, les següents:
a) La millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per a reduir la seua demanda energètica de calefacció o refrigeració, mitjançant actuacions de millora del seu aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels buits, o unes altres, incloent la instal·lació de dispositius bioclimàtics i d’ombreig.
b) La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o l’increment de l’eficiència energètica dels ja existents, mitjançant actuacions com: la substitució d’equips de producció de calor o fred, la instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica; l’aïllament tèrmic de les instal·lacions de distribució i transport o la substitució dels equips de moviment dels fluids termòfors; la instal·lació de dispositius de recuperació d’energies residuals; la implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l’aire de renovació, entre altres.
c) La instal·lació d’equips de generació o que permeten la utilització d’energies renovables com ara l’energia solar, biomassa o geotèrmia que reduïsquen el consum d’energia convencional tèrmica o elèctrica de l’edifici. Inclourà la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d’energia renovable, com a panells solars tèrmics, a fi de contribuir a la producció d’aigua calenta sanitària demandada pels habitatges, o la producció d’aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.

d) La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació, de l’edifici o de la parcel·la, mitjançant actuacions com la substitució de llums i lluminàries per altres de major rendiment energètic, generalitzant per exemple la il·luminació LED, instal·lacions de sistemes de control d’encesa i regulació del nivell d’il·luminació i aprofitament de la llum natural.
e) La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavorisquen l’estalvi d’aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives en l’edifici i d’altres sistemes que afavorisquen la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la o que reduïsquen el volum d’abocament al sistema públic de clavegueram.
f) Les que milloren el compliment dels paràmetres establits en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació DB-HR, protecció contra el soroll.
g) Les que milloren el compliment dels paràmetres establits en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació DB-HS de salubritat o, en defecte d’això, les que afecten elements el tractament dels quals permeta reduir de forma efectiva a l’interior de l’edificació la mitjana anual de concentració de radó a nivells inferiors a 300 Bq/m³, o en les quals sense aconseguir aquest nivell, es reduïsca la concentració inicial en almenys el 50 per 100.
h) La millora o condicionament d’instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus domèstics a l’interior dels domicilis i en els espais comuns de les edificacions.
i) El condicionament dels espais privatius de la parcel·la comunitària per a millorar la permeabilitat del sòl, adaptar la jardineria a espècies de baix consum hídric, optimitzar els sistemes de reg i altres actuacions bioclimàtiques.
Per a resultar subvencionables, el conjunt d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat ha de contindre, en tot cas, alguna de les actuacions incloses en les lletres a, b, c i d anteriors, de manera que s’aconseguisca una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici, referida al certificat energètic sobre la situació prèvia a aquestes actuacions, en funció de la classificació climàtica de l’edifici segons el Codi Tècnic de l’Edificació, d’almenys:
Zones climàtiques D i E: un 35 per 100.
Zona climàtica C: un 25 per 100.
Zona climàtica B: un 20 per 100, o bé alternativament una reducció del consum d’energia primària no renovable, referida al certificat energètic d’un 30 per 100 com a mínim.
2. Per a la justificació de la demanda energètica en la situació prèvia i posterior a les actuacions proposades o, si escau, del consum d’energia primària no renovable es podran utilitzar qualsevol dels programes informàtics reconeguts conjuntament pels ministeris de Foment i Energia, Turisme i Agenda Digital que es troben en el Registre general de documents reconeguts per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.
La justificació de la concentració de radó en la situació prèvia i posterior a les actuacions proposades es faran amb els procediments establits en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació DB-HS de salubritat o, en defecte d’això, d’acord amb el que estableixen les guies de Seguretat 11.01 i 11.04 del Consell de Seguretat Nuclear.

3. Totes les actuacions subvencionables anteriors podran incloure, a l’efecte de la determinació del cost subvencionable, el cost de les obres, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, sempre que tots aquests estiguen degudament justificats. No s’hi inclouran impostos, taxes o tributs.
4. El cost total subvencionable no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S’entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l’edició vigent de la base de dades de preus de la construcció de l’Institut Valencià de l’Edificació.

Huitena. Tipus i quantia de les ajudes que el Ministeri de Foment financia
Es concediran dos tipus d’ajudes:
1. Ajuda general a la comunitat
a) La quantia d’aquesta ajuda serà del 40 per 100 del cost subvencionable de l’actuació, amb els imports màxims que es tipifiquen en els apartats següents.
b) L’import màxim de la subvenció serà de 8.000 euros per habitatge i 80 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
En el cas d’edificis d’habitatges unifamiliars, aïllats o agrupats en fila, la quantia màxima serà de 12.000 euros.
A l’ajuda unitària bàsica podran sumar-se 1.000 euros d’ajuda unitària complementària per habitatge i 10 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local, per a edificis o habitatges unifamiliars declarats Bé d’Interés Cultural o catalogats que disposen de protecció integral en l’instrument d’ordenació urbanística corresponent.

En qualsevol cas, per a poder computar les quanties establides per cada metre quadrat de superfície construïda de local serà necessari que els acords a prendre per la comunitat de propietaris per a la realització de les obres establisquen que els locals participen en els costos d’execució de les obres corresponents.
c) En aquells habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva en les quals residisca una persona amb discapacitat, la quantia màxima a computar serà de 12.000 euros.
En el cas d’edificis d’habitatges unifamiliars, aïllats o agrupats en fila, la quantia màxima, en aquest supòsit, serà de 18.000 euros
d) En aquells habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva, la quantia màxima a computar serà de 16.000 euros en el cas que residisquen:
– Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent.
– Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent.
Si es tracta d’edificis unifamiliars, la quantia màxima serà de 24.000 euros en aquests casos.
2. Ajuda complementària als habitatges segons el nivell d’ingressos

En aquells habitatges en els quals la unitat de convivència, beneficiària de les ajudes, que hi residisca, tinga uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IPREM (Índex de Preus de Referència d’Efectes Múltiples), podrà justificar el dret a obtindre una subvenció complementària de l’anterior per una quantia del 35 per 100 del pressupost subvencionable de l’actuació repercutit a l’habitatge esmentat en funció del seu coeficient de participació en les despeses de la comunitat que conste en la seua escriptura o en els possibles acords de la comunitat en el repartiment de les despeses.
3. La suma de l’ajuda general a la comunitat i les ajudes complementàries que corresponguen als habitatges amb dret a aquesta no podrà superar la quantia màxima de subvenció total de l’edifici calculada sumant els imports de les quanties màximes corresponents a cada habitatge i local.
En el cas que la suma de l’ajuda general i les ajudes complementàries supere la citada quantia màxima de subvenció de l’edifici, es reduiran proporcionalment totes les ajudes, general i complementàries, fins a aconseguir que la suma de totes aquestes coincidisca amb la quantia màxima de subvenció total de l’edifici.

Novena. Tipus i quantia de les ajudes addicionals de la Generalitat
La Generalitat Valenciana, de forma addicional a les ajudes que el Ministeri de Foment finançarà, concedirà una ajuda a la comunitat de propietaris o propietari únic, del 10 per 100 del cost subvencionable de l’actuació, amb un límit màxim de 2.000 euros per habitatge i 20 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles.
Per a poder computar la quantia establida per cada metre quadrat de superfície construïda de local serà necessari que els acords a prendre per la comunitat de propietaris per a la realització de les obres establisquen que els locals participen en els costos d’execució de les obres corresponents.

Deu. Incompatibilitat d’ajudes
1. No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes del programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural, del programa del foment del parc d’habitatge en lloguer ni del programa d’habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla estatal d’habitatge 2018-2021.
Tampoc podran obtindre ajudes, aquelles comunitats de propietaris o propietaris únics, que ja hagueren obtingut, per a la mateixa actuació, resolució de concessió d’ajudes en convocatòries anteriors a càrrec dels programes d’ajudes del Pla estatal d’ajudes 2013-2016.

2. L’import de la subvenció a concedir no podrà ser d’una quantia tal que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions públiques o privades que amb el mateix objecte puguen rebre les parts beneficiàries d’aquestes ajudes, supere el cost previst de l’actuació. En el cas que es done aquesta circumstància, es reduirà l’import de la subvenció a concedir fins a aconseguir aquest límit.
3. Aquestes ajudes podran compatibilitzar-se amb les del programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges. Quan es realitzen actuacions que siguen subvencionables per l’un o l’altre programa, s’hauran d’identificar i desglossar-se adequadament, i s’adscriuran només a un d’aquests.

Onze. Obligacions i responsabilitats de les parts beneficiàries
1. Les parts beneficiàries queden obligades a:
a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d’habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.
b) Sotmetre’s a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides.
c) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals.
d) En el cas d’habitatges arrendats, el propietari no podrà incrementar la renda d’arrendament per les millores realitzades amb la subvenció atorgada.
2. Les parts beneficiàries de la subvenció hauran d’estar al corrent de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d’obligacions assenyalades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Quan algun dels membres de la comunitat de propietaris o de l’agrupació, incórrega en una o diverses de les prohibicions establides en l’esmentat article, no se li atribuirà la part proporcional que li correspondria de l’ajuda a percebre, que es prorratejarà entre els restants membres de la comunitat o agrupació.
3. No podran obtindre la condició de beneficiari d’aquestes ajudes els qui hagen sigut subjectes d’una revocació d’alguna de les ajudes previstes en aquest o l’anterior pla estatal d’habitatge per incompliment o causa imputable al sol·licitant.
4. En cas de la seua existència, per al cobrament de les ajudes, s’haurà de procedir a la retirada d’escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la Dictadura, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei, de conformitat amb l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, i de conformitat amb l’article 39 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
Dotze. Presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds les presentaran telemàticament les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, propietaris únics d’edificis d’habitatges, beneficiaris i perceptors de les ajudes o administracions públiques, per mitjà del representant legal, o bé la persona que siga nomenada a aquest efecte mitjançant acord de la comunitat, mitjançant els formularis normalitzats, degudament emplenats i dins del període establit en la convocatòria corresponent.

Es requerirà que les sol·licituds, segons model normalitzat, es presenten a través de la seu electrònica de la Generalitat i hauran d’estar signades electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat el conveni oportú.

La seua presentació comporta l’acceptació incondicionada de les bases establides en la present ordre, inclòs el que es disposa en la resolució per la qual es convoquen les subvencions.
2. Documentació a aportar per a la sol·licitud de les ajudes
a) Formulari normalitzat de sol·licitud d’ajudes on es reflectiran les dades següents:
– Dades del sol·licitant: comunitat de propietaris, agrupació de comunitats de propietaris, entitat local o empresa pública o persones físiques o jurídiques, indicant cognoms i nom o raó social, NIF o CIF.

– Dades del representant (si escau): cognoms i nom, NIF, així com l’acreditació de la representació que té, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
– Dades de l’edifici o edificis a rehabilitar: domicili i referència cadastral.
– Nombre d’habitatges i locals de l’edifici a rehabilitar i nombre d’alçades inclosa la planta baixa.
– Dades d’ocupació de l’edifici.
b) Informe municipal d’ocupació dels habitatges de l’edifici o justificant d’empadronament. (S’entendrà que si una persona està empadronada en un habitatge, aqueix és el seu domicili habitual i permanent i, per tant, l’habitatge està ocupat).
c) Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, en què es designe el compte en el qual es realitzarà l’ingrés de les ajudes.
d) Projecte de l’actuació a realitzar o en defecte d’això memòria justificativa de l’actuació d’acord amb el que s’ha esmentat en la base sisena.
e) Certificat de l’acord de la comunitat o de les comunitats de propietaris degudament agrupades, pel qual s’aprova l’execució de les obres de rehabilitació objecte de les ajudes i el seu pressupost, segons el model normalitzat Certificat sobre l’Acord de la Comunitat de Propietaris. Així mateix s’haurà de nomenar el representant de la comunitat a l’efecte de tramitació de l’expedient i s’haurà d’indicar si els locals participaran o no en les despeses de l’actuació.
f) Si escau, formulari normalitzat de justificació d’aquells habitatges on residisquen persones amb diversitat funcional indicant el tipus i grau de discapacitat. Declaració responsable.
g) Si escau, formulari normalitzat de justificació d’aquells habitatges en què la unitat de convivència tinga uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IPREM. Declaració responsable.
Per cada habitatge amb dret a obtindre l’ajuda complementària, per tindre la unitat de convivència uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IPREM, l’habitatge en qüestió entregarà a l’administrador de la comunitat la corresponent declaració responsable d’ingressos, segons model normalitzat, en el qual identificarà les persones que formen part de la unitat de convivència, degudament signat per cadascuna de les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys.
h) Relació de tots els habitatges i locals de l’edifici en què s’indique la quota de participació en les despeses de l’actuació. La suma de totes les quotes ha de donar el 100 %.
3. En aquells supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació del que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l’Administració arreplegue electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient, hauran d’aportar a més:
– NIF o CIF de la part sol·licitant.
– Certificat d’empadronament en l’habitatge objecte de les ajudes.

– Certificats de l’Agència Tributària, de la conselleria competent en matèria d’hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’estar al corrent en les seues obligacions i d’ingressos obtinguts.
– Certificat del grau de diversitat funcional, si escau.

Tretze. Criteris d’adjudicació
Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d’acord amb els criteris que s’estableixen a continuació:
a) En funció de la qualitat constructiva, segons la categoria cadastral predominant de l’edifici
– En edificis amb categoria constructiva cadastral 7, 8 o 9: 7 punts
– En edificis amb categoria constructiva cadastral 6: 5 punts
– En edificis amb categoria constructiva cadastral 5: 3 punts
– En edificis amb categoria constructiva cadastral 4: 2 punts
– En edificis amb categoria constructiva cadastral 1, 2 o 3: 1 punt
b) En funció del nombre d’habitatges de l’edifici que han justificat que la unitat de convivència que hi resideix té uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IPREM (Índex de Preus de Referència d’Efectes Múltiples), tindran els següents punts:
Edifici amb 6 habitatges com a mínim:
– Inferior al 20 % dels habitatges de l’edifici: 1 punt.
– Entre el 20 % i per davall del 40 % dels habitatges de l’edifici: 3 punts.
– Entre el 40 % i per davall del 70 % dels habitatges de l’edifici: 5 punts.
– Igual o superior al 70 % dels habitatges de l’edifici: 7 punts.
Edifici amb menys de 6 habitatges:
– Un habitatge amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 1 punt.
– Dos habitatges amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 2 punts.
– Tres o més habitatges amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 4 punts.
c) Actuacions en edificis declarats com a Bé d’Interés Cultural o catalogats que disposen de protecció integral en l’instrument d’ordenació urbanística corresponent: 1 punt.

Catorze. Tramitació, instrucció del procediment i resolució de les ajudes
1. La persona titular de la direcció general competent en matèria d’habitatge i rehabilitació, per delegació de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge i rehabilitació, que mitjançant la present ordre li confereix, resoldrà sobre la concessió de l’ajuda sol·licitada, a proposta d’un òrgan col·legiat.
L’òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la Subdirecció General de Règim Jurídic i Polítiques Socials d’Habitatge, Subdirecció General d’Habitatge i Rehabilitació Urbana, cap del Servei de Rehabilitació i Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, cap del Servei de Coordinació i Funció Social de l’Habitatge, i caps dels serveis territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació.

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d’actuació.
2. La persona titular de la direcció general competent en matèria d’habitatge i rehabilitació podrà designar les persones que hagen de suplir els membres d’òrgan col·legiat en cas d’absència, vacant o malaltia.
3. La sol·licitud es formalitzarà telemàticament d’acord amb el que es disposa en la base dotze. Els particulars, propietaris únics d’edificis, sol·licitants de les ajudes, que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud, podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria situades en l’avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda del Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació.
4. En el termini de dos mesos des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes, es publicarà en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d’habitatge i rehabilitació i en el tauler d’anuncis dels serveis territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació, la llista de sol·licituds, indicant aquelles que estan completes, incompletes (assenyalant la documentació que manca per aportar o esmenar), i les no admeses a tràmit, tenint aquestes publicacions el caràcter de notificació a l’efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada.
En el cas que per motius justificats no poguera publicar-se la dit llista en el termini assenyalat, es comunicarà en la pàgina web esmentada la nova data de publicació d’aquesta.
5. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits, s’ordenaran de major a menor puntuació, atesos els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s’elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, del Ministeri de Foment i de la Generalitat, d’acord amb l’abast de les corresponents aportacions econòmiques, estatal i autonòmica, que establisca la convocatòria d’ajudes.
En cas d’igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d’entrada.
6. El termini màxim per a resoldre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d’ajudes, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució de convocatòria d’ajudes. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i publicat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimada la seua sol·licitud, sense perjudici del que s’estableix en l’article 23 de la Llei 39/20015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7. La resolució de concessió d’ajudes es publicarà en el portal de www.gva.es, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la llista definitiva mitjançant missatge de text SMS.
La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d’acord amb el que es preveu en la legislació del procediment administratiu comú.

Quinze. Qualificació definitiva i abonament de les ajudes
1. Per a l’abonament de la subvenció, la part beneficiària haurà de sol·licitar-ho telemàticament mitjançant el formulari normalitzat Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes, en el termini màxim d’un mes, comptador des de l’acabament de les obres o des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el cas que les obres s’acaben abans de publicar aquesta resolució, i haurà d’adjuntar la documentació que a continuació s’esmenta:
a) En el cas que amb la sol·licitud d’ajudes no s’haguera aportat el projecte corresponent, s’aportarà en aquest moment de la tramitació. En el cas que les actuacions no exigisquen cap projecte, s’aportarà memòria descriptiva de l’actuació, incloent pressupost desglossat de les obres.
b) Contracte a aquest efecte amb l’empresa que ha executat les obres.
c) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres de rehabilitació.
d) Certificats d’inici i finalització de les obres de rehabilitació.

e) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada acompanyant el document bancari que acredite que l’abonament de la factura s’ha efectuat a través d’una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic. En cas de pagament fraccionat, s’haurà d’aportar acreditació de la domiciliació bancària dels pagaments i acord de finançament subscrit per les parts.
f) Testimoniatge fotogràfic de l’actuació realitzada.
g) S’haurà d’aportar justificació de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici en la situació prèvia i posterior a les actuacions proposades o, si escau, del consum d’energia primària no renovable.
h) En el cas d’actuacions per a reduir la concentració de radó a l’interior de l’edifici hauran d’aportar justificació de la concentració de radó existent en l’edifici en la situació prèvia i posterior a les actuacions proposades.
2. En el cas que el cost de l’actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d’ajudes, es recalculará l’import de la subvenció, i aquesta podrà ser minorada si de l’aplicació dels criteris d’aquestes bases resultara un import d’ajuda inferior a l’inicialment previst. L’import de l’ajuda no s’incrementarà tot i que el cost de l’actuació supere l’inicialment previst.

Setze. Finançament del programa
1. La publicació de la convocatòria d’ajudes es podrà realitzar pel procediment de tramitació anticipada d’expedient de despesa.
2. En cada convocatòria s’indicarà el crèdit finançat amb recursos propis de la Generalitat, així com si escau el finançament a rebre per part del Ministeri de Foment en el marc de l’aplicació del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.
3. L’import global de les ajudes amb què es dote cada convocatòria podrà ser ampliat en el cas que la dotació inicial siga insuficient per a atendre les peticions que, presentades dins del termini, acrediten tindre els requisits i altres condicions establides en aquestes bases, fins a aconseguir l’import màxim addicional amb el qual s’amplie la dotació econòmica inicial.
Aquest increment es podrà realitzar, amb posterioritat a la publicació de la convocatòria, d’acord amb la regulació establida en l’article 58 del Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, mitjançant l’aportació dels fons estatals que es preveja en el corresponent conveni entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Valenciana per a l’execució del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i en els successius acords de la comissió bilateral de seguiment que, si escau, se subscriguen, relatius a la distribució del finançament entre els programes d’ajudes, tal com s’estableix en l’apartat 5 de l’article 6 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, o bé mitjançant l’aportació de fons propis addicionals sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permeten.

Dèsset. Control i revocació de les subvencions
1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l’atorgament de les ajudes. L’incompliment d’aquestes obligacions, especialment la falta de presentació en termini de la documentació assenyalada en la base quinze, o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l’expedient, donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, incrementades amb els interessos legals reportats des del moment de la seua percepció.
2. D’acord amb el que es disposa en l’article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, es perdrà el dret a la subvenció i/o es procedirà al reintegrament d’aquesta, quan la subvenció es destine a la realització d’una activitat o al compliment d’una finalitat prohibida en el títol VI de la citada Llei 14/2017, de 10 de novembre.

3. En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

linea