diari

CORRECCIÓ d'errors del Decret 104/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova la norma tècnica en matèria de reserves dotacionals educatives. [2014/7007]

(DOGV núm. 7324 de 24.07.2014) Ref. Base de dades 006736/2014

CORRECCIÓ d'errors del Decret 104/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova la norma tècnica en matèria de reserves dotacionals educatives. [2014/7007]
Publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7312, del dia 8 de juliol de 2014, el Decret 104/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova la norma tècnica en matèria de reserves dotacionals educatives, s’ha advertit el següent error, la correcció del qual s’efectua a continuació.

On diu:
«X= Y * (Z% – 5 %)*100»;

Ha de dir:
«X= Y * (Z% – 5 %)».

linea