diari

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial-especialista (Referencia C02/18), per a ocupar llocs d'administració especial, sector informàtica, en el Departament de Física Aplicada, pel sistema general d'accés lliure. [2018/6352]

(DOGV núm. 8329 de 02.07.2018) Ref. Base de dades 006493/2018

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial-especialista (Referencia C02/18), per a ocupar llocs d'administració especial, sector informàtica, en el Departament de Física Aplicada, pel sistema general d'accés lliure. [2018/6352]

De conformitat amb el que es disposa en el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i les bases de la Resolució de 27 de febrer de 2018 (DOGV 8252, 12 de març de 2018, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista (Referencia C02/18), mitjançant el sistema de concurs oposició, es resol:

Primer
Publicar les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos que figuren en l’annex I d’aquesta resolució.

Segon
Convocar al personal aspirant admès a la realització del primer exercici que se celebrarà el dia 14 de setembre de 2018, a les 12.00 hores, en l’aula A2/0A12 de l’Aulari II de la Universitat d’Alacant.

Tercer
Les persones admeses hauran d’acudir proveïdes de llapis de grafit número 2, goma d’esborrar i original del DNI o, si és el cas, del resguard emès per la comissaria de policia en què conste el DNI, o permís de conduir. Les o els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l’espanyola hauran d’acudir proveïts del document original que acredite el NIE, original de passaport o un altre document original del seu país d’origen que acredite la seua identitat, edat i nacionalitat.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d’Alacant que hi resulte competent, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 14), en el termini de 2 mesos, i potestativament podran interposar-hi recurs de reposició en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació de la present, davant el rector de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Alacant, 21 de juny de 2018.– El rector, p.d. (R 19.05.2016), el gerent: Rafael Pla Penalva.


ANNEX I
Proves selectives de l’escala oficial-especialista
Referencia C02/18

Llistat definitiu d’aspirants admesos
Accés lliure

DNI Cognoms i nom
…2312B Albert Navarro, Luis Francisco
…8684B Arques Chicote, Pablo
…5385J Bañon López, Francisco José
…9260J Blanes Paya, María José
…9697V Botana Gómez, Javier
…2815S Cebrián Núñez, Jesús
…0232M Collado Boyer, David
…8157M Galiano Ferre, Rafael
…3101E Garcés Vernier, Inti
…5374H Garín Mascaraque, Germán
…1185T Giannini, Andrea
…0445Y González Amestoy, Juan Carlos
…2294S González Carrizo, José Antonio
…5617A Jaen Tormo, Jorge
…8017C Lucas Ibáñez, Luis
…4010T Martínez Aznar, Tomas
…3757D Montalbán Bau, Gessamí
…9610Q Muñoz Villalba, Bárbara
…8514M Navarrete Sánchez, Javier
…2124Q Pastor Llorca, Daniel
…7435Q Pons Chorro, Nicolás
Llistat definitiu d’aspirants exclosos
Accés lliure

DNI Cognoms i nom Motiu d’exclusió
…7135Q González Sigler, Esther Falta justificar l’aturDada numèrica desagregada per sexe

Dones: 2 (10 % de 21)
Homes: 19 (90 % de 21)

linea