diari

DECRET 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621]

(DOGV núm. 6540 de 10.06.2011) Ref. Base de dades 006829/2011

DECRET 42/2011, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621]
Índex

Preàmbul
Article únic. Aprovació del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana
Disposició addicional primera. Termini per a resoldre i notificar. Efectes del silenci administratiu
Disposició addicional segona. Termini per a la implantació de locals específics d'apostes i de màquines auxiliars
Disposició addicional tercera. Revisió del nombre de màquines i percentatge previst en l'article 38
Disposició addicional quarta. Declaració informativa
Disposició transitòria única. Autoritzacions d'explotació vigents

Disposició final primera. Modificació del Reglament de Casinos

Disposició final segona. Modificació del Reglament del Joc del Bingo
Disposició final tercera. Modificació del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar
Disposició final quarta. Habilitació normativa
Disposició final cinquena. Actualització de l'import de la fiança
Disposició final sisena. Actualització dels límits quantitatius de les apostes
Disposició final setena. Entrada en vigor
REGLAMENT D'APOSTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Article 2. Règim jurídic
Article 3. Atribucions de la conselleria competent en matèria de joc
Article 4. Prohibicions
Article 5. Definicions
Article 6. Tipus d'apostes
Article 7. Limitacions a la participació en les apostes
TÍTOL I. Del règim d'organització i comercialització de les apostes
Capítol I. Autorització per a l'organització i comercialització de les apostes
Article 8. Autorització per a l'organització i comercialització de les apostes
Article 9. Sol·licituds d'autorització
Article 10. Resolució d'autorització
Article 11. Fiança
Article 12. Vigència de l'autorització
Article 13. Modificació de l'autorització
Article 14. Transmissió de l'autorització
Article 15. Extinció i revocació de l'autorització
Article 16. Cancel·lació de la inscripció
Article 17. Obligacions del titular de l'autorització
Capítol II. Homologació del material d'apostes
Article 18. Homologació del material d'apostes
Article 19. Requisits generals dels sistemes tècnics
Article 20. Requisits de la Unitat Central d'Apostes
Article 21. Requisits de les màquines d'apostes
TÍTOL II. De les apostes
Capítol I. Formalització de les apostes
Article 22. Realització i justificació de les apostes
Article 23. Condicions de formalització de les apostes
Article 24. Requisits del bitllet d'apostes
Article 25. Límit quantitatiu de les apostes
Capítol II. Repartiment de premis
Article 26. Validesa dels resultats
Article 27. Apostes encertades
Article 28. Repartiment de premis
Article 29. Pagament d'apostes encertades
Article 30. Caducitat del dret al cobrament de premis
TÍTOL III. Dels locals d'apostes i la pràctica d'apostes en un altre tipus d'establiments.
Capítol I. Règim dels locals i zones d'apostes
Article 31. Locals específics d'apostes
Article 32. Zones d'apostes en recintes esportius
Article 33. Servici d'admissió
Article 34. Horari
Article 35. Casinos de joc, sales de bingo i salons de joc
Article 36. Condicions comunes dels locals i zones d'apostes

Article 37. Documentació a conservar en els locals
Capítol II. Pràctica d'apostes en un altre tipus d'establiments
Article 38. Apostes en un altre tipus d'establiments
Capítol III. Instal·lació de màquines auxiliars d'apostes
Article 39. Règim d'instal·lació
Article 40. Comunicació d'instal·lació de màquines auxiliars
Article 41. Trasllat, substitució i baixa de màquines
TÍTOL IV. De les apostes formalitzades per mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància.
Article 42. Règim jurídic
Article 43. Empreses autoritzades
Article 44. Formalització de les apostes per mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància
Article 45. Mesures de seguretat
Article 46. Requisits dels sistemes tècnics
TÍTOL V. Dels usuaris
Article 47. Informació als usuaris de les normes de funcionament

Article 48. Reclamacions dels usuaris
Article 49. Prohibició de concessió de crèdits o préstecs
TÍTOL VI. De la inspecció de les apostes i del règim sancionador

Article 50. Inspecció i control de les apostes i de les empreses autoritzades
Article 51. Infraccions i sancions

PREÀMBUL

En compliment i desplegament del que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que en l'article 49.1.31.a establix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de "casinos, joc i apostes, excloent-ne les apostes mútues esportivobenèfiques", es va promulgar la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.
La Llei del Joc de la Comunitat Valenciana preveu en l'article 2.2.g la pràctica d'apostes "sobre esdeveniments esportius o d'un altre caràcter prèviament determinats". No obstant això, esta previsió legal no havia sigut desplegada reglamentàriament, per això, en la pràctica, el joc de les apostes a la Comunitat Valenciana mancava de tota cobertura legal.
El present decret ve per tant a cobrir este buit jurídic reglamentant un joc que es troba en constant auge i que és demanat per la societat com una forma addicional d'oci.
El desenvolupament i l'increment de la diversitat en les activitats d'oci relatives al joc és el motor d'arrancada per a esta nova regulació d'un joc que, sens dubte, està adquirint en el nostre entorn una creixent activitat econòmica i una cada vegada més intensa repercussió social.

El present reglament partix de la regulació de les apostes en la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana, que en l'article 12 establix que "s'entén per aposta aquella activitat per la qual s'arrisca una quantitat de diners sobre els resultats d'un esdeveniment prèviament determinat, de desenllaç incert i alié a les parts que hi intervenen". Tenint com a marc de referència este precepte, el reglament que s'aprova està concebut fonamentalment sobre la base de les apostes sobre esdeveniments esportius, perquè són les que gaudixen de gran tradició en l'entorn dels països europeus i constituïxen una de les activitats nuclears en matèria de joc.

Així mateix, destaca en este nou marc jurídic de les apostes l'intent d'integració de tots els sectors ja consolidats (casinos, bingos, màquines recreatives i d'atzar i salons de joc) en la dinàmica d'esta nova modalitat del joc, incorporant als seus establiments els terminals d'apostes per a diversificar la seua oferta d'oci i generar una major activitat empresarial.
Finalment, l'article 5.2 de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana disposa que "la pràctica dels jocs i apostes regulats en esta llei podrà realitzar-se de forma presencial o a través dels mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància en les condicions i amb els requisits que reglamentàriament es determinen". Per això, d'acord amb el que disposa el precepte esmentat, el reglament que s'aprova, amb la finalitat d'incorporar les noves tecnologies al sector del joc, preveu com a novetat la possibilitat de practicar el joc de les apostes per mitjà dels referits mitjans o sistemes, la qual cosa exigirà indubtablement un esforç del sector per a adaptar les seues infraestructures a les noves tecnologies sense minva dels drets i garanties dels usuaris.

Per tot això, en virtut de l'habilitació continguda en la disposició final primera de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, amb informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 15 d'abril de 2011,

DECRETE

Article únic. Aprovació del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana
S'aprova el reglament pel qual es regulen les apostes a la Comunitat Valenciana, el text del qual s'inserix a continuació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Termini per a resoldre i notificar. Efectes del silenci administratiu
El termini màxim per a resoldre i notificar les autoritzacions establides en el reglament que s'aprova, que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de sis mesos comptat des de la presentació d'aquelles.
Una vegada transcorregut este termini, els efectes del silenci administratiu s'entendran desestimatoris, d'acord amb el que preveu la Llei 4/ 1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.

Segona. Termini per a la implantació de locals específics d'apostes i de màquines auxiliars
Les empreses que obtinguen autorització de la conselleria competent en matèria de joc per a l'explotació del joc de les apostes disposaran d'un termini màxim de tres anys per a l'obertura, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, almenys, de quatre locals específics d'apostes i 15 zones d'apostes en l'interior dels establiments assenyalats en l'article 35 del reglament que s'aprova, així com per a la instal·lació, almenys, de 100 màquines auxiliars en els establiments assenyalats en l'article 38 d'este reglament. El termini començarà a comptar-se des de l'endemà de la notificació de l'autorització per a l'explotació del joc de les apostes.

Si una vegada transcorregut el termini mencionat en el paràgraf anterior no s'ha procedit a l'obertura del nombre de locals o a la instal·lació del nombre de màquines que indica, es podrà revocar l'autorització concedida.

Tercera. Revisió del nombre de màquines i del percentatge previst en l'article 38
El nombre màxim de màquines auxiliars d'apostes que cada empresa operadora d'apostes pot instal·lar, així com el percentatge que cada empresa operadora de màquines de tipus B pot instal·lar en els locals previstos en l'article 38.7 del reglament que s'aprova, podrà ser revisat una vegada transcorreguts tres anys des de la publicació del present decret, mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria de joc. Les revisions successives es podran realitzar, així mateix, una vegada transcorreguts tres anys des que es va practicar l'anterior, per mitjà de l'ordre corresponent. La modificació del nombre i dels percentatges assenyalats s'ajustarà als criteris del volum de joc practicat i a les circumstàncies conjunturals del mercat.

Quarta. Declaració informativa
1. Les empreses autoritzades per a l'organització i comercialització d'apostes hauran de presentar anualment una declaració informativa en què es detallen les apostes realitzades i els premis pagats.
2. Esta declaració informativa s'haurà de presentar davant de l'administració tributària valenciana i davant de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc, en el mes de febrer de l'any següent al que pertoque el contingut de la dita declaració.
3. S'habilita el titular de la conselleria competent en matèria de tributs per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament d'este precepte i, en particular, per a establir el model de declaració.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Autoritzacions d'explotació vigents
Les autoritzacions d'explotació de les màquines recreatives i d'atzar que es troben vigents a l'entrada en vigor del reglament que s'aprova quedaran prorrogades automàticament pel període que reste fins a complir el termini de deu anys previst en l'article 26.5 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, en la redacció que fa la disposició final tercera del present decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació del Reglament de Casinos
Es modifica l'article 4, apartat 1, i l'article 17, apartat 1, lletra a), i se suprimix el paràgraf segon de l'article 17, apartat 4, del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queden redactats en els termes següents:
- Article 4, apartat 1
"1. A més dels jocs establits en l'article anterior, en els casinos de joc es podran instal·lar màquines de les definides en el Reglament de Maquines Recreatives i d'Atzar, així com terminals d'apostes en els termes establits en el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana".

- Article 17, apartat 1, lletra a)
"a) La modificació dels jocs, així com l'increment de taules en les sales apèndix o la seua reducció en l'establiment principal quan, amb això, es veja afectat el límit operatiu de taules a què es referix l'article 19.6, circumstància que haurà de fer-se constar en la pròpia sol·licitud de modificació".
- Article 17, apartat 4
"4. Les restants modificacions no previstes expressament entre les relacionades anteriorment requeriran, en tot cas, la seua comunicació prèvia a la Subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc".

Segona. Modificació del Reglament del Joc del Bingo
Es modifica l'article 3, apartat 1.1, del Reglament del Joc del Bingo, aprovat pel Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat en els termes següents:
"1.1 Les sales de bingo estaran exclusivament dedicades al joc del bingo, sense que s'hi puguen practicar altres jocs, excepte el d'apostes en els termes establits en el reglament que les regula. Dins de les sales de bingo es podrà prestar el servici de restauració, si bé amb l'horari establit per a estes".

Tercera. Modificació del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar
Es modifica l'article 12.2, apartat 2.3, i l'article 26, apartat 5, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queden redactats en els termes següents:
- Article 12.2, apartat 2.3
"2.3. Haver constituït, davant de la conselleria competent en matèria de joc, una fiança per un import de:
a) 60.101,21 euros per als fabricants i importadors de màquines dels tipus B o C.
b) 60.101,21 euros per als fabricants i importadors de programari i sistemes informàtics, electrònics o telemàtics destinats a la pràctica del joc d'apostes.
c) 30.050,60 euros per als fabricants i importadors de programari i material destinat a interconnexions o sistemes informàtics, electrònics o telemàtics de joc.
d) 6.010,12 euros per als fabricants i importadors de màquines de tipus A.
e) 6.010,12 euros per als fabricants i importadors de la resta de material de joc.
Una vegada presentada la sol·licitud, i previ el seu examen, comprovació i requeriment, si és el cas, de la informació i documentació addicional que siga necessària, la conselleria competent en matèria de joc adoptarà la resolució que pertoque".
- Article 26, apartat 5
"5. L'autorització d'explotació serà única i exclusiva per a cada màquina i tindrà una vigència de deu anys".

Quarta. Habilitació normativa
S'autoritza el titular de la conselleria competent en matèria de joc per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que disposa el reglament que s'aprova.

Cinquena. Actualització de l'import de la fiança
S'autoritza el titular de la conselleria competent en matèria de joc a actualitzar l'import de la fiança a què es referix el reglament que s'aprova mitjançant el present decret.

Sisena. Actualització dels límits quantitatius de les apostes
S'autoritza el titular de la conselleria competent en matèria de joc a actualitzar els límits quantitatius de les apostes regulats en el reglament que s'aprova mitjançant el present decret.

Setena. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 15 d'abril de 2011

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA


REGLAMENT D'APOSTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
El present reglament té com a objecte la regulació, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, de les apostes sobre esdeveniments esportius, de competició o de qualsevol altra naturalesa prèviament determinats, el desenllaç dels quals siga incert i alié a les parts que hi intervenen.

Article 2. Règim jurídic
1. L'organització i comercialització de les apostes es regirà per la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, i per la normativa que la desplega, així com pel present reglament i les disposicions de caràcter complementari que siguen dictades en el seu desplegament.
2. Els esdeveniments objecte de les apostes es regiran per la seua reglamentació pròpia.

Article 3. Atribucions de la conselleria competent en matèria de joc

Corresponen a la conselleria competent en matèria de joc les atribucions següents en relació amb les apostes:
1. L'autorització per a l'organització i comercialització de les apostes, així com dels locals i zones d'apostes.
2. L'homologació del material de joc, elements, mitjans i sistemes d'expedició i control de les apostes i, en general, aquells altres necessaris per a l'organització i comercialització de les apostes.

3. L'exercici de les funcions de control i inspecció de l'activitat d'apostes.
4. Qualssevol altres atribuïdes per la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, pel present reglament i per les seues normes de desplegament.

Article 4. Prohibicions
Queden prohibides les apostes que, en si mateixes o en raó dels esdeveniments sobre els quals es formalitzen, atempten contra els drets i les llibertats dels ciutadans, en particular, contra la dignitat de les persones, el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com contra la protecció de la joventut i de la infància, i aquelles altres que es fonamenten en la comissió de delictes, faltes o infraccions administratives, en esdeveniments prohibits per la legislació vigent, en esdeveniments de caràcter polític o religiós o en esdeveniments de caràcter virtual o simulat.

Article 5. Definicions
Als efectes del present reglament i de la normativa que el desplegue s'entén per:
1. Aposta: aquella activitat de joc per la qual s'arrisca una quantitat de diners sobre els resultats d'un esdeveniment prèviament determinat, de desenllaç incert i alié a les parts que hi intervenen.

2. Unitat Central d'Apostes: conjunt compost pels elements tècnics necessaris per a registrar, totalitzar, gestionar i processar les apostes realitzades pels usuaris, en condicions d'aptitud per a la seua consulta per l'administració.
3. Màquines d'apostes: són màquines de joc específicament homologades per a la realització d'apostes. Poden ser de dos tipus: màquines auxiliars, que són aquelles operades directament pel públic; o terminals d'expedició, que són aquelles utilitzades per un empleat de l'empresa operadora d'apostes, o d'un casino de joc, sala de bingo o saló de joc.

4. Validació de l'aposta: registre i acceptació de l'aposta per una empresa autoritzada, així com l'entrega o posada a disposició de l'usuari d'un bitllet o resguard de les dades que justifiquen l'aposta realitzada.

5. Coeficient d'aposta: xifra que determina la quantia que correspon pagar a una aposta guanyadora en les apostes de contrapartida al ser multiplicada per la quantitat apostada.
6. Bitllet o resguard d'aposta: comprovant o suport que acredita el seu posseïdor com a apostador, arreplega les dades relatives a l'aposta realitzada, el seu registre i acceptació per una empresa autoritzada i servix com a document justificatiu per al cobrament de l'aposta guanyadora així com, si és el cas, per a formular qualsevol reclamació sobre l'aposta.
7. Unitats mínima i màxima de l'aposta: quantitats mínimes i màximes que poden formalitzar-se per cada tipus d'aposta.
8. Local específic d'apostes: aquell autoritzat per la conselleria competent en matèria de joc perquè al seu interior es formalitzen apostes.

9. Fons inicial: suma de les quantitats compromeses en cada modalitat d'aposta de caràcter mutual.
10. Fons repartible: romanent que resulte de detraure del fons inicial l'import de les apostes que hagen de ser reemborsades.
11. Fons destinat a premis: quantia resultant d'aplicar al fons repartible el percentatge destinat a premis, que no podrà ser inferior al 70 per 100 d'este fons.
12. Dividend: quantitat que correspon a l'apostador guanyador per unitat d'aposta de caràcter mutual.
13. Mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància: són aquells mitjans utilitzats per a la transmissió de dades a distància que permeten la formalització de l'activitat d'aposta davant de l'entitat autoritzada sense la presència física de l'usuari.
14. Usuari registrat: és aquella persona que, en el cas de prestació del servici per empresa autoritzada a través d'un portal o pàgina web, s'hi acredite, de manera gratuïta, mitjançant un identificador i una clau d'accés personals i intransferibles, obtinguts amb registre previ en el portal o pàgina web, o davant de la mateixa empresa operadora d'apostes.

Article 6. Tipus d'apostes
Els tipus d'apostes poden ser els següents:
1. Segons l'organització i distribució de les sumes apostades, les apostes poden ser mútues, de contrapartida o encreuades:
a) Aposta mútua és aquella en què l'empresa autoritzada detrau un percentatge de les quantitats apostades i distribuïx el percentatge restant entre aquells apostadors que han encertat el resultat a què es referix l'aposta.
b) Aposta de contrapartida és aquella en què l'usuari aposta contra una empresa autoritzada, i el premi a obtindre és el resultant de multiplicar l'import dels pronòstics guanyadors pel coeficient que l'empresa autoritzada haja validat prèviament per a estos.

c) Aposta encreuada és aquella en què una empresa autoritzada actua com a intermediària i garant de les quantitats apostades entre tercers, detraient les quantitats o percentatges que pertoquen.
2. Segons el seu contingut, les apostes poden ser bé simples, bé combinades o múltiples:
a) Aposta simple és aquella en què s'aposta per un únic resultat d'un únic esdeveniment.
b) Aposta combinada o múltiple és aquella en què s'aposta simultàniament per dos o més resultats d'un o més esdeveniments.

3. Segons el mitjà de formalització les apostes, estes poden ser presencials o per mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància:
a) Aposta presencial és la realitzada amb la presència física de l'usuari, bé siga en locals específics d'apostes, zones d'apostes en recintes esportius, casinos de joc, sales de bingo, salons de joc o en qualsevol dels locals regulats en l'article 38 d'este Reglament; es poden realitzar per mitjà de terminals d'expedició o per mitjà de màquines auxiliars d'apostes.
b) Apostes realitzades per mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància són les que es formalitzen per empreses operadores d'apostes autoritzades per a la pràctica d'apostes presencials i que es duen a terme a través d'una connexió informàtica, interactiva o a distància degudament homologada.

Article 7. Limitacions a la participació en les apostes
1. No podran participar en les apostes a què es referix el present reglament:
a) Els menors d'edat i els incapacitats legalment.
b) Les persones incloses en el Llistat de Prohibits.
c) Els accionistes, partícips o titulars de les empreses dedicades a l'organització i comercialització de les apostes, el seu personal, directius o empleats.
d) Els esportistes, entrenadors o altres participants directes en l'esdeveniment objecte de les apostes.
e) Els directius de les entitats participants en l'esdeveniment objecte de les apostes.
f) Els jutges o àrbitres que exercisquen les seues funcions en l'esdeveniment objecte de les apostes, així com les persones que resolguen els recursos contra les decisions d'aquells.
2. En els supòsits previstos en les lletres c), d), e) i f) de l'apartat anterior, la prohibició de jugar s'estendrà als cònjuges, ascendents i descendents fins al primer grau de consanguinitat.
3. Als efectes del present reglament, no tindran validesa les apostes realitzades per les persones compreses en algun dels supòsits de l'apartat anterior. En estos casos, l'empresa que ha autoritzat l'aposta, sense perjuí de la seua anul·lació, ha de comunicar esta circumstància a la conselleria competent en matèria de joc als efectes sancionadors que pertoquen.

TÍTOL I
Del règim d'organització i Comercialització
de les apostes

CAPÍTOL I
Autorització per a l'organització i comercialització
de les apostes

Article 8. Autorització per a l'organització i comercialització de les apostes
1. L'organització i comercialització de les apostes requerirà la inscripció en el Registre d'Entitats Operadores d'Apostes de la Comunitat Valenciana. Esta inscripció es practicarà amb la sol·licitud prèvia de l'interessat i s'acordarà en la resolució que autoritze l'explotació del joc d'apostes en la Comunitat Valenciana.
2. Les empreses que pretenguen obtindre esta autorització hauran de complir, sense perjuí del que establix el present reglament, els requisits següents:
a) Hauran de constituir-se necessàriament davall la forma jurídica de societat anònima, l'objecte social únic de la qual siga l'explotació del joc d'apostes i, si és el cas, la fabricació de material de joc d'apostes.

b) El seu capital social mínim haurà de ser de 2.000.000 d'euros, totalment subscrit i desemborsat, i no podrà disminuir la seua quantia durant la vigència de l'autorització.
c) Les accions representatives del capital social hauran de ser nominatives.
d) Cap dels seus socis, ja siga persona física o jurídica, podrà tindre, directament o indirectament, participacions en el capital ni càrrecs directius en més d'una societat explotadora de jocs d'apostes, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
e) Els socis hauran de tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. La participació directa o indirecta del capital estranger s'ajustarà al que establix la legislació vigent sobre inversions estrangeres a Espanya.
f) La societat disposarà d'una seu permanent i d'un domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.
g) La societat haurà d'acreditar la solvència econòmica i financera.
h) Constituir la fiança establida en l'article 11.
i) Acreditar solvència tècnica i, en particular, disposar d'un sistema informàtic segur, degudament homologat, per a l'organització i comercialització de les apostes que garantisca el seu funcionament correcte en els termes arreplegats en el present reglament.

j) Que cap soci, accionista o partícip es trobe en alguna de les causes d'inhabilitació establides en l'article 20 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.

k) Trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

Article 9. Sol·licituds d'autorització
1. Les empreses que sol·liciten una autorització per a l'organització i comercialització d'apostes hauran de presentar la sol·licitud corresponent, amb la documentació adjunta següent:
a) Còpia o testimoni notarial de l'escriptura de constitució de la societat i dels seus Estatuts, amb constància fefaent de la seua inscripció en el Registre Mercantil.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, es podrà iniciar la tramitació de l'autorització quan s'haja desemborsat, almenys, un vint-i-cinc per cent del capital social.
b) Còpia o testimoni notarial del poder del sol·licitant, quan no siga representant legal de la societat.
c) Certificats negatius, o sol·licitud de certificat, d'antecedents penals dels socis, dels administradors de la societat, directors, gerents i apoderats amb facultats d'administració. Si alguna de les persones expressades és estrangera no resident a Espanya, haurà d'adjuntar-hi també document equivalent expedit per l'autoritat competent del país de residència, i traduït per intèrpret jurat.
d) Memòria explicativa de l'activitat de l'empresa, amb referència als aspectes organitzatius i als recursos disponibles, i que indique de forma succinta la forma en què s'aplicaran els recursos i l'organització a l'explotació del joc de les apostes.
e) Memòria descriptiva de l'organització i comercialització de les apostes. En esta memòria s'haurà d'incloure el tipus d'esdeveniments o esdeveniments objecte de les apostes, i haurà de fer-se menció particular als sistemes, procediments o mitjans relatius a l'organització, gestió, explotació, difusió i control de l'activitat. Quan les apostes es realitzen a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància, s'hauran d'especificar, a més, els sistemes homologats a utilitzar i, si és el cas, la disponibilitat de noms de domini "es", "com" o altres elements d'identificació i accés, així com l'operativa per a la formalització de les apostes.
f) Proposta de normes d'organització i funcionament de les apostes. Estes normes hauran de contindre, de forma clara i completa, i amb subjecció al que disposa este reglament, el conjunt de les aplicables a la formalització de les apostes, límits quantitatius, validesa de resultats i apostes encertades, així com repartiment i pagament de premis. A més, s'hauran de subjectar, en tot cas, a la legislació en matèria de protecció dels consumidors i de les condicions generals de la contractació, així com a qualsevol altra que siga aplicable.
g) Informe d'una institució financera sobre la solvència econòmica i financera de l'empresa.
h) Proposta d'horari de funcionament dels locals o zones d'apostes.
i) Declaració responsable que acredite que cap soci, accionista o partícip es troba sotmés a alguna de les causes d'inhabilitació establides en l'article 20 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.
j) Justificació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, autonòmiques i estatals, així com enfront de la Seguretat Social.
k) Document acreditatiu de la disponibilitat de l'immoble on s'instal·le la Unitat Central d'Apostes i la seua rèplica.
l) Declaració jurada que acredite que els subjectes assenyalats en l'apartat c) d'este article no pertanyen a cap empresa de joc en línia o altre tipus de jocs no autoritzats per la Generalitat.
m) Sistema tècnic amb què es pretén explotar i comercialitzar el joc de les apostes, indicant el nombre màxim de terminals amb què es pretén operar.
2. Simultàniament a la presentació de la sol·licitud per a l'organització i comercialització d'apostes es podran presentar les corresponents als locals i zones d'apostes, amb la documentació exigida pel present reglament en cada cas.

Article 10. Resolució d'autorització
1. L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds d'autorització per a l'organització i comercialització de les apostes és la Subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc.
2. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud, i amb caràcter previ a la seua inscripció en el Registre d'Entitats Operadores d'Apostes de la Comunitat Valenciana, el sol·licitant, en un termini no superior a tres mesos, haurà d'acreditar el total desemborsament del capital social en el cas que no l'haguera efectuat inicialment de conformitat amb el que preveu l'article 9.1.a), paràgraf segon, així com constituir la fiança prevista en l'article 11. En cas contrari, quedarà sense efecte l'autorització concedida.
3. La resolució de concessió de l'autorització contindrà, almenys, les especificacions següents:
a) Denominació, marca, si és el cas, domicili social i fiscal, i capital social de l'empresa autoritzada, així com la participació social en este capital.
b) Composició dels òrgans d'administració i direcció de l'empresa autoritzada.
c) Esdeveniments o esdeveniments objecte de les apostes.
d) Tipus d'apostes a comercialitzar.
e) Límits quantitatius de cada tipus d'apostes.
f) Mitjans de formalització de les apostes.
g) Regles d'organització i funcionament de les apostes.
h) Sistemes tècnics, homologats conforme al que disposa el capítol II del títol I d'este reglament, amb els quals es pretén explotar i comercialitzar el joc de les apostes, així com nombre màxim de terminals i màquines auxiliars d'apostes que formaran part del sistema. Quan la comercialització de les apostes es realitze per mitjà de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància, els sistemes tècnics hauran de reunir, a més, els requisits establits en els articles 44, 45 i 46 d'este reglament.
i) Sistemes a utilitzar i, si és el cas, el nom del domini o altres elements d'identificació i accés, en el cas que les apostes es realitzen a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància.

4. La resolució que concedisca l'autorització acordarà, així mateix, la inscripció de l'entitat autoritzada en el Registre d'Entitats Operadores d'Apostes de la Comunitat Valenciana.
5. Contra la resolució de la sol·licitud d'autorització es podrà interposar recurs d'alçada davant del conseller competent en matèria de joc.
6. L'autorització administrativa s'haurà de situar en lloc visible al públic dins dels locals i zones d'apostes, segons el que disposa l'article 36. Quan la comercialització de les apostes es realitze per mitjà de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància, bastarà la mera referència a l'autorització administrativa concedida.


Article 11. Fiança
1. El sol·licitant d'una autorització per a l'organització i comercialització d'apostes haurà de constituir una fiança a disposició dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, per un import de 3.000.000 d'euros.
2. La fiança es podrà constituir en metàl·lic, títol de deute públic, aval bancari o a través de certificat d'assegurança de caució.
Quan la fiança es preste per mitjà d'aval, no es podrà utilitzar el benefici d'excussió a què es referix l'article 1.830 del Codi Civil i concordants.
3. La fiança quedarà afecta al compliment de les obligacions establides en l'article 15.3 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.
4. La fiança s'haurà de mantindre actualitzada en la quantia màxima de l'import exigible. Si es produïx una disminució de la seua quantia, l'obligat a constituir-la haurà de completar-la en la quantia obligatòria en el termini d'un mes. La no reposició de la fiança suposarà la cancel·lació de la inscripció.
5. Únicament s'autoritzarà la retirada de la fiança constituïda quan desapareguen les causes que van motivar la seua constitució i no estiga pendent la resolució d'expedients administratius dels quals puguen derivar-se responsabilitats econòmiques.
Per a procedir a l'autorització de la retirada de la fiança s'acordarà la publicació de la sol·licitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana perquè, en el termini de dos mesos des de la publicació, puguen procedir a l'execució de la fiança els que hi tinguen dret.
Si una vegada transcorregut el termini indicat no ha hagut cap reclamació, es trametrà l'expedient als servicis territorials on es va constituir la fiança i s'autoritzarà la seua devolució.

Article 12. Vigència de l'autorització
1. Les autoritzacions per a l'organització i comercialització de les apostes es concediran per un període de deu anys.
2. Les autoritzacions podran ser renovades per períodes d'idèntica duració si es complixen els requisits establits en la normativa en vigor en el moment de la renovació. Esta renovació l'haurà de sol·licitar el titular de l'autorització amb una antelació mínima de sis mesos a l'expiració de l'autorització vigent.

Article 13. Modificació de l'autorització
1. La modificació de les condicions que van determinar la concessió de l'autorització, així com les que es determinen en l'article 10.3 d'este reglament, requerirà l'autorització prèvia de la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc.
Les empreses operadores que tinguen autorització per a l'explotació del joc de les apostes presencials podran ampliar esta autorització a l'explotació de les apostes a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància, mitjançant l'acreditació del compliment dels requisits que per a esta modalitat d'apostes s'establixen en el present reglament.
2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, bastarà la comunicació a la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc, amb una antelació mínima de vint dies, en els casos següents:

a) Modificació del domicili social i fiscal, sempre que no excedisquen de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
b) Increments del capital social quan no hi haja modificació de l'accionariat ni variació de percentatges de participació de cada un dels socis o accionistes.
c) La transmissió d'accions entre socis quan no supere el 5% del capital social i no es realitzen més de dos transmissions en el període d'un any.
d) La revocació dels poders atorgats a tercers.
e) La modificació dels límits quantitatius de les apostes sempre que es troben dins dels límits establits per l'autorització.


Article 14. Transmissió de l'autorització
L'autorització per a l'organització i comercialització d'apostes és intransmissible.

Article 15. Extinció i revocació de l'autorització
1. Les autoritzacions s'extingiran en els supòsits següents:
a) Pel transcurs del seu període de vigència sense que se sol·licite la seua renovació.
b) Per renúncia expressa de l'interessat manifestada per escrit.
c) Per cancel·lació o caducitat de la inscripció de l'empresa titular de l'autorització en el Registre d'Entitats Operadores d'Apostes de la Comunitat Valenciana.
2. Podrà revocar-se l'autorització concedida quan hi concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan durant el seu període de vigència es perda alguna de les condicions que va determinar el seu atorgament.
b) Quan es dissolga la societat titular de l'autorització, es produïsca el cessament definitiu de l'activitat objecte d'autorització o la falta del seu exercici ininterromput durant almenys un any.
c) Quan s'haja incorregut en falsedats, irregularitats o inexactituds essencials en algunes de les dades contingudes en la sol·licitud d'autorització o de modificació d'esta.
d) Quan s'impose com a sanció en el procediment sancionador corresponent.
e) Quan no es repose la fiança de conformitat amb el que establix l'article 11.
f) Quan es detecten anomalies en la Unitat Central d'Apostes o en els seus programes informàtics que donen com a resultat inexactituds o falsedats en les dades relatives a apostes, quantitats apostades, premis atorgats o devolucions d'apostes anul·lades.
g) Quan s'incomplisca l'obligació de facilitar als òrgans competents la pràctica de les auditories informàtiques a què es referix el present reglament.

Article 16. Cancel·lació de la inscripció
La revocació, cancel·lació o extinció de l'autorització suposarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre d'Entitats Operadores d'Apostes de la Comunitat Valenciana.

Article 17. Obligacions del titular de l'autorització
Correspondrà a l'empresa operadora d'apostes, sense perjuí del que establix el present reglament, el compliment de les obligacions següents:
1. Validar les apostes realitzades pels usuaris i totalitzar les quantitats apostades per cada tipus d'aposta.
2. Aplicar el percentatge destinat a premis, fixar el coeficient d'aposta o aplicar el percentatge o quantitat a retindre en concepte de comissió, segons la modalitat d'aposta que pertoque, calculant la quantitat a pagar com a premi per cada aposta encertada.
3. Tornar les apostes anul·lades.
4. Pagar les apostes encertades.
5. Informar als usuaris sobre les normes de funcionament de les apostes.
6. Controlar la regularitat de totes les operacions i, en general, el compliment de la normativa vigent.
7. Complir degudament davant de la conselleria competent en matèria de joc amb tota obligació d'informació derivada d'este reglament i normativa d'aplicació.

CAPÍTOL II
Homologació del material d'apostes

Article 18. Homologació del material d'apostes
1. Correspon a la Subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc l'homologació dels bitllets, sistemes, terminals per a la seua expedició i control, i la resta de material, elements o sistemes utilitzats per a l'organització i comercialització de les apostes.
2. Únicament podran sol·licitar l'homologació del material d'apostes per a operar en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana aquelles entitats que es troben degudament inscrites en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i de Material de Joc, regulat en el capítol II del títol II del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell.
3. El material de joc s'haurà de sotmetre a assajos en un laboratori degudament acreditat, el qual emetrà l'informe tècnic d'homologació corresponent. Es podrà requerir al sol·licitant l'entrega en depòsit d'un prototip del material de joc subjecte a homologació.
L'administració mantindrà reserva sobre els objectes i sobre les dades contingudes en la documentació aportada.
La conselleria competent en matèria de joc donarà a conéixer als interessats els requisits i aspectes de caràcter tècnic que haurà de contindre l'informe d'homologació que realitze el laboratori.
Es reconeixen els laboratoris que compten amb autorització administrativa d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol i dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu per a realitzar assajos sobre material d'apostes, sempre que garantisquen el nivell de compliment tècnic disposat en el present reglament.


Article 19. Requisits generals dels sistemes tècnics
1. Els sistemes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i comercialització de les apostes garantiran el compliment de la legislació vigent en matèria d'apostes i, en concret, la seua autenticitat i còmput, la confidencialitat i seguretat respecte de les dades de caràcter personal demanades, el control del seu funcionament correcte, i que el seu àmbit de desenvolupament, realització o comercialització no excedisca del territori de la Comunitat Valenciana.
2. El sistema tècnic per a l'organització i comercialització de les apostes estarà constituït per una Unitat Central d'Apostes i per màquines d'apostes.
3. El sistema tècnic haurà de permetre, almenys, l'anàlisi dels riscos i la continuïtat del negoci, així com la determinació i esmena de les seues vulnerabilitats.
Així mateix, haurà de disposar de:
a) Mecanismes que permeten seguir o rastrejar el registre de les operacions d'apostes realitzades, garantint la seua integritat i la seua associació temporal a fonts de temps fiables.
b) Mecanismes d'autenticació forta íntimament lligats a l'explotació del sistema informàtic i dispositius físics que garantisquen el control d'accés als components del sistema informàtic només a personal autoritzat
c) Mecanismes que asseguren la confidencialitat i integritat en les comunicacions amb l'apostador i entre els components del sistema informàtic.


Article 20. Requisits de la Unitat Central d'Apostes
1. El titular de l'autorització disposarà d'una Unitat Central d'Apostes, que haurà de poder gestionar tots els equips i usuaris connectats a esta, i garantir, en tot cas, el funcionament correcte de les apostes.

2. La configuració de la Unitat Central d'Apostes permetrà que es pugen comprovar en qualsevol moment les operacions d'apostes i els seus resultats, així com reconstruir de forma fidel les transaccions realitzades, impedint qualsevol modificació o alteració de les operacions realitzades.
3. L'accés a la Unitat Central d'Apostes requerirà l'adopció de mesures de control que permeten registrar totes les actuacions o operacions realitzades en ella i utilitzar mecanismes d'autenticació dels operaris.
4. El titular de l'autorització haurà de disposar d'una rèplica de la seua Unitat Central d'Apostes com a reserva, preparada per a continuar el desenvolupament de les apostes amb les mateixes condicions i garanties que la unitat principal en el cas que esta última quede fora de servici per qualsevol causa.
5. La Unitat Central d'Apostes, així com la seua rèplica, estaran instal·lades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en dependències subjectes, en tot moment, a control d'accés i a vigilància, i l'empresa titular de l'autorització és la responsable davant de l'administració de la custòdia de les instal·lacions esmentades. En tot cas, es facilitarà l'entrada als funcionaris de l'administració quan estos sol·liciten l'accés a les dependències esmentades per a la realització d'activitats d'inspecció.
6. La Unitat Central d'Apostes incorporarà una connexió informàtica segura i compatible amb els sistemes informàtics de la conselleria competent en matèria de joc i de gestió de tributs del joc, per al control i seguiment en temps real de les apostes, de les quantitats apostades i dels premis atorgats, així com de la devolució, si és el cas, de les apostes anul·lades. Les mesures de seguretat de la connexió hauran de garantir l'autenticitat, confidencialitat i integritat en les comunicacions.


Article 21. Requisits de les màquines d'apostes
1. Els terminals d'expedició i les màquines auxiliars d'apostes permetran la realització de les apostes i emetran el bitllet o resguard de validació corresponent. Amb esta finalitat, hauran de romandre connectades a la Unitat Central d'Apostes i s'adoptaran les mesures adequades de seguretat.
2. La conselleria competent en matèria de joc podrà establir marques de fàbrica que faciliten la identificació de les màquines.
3. En les màquines auxiliars d'apostes es farà constar amb claredat i de forma visible la prohibició de participació en les apostes als menors d'edat.

TÍTOL II
De les apostes

CAPÍTOL I
Formalització de les apostes

Article 22. Realització i justificació de les apostes
1. Les apostes es formalitzaran a través de terminals d'expedició i màquines auxiliars d'apostes, ubicats en els locals i zones d'apostes que s'establixen en este reglament, així com a través de màquines auxiliars instal·lades en els locals establits en l'article 38. En tot cas, es requerirà sempre la presència física de l'apostador.

2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, es permet la formalització d'apostes a través de mitjans informàtics, electrònics o telemàtics en les condicions i amb els requisits que s'establixen en el títol IV d'este reglament.

Article 23. Condicions de formalització de les apostes
1. Les apostes hauran de formalitzar-se per mitjà del pagament de moneda metàl·lica o paper moneda de curs legal, excepte el que disposa el títol IV d'este reglament.
2. Les apostes s'admetran mentre es troben operatius els terminals i les màquines auxiliars.
En el cas d'apostes mútues, els terminals i les màquines s'hauran de bloquejar automàticament en el moment del tancament d'apostes assenyalat per l'empresa autoritzada, que haurà de ser abans del començament de l'esdeveniment objecte d'aposta.
Si es tracta d'apostes de contrapartida o encreuades, la seua admissió conclourà abans de la finalització de l'esdeveniment objecte de l'aposta.
En el cas de carreres de cavalls o de llebrers, les apostes que hagen sigut acceptades després de l'inici de l'esdeveniment seran declarades nul·les, i el jugador tindrà dret a la devolució de la suma apostada. L'empresa operadora d'apostes haurà d'exhibir en els locals o zones d'apostes una llegenda que advertisca d'esta circumstància.
3. S'entendrà formalitzada vàlidament una aposta quan s'entregue a l'usuari el bitllet o resguard que l'acredita expedit pels mitjans homologats per a la realització d'apostes. L'acceptació d'este document implicarà la conformitat amb l'aposta realitzada.

En el cas d'aquelles apostes realitzades per mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància, l'aposta s'entendrà formalitzada quan es confirme la seua validació per mitjans verificables.
4. L'empresa haurà de regular, en les normes d'organització i funcionament de les apostes, les condicions que regiran en el cas que els esdeveniments resulten ajornats. En tot cas, una aposta es considerarà no feta quan se supere el període màxim de suspensió, i es torne a l'usuari l'import de l'aposta. Així mateix, les empreses autoritzades hauran d'arreplegar en estes normes el mode de procedir en el cas que no es realitze algun dels esdeveniments previstos quan s'haja formalitzat una aposta múltiple.
Si l'esdeveniment és anul·lat, l'empresa autoritzada tornarà als usuaris l'import íntegre de l'aposta una vegada que es tinga constància de l'anul·lació, sense perjuí de les responsabilitats que resulten exigibles en el cas que l'anul·lació siga deguda a causes imputables a l'empresa autoritzada.
5. Les devolucions dels imports a què es referix l'apartat anterior es realitzaran en els termes establits per al pagament de premis en l'article 29.
6. En les apostes de contrapartida, una vegada formalitzada i validada una aposta concreta d'este tipus, no es podrà modificar per a esta aposta el coeficient aplicat, excepte el que disposen els apartats 7 i 8 d'este article.
7. En les apostes de contrapartida sobre carreres de cavalls i de llebrers quan es modifiquen les condicions de la carrera per la retirada d'un participant, immediatament abans del seu inici i per causes imprevistes i alienes als que intervenen en l'esdeveniment, es podrà aplicar una deducció sobre el premi, una vegada descomptat l'import de la quantitat apostada, proporcional al càlcul de probabilitats tingut en compte per a fixar el coeficient de l'aposta. La possibilitat d'aplicació d'esta deducció i el seu contingut concret s'hauran d'incloure en les regles d'organització i funcionament de les apostes, i s'expressaran amb claredat i precisió en el bitllet de l'aposta així com en la informació que s'ha de facilitar als usuaris.
8. En les apostes sobre carreres de cavalls i de llebrers, llevat que el jugador sol·licite un altre tipus de quotes, es practicarà el sistema de quotes finals, en virtut del qual no serà necessària la publicació de coeficients o quotes, que seran fixades per l'hipòdrom o canòdrom i, per tant, seran exògenes a l'empresa operadora d'apostes, i s'haurà de publicar en el moment de l'inici de la carrera.

Article 24. Requisits del bitllet d'apostes
1. El bitllet o resguard és el document que acredita la formalització de l'aposta.
2. El bitllet haurà de tindre el contingut mínim següent:
a) Identificació de l'empresa autoritzada, amb indicació del Número d'Identificació Fiscal i del número d'inscripció en el Registre d'Entitats Operadores d'Apostes de la Comunitat Valenciana.
b) Esdeveniment sobre el qual s'aposta, la seua data de realització si és determinable i, en tot cas, aquells elements i circumstàncies que permeten una total identificació de l'esdeveniment objecte de l'aposta.

c) Modalitat i import de l'aposta realitzada.
d) Coeficient de l'aposta, si és el cas.
e) Pronòstic realitzat.
f) Hora, dia, mes i any de formalització de l'aposta.
g) Número o combinació alfanumèrica que permeta identificar-lo amb caràcter exclusiu i únic.
h) Identificació del mitjà de formalització de les apostes utilitzat.


Article 25. Límit quantitatiu de les apostes
1. La unitat mínima d'aposta serà d'1 euro, per a les apostes simples.
2. En el cas d'apostes combinades o múltiples, la unitat mínima d'aposta serà de 20 cèntims d'euro, i l'import total de les apostes múltiples o combinades que efectue el jugador haurà de sumar, almenys, 1 euro.
3. Tota aposta haurà de formalitzar-se per múltiples exactes de la unitat mínima d'aposta corresponent i es considerarà integrada per tantes apostes unitàries com la xifra apostada continga la unitat mínima.


CAPÍTOL II
Repartiment de premis

Article 26. Validesa dels resultats
1. L'empresa autoritzada haurà d'establir, en les normes d'organització i funcionament de les apostes, les condicions en què es considerarà vàlid el resultat dels esdeveniments objecte d'estes. Igualment, haurà d'establir les regles aplicables en el cas que un resultat, donat per vàlid en un primer moment, siga modificat posteriorment.

2. Correspondrà a l'empresa operadora d'apostes donar publicitat dels resultats vàlids en els locals i zones d'apostes, així com a través dels mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància emprats per a la realització de les apostes.

Article 27. Apostes encertades
S'entendrà que una aposta ha resultat premiada quan els pronòstics continguts en esta coincidisquen amb el resultat considerat vàlid, segons les normes d'organització i funcionament de les apostes establides per l'empresa.

Article 28. Repartiment de premis
1. En les apostes mútues, el fons destinat a premis no serà inferior al 70 per 100 del fons repartible.
El dividend per unitat d'aposta serà la quantitat resultant de dividir el fons destinat a premis entre les unitats d'aposta encertades.

En les divisions que es realitzen per a determinar qualsevol premi per unitat d'aposta es calcularà el quocient sencer amb dos decimals, i s'hauran de dur a terme les operacions d'arredoniment, si és el cas, per excés o defecte segons pertoque.
2. En les apostes de contrapartida, el premi per aposta unitària s'obtindrà multiplicant el coeficient validat prèviament per l'empresa autoritzada per cada unitat d'aposta encertada.
3. En les apostes encreuades, el premi consistirà en la quantitat apostada per cada jugador. L'empresa autoritzada podrà obtindre, en concepte de comissió, fins al 10 per 100 de l'import de les quantitats de les apostes guanyadores. En tot cas, este percentatge haurà de ser expressament autoritzat per l'òrgan competent en matèria de joc.
4. Si no hi ha encertants en una aposta mútua sobre un determinat esdeveniment, el fons destinat a premis s'acumularà al fons d'idèntica naturalesa d'una aposta de la mateixa modalitat sobre un esdeveniment semblant posterior que determine l'empresa autoritzada, amb comunicació prèvia a l'òrgan competent en matèria de joc. No obstant això, s'oferirà sempre a l'apostador l'opció de recuperar íntegrament l'import de la seua aposta.

Article 29. Pagament d'apostes encertades
1. La realització de les operacions de repartiment de premis no excedirà de vint-i-quatre hores des de la determinació de la validesa dels resultats de l'esdeveniment objecte d'aposta.
2. El pagament de les apostes encertades no es podrà realitzar pel mateix terminal o màquina auxiliar d'apostes en moneda metàl·lica o paper moneda, i serà vàlid qualsevol mitjà de pagament vàlid en dret, que no supose cap cost per a l'usuari i que no incentive a la pràctica del joc de les apostes. En tot cas, es prohibix la realització de pagaments avançats o a compte.
En les normes d'organització i funcionament de les apostes a què es referix l'article 9.1.f s'hauran de descriure els sistemes de pagament proposats per l'empresa operadora d'apostes i els establiments on l'apostador podrà percebre el pagament del premi, així com la forma de pagament de les apostes encertades quan estes s'hagen formalitzat per mitjà de sistemes electrònics, telemàtics o de comunicació a distància.

3. El pagament dels premis per les apostes encertades es produirà amb presentació prèvia del bitllet corresponent una vegada que hagen finalitzat les operacions de repartiment de premis.
4. Les empreses autoritzades comunicaran trimestralment a l'òrgan competent en matèria de tributació del joc en la Comunitat Valenciana, així com a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la relació dels premis que s'han pagat durant el trimestre anterior la quantia dels quals siga superior a 3.005,06 euros, i consignaran la identitat (nom, cognoms i Número d'Identificació Fiscal) d'aquells jugadors que han percebut estos premis, els quals seran, així mateix, advertits d'esta circumstància.

Article 30. Caducitat del dret al cobrament de premis
1. El dret al cobrament dels premis caducarà en el termini de tres mesos comptat des de la data de la seua posada a disposició de l'usuari, conforme al que establix l'article anterior.
2. L'import dels premis no pagats en les apostes mútues s'acumularà al fons corresponent d'una aposta de la mateixa modalitat sobre un esdeveniment semblant posterior que determine l'empresa autoritzada, amb comunicació prèvia a la conselleria competent en matèria de joc.


TÍTOL III
Dels locals d'apostes i la pràctica d'apostes
en un altre tipus d'establiments

CAPÍTOL I
Règim dels locals i zones d'apostes

Article 31. Locals específics d'apostes
1. S'entén per locals específics d'apostes, als efectes del present reglament, aquells locals destinats de forma exclusiva a la formalització d'apostes.
2. Els locals específics d'apostes hauran de ser autoritzats per la Subsecretaria de la conselleria competent en matèria de joc. La vigència de l'autorització s'estendrà pel mateix període de temps que el de l'autorització per a l'organització i comercialització de les apostes.

3. Els locals específics d'apostes hauran de disposar dels permisos i llicències que legalment siguen exigibles, i la seua superfície mínima no podrà ser inferior a 100 metres quadrats.
4. Les sol·licituds d'autorització de locals específics d'apostes per les empreses autoritzades per a l'organització i comercialització d'apostes hauran de dur adjunta la documentació següent:
a) Document que acredite la disponibilitat del local.
b) Llicència municipal d'obertura i funcionament.
c) Certificat de l'òrgan autonòmic competent acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.
d) Pla de distribució del local a escala 1/100, firmat per tècnic competent, en què es reflectisquen tots els elements del joc, i pla de situació del local.
e) Model de rètol de local d'apostes.
f) Horari d'obertura i tancament del local, dins del límit que establix l'article 34.
5. Amb caràcter previ a la resolució, els òrgans d'inspecció de la conselleria competent en matèria de joc giraran visita d'inspecció del local als efectes de verificar que complix les característiques i els requisits relatius al joc que s'establixen en el present reglament.
6. En estos locals d'apostes es podrà instal·lar un servici de bar destinat als seus usuaris, separat de l'espai habilitat per a apostes, la superfície del qual no podrà excedir el 50% de la superfície total dedicada a joc. La zona de barra no serà computable a efectes de determinar l'aforament. El servici de bar no podrà disposar de servici de terrassa en via pública.
7. Tant el servici de bar com el servici d'admissió s'hauran d'indicar en els plans de distribució del local que s'adjunten a la sol·licitud d'autorització del local.

Article 32. Zones d'apostes en recintes esportius
1. Es podrà autoritzar la realització d'apostes en zones, o àrees determinades a este efecte, en aquells recintes on es realitzen esdeveniments esportius, que seran explotades per les empreses autoritzades per a la seua organització i comercialització.
2. La sol·licitud d'autorització per les empreses autoritzades per a l'organització i comercialització d'apostes es presentarà amb la documentació adjunta següent:
a) Contracte o conveni subscrit per l'empresa operadora d'apostes amb el titular del recinte consentint la instal·lació de màquines d'apostes.
b) Llicència municipal de funcionament del recinte.
c) Pla del recinte a escala 1/100, signat per tècnic competent, en què s'indique la ubicació de les màquines d'apostes i tots els altres elements del joc, inclòs el servici d'admissió.
3. Amb caràcter previ a la resolució, els òrgans d'inspecció de la conselleria competent en matèria de joc giraran visita d'inspecció del local a efectes de verificar que el local complix les característiques i els requisits relatius a la matèria de joc que s'establixen en el present reglament.
4. L'autorització tindrà el mateix període de vigència que el de la concedida a l'empresa operadora d'apostes.
5. Es podrà autoritzar en una única sol·licitud la instal·lació d'una zona d'apostes per a un període determinat de temps dins d'un mateix recinte.

Article 33. Servici d'admissió
1. Els locals específics d'apostes i les zones d'apostes en recintes esportius hauran de comptar sempre amb servici d'admissió.
2. El servici d'admissió té com a objecte impedir l'accés als establiments on es practique el joc d'apostes a les persones que tinguen prohibida l'entrada.
3. El servici d'admissió exigirà, abans de franquejar l'accés a l'establiment, l'exhibició del document nacional d'identitat o document equivalent.
Les funcions de control d'admissió seran realitzades per mitjà de suports informàtics que garantisquen la subjecció a la legislació de protecció de dades, així com un correcte control del Llistat de Prohibits.

4. L'entrada als establiments, a més dels menors de 18 anys, estarà prohibida a:
a) Les persones que donen mostres evidents de trobar-se en estat d'embriaguesa o intoxicació per drogues, o qualsevol altra circumstància per la qual raonablement es deduïsca que puguen pertorbar l'ordre, la tranquil·litat o el desenvolupament del joc. De la mateixa forma, podran ser invitats a abandonar el local les persones que, fins i tot sense no constar antecedents d'elles, produïsquen pertorbacions en l'interior del local o cometen irregularitats en la pràctica de les apostes. Estes expulsions seran comunicades immediatament a l'administració. Les persones que consideren que la seua expulsió o prohibició d'entrada al local va ser injustificada podran formular queixa, davant de la conselleria competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, indicant les causes per les quals consideren que la dita prohibició no és procedent.
b) Els que per decisió judicial hagen sigut declarats incapaços, pròdigs o inhabilitats per a administrar els seus béns d'acord amb la Llei Concursal, mentre no siguen rehabilitats, així com també els que es troben en situació de llibertat condicional o sotmesos al compliment de mesures de seguretat. La infracció d'esta prohibició només serà sancionable en el cas que la decisió judicial haja sigut notificada.

c) Les persones que pretenguen entrar-hi portant armes o objectes que es puguen utilitzar com a tals.
d) Les persones que es troben incloses en el Llistat de Prohibits, així com aquelles que ho tinguen prohibit expressament per resolució com a conseqüència d'expedient instruït a este efecte i que es troben incloses en el llistat mencionat.
5. La conselleria competent en matèria de joc, amb els tràmits legals previs oportuns, inclourà en el Llistat de Prohibits:
a) Els que voluntàriament ho sol·liciten, per si o pel seu representant.
b) Els que com a conseqüència d'expedient sancionador queden expressament sancionats amb la prohibició d'entrada per un temps determinat.
Estes prohibicions tenen caràcter reservat i el seu alçament es tramitarà en la mateixa forma que la seua inclusió.
6. Els titulars del local podran sol·licitar de la conselleria competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives la concessió de reserva del dret d'admissió, amb especificació concreta i detallada dels requisits a què condicionen la reserva esmentada, que en cap cas tindran caràcter discriminatori o lesiu dels drets fonamentals de les persones i que, en tot cas, estaran subjectes a la normativa vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.


Article 34. Horari
L'horari d'obertura dels locals específics d'apostes serà d'un màxim de catorze hores diàries.

Article 35. Casinos de joc, sales de bingo i salons de joc
1. Tindran la consideració de locals d'apostes, als efectes del present reglament, els casinos de joc, les sales de bingo i els salons de joc degudament autoritzats.
En els salons de joc que no compten amb servici d'admissió l'import màxim d'una aposta serà de 20 euros.
2. Per a accedir als espais que este tipus de locals destinen a la realització d'apostes serà obligatori travessar prèviament, si n'hi ha, el servici d'admissió, que es regirà per la normativa aplicable del reglament que pertoque segons el tipus de local.
Si es tracta de sales de bingo, la instal·lació de màquines auxiliars podrà realitzar-se dins i/o fora de la sala on es desenvolupa el joc; si bé, si s'ubiquen dins de la sala de joc no es podran instal·lar pantalles que retransmeten informació o esdeveniments esportius o de qualsevol altra índole que siguen objecte de les apostes.
3. La realització d'apostes en estos locals requerirà l'autorització prèvia administrativa.
4. La sol·licitud d'autorització per a realitzar apostes en estos locals s'haurà de formular conjuntament per l'empresa operadora d'apostes i el titular de l'establiment.
La sol·licitud haurà de dur adjunt el pla del recinte a escala 1/100, subscrit per tècnic competent, en què s'indique la ubicació de les màquines d'apostes i tots els altres elements del joc, inclòs el servici d'admissió.
Es presentarà, així mateix, un certificat subscrit pel tècnic competent que acredite el compliment de les mesures de seguretat i vies d'evacuació establides en la legislació vigent.
L'autorització tindrà el mateix període de vigència que la concedida a l'empresa operadora d'apostes.

Article 36. Condicions comunes dels locals i zones d'apostes
Els locals específics d'apostes, així com la resta de locals i zones d'apostes, hauran de complir les condicions següents:
1. Tindre col·locat en l'entrada dels locals i de forma visible un rètol amb indicació del seu caràcter de local o zona d'apostes.

2. Exhibir l'autorització administrativa concedida a este efecte.
3. Fer constar de forma visible en l'entrada dels locals la prohibició de participar en les apostes als menors d'edat.
4. Disposar de pantalles o plafons electrònics que permeten conéixer l'estat de les apostes i el seguiment dels esdeveniments objecte d'estes.
5. Situar en lloc visible un cartell amb la indicació que la pràctica abusiva de jocs i apostes pot produir ludopatia.

Article 37. Documentació a conservar en els locals
1. En els locals específics d'apostes, així com en la resta de locals i zones d'apostes, hi haurà a disposició de les persones que ho sol·liciten un exemplar de:
a) La Llei de Joc de la Comunitat Valenciana.
b) El Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana.
c) El Llibre d'Inspecció i Reclamació, en model normalitzat diligenciat pels servicis territorials corresponents.
2. En els locals mencionats romandrà a disposició dels funcionaris que tinguen encomanada la inspecció del joc la documentació següent:

a) L'autorització del local per a la pràctica del joc d'apostes.
b) La llicència municipal de funcionament.
c) La documentació relativa a les condicions legals d'explotació de les màquines d'apostes.

CAPÍTOL II
Pràctica d'apostes en un altre tipus d'establiments

Article 38. Apostes en un altre tipus d'establiments
1. Es podran instal·lar màquines auxiliars d'apostes en els locals assenyalats en l'article 33.1.d del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, en les condicions que establix este precepte.
Queden exceptuats del règim establit en este article els locals a què es referixen els articles 31, 32 i 35 d'este reglament.

2. La pràctica d'apostes en els establiments a què es referix este article es durà a terme per mitjà de la instal·lació de màquines auxiliars d'apostes en les condicions i amb els requisits que s'establixen en el present reglament.
3. Este tipus d'establiments podran comptar amb una única màquina auxiliar d'apostes.
4. Únicament podrà instal·lar-se la màquina auxiliar d'apostes en aquells establiments que compten, almenys, amb una màquina recreativa o d'atzar de tipus B.
5. La instal·lació de la màquina auxiliar d'apostes en este tipus d'establiments requerirà la sol·licitud prèvia de l'autorització d'instal·lació als servicis territorials corresponents, firmada conjuntament per l'empresa operadora d'apostes, per l'empresa operadora de màquines de tipus B i pel titular del negoci que es practique dins de l'establiment.

L'autorització d'instal·lació s'incorporarà a la màquina auxiliar d'apostes en la seua part frontal o lateral.
La vigència de l'autorització d'instal·lació de la màquina auxiliar d'apostes quedarà vinculada a la vigència de l'autorització d'instal·lació de les màquines de tipus B, i, per tant, s'extingiran quan estes últimes finalitzen la seua vigència.
6. L'import màxim d'una aposta serà de 20 euros.
7. La instal·lació de màquines auxiliars d'apostes en els establiments regulats en este article estarà subjecta, en tot cas, als dos límits següents:
a) Cada empresa operadora d'apostes podrà instal·lar un màxim de 700 màquines auxiliars d'apostes en els establiments a què es referix este article que es troben en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
b) Cada empresa operadora de màquines de tipus B podrà instal·lar màquines auxiliars d'apostes fins al límit màxim del 15% del nombre total d'autoritzacions d'instal·lació de màquines de tipus B que tinga vigents a la Comunitat Valenciana a data 1 de gener de cada any natural.
El nombre màxim de màquines auxiliars d'apostes que podrà instal·lar serà el nombre sencer que resulte d'aplicar el percentatge esmentat a les autoritzacions d'instal·lació de màquines de tipus B de cada empresa operadora.
Per a considerar que una empresa operadora té dret a la instal·lació de màquines auxiliars d'apostes, el nombre sencer a què es referix el paràgraf anterior haurà de ser igual o superior a 2.
8. Els locals regulats en este article que pretenguen comptar amb màquines auxiliars d'apostes hauran d'evitar l'accés dels menors d'edat a estes.
9. Els locals que compten amb màquina auxiliar d'apostes no podran instal·lar pantalles específicament destinades al seguiment pels apostadors dels esdeveniments objecte de les apostes o dels seus resultats, si bé podran disposar de televisió, conforme als usos i costums, per al seguiment de la programació pels usuaris de l'establiment.

10. La informació als usuaris que establix l'article 47 d'este reglament s'oferirà a través dels monitors de les màquines auxiliars d'apostes, i quedarà prohibida la col·locació d'indicacions o cartells en l'interior del local destinats a facilitar qualsevol tipus d'informació sobre la pràctica d'apostes.
Es prohibix, així mateix, la pràctica de publicitat sobre el joc de les apostes utilitzant com a suport la mateixa màquina auxiliar, així com la utilització de senyals lluminosos o acústics com a reclam d'atenció dirigit a les persones que es troben en l'interior de l'establiment.

11. Es prohibix expressament la col·locació de qualsevol tipus de rètol o indicació en l'exterior del local que indique la possibilitat de practicar apostes a l'interior.

CAPÍTOL III
Instal·lació de màquines auxiliars d'apostes

Article 39. Règim d'instal·lació
La instal·lació de màquines auxiliars d'apostes per l'empresa autoritzada haurà de ser prèviament comunicada als servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc, amb una antelació mínima de vint dies a la data de la seua instal·lació. No obstant això, en els locals previstos en l'article 38 d'este reglament la instal·lació de màquines auxiliars estarà subjecta a autorització prèvia, en els termes previstos en el precepte esmentat.

Article 40. Comunicació d'instal·lació de màquines auxiliars
1. La comunicació d'instal·lació és el document pel qual es comunica a la conselleria competent en matèria de joc la instal·lació d'una màquina auxiliar d'apostes en un local o zona d'apostes, així com en un casino de joc, sala de bingo o saló de joc.

2. La comunicació haurà d'estar diligenciada mitjançant el segellament corresponent pels servicis territorials corresponents i s'incorporarà a la màquina auxiliar d'apostes en la seua part frontal o lateral.

Article 41. Trasllat, substitució i baixa de màquines
El canvi d'ubicació de les màquines auxiliars d'apostes, la seua substitució per altres semblants prèviament homologades i la seua baixa hauran de ser comunicats als servicis territorials corresponents amb caràcter previ que es produïsca la circumstància concreta que motive esta comunicació.
Si es tracta de màquines de les ubicades en els locals a què es referix l'article 38, es necessitarà l'autorització corresponent dels servicis territorials corresponents.

TÍTOL IV
De les apostes formalitzades per mitjans electrònics,
telemàtics o de comunicació a distància

Article 42. Règim jurídic
Les apostes formalitzades per mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància es regiran pel que disposa el present títol, així com per la normativa general establida en el reglament sempre que no s'opose al que establix este títol.

Article 43. Empreses autoritzades
Únicament podran explotar el joc de les apostes a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància aquelles empreses operadores que tinguen autorització per a l'explotació de les apostes presencials en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Article 44. Formalització de les apostes per mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància
1. El procediment per a la formalització d'apostes s'haurà de desenvolupar en condicions de seguretat i garantia màximes per a l'usuari.

2. La recollida de dades personals, el seu tractament i la utilització posterior s'hauran de subjectar a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
3. L'operativa d'accés al sistema establirà la forma de registre dels usuaris i el contingut de les dades a registrar, i haurà de garantir, en tot cas, que els menors d'edat no puguen participar en les apostes. Així mateix, este sistema garantirà que es denegue l'accés a aquelles persones que voluntàriament han sol·licitat a la conselleria competent en matèria de joc que els siga prohibit l'accés esmentat o quan així s'haja establit en una resolució judicial.
4. Les empreses podran oferir als usuaris la possibilitat de formalitzar les apostes per mitjà de l'ús de la firma electrònica o, si és el cas, altres mitjans anàlegs que servisquen per a acreditar la identitat personal de l'usuari, de conformitat amb el que establix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica.
5. Les normes d'organització i funcionament de les apostes establiran la forma de realitzar-les i el sistema de validació, i detallaran els mecanismes de pagament de les apostes i de cobrament dels premis. El pagament podrà efectuar-se per mitjà de qualsevol mitjà legal admés per l'empresa d'apostes autoritzada que no supose cap cost per a l'usuari.
6. El tancament de l'admissió d'apostes s'ajustarà al que establix l'article 23.
7. Una vegada registrades les apostes en la Unitat Central, l'usuari tindrà dret a obtindre la seua confirmació electrònica, on es reflectisca, almenys, el contingut mínim del bitllet a què es referix l'article 24.

8. A efectes de reclamacions, el sistema de validació aportarà tota la informació necessària per a identificar i reconstruir de forma fidel la transacció realitzada.

Article 45. Mesures de seguretat
Les mesures de seguretat de la connexió corresponent hauran de garantir l'autenticitat del receptor, la confidencialitat i la integritat en les comunicacions.

Article 46. Requisits dels sistemes tècnics
1. Sense perjuí del que disposa el capítol II del títol I del present reglament, els sistemes tècnics, en el cas que les apostes es formalitzen per mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància, hauran de:
a) Satisfer els criteris d'aleatorietat en aquelles apostes en què així es necessite, específicament la generació de les dades es realitzarà de forma aleatòria i imprevisible.
b) Assegurar que el resultat de l'aposta realitzada serà independent dels dispositius usats per l'apostador.
c) Assegurar que el resultat de l'aposta realitzada no es veurà afectat per la qualitat de la connexió a Internet o a distància del jugador o qualsevol altra característica del canal de comunicació entre el sistema de joc i el dispositiu utilitzat per l'apostador.
2. Es podrà incloure en els sistemes tècnics tota aquella tecnologia que permet el millor compliment dels requisits establits en el present reglament.
3. En concret, el sistema informàtic o interactiu haurà d'exhibir en la seua pàgina principal, o en una pàgina directament accessible des de la principal via d'enllaç, la informació següent:
a) Nom del joc.
b) Restriccions del joc.
c) Instruccions del joc, incloent-hi una taula amb els premis i les característiques especials del joc.
d) El balanç del compte del jugador.
e) Unitat i totals permesos en les apostes.
f) Les regles del joc.
4. El titular de l'autorització haurà de mantindre, en tot moment, actualitzat el sistema informàtic que utilitze i, a més, este sistema haurà d'incloure en la seua pàgina principal la informació següent:
a) El nom registrat de l'entitat titular de l'autorització.
b) El domicili social.
c) El número i la data de l'autorització.
d) Enllaços a pàgines web especialitzades en l'ajuda de problemes relacionats amb el joc.
e) Enllaços a les regles del joc, les apostes oferides i els procediments adoptats pel titular de l'autorització per al registre dels usuaris.


TÍTOL V
Dels usuaris

Article 47. Informació als usuaris de les normes de funcionament

1. En els locals o zones d'apostes s'hauran d'exposar de forma visible al públic, almenys, els esdeveniments objecte de les apostes, les normes de funcionament i organització de les apostes, les seues quanties mínimes i màximes, els horaris i límits d'admissió de pronòstics, així com les altres condicions a què se subjecte la formalització de les apostes i el repartiment i pagament de premis.
2. En estos locals o zones hi haurà, així mateix, fullets gratuïts a disposició dels apostadors en què s'arrepleguen els aspectes assenyalats en l'apartat anterior, amb menció expressa a la prohibició de la participació dels menors i que la pràctica abusiva de jocs i apostes pot produir ludopatia. A més, es posarà a disposició dels clients, en lloc visible, fullets o informació sobre els llocs on acudir en el cas que es detecte algun tipus de patologia relacionada amb el joc.

Article 48. Reclamacions dels usuaris
Els locals, les zones d'apostes i els establiments assenyalats en l'article 38 hauran de disposar de fulls de reclamacions segons el model general previst en la normativa de protecció dels consumidors i usuaris. Els casinos de joc, les sales de bingo, els salons de joc i els establiments previstos en l'article 38 es regiran en esta matèria per la seua normativa específica.

Article 49. Prohibició de concessió de crèdits o préstecs
Les empreses autoritzades per a l'organització i comercialització d'apostes i el seu personal no podran concedir préstecs o qualsevol altra modalitat de crèdit als jugadors o apostadors.

TÍTOL VI
De la inspecció de les apostes i del règim sancionador

Article 50. Inspecció i control de les apostes i de les empreses autoritzades
1. Les empreses operadores d'apostes i el personal al seu servici i dels locals o zones on estes es realitzen estan obligats a facilitar als funcionaris que exercisquen les funcions inspectores en matèria de joc l'accés als locals o zones d'apostes i als servidors on s'ubique la Unitat Central d'Apostes, així com a facilitar la informació i la documentació que requerisquen per a dur a terme la inspecció i el control de les activitats.
2. S'establirà una connexió informàtica entre el sistema de gestió de les apostes i de la conselleria competent en matèria de joc i de gestió dels tributs del joc en els termes previstos en l'article 20.

3. La conselleria competent en matèria de joc podrà realitzar periòdicament auditories informàtiques del sistema de gestió d'apostes, i les empreses titulars de l'autorització estan obligades a facilitar la seua pràctica.
4. Les empreses titulars de l'autorització hauran de presentar cada dos anys una auditoria informàtica externa que comprenga l'anàlisi i comprovació del compliment de les condicions exigides per a la concessió de l'autorització.

Article 51. Infraccions i sancions
Els incompliments de les prescripcions contingudes en el present reglament donaran lloc a les responsabilitats administratives corresponents i a l'aplicació del règim sancionador contingut en la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.

linea