diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. [2019/6817]

(DOGV núm. 8588 de 10.07.2019) Ref. Base de dades 006425/2019

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. [2019/6817]
Advertida una errada en el text de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, cal efectuar-ne la correcció següent tant en la versió valenciana com en la versió castellana del text:

En l’article 34, «Formes de provisió de les prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials»,

On diu:
«3. En tot cas, les administracions públiques proveiran per mitjà de la modalitat de gestió directa aquells serveis previstos en els articles 18.1 i 18.2 apartats a, b, c i d d’aquesta llei, així com la prescripció de les prestacions i l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla personalitzat d’intervenció social.»

Ha de dir:
«3. En tot cas, les administracions públiques proveiran per mitjà de la modalitat de gestió directa aquells serveis previstos en els articles 18.1 i 18.2 apartats a, b, i c d’aquesta llei, així com la prescripció de les prestacions i l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla personalitzat d’intervenció social.»

linea