diari

DECRET 94/2010, de 4 de juny, del Consell, pel qual es regulen les activitats d'ordenació, control i assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris i en l'atenció domiciliària. [2010/6497]

(DOGV núm. 6285 de 09.06.2010) Ref. Base de dades 006570/2010

DECRET 94/2010, de 4 de juny, del Consell, pel qual es regulen les activitats d'ordenació, control i assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris i en l'atenció domiciliària. [2010/6497]
Índex
Preàmbul
Capítol I. Assistència farmacèutica en centres sociosanitaris i en atenció domiciliària
Article 1. Àmbit dels servicis farmacèutics sociosanitaris
Article 2. Programes d'assistència farmacèutica en centres sociosanitaris de dia i d'atenció farmacèutica domiciliaria
Article 3. Funcions d'ús racional de productes farmacèutics en centres sociosanitaris i programes d'atenció farmacèutica domiciliària
Capítol II. Ordenació farmacèutica en centres sociosanitaris i en atenció domiciliària
Article 4. Dotació i instal·lacions dels servicis farmacèutics sociosanitaris
Article 5. Règim administratiu dels servicis farmacèutics sociosanitaris
Article 6. Règim de funcionament dels servicis farmacèutics de centres sociosanitaris
Article 7. Autorització dels servicis farmacèutics sociosanitaris
Article 8. Vinculació dels servicis farmacèutics sociosanitaris
Article 9. Processos telemàtics de sol·licitud de farmacioles, depòsits de medicaments i Programes d'Atenció Farmacèutica Domiciliària
Article 10. Sistema mecanitzat de vinculació de farmacioles, depòsits i programes d'atenció farmacèutica domiciliària
Capítol III. Prestació farmacèutica en centres sociosanitaris i programes d'atenció farmacèutica domiciliària de l'Agència Valenciana de Salut
Article 11. Història clínica electrònica per a residents en centres sociosanitaris i pacients en programes d'atenció farmacèutica domiciliària de l'Agència Valenciana de Salut
Article 12. Condicions en la prescripció i dispensació de productes farmacèutics per a residents en centres sociosanitaris i programes d'atenció farmacèutica domiciliària
Article 13. Programa de subministrament de productes sanitaris (Supro) i programa de subministrament de medicaments (Sumed)
Article 14. Programa de subministrament d'assistència farmacèutica directa i domiciliària (Sufar) i programa de revisió de la farmacoteràpia de crònics polimedicats (Refar)
Article 15. Facturació a l'Agència Valenciana de Salut de la dispensació de medicaments per a residents sociosanitaris i servicis d'atenció farmacèutica domiciliària
Article 16 Coordinació de les activitats de l'espai sociosanitari en els departaments de salut
Disposició transitòria primera. Adaptació dels servicis farmacèutics sociosanitaris
Disposició transitòria segona. Integració dels sistemes informàtics
Disposició transitòria tercera. Subministrament als centres sociosanitaris pel programa Supro
Disposició transitòria quarta. Actualització del Programa d'Atenció Farmacèutica Sociosanitària
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final primera. Facultat de desplegament
Disposició final segona. Entrada en vigor
Preàmbul
L'Acord de 16 de maig de 1995 del Consell en matèria sociosanitària establia que l'assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris es desplegara per mitjà de tres modalitats d'atenció. En primer lloc, i per a les residències sociosanitàries que es considerara convenient, es crearien servicis farmacèutics que dispensarien els medicaments i productes sanitaris igual que els servicis farmacèutics de les institucions sanitàries de la Seguretat Social. En segon lloc, en les residències sociosanitàries el nombre de llits de les quals no justificara la creació d'estos servicis farmacèutics, la dispensació hauria de fer-se a través del servici farmacèutic de la residència sociosanitària de referència. Finalment, en les residències sociosanitàries que, pel baix nombre de llits, no pogueren acollir-se a la segona opció, la prescripció de medicaments es faria a través de la recepta oficial del Sistema Nacional de Salut i la dispensació es produirà en oficines de farmàcia. La formalització legislativa esdevé en la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que en l'apartat 4 de l'article 34 va articular que l'atenció farmacèutica en les residències sociosanitàries es durà a terme a través dels servicis de farmàcia i els depòsits de medicaments.
Conseqüent amb els paràgrafs anteriors, la secció segona del capítol II de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana (LOFCV), va desplegar els servicis farmacèutics en els centres sociosanitaris, i en l'article 48 indica que estos centres estan obligats a establir servicis de farmàcia o depòsits de medicaments en funció de la capacitat de l'establiment i del tipus d'atenció mèdica i farmacològica que requerisca la població atesa. La farmaciola sociosanitària ha completat les diferents opcions de subministrament de productes farmacèutics en centres sociosanitaris a través de la Llei 1/2008, de 17 d'abril, de Garanties de Subministrament de Medicaments. Recentment, la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (LMFGAFO), ha establit, entre altres, el sistema per a la vinculació dels depòsits i farmacioles sociosanitaris a una oficina de farmàcia, i ha declarat la titularitat dels centres sociosanitaris per als servicis de farmàcia, depòsits o farmacioles.
La regulació del sector farmacèutic deixa molt poc espai a la competència real i potencial entre farmàcies. Hi ha nombrosos i rellevants entrebancs d'entrada al mercat, i les oficines de farmàcia instal·lades a penes poden competir en preus, que és el principal factor de competència en la prestació de qualsevol producte o servici en el mercat. No és objecte del text impedir la competència establint un repartiment del mercat i restringint la llibertat de preus, sinó aconseguir l'objectiu de garantir un ús racional del medicament i evitar pràctiques irregulars (com era determinats descomptes, vendes massives i vendes a domicili de medicaments). Estes pràctiques irregulars conduirien a fer que el farmacèutic desatenga les seues obligacions assistencials, a les quals l'acord de torn rotatori posaria fi, perquè en deixar de tindre els centres sociosanitaris interés econòmic per fer de mitjancer en la prestació, les persones ingressades tindrien un major contacte amb el farmacèutic, que, com que no estarà vinculat amb el centre per mitjà de pràctiques no regulades, estarà en millor situació per a complir les seues obligacions fent una dispensació informada i col·laborant amb l'administració en l'ús racional del medicament
En el marc normatiu expressat en els paràgrafs anteriors, es fa necessari el desplegament reglamentari, habilitat en la present norma, que articule els requisits dels servicis de farmàcia sociosanitaris, l'atenció farmacèutica en centres sociosanitaris de dia, els depòsits de medicaments en centres sociosanitaris i les farmacioles sociosanitàries. En esta norma s'aborden les condicions d'autorització, registre, obertura, dotació, instal·lacions, funcions, funcionament i dispensació de medicaments d'estes unitats assistencials, junt amb la necessària ordenació de l'ús racional del medicament i productes sanitaris en el seu àmbit d'assistència sanitària. Hi ha una voluntat ferma d'aplicar les tecnologies de comunicació, d'una banda en compliment del mandat de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, per a la vinculació de depòsits i farmacioles i per una altra de la convicció de la incorporació dels sistemes informatitzats d'assistència professional en la prescripció i dispensació de medicaments.
El Pla de Salut de la Comunitat València 2005-2009 és l'instrument de planificació i programació del sistema sanitari valencià. El pla recull la valoració de les necessitats salut de la població, els objectius bàsics de salut i les prioritats de política sanitària. L'ús racional del medicament està enumerat com un objectiu corporatiu i destaca com a horitzons que cal aconseguir en el període de vigència del pla de salut la implantació de la història clínica electrònica única i informatitzada en els distints àmbits assistencials. També són objectius del pla de salut facilitar la utilització de la història clínica electrònica per tots els professionals de la salut implicats en l'atenció sanitària al pacient, l'optimització de sistemes de dispensació de medicaments en els diversos àmbits assistencials, en particular, sistemes de dispensació racionals i eficients en els centres residencials sociosanitaris, així com optimitzar la gestió i administració de medicaments pel personal d'infermeria per mitjà de la utilització de procediments normalitzats i registres, en especial, per a persones dependents respecte a la seua medicació en l'àmbit residencial sociosanitari. L'articulat d'este decret facilita la consecució dels fins descrits en el Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en matèria d'utilització de la història clínica electrònica i sistemes de dispensació personalitzats.
En paral·lel als aspectes d'ordenació i activitat dels centres d'atenció farmacèutica sociosanitària, i a fi a dur a terme una adequada gestió i administració del Sistema Valencià de Salut i de la prestació sanitària pública a la Comunitat Valenciana, s'inclouen en esta norma elements relacionats amb la prestació farmacèutica. Al febrer de 2003 es va aprovar la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, en la qual es crea l'Agència Valenciana de Salut com l'eix de l'organització dels servicis sanitaris valencians públics, amb la finalitat de coordinar totes les entitats administratives amb responsabilitats en el camp de la salut. L'Agència Valenciana de Salut ha de procurar prioritàriament la major eficiència en la gestió dels seus recursos i la satisfacció dels ciutadans.
Els canvis produïts en l'escenari dels sistemes sanitaris, comuns en els països occidentals, estan caracteritzats per un increment i una modificació de la demanda de servicis sanitaris, que fan necessària una adaptació de l'oferta a les noves necessitats provocades per un envelliment progressiu de la població i un canvi en el patró epidemiològic. L'envelliment progressiu de la població amb l'increment afegit de malalties cròniques i problemes de dependència, unit a altres factors com la creixent immigració, fa que existisquen sectors de població cada dia més amplis amb problemes en què confluïxen i al seu torn s'interrelacionen factors sanitaris i socials. Això exigix una actuació simultània i sinèrgica dels servicis sanitaris i socials, per a oferir una prestació de servicis com mes integral siga possible a fi de mantindre en la població un nivell de qualitat de vida acceptable. En este context és fonamental la plena integració de nivells assistencials habilitant fórmules que permeten la circulació dels diversos professionals pels distints dispositius existents amb l'objectiu que el pacient siga atés en el lloc i pel professional més adequat per al nivell de complexitat de la seua patologia. Açò exigix fórmules de gestió innovadores i flexibles que permeten satisfer estes noves necessitats.
Un pas important ha suposat l'assignació a la Conselleria de Sanitat de les competències en matèria de política sociosanitària i drogodependències per raó del Decret 116/2003, d'11 de juliol, del Consell, modificat pel Decret 26/2005, de 4 de febrer. Això permet maximitzar la coordinació dels servicis socials i sanitaris amb la racionalització consegüent dels recursos, amb l'objectiu d'abordar la problemàtica de l'usuari des de les perspectives sanitària i social ja que ambdues estan íntimament relacionades en el procés de malaltia i curació. En este marc es van desenvolupar els acords amb les entitats més representatives del sector sociosanitari en matèria de prestació farmacèutica, així com les noves propostes d'innovacions en matèria d'assistència farmacèutica domiciliària que es despleguen en la present norma.
En matèria de prestació farmacèutica sociosanitària destaquen els acords firmats en 1998 i 2002 amb Aerte (Associació Empresarial de Residències i Servicis a Persones Dependents de la Comunitat Valenciana) i Renova (Associació de Residències d'Ancians no Lucratives de la Comunitat Valenciana) actualment Lares. Estos acords són un desplegament del Reial Decret 9/1996, de 15 de gener, pel qual es regula la selecció dels efectes i accessoris, el seu finançament amb fons de la Seguretat Social o fons estatals de sanitat i el seu règim de subministrament i dispensació a pacients no hospitalitzats. L'article 4 del reial decret esmentat establix que l'entrega o dispensació dels productes s'efectuarà a través de les oficines de farmàcia o per mitjà d'entrega directa pels centres o servicis propis o concertats, de la xarxa assistencial sanitària o sociosanitària, prèvia orde facultativa de prescripció a les persones interessades. Estos acords, d'una banda s'acomoden en la proposta normativa, amb els programes enunciats en esta norma de subministrament directe de productes sanitaris (Supro) i subministrament directe de medicaments a residències públiques (Sumed) i d'altra banda es complementen, amb el nou programa de subministrament d'assistència farmacèutica directa i domiciliària (Sufar).
Addicionalment als acords i programes referenciats en paràgrafs anteriors, el decret inclou noves propostes de subministrament de medicaments des de les oficines de farmàcia per a aconseguir majors nivells d'eficiència en la prestació farmacèutica de l'Agència Valenciana de Salut. A través dels depòsits de medicaments, la utilització de l'orde de prescripció substituïx la tradicional recepta mèdica gràcies a la utilització de la prescripció assistida informatitzada, que té el suport normatiu, entre altres, en l'article 48.7 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana. L'orde mèdica facilita, en els supòsits possibles, la utilització d'envasos clínics de medicaments, amb base al Reial Decret 823/2008, de 16 de maig, pel qual s'establixen els marges, deduccions i descomptes corresponents a la distribució i dispensació de medicaments d'ús humà, permeten obtindre un instrument rellevant de millora de l'eficiència farmacoterapèutica, tant en termes econòmics com de seguretat en l'ús de medicaments. Recentment, la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (LMFGAFO), ha afegit un apartat (10) a l'article 48, que ordena que en els servicis de farmàcia, depòsits de medicaments sociosanitaris i l'atenció farmacèutica domiciliària s'han d'usar preferentment els envasos clínics de medicaments en els casos en què n'hi haja, respectant la integritat del condicionament primari i destinats a possibilitar una dispensació adaptada a la prescripció mèdica.
A escala dels centres sociosanitaris de titularitat pública, els resultats aconseguits pel Programa d'Atenció Farmacèutica en Centres Sociosanitaris Públics ha suposat un avanç important en la qualitat i eficiència de l'atenció farmacèutica sociosanitària. Són realitats la Comissió de Farmàcia i Terapèutica Sociosanitara, la instauració d'un sistema d'avaluació i selecció de medicaments com a sistema de gestió farmacoterapèutica (Guia Farmacoterapèutica Sociosanitària Geriàtrica), els desplegaments de protocols d'actuació en matèria d'intercanvi terapèutic, la implantació d'un sistema de dispensació per a dosis unitàries, l'organització de sessions clíniques multidisciplinàries i els cursos de formació sobre alguns aspectes de l'atenció al pacient sociosanitari. Estes activitats es complementen, en la present norma, amb el programa de seguiment i revisió de pacients (Refar), fonamentalment crònics polimedicats, que complix l'article 16 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, en el qual s'establix que la prestació farmacèutica comprén els medicaments i productes sanitaris, com també el conjunt d'actuacions encaminades a fer que els pacients els reben de forma adequada a les seues necessitats clíniques, en les dosis precises segons els seus requeriments individuals, durant el període de temps adequat i el menor cost possible per a ells i la comunitat.
El creixement de l'esperança de vida, l'augment de població anciana i, conseqüentment, l'increment del percentatge de pacients amb medicació crònica o polimedicats, fa cada vegada més comuna que les persones, a causa de la seua edat, condicions físiques o mentals, no puguen o tinguen grans dificultats per a acudir a la farmàcia, per la qual cosa no reben una atenció farmacèutica idònia. La gran majoria de persones majors viuen en la comunitat de forma no institucionalitzada, amb el desig majoritari de residir, mentres siga possible, integrats en la comunitat. A escala conceptual, l'atenció domiciliària cal definir-la com el conjunt d'activitats, de naturalesa sanitària i social, que es despleguen en el domicili dels malalts. Donar una atenció domiciliària de qualitat és una tasca complexa ja que cal coordinar tots els actors que actuen en l'escenari domiciliari, és a dir, els equips i professionals sanitaris, els cuidadors familiars, els servicis socials de suport o bé el voluntariat social. El Pla per a la Millora de l'Atenció Domiciliària a la Comunitat Valenciana ha proposat disposar d'un nou model integrat d'atenció domiciliària, basat en la integració funcional dels agents domiciliaris (programa d'atenció domiciliària, unitats d'hospitalització domiciliària, recursos del sistema d'urgències i emergències extrahospitalàries, unitats de salut mental i unitats bàsiques de rehabilitació). Entre els servicis assistencials englobats en el pla figura tant l'accessibilitat al subministrament de medicaments, material sanitari, equipament mèdic, la gestió del préstec i la recuperació de material ortoprotètic.
D'altra banda, el Consell de Ministres del Consell d'Europa recomana des de 2001 una promoció del paper del farmacèutic en el marc de la seguretat sanitària donada la seua accessibilitat per al pacient, i insta els estats membres a adaptar les seues regulacions legals, especialment pel que fa a la població dependent. En este sentit, el Consell d'Europa va definir la dependència com l'estat en què es troben les persones que, per raons lligades a la falta o a la pèrdua de l'autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen la necessitat d'assistència o d'ajudes importants per a fer activitats corrents de la vida diària. Els servicis d'atenció farmacèutica domiciliària han de garantir l'accessibilitat dels productes farmacèutics a les persones en situació de dependència i amb dificultats d'accedir a l'oficina de farmàcia per a aconseguir un rendiment òptim del seu tractament farmacològic.
Alineat amb els paràgrafs anteriors, representa una proposta innovadora en este decret, en el marc de l'espai sociosanitari valencià, els programes d'atenció farmacèutica domiciliària de l'Agència Valenciana de Salut a pacients amb dificultats en l'ús i administració de medicaments i productes sanitaris, dissenyats sota el suport de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut. En el marc espanyol hi ha diferents iniciatives que, amb la participació d'oficines de farmàcia o servicis farmacèutics públics i amb gran participació de les autoritats locals, aborden l'espai sociosanitari d'una forma sinèrgica entre les iniciatives socials i sanitàries. Els programes d'atenció farmacèutica domiciliària faciliten l'accés als medicaments per part dels usuaris dependents i a la informació necessària que assegure el procés correcte de l'ús dels medicaments, milloren l'adhesió, optimitzen el seguiment dels tractaments, garantixen l'emmagatzematge correcte i ajuden l'auxiliar domiciliari i/o cuidador en la seua labor en tots els aspectes relacionats amb els medicaments. La Llei 12/2009, de 23 de desembre, LMFGAFO, ha establit, en la disposició addicional primera, l'habilitació del Consell per a regular l'atenció farmacèutica domiciliària, establint els principis en què s'ha d'emmarcar.
L'Estatut d'Autonomia atorga competències exclusives en ordenació farmacèutica i servicis socials (articles 49.1.12 i 49.1.24), així com competències exclusives en l'organitza-ció, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana (article 54). En atenció de totes estes consideracions, d'acord amb l'ar-ticle 28 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, amb l'audiència prèvia dels sectors implicats, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de juny de 2010,
DECRETE
CAPÍTOL I
Assistència farmacèutica en centres sociosanitaris
i en atenció domiciliària
Article 1. Àmbit dels servicis farmacèutics sociosanitaris
1. Tots els centres sociosanitaris de la Comunitat Valenciana, públics i privats, amb l'autorització prèvia dels servicis mèdics per la conselleria competent, estan obligats a disposar de servicis farmacèutics d'acord amb el que regula este decret.
2. Per al que disposa este decret, tenen la consideració de centres sociosanitaris els que atenguen sectors de la població com ara ancians, persones amb discapacitat i qualssevol altres les condicions de salut dels quals requerisquen, a més de les atencions socials que els presta el centre, una assistència sanitària determinada.
3. Són servicis farmacèutics de centres sociosanitaris els següents:
a) Els servicis de farmàcia sociosanitaris: unitats assistencials sota la responsabilitat d'un farmacèutic que duen a terme la selecció, l'adquisició, la conservació, la dispensació, la preparació, el seguiment i la informació sobre els medicaments, sempre prescrits en una orde mèdica, que han d'utilitzar els residents en el centre sociosanitari, els usuaris de programes especialitzats d'atenció sociosanitària diürna i els pacients dependents domiciliaris que requerixen una especial vigilància, supervisió i control de l'equip multidisciplinari de salut.
b) Els depòsits de medicaments sociosanitaris: unitats assistencials sota la responsabilitat d'un farmacèutic, que duen a terme la conservació, la dispensació, la preparació, el seguiment i la informació sobre els medicaments, prescrits en orde mèdica o, excepcionalment, en recepta mèdica, que han d'utilitzar els residents en el centre sociosanitari, els usuaris de programes especialitzats d'atenció sociosanitària diürna i els pacients dependents domiciliaris que requerixen una especial vigilància, supervisió i control de l'equip multidisciplinari de salut. Els depòsits mantenen una vinculació amb una oficina de farmàcia o servici de farmàcia en les condicions establides per este decret.
c) Les farmacioles sociosanitàries: unitats assistencials sota la responsabilitat d'un farmacèutic, que duen a terme la conservació, dispensació, preparació, seguiment i informació sobre els medicaments, sempre prescrits en recepta mèdica, que han d'utilitzar els residents en el centre sociosanitari. Les farmacioles mantenen una vinculació amb una oficina de farmàcia en les condicions establides per este decret.
Els centres sociosanitaris privats estan obligats, en el marc de condicions establides per este decret, a optar per una de les tres alternatives de servicis farmacèutics descrites en este apartat per al subministrament de l'atenció farmacèutica als residents. Els centres sociosanitaris públics estan obligats, en el marc de condicions establides per este decret, a optar per un servici de farmàcia o per un depòsit de medicaments.
4. Els servicis de farmàcia dels centres sociosanitaris han d'estar sota la responsabilitat d'un farmacèutic, que exercix les funcions que se li encomanen d'acord amb el que disposa este decret. Els depòsits de medicaments i les farmacioles sociosanitàries han d'estar sota la responsabilitat d'un farmacèutic, la presència i l'actuació professional del qual tenen lloc durant el temps de funcionament d'estes unitats. Els servicis de farmàcia i depòsits de medicaments de centres sociosanitaris de titularitat pública, inclosos en el Programa d'Atenció Farmacèutica Sociosanitària, han d'estar sota la responsabilitat d'un farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària. Els farmacèutics adjunts en servicis de farmàcia i depòsits de medicaments de centres sociosanitaris de titularitat pública, inclosos en el Programa d'Atenció Farmacèutica Sociosanitari, han d'haver cursat els estudis de l'especialitat de farmàcia hospitalària.
5. Els servicis farmacèutics dels centres sociosanitaris només han de dispensar medicaments per a les persones acollides en el propi establiment. Els servicis farmacèutics de titularitat pública i les oficines de farmàcia només han de dispensar medicaments als pacients dependents domiciliaris que requerisquen una especial vigilància, supervisió i control de l'equip multidisciplinari de salut a l'efecte exclusiu dels programes d'atenció farmacèutica domiciliària regulats en esta norma.
6. Els servicis farmacèutics sociosanitaris autoritzats per a la preparació, la custòdia, la conservació i la dispensació de medicaments són els servicis de farmàcia i les oficines de farmàcia. Els depòsits de medicaments tenen vinculats una oficina de farmàcia o un servici de farmàcia. Les farmacioles sociosanitàries sempre han de tindre vinculada una oficina de farmàcia.
L'oficina de farmàcia que quede vinculada a una farmaciola o a un depòsit de medicaments d'un centre sociosanitari és l'única autoritzada per al subministrament en eixe centre sanitari.
Article 2. Programes d'assistència farmacèutica en centres sociosanitaris de dia i d'atenció farmacèutica domiciliària
1. Es consideren centres sociosanitaris de dia els establiments que oferisquen un programa d'atenció diürna especialitzat a persones que necessiten ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i activitats instrumentals de la vida diària. Els seus objectius són mantindre, preservar i millorar la funcionalitat dels usuaris i servir de suport a la família, per mitjà de la provisió d'un recurs que possibilite la vida sociolaboral dels seus membres. Els pacients atesos en el centre sociosanitari de dia poden rebre l'atenció farmacèutica necessària durant el seu temps d'estada.
2. Els centres sociosanitaris de dia es consideren assimilats a centres sociosanitaris en règim d'internat, i tenen la mateixa consideració, per al que disposa este decret quant a l'establiment de servicis de farmàcia, depòsits de medicaments i farmacioles sociosanitàries.
3. L'atenció farmacèutica domiciliària, en el marc de l'espai sociosanitari, és el conjunt d'activitats que s'orienten a detectar i resoldre els problemes relacionats amb l'ús de productes farmacèutics, previndre i evitar resultats inadequats per a l'objectiu del tractament, millorar el compliment terapèutic i millorar la relació entre el pacient i els professionals de la salut, dirigida a pacients dependents domiciliaris que requerisquen una especial vigilància, supervisió i control de l'equip multidisciplinari de salut.
L'instrument bàsic d'assistència farmacèutica són els sistemes personalitzats de dosificació, que comptaran amb la preceptiva autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, d'acord amb el que preveu l'article 19.8 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris. En els sistemes personalitzats de dosificació s'ha d'adjuntar la informació necessària per a un procés adequat de l'ús del medicaments (administració, conservació i manipulació), i també l'administració correcta de les dosis i la instrucció als auxiliars, cuidadors domiciliaris o familiars en tots els aspectes relacionats amb els productes farmacèutics.
Per a l'exercici de l'atenció farmacèutica domiciliària es requerix sempre un document de consentiment informat pel pacient, garantit el dret de llibertat d'elecció del pacient i el compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
4. Els programes d'atenció farmacèutica domiciliària, en el marc de l'espai sociosanitari, han de ser proveïts pels servicis farmacèutics legalment autoritzats per a la preparació, la custòdia, la conservació i la dispensació de medicaments i productes sanitaris. Per tal d'aconseguir el major nivell d'eficiència en la provisió de l'atenció farmacèutica domiciliària, els servicis farmacèutics legalment autoritzats poden optar per:
a) Vincular-se a un depòsit de medicaments sociosanitari per a fer-hi totes les operacions de custòdia, conservació i reenvasament de productes farmacèutics per als pacients assignats al programa d'atenció farmacèutica domiciliària.
b) Vincular-se a un mateix depòsit de medicaments sociosanitari unes quantes oficines de farmàcia amb programes d'atenció farmacèutica domiciliària en la mateixa zona farmacèutica o zones farmacèutiques limítrofs per a augmentar l'eficiència de la dispensació de medicaments.
Article 3. Funcions d'ús racional de productes farmacèutics en centres sociosanitaris i programes d'atenció farmacèutica domiciliària
1. Per a aconseguir l'ús racional dels productes farmacèutics, els servicis farmacèutics dels centres sociosanitaris, sota la responsabilitat d'un farmacèutic i amb la seua presència física, han de dur a terme com a mínim, les funcions següents:
a) Garantir i assumir la responsabilitat tècnica de l'adquisició, sense perjuí, si és el cas, del sistema de selecció, de la qualitat, correcta conservació, cobertura de les necessitats, custòdia, preparació de fórmules magistrals o preparats oficinals i dispensació dels medicaments necessaris per a les activitats pròpies d'estos.
b) Establir sistemes eficaços i segurs de subministrament de medicaments i productes sanitaris, prendre les mesures per a garantir-ne una dispensació correcta i el compliment del tractament, custodiar i dispensar els productes en fase d'investigació clínica, així com vetlar pel compliment de la legislació sobre estupefaents i psicòtrops o de qualsevol altre medicament que requerisca un control especial.
c) Establir un servici d'informació de medicaments per a tot el personal sanitari i col·laborar amb els sistemes de farmacovigilància.
d) Intervindre en els programes relacionats amb la nutrició en estos centres.
e) Dur a terme activitats de promoció, prevenció de la salut i educació sanitària sobre qüestions de la seua competència dirigides al personal social i als pacients dels centres sociosanitaris.
f) Integrar-se en l'equip multidisciplinari dels centres sociosanitaris per a aconseguir una atenció integral, dirigida a millorar la qualitat de vida del pacient.
g) Col·laborar amb les estructures d'Atenció Primària i Especialitzada en el desplegament de les funcions que garantisquen l'ús racional dels medicaments.
h) Fer totes les funcions que puguen redundar en un millor ús i control dels medicaments.
2. Per a aconseguir l'ús racional dels productes farmacèutics en el marc de l'atenció farmacèutica domiciliària, s'han de fer les funcions següents:
a) El subministrament de medicaments en domicili, si és el cas, i d'acord amb el que preveu l'apartat tercer d'article segon d'este decret, per mitjà de sistemes personalitzats garantits i assumint la responsabilitat tècnica de la preparació correcta d'estos sistemes personalitzats.
b) Col·laborar amb la detecció i reducció de la medicació inapropiada.
c) Proposar activitats que incrementen el compliment terapèutic.
d) Seguiment farmacoterapèutic dels pacients per a detectar problemes relacionats amb els medicaments.
e) Educació farmacèutica al pacient sobre l'ús correcte dels medicaments i la utilització de dispositius d'administració.
f) Educació farmacèutica a cuidadors i familiars.
g) Revisió de les farmacioles a fi de garantir el bon estat de conservació dels productes emmagatzemats i comprovació de la caducitat dels medicaments i informació de les precaucions necessàries per a conservar-los. És preceptiu disposar de la conformitat prèvia del pacient, que ha d'atorgar el consentiment exprés per a la revisió de la farmaciola.
CAPÍTOL II
Ordenació farmacèutica en centres sociosanitaris
i en atenció domiciliària
Article 4. Dotació i instal·lacions dels servicis farmacèutics sociosanitaris
1. Tots els centres sociosanitaris en què s'establisquen servicis de farmàcia, farmacioles sociosanitàries o depòsits de medicaments en el propi centre, han de disposar d'una localització adequada i d'una bona comunicació interna. Les instal·lacions han de ser independents de les que els siguen exigibles en matèria de producció i gestió dels residus perillosos i sanitaris.
2. Els servicis farmacèutics han d'estar dotats de l'equipament i el material necessaris per a fer les funcions que els són pròpies. Com a mínim han de disposar del mobiliari, l'utillatge i la bibliografia suficients que permeten garantir una correcta adquisició, conservació, distribució, elaboració, dispensació i informació dels medicaments.
3. Els servicis de farmàcia dels centres sociosanitaris han de formar un conjunt o unitat física. També han de disposar d'una localització adequada, que oferisca una bona comunicació amb la resta de servicis del centre sociosanitari. Els magatzems, tant generals com especials, poden situar-se separats d'eixe conjunt. Quan l'estructura del centre sociosanitari ho faça necessari, s'han d'autoritzar dependències descentralitzades del servici de farmàcia sociosanitari i han d'ocupar la superfície apropiada per al bon exercici de les funcions que els encomanen, la qual, en tot cas, ha de resultar proporcionada al volum, les activitats i la tipologia del centre, que ha de ser, almenys, de 40 metres quadrats d'ús exclusiu. Esta superfície s'ha de distribuir entre les dependències següents:
a) Magatzems: general i zona de recepció de productes sanitaris.
b) Magatzems especials: medicaments estupefaents, termolàbils, inflamables, gasos d'ús medicinal i altres.
c) Laboratori de farmacotècnia i anàlisi i control de medicaments.
d) Zona de dispensació i atenció farmacèutica
e) Àrea administrativa.
4. Els depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris han d'ocupar una superfície mínima de 20 metres quadrats d'ús exclusiu, que pot incrementar-se en funció del nombre de places del centre sociosanitari i de la seua activitat, amb control de temperatura i humitat adequades per a l'emmagatzematge de medicaments, distribuïda en les zones següents:
a) Zona d'emmagatzematge i recepció de medicaments amb un sistema adequat d'emmagatzematge que permeta la separació dels medicaments caducats o rebutjats.
b) Armari amb tancament de seguretat per a l'emmagatzematge dels medicaments estupefaents.
c) Frigorífic amb control de temperatura de màxims i mínims per a l'emmagatzematge exclusiu de medicaments termolàbils.
d) Zona de dispensació i atenció farmacèutica.
e) Àrea administrativa.
f) En cas d'emmagatzematge de gasos, ha de disposar-se d'una zona que observe les mesures de seguretat necessàries.
5. Les farmacioles dels centres sociosanitaris han de disposar de l'espai suficient per a la custòdia dels medicaments, amb una superfície mínima de 15 metres quadrats que pot compartir amb els servicis mèdics autoritzats, i han de disposar com a mínim de:
a) Zona d'emmagatzematge i recepció de medicaments amb un sistema adequat d'emmagatzematge que permeta la separació dels medicaments caducats o rebutjats.
b) Armari amb tancament de seguretat per a l'emmagatzematge dels medicaments estupefaents.
c) Frigorífic amb control de temperatura de màxims i mínims per a l'emmagatzematge exclusiu de medicaments termolàbils.
d) Zona de dispensació i atenció farmacèutica.
e) Àrea administrativa.
6. En el cas de depòsits de medicaments i farmacioles de centres sociosanitaris, l'elaboració de les fórmules magistrals, així com les activitats de farmacotècnia i anàlisi i control de medicaments s'ha de fer en el laboratori del servici de farmàcia o de l'oficina de farmàcia amb què estiguen vinculats.
7. Els costos d'adaptació, manteniment, espais i instal·lacions requerides per a la farmaciola o el depòsit de medicaments, llevat d'acord entre les parts, són a càrrec dels titulars dels servicis farmacèutics sociosanitaris.
Article 5. Règim administratiu dels servicis farmacèutics sociosanitaris
1. Els servicis de farmàcia, els depòsits de medicaments i les farmacioles sociosanitàries se sotmeten, quant al règim d'autorització i registre, al que s'establix en esta disposició, i és l'Agència Valenciana de Salut l'organisme responsable del tràmit i resolució dels expedients.
2. Per a la creació, la modificació, el trasllat, la suspensió i la clausura dels servicis farmacèutics sociosanitaris, la sol·licitud s'ajustarà al que disposa este decret i també ha d'incloure:
a) Memòria descriptiva de les activitats que exercix el centre i organització general: tipus de centre sociosanitari, nombre de llits en el cas dels centres residencials amb especificació, si és el cas, del nombre de places de residents assistits, capacitat dels centres de dia, tipus de residents i la necessària autorització dels servicis mèdics.
b) Programa funcional dels servicis farmacèutics sol·licitats: Plans del centre amb indicació de les dependències dels servicis farmacèutics, relació d'equipament, desplegament de funcions i personal adscrit.
3. Concorren els supòsits de trasllat o modificació quan s'alteren les condicions físiques d'un servici farmacèutic autoritzat, de manera que hi haja un canvi de localització, modificació de la superfície o canvi essencial de les característiques de distribució interna.
4. Han de comunicar-se, en tot cas, els canvis de farmacèutic responsable i també dels altres farmacèutics, i s'ha de justificar la titulació, vinculació i dedicació del farmacèutic nou. En els canvis de farmacèutic responsable ha de garantir-se la continuïtat en la responsabilitat sobre el servici i la realització normal de les seues funcions.
5. Les resolucions preceptives de l'Agència Valenciana de Salut dels expedients relatius al que establix este article i les actes de la Inspecció de Farmàcia alçades respecte a això han de ser notificades al centre sociosanitari i al Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província corresponent.
Article 6. Règim de funcionament dels servicis farmacèutics de centres sociosanitaris
1. Els titulars dels centres sociosanitaris han de permetre als professionals farmacèutics assignats al seu depòsit o farmaciola sociosanitària l'accés a les instal·lacions per a la prestació de les activitats regulades en esta norma.
2. La dotació de professionals farmacèutics ha de garantir una assistència correcta, així com una realització normal de les funcions previstes en esta disposició. Com a mínim, ha de mantindre's un responsable farmacèutic amb presència física i actuació professional durant el temps de funcionament del servici. El farmacèutic té la responsabilitat quant a la qualitat, el període de validesa i la cobertura adequada de les necessitats relacionades amb els medicaments.
3. La dotació de personal farmacèutic dels servicis de farmàcia, dels depòsits de medicaments i de les farmacioles dels centres sociosanitaris, ha de ser proporcional al volum d'activitat i tipus d'establiment sanitari. Per a la dotació de professionals es pren com a referència una dedicació de trenta minuts/resident/mes per als facultatius farmacèutics i de quinze minuts/resident/mes per al personal tècnic auxiliar. Els farmacèutics que treballen en els servicis farmacèutics dels centres sociosanitaris estan subjectes al règim d'incompatibilitats previst per la legislació.
4. L'organització i el règim de funcionament dels servicis farmacèutics han de permetre la disponibilitat de medicaments les vint-i-quatre hores de tots els dies, i la direcció del centre sociosanitari i els responsables farmacèutics han d'establir la cobertura del personal que es faça responsable de la utilització dels medicaments durant este temps. Els depòsits i farmacioles de medicaments han d'establir un sistema de dispensació d'urgència fora de l'horari d'obertura.
5. La direcció del centre sociosanitari i els responsables farmacèutics han d'establir per escrit les instruccions necessàries per a la conservació, l'accessibilitat, la disponibilitat, i la reposició dels medicaments, amb una atenció particular i control rigorós quant als medicaments estupefaents i psicòtrops disponibles en el centre sociosanitari i qualsevol altre medicament que requerisca un control especial.
6. Tota petició de productes farmacèutics en els servicis de farmàcia i depòsits de medicaments ha d'anar avalada per la corresponent prescripció en recepta mèdica o orde mèdica. Quan siga necessari fer el fraccionament dels envasos normals o clínics, les entregues parcials o fraccions han d'anar etiquetades correctament.
Article 7. Autorització dels servicis farmacèutics sociosanitaris
1. Es considera la necessitat imperativa d'un depòsit de medicaments o servici de farmàcia sempre que el nombre de llits/places del centre sociosanitari siga superior a seixanta per tal d'arribar al major nivell d'eficiència en la dispensació de medicaments i productes sanitaris.
2. Els centres sociosanitaris de titularitat privada, amb l'autorització prèvia dels servicis mèdics per la conselleria competent, que compten amb un nombre igual o inferior a seixanta llits han de disposar, almenys, d'una farmaciola sociosanitària.
3. Les condicions per a la qualificació dels processos de selecció i funcionament dels servicis farmacèutics en un depòsit de medicaments i en una farmaciola sociosanitària inclouen, com a mínim:
a) Els procediments de treball per a l'adquisició, l'emmagatzematge, la distribució i l'administració.
b) La distribució de medicaments en sistemes personalitzats.
c) Els protocols d'intervenció farmacèutica per a la detecció i el seguiment dels problemes relacionats amb els medicaments.
d) El sistema d'informació per a la gestió de la prescripció, la dispensació i el seguiment de les intervencions farmacèutiques en integració amb la recepta electrònica de l'Agència Valenciana de Salut.
4. En la resolució d'autorització s'han de fixar les condicions que han d'observar els servicis farmacèutics sociosanitaris en termes d'instal·lacions, sistemes de dispensació individualitzada, horari d'atenció farmacèutica, servici de recepta electrònica i contingències en situació d'emergència.
Article 8. Vinculació dels servicis farmacèutic sociosanitaris
1. Tots els centres sociosanitaris de caràcter públic que no disposen de servici de farmàcia han de sol·licitar la vinculació del seu depòsit sociosanitari a un servici farmacèutic d'un centre de caràcter públic, preferentment del mateix sector sanitari, del mateix departament de salut legalment autoritzat per a la preparació, la custòdia, la conservació i la dispensació de medicaments.
2. Els depòsits de medicaments i les farmacioles sociosanitàries de centres sociosanitaris de caràcter privat han d'estar vinculats a una oficina de farmàcia del departament de salut on es troben situats, a l'efecte de l'article 22 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.
3. A una oficina de farmàcia es pot vincular més d'un depòsit de medicaments, sempre que la suma de llits/places no n'excedisca els cent quaranta. Es pot superar esta xifra únicament quan el centre sociosanitari vinculat dispose d'una oferta pròpia superior o en el cas que, efectuat el procés de vinculació al centre, només haja concorregut una oficina de farmàcia del departament on radica el depòsit de medicaments sociosanitari.
Una oficina de farmàcia es pot vincular a més d'una farmaciola sociosanitària sempre que la suma de llits/places no siga de més de cent. Es pot superar esta xifra només en el cas que, havent fet un procés de selecció per a la vinculació d'un farmaciola de medicaments, només hi haja concorregut una oficina de farmàcia interessada de la mateixa zona farmacèutica.
4. El procés de vinculació a un depòsit de medicaments sociosanitari i a una farmaciola sociosanitària privats l'ha de regular i promoure l'Agència Valenciana de Salut, tenint com a base els mitjans telemàtics emparats per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, per mitjà de convocatòries mensuals.
5. Per tal de tutelar el procediment de vinculació, garantir la publicitat de les convocatòries de vinculació i resoldre els conflictes que pogueren plantejar-se sobre esta matèria, es constituïx la Comissió de Servicis Farmacèutics Sociosanitaris (Serfaso) en què participaran les associacions representatives dels centres sociosanitaris, les associacions representatives farmacèutiques i els col·legis oficials de farmacèutics, així com representants de les conselleries competents en esta matèria.
Article 9. Processos telemàtics de sol·licitud de farmacioles, depòsits de medicaments i programes d'atenció farmacèutica domiciliària
1. Les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana interessades a vincular-se un depòsit de medicaments, una farmaciola sociosanitària o un programa d'atenció farmacèutica domiciliària han d'inscriure's en la borsa que per a això ha d'establir l'Agència Valenciana de Salut. La inscripció i la gestió en tots els seus aspectes en la borsa s'ha de fer exclusivament per mitjans telemàtics, i una oficina de farmacia s'hi pot inscriure per al subministrament de depòsits de medicaments sociosanitaris, d'una farmaciola sociosanitària o d'un programa d'atenció farmacèutica domiciliària. Una mateixa oficina de farmàcia pot estar inscrita, al mateix temps, per al subministrament de les tres opcions referenciades en este apartat.
2. Les oficines de farmàcia han de proporcionar al sistema les dades necessàries per a l'acreditació i qualificació. L'Agència Valenciana de Salut pot fer la verificació de les dades en qualsevol moment i l'oficina de farmàcia queda obligada, davant de qualsevol requeriment d'informació addicional o aclariment, a la presentació en un termini màxim de deu dies.
Una vegada establida la qualificació, s'envia telemàticament a l'oficina de farmàcia, i confirma la inscripció per a la vinculació del subministrament d'un depòsit, d'una farmaciola sociosanitària i/o d'un programa d'atenció farmacèutica domiciliària. Les oficines de farmàcia disposen d'un termini de deu dies per a formular qualsevol reclamació sobre la valoració obtinguda.
3. L'Agència Valenciana de Salut ha de facilitar a les oficines de farmàcia un sistema telemàtic de consulta de l'estat de la seua inscripció i la informació resident. Mensualment s'ha d'habilitar un període d'inscripció/edició, previ a l'assignació de servicis farmacèutics sociosanitaris, durant el qual les oficines de farmàcia podran modificar les seues dades o donar-se de baixa, sempre que no siga adjudicatària o reserva d'un procés de vinculació de depòsit sociosanitari de medicaments, farmaciola o programa d'atenció farmacèutica domiciliària.
Article 10. Sistema mecanitzat d'assignació de vinculació de farmacioles, depòsits i programes d'atenció farmacèutica domiciliària
1. El procés de selecció de les oficines de farmàcia per a la vinculació a una farmaciola sociosanitària, a un depòsit de medicaments o a un servici d'atenció farmacèutica domiciliària, s'ha de fer per mitjans informàtics, a través del sistema d'informació de l'Agència Valenciana de Salut (Sicomeps), i tot el procediment s'ha de fer per mitjans exclusivament telemàtics, emparats per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, per mitjà de convocatòries mensuals. En el procés de selecció participen les associacions representatives dels centres sociosanitaris, associacions representatives farmacèutiques, els col·legis oficials de farmacèutics, així com representants de les conselleries competents en esta matèria i l'Agència Valenciana de Salut els ha de comunicar, de manera prèvia, l'inici de qualsevol procés.
2. Un procés de vinculació a un depòsit de medicaments, a una farmaciola sociosanitària o a un servici d'atenció farmacèutica domiciliària s'inicia en els casos següents:
a) Cada vegada que un centre sociosanitari privat sol·licite l'autorització administrativa per a un depòsit de medicaments o una farmaciola sociosanitària.
b) Cada vegada que el sistema d'informació sanitari ambulatori de l'Agència Valenciana de Salut indique la necessitat d'obrir un nou programa d'atenció farmacèutica en una zona bàsica de salut
c) Cada vegada que finalitze la vinculació establida en les modalitats referenciades.
3. La vinculació, en els casos de depòsits, farmacioles i servicis d'atenció farmacèutica domiciliària, s'ha de fer atenent en primer lloc la situació geogràfica de l'oficina de farmàcia, amb l'orde de preferència següent:
a) Si en el municipi d'ubicació hi ha més d'una zona bàsica de salut:
1r. Entre les oficines de farmàcia inscrites que es troben en la mateixa zona bàsica de salut on es trobe ubicat el centre sociosanitari.
2n. Si no hi haguera oficines de farmàcia inscrites en la mateixa zona bàsica de salut, s'ha de vincular a una oficina de farmàcia del mateix departament i municipi a què pertany la zona bàsica de salut en què es troba ubicat el centre sociosanitari.
b) Si en el municipi d'ubicació hi ha una única zona bàsica de salut, s'ha d'assignar a una oficina de farmàcia inscrita del mateix municipi.
c) Si no hi haguera oficines de farmàcia inscrites en el mateix municipi, s'ha de vincular a una oficina de farmàcia inscrita de la mateixa zona farmacèutica.
d) Finalment, si no hi haguera oficines de farmàcia inscrites en la mateixa zona farmacèutica, s'ha de vincular a una oficina de farmàcia inscrita de les zones farmacèutiques limítrofs o, si no n'hi ha, a un servici de farmàcia d'un centre sociosanitari o hospitalari.
4. Si en qualsevol dels casos anteriors, hi haguera inscrita més d'una oficina de farmàcia que complisca la condició d'ubicació geogràfica, s'ha de vincular a l'oficina de farmàcia que haja obtingut la major puntuació en la qualificació. En cas d'empat en puntuació, el sistema ha de fer un sorteig per a dirimir l'empat i determina el resultat el torn de rotació de les oficines de farmàcia. Tres mesos abans del canvi de torn, el sistema ha de comunicar-ne un avís a l'oficina de farmàcia vinculada, a l'oficina de farmàcia següent en el torn i al centre sociosanitari.
5. Finalitzat el procés de vinculació, el resultat s'ha de notificar, per mitjans telemàtics, al centre sociosanitari, a les oficines de farmàcia a què s'ha adjudicat la vinculació, a l'oficina de farmàcia de reserva, a la direcció territorial de sanitat i al col·legi oficial de farmacèutics de la província.
6. Les oficines de farmàcia seleccionades, tant per a la vinculació com per a la reserva, han de confirmar explícitament, també per mitjans telemàtics, la recepció del resultat del procés de vinculació. Si en el termini de deu dies no s'ha rebut confirmació expressa de la recepció, l'oficina de farmàcia queda exclosa i ocupa el seu lloc l'oficina de farmàcia de reserva. En este cas, el sistema selecciona de manera automàtica una altra oficina de farmàcia de reserva.
7. La duració de la vinculació d'una farmaciola sociosanitària a una oficina de farmàcia és per un període de tres anys per a cada farmàcia seleccionada i inclosa en el torn de rotació. Una vegada realitzats els períodes per totes les oficines de farmàcies incloses en el torn rotatori es convoca un nou procés de selecció.
8. La duració de la vinculació d'una oficina de farmàcia a un programa d'atenció farmacèutica domiciliària és de tres anys, i tant l'oficina de farmàcia adjudicatària de la vinculació com l'oficina de farmàcia de reserva es comprometen a mantindre el compromís de subministrament fins a la finalització d'eixe període.
9. En cas d'incompliment de les condicions fixades en la resolució d'autorització d'una farmaciola o depòsit i amb l'audiència prèvia de les parts, es pot revocar l'autorització, i queda penalitzada, fora del procés de vinculació en les dues convocatòries següents.
CAPÍTOL III
Prestació farmacèutica en centres sociosanitaris i programes d'atenció farmacèutica domiciliària de l'Agència valenciana de Salut
Article 11. Història clínica electrònica per a residents en centres sociosanitaris i pacients en programes d'atenció farmacèutica domiciliària de l'Agència Valenciana de Salut
1. Els centres sociosanitaris amb acords, subvencions o ajudes econòmiques de la Generalitat i els servicis farmacèutics sociosanitaris de titularitat pública han d'integrar la informació clínica dels seus residents amb el dispositiu d'història clínica electrònica de l'Agència Valenciana de Salut.
2. Els pacients inclosos en programes d'atenció farmacèutica domiciliària de l'Agència Valenciana de Salut han de disposar d'història clínica electrònica en el sistema d'informació de l'Agència Valenciana de Salut. Els sistemes de gestió informatitzada dels servicis farmacèutics legalment autoritzats per a la preparació, custòdia, conservació i dispensació de medicaments han d'estar integrats amb el sistema d'informació sanitari de l'Agència Valenciana de Salut per a permetre el registre de tots els moviments de prescripció i dispensació.
Article 12. Condicions en la prescripció i dispensació de productes farmacèutics per a residents en centres sociosanitaris i pacients en programes d'atenció farmacèutica domiciliària
1. Els responsables dels centres sociosanitaris, d'acord amb les directrius de l'Agència Valenciana de Salut, han d'informar les persones ingressades o en règim de dia o, si és el cas, els seus representants legals de les condicions de la prestació farmacèutica establida per este decret.
2. La prescripció de medicaments en els centres sociosanitaris amb farmacioles o depòsits vinculats a oficina de farmàcia s'ha d'integrar amb els dispositius de recepta electrònica de l'Agència Valenciana de Salut. En cas d'incompliment d'este apartat per la direcció del centre sociosanitari, s'ha de revisar amb el centre qualsevol ajuda, subvenció o acord amb fons econòmics derivats de la Generalitat.
3. Per tal de facilitar el compliment d'este decret, el sistema d'informació sanitari de l'Agència Valenciana de Salut, per als residents amb cobertura d'assistència sanitària per l'Agència Valenciana de Salut (ASSS), ha de registrar el centre sociosanitari a què es troba vinculat el resident i el tipus de servicis farmacèutics de què disposa el centre, servici de farmàcia, depòsit sociosanitari o farmaciola sociosanitària. Amb la mateixa fnalitat, ha de registrar els pacients que es troben en els programes d'atenció farmacèutica i el servici farmacèutic a què es troba vinculat.
4. El sistema d'informació sanitari valencià ha de formalitzar la prescripció dels pacients en funció del centre sociosanitari o programa d'atenció farmacèutica domiciliària on es troben vinculats, bé en una orde mèdica informatitzada en paper en el cas dels servicis de farmàcia i depòsits sociosanitaris de medicaments o bé en recepta oficial de la Conselleria de Sanitat en el supòsit de les farmacioles sociosanitàries, llevat de les zones de salut que compten amb servicis de recepta electrònica.
Per tal d'aconseguir un ús racional de medicaments, en el moment de la prescripció de medicaments i productes sanitaris, el pacient d'un centre de dia ha d'optar per la via de subministrament per a un tractament determinat, bé en una oficina de farmàcia o en un servici farmacèutic sociosanitari.
El full d'administració de productes farmacèutics als residents, en els supòsits de no disposar de cobertura informatitzada, l'ha d'omplir el personal dels centres sociosanitaris privats que facen les tasques d'administració dels productes farmacèutics per a la seua mecanització, pel servici farmacèutic assignat, al sistema d'informació sanitari.
5. En els supòsits de prescripció des de centres sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut de productes farmacèutics per a residents amb ASSS amb servicis de farmàcia o depòsits sociosanitaris o pacients vinculats a programes d'atenció farmacèutica, s'ha de facilitar l'accés a la informació clínica necessària per a possibilitar la instauració de sistemes de dispensació personalitzats.
6. La prescripció de medicaments i productes sanitaris en centres sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut i centres sociosanitaris per a residents en centres específics d'atenció a majors amb ASSS o programes d'atenció farmacèutica domiciliària s'ha d'ajustar a les actuacions clíniques descrites en la Guia Farmacoterapèutica de Geriatria, Discapacitats o qualsevol altra guia farmacoterapèutica editada per les conselleries amb competències en servicis socials i sanitat.
7. La dispensació de medicaments pels servicis farmacèutics en centres sociosanitaris per a residents amb ASSS o servicis d'atenció farmacèutica domiciliària de l'Agència Valenciana de Salut s'ha d'adequar, en tots els casos possibles, a la utilització d'envasos clínics i medicaments genèrics o de preu menor.
Article 13. Programa de subministrament de productes sanitaris (Supro) i programa de subministrament de medicaments (Sumed)
1. El programa de subministrament directe de productes sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut (Supro) és un instrument de la Conselleria de Sanitat per a l'entrega d'efectes i accessoris als centres sociosanitaris de residents amb ASSS.
2. Tots els centres sociosanitaris, públics o privats, amb pacients ingressats o en règim de dia amb ASSS, estan obligats a la petició i subministrament d'efectes i accessoris per mitjà d'entrega directa pel programa Supro. En cas d'incompliment, s'ha de revisar amb el centre qualsevol ajuda, subvenció o acord amb fons econòmics derivats de la Generalitat.
3. El programa de subministrament directe de medicaments de l'Agència Valenciana de Salut (Sumed) és un instrument de la Conselleria de Sanitat per a l'entrega de medicaments als servicis de farmàcia de les residències sociosanitàries de caràcter públic, preferentment a través de la unitat central de compres de l'Agència Valenciana de Salut. L'Agència Valenciana de Salut pot determinar els medicaments que els servicis de farmàcia dels centres sociosanitaris privats estan obligats a demanar i subministrar per mitjà d'entrega directa pel programa Sumed per a la dispensació a residents amb ASSS.
Article 14. Programa de subministrament d'assistència farmacèutica directa i domiciliària (Sufar) i programa de revisió de la farmacoteràpia de crònics polimedicats (Refar).
1. El programa de subministrament d'assistència farmacèutica directa i domiciliària de l'Agència Valenciana de Salut (Sufar) és un instrument de la Conselleria de Sanitat per a obtindre un major nivell d'accessibilitat i eficiència en la provisió farmacoterapèutica a pacients ambulatoris no ingressats en centres sociosanitaris.
2. El programa Sufar/directe és un instrument de la Conselleria de Sanitat per a determinar les situacions clíniques en què s'ha de fer un subministrament directe de productes farmacèutics als pacients en els seus centres sanitaris, preferentment en els centres sanitaris d'atenció primària, basant-se en circumstàncies d'eficiència o necessitat d'una supervisió clínica especial. Periòdicament s'han de publicar les situacions clíniques i productes farmacèutics inclosos en Sufar/directe, així com la motivació de les circumstàncies que originen la inclusió en el programa Sufar/directe, en el marc de l'article 103.1.b) de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
3. El programa Sufar/domiciliari és un instrument de la Conselleria de Sanitat per a determinar les situacions clíniques en què es pot millorar l'ús de medicaments i productes sanitaris per part de persones adscrites als programes d'atenció domiciliària de l'Agència Valenciana de Salut. El programa Sufar/domiciliari es caracteritza per:
a) En el marc atorgat als òrgans de govern de les comunitats autònomes per la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut, el programa Sufar/domiciliari engloba tots els programes d'atenció farmacèutica domiciliària que es despleguen en l'Agència Valenciana de Salut en les condicions fixades en el present decret.
b) En totes les zones bàsiques de salut de l'Agència Valenciana de Salut s'ha d'habilitar almenys un programa d'atenció farmacèutica domiciliària.
c) Els beneficiaris són els usuaris de l'Agència Valenciana de Salut que siguen valorats com a destinataris per part del personal dels equips d'atenció primària de l'Agència Valenciana de Salut responsables del programa d'atenció domiciliària o el personal de les corporacions locals conveniats en els programes d'atenció farmacèutica domiciliària.
d) La població objectiu de l'atenció farmacèutica domiciliària són els pacients que no poden desplaçar-se al centre d'atenció sanitària o per als quals el domicili és el millor lloc terapèutic, a fi de mantindre o elevar la seua salut, millorar la seua qualitat de vida o garantir-los una mort digna. També són població objectiu els seus cuidadors, per tal de proporcionar-los la capacitació i el suport adequat, perquè puguen col·laborar eficaçment en l'atenció del pacient.
e) El subministrament de medicaments s'ha de fer a domicili i destinat a malalts que tinguen dificultats per a traslladar-se als centres de salut, sol·licitar les receptes o acudir a les farmàcies per a buscar els seus tractaments corresponents.
f) Com a instrument bàsic d'assistència farmacèutica s'han d'usar els sistemes personalitzats de dosificació, acompanyats de la informació necessària per a la administració correcta de les dosis i la instrucció als auxiliars, cuidadors domiciliaris o familiars en la seua labor en tots els aspectes relacionats amb els medicaments.
4. L'assistència farmacèutica subministrada per Sufar/domiciliari l'ha de fer preferentment una oficina de farmàcia o el dispositiu Sufar dels centres sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut. L'usuari, o el seu representant legal, ha de firmar un document de consentiment informat de participació en el programa i indicar, si és el cas, l'oficina de farmàcia o dispositiu Sufar públic que li ha de prestar el programa d'atenció farmacèutica domiciliària. Amb periodicitat màxima quinzenal, l'oficina de farmàcia o el dispositiu Sufar del centre sanitari han d'entregar la medicació en els dosificadors personalitzats.
5. L'autorització per a fer programes d'atenció farmacèutica domiciliària en l'Agència Valenciana de Salut es regula sobre les bases següents:
a) S'ha de constituir un comité multidisciplinari d'Atenció Farmacèutica Domiciliària de l'Agència Valenciana de Salut (AFDO) amb la participació de les corporacions d'infermeria, corporacions farmacèutiques, corporacions mèdiques, les societats científiques, les associacions de consumidors i la conselleria competent en la matèria per a fixar les activitats i el contingut específic dels programes d'atenció farmacèutica domiciliària. L'Agència Valenciana de Salut acredita les unitats assistencials o oficines de farmàcia per a la realització dels programes d'atenció farmacèutica domiciliària en l'àmbit dels pacients amb dret a ASSS.

b) Es considera la necessitat imperativa d'un depòsit de medicaments sociosanitari amb una oficina de farmàcia vinculada per als programes d'atenció farmacèutica domiciliària sempre que els pacients demandants amb ASSS en siguen més de trenta-cinc en una zona de salut. En estos supòsits, s'ha de fer la selecció d'una oficina de farmàcia basant-se en el procés descrit en els articles 9 i 10 d'este decret. Un programa d'atenció farmacèutica domiciliària pot aconseguir com a màxim una assignació de cent quaranta pacients. A partir de seixanta pacients assignats, s'ha d'obrir un nou programa d'atenció farmacèutica domiciliària en una mateixa zona de salut.
c) L'Agència Valenciana de Salut i la corporació farmacèutica han d'establir mitjançant un conveni les condicions que han d'observar les oficines de farmàcia adjudicatàries en termes d'instal·lacions, sistemes de dispensació individualitzada, els procediments de treball per a l'adquisició, emmagatzematge, distribució, administració i traçabilitat, els protocols d'intervenció farmacèutica per a la detecció i seguiment dels problemes relacionats amb els medicaments, i el sistema d'informació per a la gestió de la prescripció, la dispensació i el seguiment de les intervencions farmacèutiques.
d) Per tal d'obtindre nivells elevats d'economia d'escala en la preparació dels sistemes personalitzats, a un depòsit de medicaments sociosanitari es poden vincular unes quantes oficines de farmàcia amb programes d'atenció farmacèutica domiciliària en la mateixa zona farmacèutica o zones farmacèutiques limítrofes.
6. El programa de revisió de farmacoteràpia de crònics polimedicats (Refar) és un instrument de la Conselleria de Sanitat per a establir programes i protocols específics per a avaluar l'assistència farmacèutica en els pacients crònics de l'Agència Valenciana de Salut, especialment en l'àmbit de les persones amb dependència. Els protocols han d'incloure la revisió periòdica dels tractaments farmacològics en els pacients polimedicats i també les actuacions específiques per a garantir-ne la seguretat, l'efectivitat i l'eficiència.
Article 15. Facturació a l'Agència Valenciana de Salut de la dispensació de medicaments per a residents en centres sociosanitaris i servicis d'atenció farmacèutica domiciliària
1. L'import mensual de la prestació farmacèutica feta a residents amb ASSS en centres privats amb servici de farmàcia sociosanitari, determinada en cada contracte, es calcula basant-se en la suma dels apartats següents:
a) Els envasos de medicaments adquirits per a fer les dispensacions al resident a preu de venda de laboratori o preu de venda de magatzem més IVA, exceptuant aquells medicaments que l'Agència Valenciana de Salut haja determinat de petició i subministrament per mitjà d'entrega directa pel programa Sumed per a la dispensació a residents amb ASSS. Els productes farmacèutics utilitzats estan determinats pel Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització.
b) Els servicis professionals dedicats a l'atenció farmacèutica mensual per resident. Els servicis professionals d'atenció farmacèutica mensual prendran com referent per a la seua determinació el conveni col·lectiu de centres sociosanitaris o si no n'hi ha la ponderació del conveni marc d'oficines de farmàcia i de sanitat privada, relacionant les retribucions d'un facultatiu i un administratiu amb una atenció farmacèutica de trenta i quinze minuts mensuals respectivament per resident.
c) Els servicis logístics i financers imputables a l'atenció farmacèutica.
2. L'import final de la prestació farmacèutica feta a residents amb ASSS, en centres privats amb depòsits vinculats a oficines de farmàcia, es calcula mensualment basant-se en els envasos adquirits de medicaments a preu de venda de farmàcia més IVA que siguen necessaris en el depòsit per a permetre una dispensació per mitjà de sistemes personalitzats al resident. S'han d'usar envasos clínics en tots els medicaments que disposen d'estes presentacions en el mercat espanyol. Per sol·licitud de l'oficina de farmàcia es podria acollir el model exposat en el punt 3 d'este article.
3. L'import mensual de la prestació farmacèutica feta a pacients amb ASSS en programes d'atenció farmacèutica domiciliària es calcula basant-se en els apartats següents:
a) Els envasos dels medicaments adquirits que siguen necessaris per a permetre una dispensació per mitjà de sistemes personalitzats als pacients a preu de venda de laboratori o preu de venda de magatzem més IVA, exceptuant els medicaments que l'Agència Valenciana de Salut haja subministrat per mitjà del programa Sufar. Els productes farmacèutics utilitzats estan determinats pel Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització. S'han d'usar envasos clínics en tots els medicaments que disposen d'estes presentacions en el mercat espanyol.
b) Els servicis professionals dedicats a l'atenció farmacèutica mensual per pacient. Els servicis professionals d'atenció farmacèutica mensual prenen com a referent per a la seua determinació el conveni marc d'oficines de farmàcia i de sanitat privada, i relacionen les retribucions, llevat d'acord entre les parts, d'un facultatiu i un administratiu amb una atenció farmacèutica de trenta i quinze minuts mensuals, respectivament, per pacient.
c) Els servicis logístics i financers imputables a l'atenció farmacèutica.
4. La prestació farmacèutica feta a residents amb ASSS en centres privats amb farmacioles amb una oficina de farmàcia vinculada es factura mensualment basant-se en els medicaments dispensats per recepta mèdica oficial de la Conselleria de Sanitat a preu de venda al públic més IVA.
5. En els supòsits dels apartats 2, 3 i 4 del present article, l'import que cal abonar a l'oficina de farmàcia per la prestació farmacèutica feta en un depòsit o farmaciola de medicaments s'integrarà en l'abonament mensual del conveni amb les corporacions farmacèutiques valencianes per al pagament de medicaments per assistència farmacèutica ambulatòria. En el supòsit de l'apartat 1 d'este article, l'import que cal abonar per la prestació farmacèutica feta en un servici de farmàcia s'integrarà en l'abonament mensual per medicaments per assistència farmacèutica ambulatòria per concert amb les associacions representatives del sector sociosanitari.
Article 16. Coordinació de les activitats de l'espai sociosanitari en els departaments de salut
1. La coordinació de les activitats relacionades amb l'assistència farmacèutica en l'àmbit sociosanitari en els departaments de salut de l'Agència Valenciana de Salut s'ha de fer tant per la direcció mèdica com pels servicis farmacèutics d'àrea de salut a través de les comissions d'ús racional del medicament departamentals. Els servicis farmacèutics d'Àrea de Salut han de mantindre reunions periòdiques amb infermers i metges de centres sociosanitaris, així com amb els farmacèutics responsables de farmacioles, depòsits de medicaments i servicis de farmàcia per a monitoritzar el funcionament dels procediments i programes establits en l'espai sociosanitari departamental.
2. Les funcions de la Comissió d'Ús Racional del Medicament en l'espai sociosanitari són:
a) Valorar l'assistència farmacèutica rebuda pels pacients institucionalitzats en els centres sociosanitaris del departament de salut.
b) Valorar el funcionament dels procediments establits en el programa Sufar a escala departamental.
c) Valorar l'impacte i utilització de la Guia Farmacoterapèutica Geriàtrica, Discapacitats Psíquics i altres d'interés en l'àmbit sociosanitari.
d) Valorar els indicadors de gestió farmacoterapèutica dels centres sociosanitaris.
3. En l'àmbit de l'Agència Valenciana de Salut s'ha d'usar la Guia Farmacoterapèutica de Geriatria i Discapacitats Psíquics en les prescripcions en recepta oficial del Sistema Nacional de Salut, en ordes de prescripció mèdica de l'Agència Valenciana de Salut o prescripcions electròniques en el dispositiu de recepta electrònica per a residents en centres específics d'atenció a majors. Per a l'elaboració de la Guia Farmacoterapèutica de Geriatria, Discapacitats Psíquics i altres guies farmacoterapèutiques d'interés en l'àmbit sociosanitari es constituiran comissions permanents amb representació multidisciplinària que possibilite la participació de professionals de tots els àmbits sanitaris.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Adaptació dels servicis farmacèutics sociosanitaris
Els centres sociosanitaris de la Comunitat Valenciana disposen d'un termini de quatre mesos, des de l'entrada en vigor d'esta disposició, per a adequar els seus servicis farmacèutics als requisits i condicions que preveu este decret.
Segona. Integració dels sistemes informàtics
Els centres sociosanitaris de la Comunitat Valenciana disposen d'un termini de sis mesos, des de l'entrada en vigor d'esta disposició, per a la implantació de la prescripció de productes farmacèutics amb suports informàtics integrats amb la història clínica electrònica de la Conselleria de Sanitat
Tercera. Subministrament als centres sociosanitaris pel programa Supro
En el termini màxim de sis mesos des de la publicació d'este decret, tots els centres sociosanitaris que reben ajudes públiques de la Generalitat per als seus residents han de sol·licitar el subministrament de productes pel programa Supro a través de les associacions representatives del sector sociosanitari.
Quarta. Actualització del Programa d'Atenció Farmacèutica Sociosanitària
En el termini de sis mesos des de la publicació d'esta norma s'ha d'elaborar un informe sobre la modernització i integració dels dispositius del Programa d'Atenció Farmacèutica en centres sociosanitaris públics en la xarxa assistencial de l'Agència Valenciana de Salut. Per a l'elaboració de l'informe es constituirà una comissió multidisciplinària dels professionals sanitaris, organismes i conselleries implicades en l'atenció farmacèutica en l'espai sociosanitari.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa este decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Facultats de desplegament
El conseller de Sanitat queda facultat per a dictar les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i execució d'este decret.
Segona. Entrada en vigor
Este decret comença a vigir l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 4 de juny de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

linea