diari

DECRET 55/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Regulador de la Publicitat del Joc en la Comunitat Valenciana. [2011/6031]

(DOGV núm. 6540 de 10.06.2011) Ref. Base de dades 006830/2011

DECRET 55/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Regulador de la Publicitat del Joc en la Comunitat Valenciana. [2011/6031]
ÍNDEX

Preàmbul
Article únic. Aprovació del Reglament Regulador de la Publicitat del Joc.
Disposició addicional única. Termini per a resoldre i notificar. Efectes del silenci administratiu.
Disposició final primera. Autorització per al desplegament
Disposició final segona. Entrada en vigor

REGLAMENT REGULADOR DE LA PUBLICITAT DEL JOC EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Capítol I. Disposicions de caràcter general
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d'aplicació
Article 3. Definicions
Article 4. Disposició de caràcter general
Article 5. Requisits de l'activitat publicitària sobre el joc
Article 6. Prohibicions

Capítol II. Disposicions especials sobre actuacions promocionals i publicitàries
Article 7. Publicitat en l'interior de locals de joc
Article 8. Distribució d'articles promocionals i entrega de consumicions entre els assistents a locals de joc
Article 9. Publicitat en mitjans de comunicació audiovisual
Article 10. Publicitat en mitjans radiofònics
Article 11. Publicitat en premsa, revistes i suplements
Article 12. Publicitat estàtica
Article 13. Publicitat per mitjà de fullets de distribució massiva.
Article 14. Publicitat en pàgines web
Article 15. Certàmens i fires

Capítol III. Règim d'autorització administrativa prèvia
Article 16. Autorització administrativa
Article 17. Resolució
Article 18. Modificació de les autoritzacions
Article 19. Extinció de les autoritzacions
Article 20. Rectificació o cessament de publicitat il·lícita

Capítol IV. Règim sancionador
Article 21. Infraccions i sancions
Article 22. Regles d'imputació
Article 23. Competència
Article 24. Procediment sancionador


PREÀMBUL

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 49.1.31.a, establix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de "casinos, jocs i apostes, excloent-ne les apostes mútues esportivobenèfiques". En desplegament d'este precepte es va promulgar la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, que constituïx el marc jurídic dins del qual es duu a terme el joc en esta comunitat autònoma.
La disposició addicional quarta de la Llei 4/1988 esmentada va ser modificada per la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, a efectes que dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana pogueren realitzar-se activitats publicitàries sobre el joc davall el règim d'autorització administrativa prèvia i en els termes previstos reglamentàriament.
El present decret cobrix, doncs, este buit legal i establix els termes dins dels quals es realitzà la publicitat sobre el joc.

D'altra banda, l'article 49.1.29.a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de "publicitat, sense perjuí de les normes dictades per l'Estat per a sectors i mitjans específics." En este sentit, la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat, establix en l'article 1, en la redacció que en fa la Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i usuaris, que "la publicitat es regirà per esta llei, per la Llei de Competència Deslleial i per les normes especials que regulen determinades activitats publicitàries". I conforme a l'article 5 de la 34/1988, d'11 de novembre, la publicitat sobre jocs de sort, envit o atzar podrà ser regulada per les seues normes especials o sotmesa al règim d'autorització administrativa prèvia.

La intervenció administrativa en matèria de publicitat en el joc es justifica per la necessitat de garantir el compliment de la normativa que regula la publicitat i el respecte dels principis rectors d'ordenació del joc que establix la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.
Així, la disposició addicional quarta de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana establix, en el seu apartat 1, que "la publicitat de les activitats de joc regulades en la present llei únicament podrà efectuar-se amb autorització prèvia, amb les excepcions previstes en el punt 3 d'esta disposició." L'apartat 2 afig que els "requisits i les condicions per a l'autorització de la publicitat de les activitats de joc es determinaran reglamentàriament". A continuació, l'apartat 3 establix les excepcions a l'exigència d'autorització prèvia, que estan previstes en el reglament aprovat per este decret; i finalment l'apartat 4 disposa que la publicitat de "qualsevol modalitat de joc regulat en esta llei, haurà d'ajustar-se a la normativa específica sobre la publicitat i no contindre, en cap cas, gràfics, textos o imatges que suposen una incitació practicar-los, ni missatges xenòfobs, sexistes o racistes".

Respecte al règim d'autorització prèvia, resulta plenament aplicable en el cas de la publicitat sobre el joc en virtut de l'excepció establida en l'article 2.2.h de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, que resulta de la incorporació al nostre ordenament jurídic de la Directiva 2006/123/CE.

Basant-se en els arguments exposats, el Consell considera convenient regular el règim de publicitat dels jocs i apostes compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, complint el mandat legal de la norma jurídica referida i tenint en compte que si bé l'article 38 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la lliure empresa, que inclou la facultat de produir béns, servicis o activitats i introduir-los en el mercat i fer-ne publicitat, este dret no pot considerar-se absolut, ja que troba els seus límits en la concurrència d'interessos públics més dignes de protecció, com és la protecció de valors i drets constitucionalment reconeguts, en especial els referents a la protecció de la joventut i de la infància, així com a la protecció de la salut dels consumidors. Estos principis justifiquen l'exclusió de la publicitat del joc en determinades circumstàncies i, si és el cas, la intervenció administrativa per mitjà del règim d'autorització prèvia.

Per tot això, en virtut de l'habilitació continguda en la disposició final primera de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, amb informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 20 de maig de 2011,

DECRETE

Article únic. Aprovació del Reglament Regulador de la Publicitat del Joc
S'aprova el Reglament Regulador de la Publicitat del Joc a la Comunitat Valenciana, que s'inserix a continuació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Termini per a resoldre i notificar. Efectes del silenci administratiu
El termini màxim per a resoldre i notificar les autoritzacions establides en el reglament que s'aprova, que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de quinze dies naturals comptat des de la presentació d'aquelles.
Una vegada transcorregut este termini, els efectes del silenci administratiu s'entendran desestimatoris, d'acord amb el que preveu la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Autorització per al desplegament
S'autoritza el conseller competent en matèria de joc per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del que disposa este decret i el reglament que s'hi aprova.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2011.

València, 20 de maig de 2011

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA


REGLAMENT REGULADOR DE LA PUBLICITAT
DEL JOC EN LA COMUNITAT VALENCIANA

CAPÍTOL I
Disposicions de caràcter general

Article 1. Objecte
El present reglament té com a objecte la regulació, dins del marc jurídic de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, i de les seues disposicions de desplegament, de la publicitat del joc, dels locals on es duu a terme i de les persones físiques i jurídiques que operen dins del sector esmentat.

Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Les disposicions d'este reglament són aplicables a tota l'activitat publicitària i promocional sobre el joc i apostes en les seues distintes modalitats detallades en l'article 2 de Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, emesa, difosa o distribuïda dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, ja siga en mitjans audiovisuals, radiofònics, impresos, digitals, gràfics o basats en les noves tecnologies, siga quin siga el suport i format utilitzats.
2. Dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana únicament podrà efectuar-se publicitat autoritzada per la conselleria competent en matèria de joc, en les condicions que es regulen en el present reglament i sobre els jocs, en les seues distintes modalitats, autoritzats degudament per esta, i queda expressament prohibida qualsevol manifestació publicitària d'operadors, establiments, jocs, productes o servicis que no compten amb l'autorització preceptiva o, si és el cas, no es realitze a través d'operadors degudament autoritzats.
3. Les disposicions d'este reglament obligaran:
a) Els fabricants de màquines o material de joc que realitzen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
b) Les empreses operadores de màquines recreatives i d'atzar, així com d'apostes, autoritzades per la conselleria competent en matèria de joc.
c) Els titulars de les autoritzacions d'instal·lació i/o de funcionament de casinos, sales de bingo, salons recreatius i de joc, i locals d'apostes, així com de qualsevol altra modalitat de joc existent o que es puga autoritzar en el futur.
d) Les empreses de servicis que gestionen sales de bingo i es troben degudament inscrites en el Registre de la conselleria competent en matèria de joc.
e) Les associacions representatives dels distints sectors del joc.

f) Les agències de publicitat, les agències de mitjans, i els mitjans de comunicació que difonguen publicitat sobre el joc o els locals on es realitza.
g) Els titulars dels establiments i locals de pública concurrència, encara que la publicitat que es realitze al seu interior siga efectuada en nom i per compte d'un altre.
h) Les persones físiques o jurídiques, siga quin siga el seu objecte social, que realitzen, directament o indirectament, qualsevol tipus de publicitat sobre el joc que no es trobe degudament autoritzada, bé siga perquè el contingut, el format o el suport no s'ajusten als previstos en este reglament, o bé per anunciar, publicitar o promocionar un joc o aposta no autoritzats a la Comunitat Valenciana.
4. L'activitat publicitària en matèria de joc s'ajustarà a les disposicions de la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana i dels reglaments que la despleguen, així com a les ordenances municipals aplicables en cada cas, a la normativa sobre publicitat en carreteres i la resta de béns demanials, així com les disposicions d'aplicació en matèria de salut pública.

Així mateix, s'aplicarà a la publicitat sobre el joc el que disposa la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat.

Article 3. Definicions
Als efectes del present reglament, s'entén per:
1. Publicitat: tota forma de comunicació, retribuïda o no, l'objectiu de la qual siga atraure possibles clients o promoure, de forma directa o indirecta, la prestació de servicis relacionats amb el joc.
2. Informació comercial identificativa: comunicació, per qualsevol mitjà, sense fins publicitaris i a efectes merament informatius, de dades identificatives de les persones físiques i jurídiques que operen en el sector del joc i que es troben degudament autoritzades. Als efectes d'este reglament, es consideraran dades identificatives les següents:

a) Nom comercial o raó social.
b) Rètol d'establiment.
c) Logotip o anagrama.
d) Adreça, web i telèfons de contacte.
e) Horaris de les activitats que exercisquen.
f) Relació de jocs i apostes oferits.
g) Descripció i programació dels servicis i activitats complementaris prestats pels casinos de joc i previstos en l'article 18 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, així com dels servicis complementaris que presten les sales de bingo.
3. Promoció: entrega de béns o prestació de servicis realitzada a fi de promoure de forma efectiva la participació en el joc, així com la fidelització de clients.
4. Joc: qualsevol activitat per la qual s'arrisquen quantitats de diners i objectes susceptibles d'avaluació econòmica, en funció del resultat d'un esdeveniment futur o incert, independentment de la incidència que hi tinga l'habilitat dels participants o el mer atzar.


Article 4. Disposició de caràcter general
1. La publicitat de les activitats de joc regulades en este reglament únicament podrà efectuar-se amb l'obtenció prèvia de l'autorització oportuna en les condicions establides en esta, amb les excepcions previstes en la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.

2. Queda exclosa de l'àmbit d'aplicació d'este reglament la comunicació o difusió de dades identificatives d'empresa assenyalats en l'article 3.2.

Article 5. Requisits de l'activitat publicitària sobre el joc
Tota la publicitat que es realitze sobre el joc, excepte la que es duga a terme en l'interior dels establiments específicament autoritzats per a la seua pràctica, haurà de fer constar amb claredat i de forma llegible, per mitjà de textos o imatges, segons el suport utilitzat, que el joc queda prohibit als menors de 18 anys i que pot generar addicció.

S'exceptua del que disposa este apartat la publicitat sobre màquines recreatives de tipus a o purament recreatives definides en l'article 4 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, així com la publicitat dels establiments dedicats exclusivament a l'explotació d'este tipus de màquines.


Article 6. Prohibicions
Queda prohibida la publicitat del joc, així com dels locals on es desenvolupa, en els supòsits següents:
1. Quan pel seu contingut, mitjà de difusió o suport utilitzat puga perjudicar la formació de la joventut o de la infància.
2. Aquella que es duga a terme en centres i dependències de l'administració pública en la Comunitat Valenciana, centres i servicis sanitaris i sociosanitaris, i en els centres d'ensenyament, públics o privats, tant els dedicats a ensenyaments no reglat com a qualsevol altre tipus d'ensenyament.
3. La que es realitze en els centres i espectacles destinats majoritàriament a públic menor de divuit anys, excepció feta de les màquines recreatives de tipus a o purament recreatives, així com la publicitat dels establiments dedicats exclusivament a l'explotació d'este tipus de màquines.
4. En el patrocini d'activitats esportives o culturals protagonitzades per menors de divuit anys que no actuen en l'exercici d'una activitat professional, excepte en aquells supòsits en què el patrocini es limite a difondre informació comercial de la prevista en els apartats a) i c) de l'article 3.2.
5. La utilització de la quantia dels possibles premis com a principal reclam publicitari, de tal forma que es puga deduir pel seu contingut que hi ha una incitació al desenvolupament de conductes patològiques.
6. La que reproduïsca per mitjà d'imatges o sons, persones practicant algun joc, o participant-hi de forma directa o indirecta, llevat que es tracte de la retransmissió d'un torneig autoritzat, i en este cas haurà d'ajustar-se als horaris que establix el present reglament per a la publicitat en ràdio i televisió.
7. Les actuacions publicitàries que inciten a la pràctica del joc per mitjà de la publicitat de productes de consum d'ús general.
8. L'entrega d'articles o regals promocionals quan s'incomplisquen les condicions i requisits establits en l'article 8 d'este reglament.

9. Les actuacions publicitàries o promocionals que consistisquen a completar la quantia dels premis per mitjà de pagaments en diners o en espècie.
10. La publicitat enganyosa, la publicitat deslleial i la publicitat agressiva, que tindran el caràcter d'actes de competència deslleial en els termes previstos en la Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial.
11. La publicitat que continga missatges racistes, sexistes, pornogràfics, que faça apologia de la violència, que fomente comportaments compulsius o qualsevol tracte discriminatori o contrari als principis de la Constitució o de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.CAPÍTOL II
Disposicions especials sobre actuacions promocionals i publicitàries

Article 7. Publicitat en l'interior de locals de joc
Sense perjuí de les limitacions que es contenen en els articles següents, a l'interior dels locals de joc s'entendrà autoritzada tot tipus d'activitat publicitària d'empreses i establiments de joc, servicis complementaris i activitats, jocs i premis, dins del marc dels principis establits en el present reglament i amb respecte, en tot cas, a les prohibicions que s'hi establixen.


Article 8. Distribució d'articles promocionals i entrega de consumicions entre els assistents a locals de joc
1. No requerirà autorització administrativa l'entrega d'articles promocionals o de consumicions en locals de joc el preu de mercat dels quals no excedisca de 3 euros per unitat, en el cas de salons recreatius i salons de joc, empreses operadores de joc, locals específics d'apostes i empreses dedicades a l'organització i comercialització d'apostes; de 6 euros en el cas de sales de bingo, i de 30 euros si es tracta de casinos, excepte en el supòsit d'entrega d'articles promocionals en què figuren textos o gràfics que excedisquen de la informació comercial identificativa de l'anunciant.
2. L'entrega d'articles promocionals o de consumicions en locals de joc el preu de mercat de les quals excedisca els imports establits en l'apartat anterior per a cada tipus d'establiment i no supere els 6 euros per unitat, en el cas de salons recreatius i salons de joc, empreses operadores de joc, locals específics d'apostes i empreses dedicades a l'organització i comercialització d'apostes; de 12 euros en el cas de sales de bingo, i de 60 euros si es tracta de casinos, requerirà l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc.

3. No podrà ser autoritzada l'entrega d'articles promocionals o de consumicions en locals de joc que excedisquen dels imports establits en l'apartat anterior per a cada tipus d'establiment.
4. Requerirà l'autorització prèvia l'entrega d'articles promocionals, siga quin siga el seu preu de mercat, quan continguen publicitat que excedisca de la mera informació comercial identificativa de l'anunciant.
5. Les quanties establides en este article s'actualitzaran automàticament en el mes de gener de cada any amb les variacions que, en més o en menys, experimente l'índex de preus de consum publicat per l'Institut Nacional d'Estadística per a l'any anterior al de l'actualització.

6. Queda prohibida:
a) L'entrega gratuïta, o per preu inferior al de mercat, de fitxes, cartons, bitllets, o altres elements canviables per diners, que permeten la participació en el joc.
b) L'entrega de vals o tiquets que, sumats, siguen canviables per objectes de valor superior a l'autoritzat, així com aquells articles promocionals que siguen col·leccionables, de tal manera que considerats en el seu conjunt constituïsquen una unitat diferenciada de l'article singular i d'un valor superior.
c) L'entrega de participacions o bitllets de loteries o de qualsevol altre joc no autoritzat per la conselleria competent en matèria de joc.

7. Les activitats de promoció únicament es podran dur a terme en locals o establiments públics en què no estiga permés l'accés a menors de divuit anys. Quan tinguen lloc en el marc d'altres esdeveniments públics, les activitats promocionals hauran de realitzar-se en espais diferenciats en els quals quede restringit l'accés als menors. Així mateix, podran realitzar-se amb ocasió d'esdeveniments sectorials de caràcter industrial, turístic o d'oci no destinats a menors d'edat.


Article 9. Publicitat en mitjans de comunicació audiovisual
1. La publicitat en televisió que, en tot cas haurà de respectar els principis establits en este Reglament, només podrà emetre's en la franja horària compresa entre les 23.00 i les 06.00 hores.
2. La publicitat en mitjans audiovisuals només podrà mostrar imatges de la façana i instal·lacions exteriors dels locals destinats al joc, de les sales de joc si es troben completament buides de públic, i dels espais reservats per a la prestació de servicis complementaris al joc. Únicament es podrà autoritzar l'exhibició de l'interior de les sales de joc amb públic quan este siga mer figurant i la gravació es realitze fora de l'horari d'obertura.
No obstant això, en aquells casos en què es retransmeta un torneig de jocs de casino, en directe o en diferit, podran mostrar-se imatges dels jugadors que hi participen sempre que, en el moment de la seua inscripció en el torneig, manifesten el seu consentiment per escrit.
3. En les sales de cinema podrà exhibir-se publicitat en les mateixes condicions assenyalades en els paràgrafs anteriors, fins i tot sense limitació horària, sempre que la pel·lícula que es projecte siga no recomanada per a menors de divuit anys.
4. La publicitat en mitjans audiovisuals descrita en els apartats anteriors està subjecta a autorització administrativa prèvia, que s'haurà de sol·licitar en els termes establits en este reglament.

Article 10. Publicitat en mitjans radiofònics
1. L'emissió de falques radiofòniques de publicitat de les empreses i dels establiments de joc es podrà realitzar sempre que complisquen els requisits generals establits en el present reglament, i la seua emissió es faça en la franja horària compresa entre les 23.00 i les 06.00 hores. No estarà subjecta a estes limitacions horàries aquella publicitat el contingut de la qual es limite a anunciar els servicis complementaris dels casinos.
2. La publicitat sobre la pràctica d'apostes l'objecte de la qual siga un esdeveniment de caràcter esportiu no estarà afectada per la limitació horària establida en l'apartat anterior, sempre que la seua difusió es duga a terme en programes de caràcter esportiu.
3. La publicitat en mitjans radiofònics descrita en els apartats anteriors està subjecta a autorització administrativa prèvia, que s'haurà de sol·licitar en els termes establits en este reglament.

Article 11. Publicitat en premsa, revistes i suplements
Es podrà realitzar publicitat del joc, amb l'autorització prèvia en els termes establits en este reglament, en premsa, escrita o digital, revistes i suplements, siga quina siga la periodicitat de la seua publicació, sempre que complisca els requisits establits en este reglament i s'inserisca en les seccions dedicades a l'oci, turisme, espectacles i esports.


Article 12. Publicitat estàtica
1. La publicitat estàtica es podrà realitzar per mitjà de tanques, marquesines, cartells, i qualsevol altre mobiliari urbà, amb l'autorització prèvia administrativa i amb subjecció al que disposen les ordenances municipals corresponents i la legislació en matèria de carreteres i béns demanials.
2. Als efectes d'este reglament, es considerarà també publicitat estàtica la que es fixe sobre elements mòbils i mitjans de transport, ja siguen col·lectius o propietat de l'anunciant, així com la que es duga a terme a través de monitors o pantalles incorporades al mobiliari urbà.


Article 13. Publicitat per mitjà de fullets de distribució massiva
1. La publicitat per mitjà de la distribució massiva de fullets únicament podrà efectuar-se per a l'anunci d'inauguracions de locals de joc, tornejos i servicis complementaris de casinos, i s'haurà de subjectar al règim d'autorització prèvia previst en este reglament.
2. Es prohibix la utilització de mitjans de distribució massiva de publicitat com ara la bustiada i el correu electrònic, llevat que, en este últim cas, el receptor siga major d'edat i consenta expressament la seua recepció.

Article 14. Publicitat en pàgines web
1. Les persones físiques o jurídiques expressament autoritzades i inscrites en el registre corresponent en matèria de joc podran efectuar publicitat de la seua activitat a través de pàgines web, sense necessitat d'autorització prèvia. La col·locació de cibertires i enllaços a estes pàgines web podrà realitzar-se, respectant els requisits generals establits en este reglament i per mitjà de l'autorització prèvia corresponent.
2. En les pàgines web pròpies de l'anunciant podrà oferir-se, a més d'informació relativa al mateix anunciant i a les activitats que realitza, tipus de joc, premis, servicis complementaris i activitats, una descripció interactiva de la mecànica i funcionament dels jocs que realitza, així com difondre les notícies i esdeveniments relacionats amb el sector del joc, fòrums, bústia de suggeriments i altres àrees de participació activa de l'usuari.

Article 15. Certàmens i fires
En les fires o els certàmens específics de joc podran entregar-se objectes promocionals amb les limitacions de l'article 8 d'este reglament, i oferir informació corporativa de l'expositor i de les activitats i servicis que realitza, així com descriure la mecànica dels jocs, exhibir material de joc i comunicar les notícies i esdeveniments relacionats amb el sector.

CAPÍTOL III
Règim d'autorització administrativa prèvia

Article 16. Autorització administrativa
1. Totes les activitats publicitàries en matèria de joc queden subjectes a autorització administrativa prèvia per part de la conselleria competent en matèria de joc, amb les excepcions previstes en este reglament i la resta de normativa en matèria de joc que resulte aplicable.

2. La sol·licitud d'autorització es presentarà davant de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc amb una antelació mínima de trenta dies naturals a la data en què es pretenga iniciar l'activitat publicitària.
3. La sol·licitud d'autorització haurà de contindre, com a mínim, la documentació següent:
a) Dades identificatives de l'anunciant, de l'agència de publicitat i de l'agència de mitjans, si és el cas.
b) Mitjà de difusió, suports i formats en què apareixerà la publicitat que es pretén realitzar.
c) Àmbit territorial de difusió.
d) Característiques de les activitats i servicis la publicitat dels quals es pretenga.
e) Dates d'inici i, si és el cas, fi de la campanya.
f) Projecte d'activitat publicitària o promocional que haurà de consistir en una reproducció adequada, segons el suport de difusió, dels textos, imatges, falques radiofòniques o filmacions que, en tot cas, hauran d'incloure les creativitats proposades.
g) Tota aquella documentació complementària que considere oportuna l'anunciant per a presentar de forma adequada el seu projecte publicitari.

Article 17. Resolució
1. Una vegada examinada la sol·licitud i la documentació adjunta, la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc dictarà i notificarà la resolució en la qual indicarà els termes en què ha de realitzar-se la publicitat i el termini de validesa de l'autorització.
2. L'atorgament d'autoritzacions haurà de respectar els principis de lliure competència, de manera que no puga produir-se perjuí d'altres competidors.
3. La denegació de sol·licituds d'autorització haurà de ser motivada.

Article 18. Modificació de les autoritzacions
Qualsevol alteració en les circumstàncies de fet o de dret que van motivar la concessió d'una autorització haurà de ser comunicada, en un termini no superior a deu dies, a la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc, la qual acordarà allò que pertoque amb vista a la modificació o, si és el cas, extinció de l'autorització.

Article 19. Extinció de les autoritzacions
Les autoritzacions concedides s'extingiran en els casos següents:

1. Per renúncia del titular.
2. Per dissolució de l'empresa o entitat titular.
3. Pel transcurs del seu termini de validesa.
4. Per resolució motivada adoptada pel procediment corresponent, que s'ajustarà en tot cas al que preveu la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, quan concórrega alguna de les causes següents:

a) Per falsedat en les dades aportades en la sol·licitud d'autorització.
b) Quan una alteració de les circumstàncies de fet o dret que van motivar l'autorització implique la impossibilitat del compliment dels requisits que establix el reglament per a la realització d'activitats publicitàries o promocionals sobre el joc.
c) Quan així s'acorde com a conseqüència d'un expedient sancionador per infracció molt greu.
Article 20. Rectificació o cessament de publicitat il·lícita
La conselleria competent en matèria de joc haurà de requerir el cessament immediat o la rectificació de la publicitat que no haja sigut degudament autoritzada o comunicada prèviament, i es procedirà en la forma prevista en el capítol IV de la Llei de Competència Deslleial.

CAPÍTOL IV
Règim sancionador

Article 21. Infraccions i sancions
El règim d'infraccions i sancions en matèria de publicitat de joc i apostes, així com dels locals on es realitzen, serà l'establit, amb caràcter general, en el títol IV de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.

Article 22. Regles d'imputació
1. Són responsables de les infraccions comeses en matèria de publicitat sobre el joc els subjectes assenyalats en l'article 2.3 del present reglament i, en general, els anunciants en interés dels quals es realitze la publicitat.
2. En el cas d'infraccions comeses per directius, administradors o, en general, personal empleat, seran responsables solidaris les persones o entitats per als quals aquells presten els seus servicis.

Article 23. Competència
1. Serà competent per a incoar expedient i tramitar-lo el Servici del Joc de la conselleria competent en matèria de joc, quan hi haja indicis d'infracció molt greu; i el director dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, en els altres casos.

2. La competència per a la imposició de les sancions pecuniàries serà l'establida en l'article 27 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.
3. Les sancions addicionals o accessòries no pecuniàries previstes en l'article 28 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, podran imposar-se per l'òrgan competent per a la imposició de la sanció pecuniària.

Article 24. Procediment sancionador
El procediment sancionador s'ajustarà al que preveu l'article 30 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana.linea