diari

DECRET 56/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, del Reglament del Joc del Bingo, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, i del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc. [2011/6037]

(DOGV núm. 6540 de 10.06.2011) Ref. Base de dades 006831/2011

DECRET 56/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, del Reglament del Joc del Bingo, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, i del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc. [2011/6037]
PREÀMBUL

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 49.131.a establix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de "casinos, jocs, apostes excloent-ne les apostes mútues esportivobenèfiques". En desplegament d'este precepte es va promulgar la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana que constituïx el marc jurídic dins del qual es desenvolupa el joc en esta comunitat autònoma, i que ha sigut desplegada pel Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, el Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del Joc del Bingo, el Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar i el Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.
Per mitjà del present decret es modifiquen els Reglaments de Casinos de Joc, Sales de Bingo, Màquines Recreatives i d'Atzar, així com de Salons Recreatius i Salons de Joc amb l'objectiu fonamental d'adaptar de la normativa existent a les necessitats tant del sector empresarial com dels mateixos usuaris. Es pretén, per tant, modernitzar la normativa existent promulgant un marc jurídic que tracta de donar una adequada resposta a les demandes del sector. Així mateix, es tracta de simplificar la tramitació dels procediments a fi de donar una major celeritat als expedients en què se sol·liciten determinades autoritzacions a l'administració, tot això sense minva de les garanties per als ciutadans.

Les modificacions del Reglament de Casinos afecten aspectes com ara el règim d'autoritzacions, la possibilitat d'obrir terrasses internes on ubicar taules de joc, la instal·lació de taules de demostració en les sales de joc, la possibilitat de constituir clubs de fumadors a l'interior dels casinos d'acord amb la normativa vigent en matèria de mesures sanitàries enfront del tabaquisme, les dimensions de les sales de joc i de les sales apèndix, l'harmonització del dret d'admissió amb la normativa vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, la introducció de nous jocs i variació d'algunes regles dels ja existents, la reversibilitat i alternança de les taules o les funcions del cap de taula.

Les modificacions del Reglament del Joc del Bingo es referixen substancialment a la pràctica del joc del bingo a través de mitjans electrònics, telemàtics i de comunicació a distància, la possibilitat de practicar apostes en les sales de bingo, la pràctica d'altres modalitats del joc del bingo i un nou sistema de distribució de premis en què s'admet l'existència de rangs de percentatges de distribució que es fixen en l'annex i es crea la borsa acumulada, la possibilitat de constituir clubs de fumadors d'acord amb la normativa vigent en matèria de mesures sanitàries enfront del tabaquisme; la simplificació de tràmits administratius per a l'obtenció de l'autorització d'instal·lació i el permís de funcionament, la possible existència de més d'una sala complementària i la fixació de la seua superfície màxima en comparació amb la sala de joc de bingo tradicional, la possibilitat d'utilitzar espais interiors a l'aire lliure i l'harmonització del dret d'admissió amb la normativa vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

Respecte al Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar s'ha procedit a incorporar al seu text l'Ordre de 9 de desembre de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública. Així mateix les modificacions que s'han dut a terme es referixen principalment a l'ampliació a 10 anys del termini de validesa de la inscripció en el Registre de Fabricants i d'Importadors de Material de Joc i en el Registre de Comercials i Distribuïdors, a l'adequació de terminis de tramitació a la realitat del sector i a l'ajust del percentatge d'autoritzacions d'explotació que poden no tindre la seua autorització d'instal·lació corresponent.
Finalment, quant al Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, s'ha procedit a l'adequació dels rètols d'establiment al Reglament Regulador de la Publicitat del Joc, a la simplificació de la tramitació d'autoritzacions d'instal·lació i permisos de funcionament amb una àmplia remissió a la normativa vigent en matèria d'edificació, a la reducció de les fiances exigibles per a la instal·lació d'un saló de joc o recreatiu, a la possibilitat d'utilitzar espais interiors a l'aire lliure i constituir clubs de fumadors al seu interior d'acord amb la normativa vigent en matèria mesures sanitàries enfront del tabaquisme i, finalment, a l'harmonització del dret d'admissió amb la normativa vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

Per tot això, en virtut de l'habilitació continguda en la disposició final primera de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, amb informe previ de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 20 de maig de 2011,

DECRETE

Article únic. Aprovació dels annexos I, II, III i IV
S'aproven les modificacions reglamentàries que figuren en els annexos I, II, III i IV del present decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Introducció de la disposició addicional cinquena del Reglament de Casinos de Joc.
S'afig una disposició addicional cinquena al Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, amb la redacció següent:
"Disposició addicional cinquena. Requisit previ a l'eventual convocatòria de nous concursos públics.
La convocatòria de concursos públics per a l'autorització a una empresa per a la instal·lació i explotació d'un local o establiment de casino de joc només podrà realitzar-se una vegada que tots els casinos de joc autoritzats per la conselleria competent en matèria de joc hagen obert les tres sales apèndix a què té dret cada un d'ells, amb independència que posteriorment s'haguera tancat alguna d'elles.

La conselleria competent en matèria de joc, atesa l'oferta i demanda de jocs de casino així com l'adequada ordenació del sector, podrà requerir els casinos de joc amb autorització vigent perquè, en el termini de dos anys comptat des de la notificació del requeriment, sol·liciten l'obertura d'una sala apèndix, dins del límit de tres sales establit en el present reglament.
Si no es complix el requeriment a què fa referència el paràgraf anterior, o sol·licitada l'obertura de la sala apèndix no es concedix l'autorització per causes imputables a l'interessat, la conselleria competent en matèria de joc podrà procedir a la convocatòria del concurs públic."


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Empreses inscrites en el Registre de Fabricants i Importadors i de Comercials i Distribuïdors de màquines recreatives i d'atzar

1. Les inscripcions en els Registres de Fabricants i Importadors i de Comercials i Distribuïdors d'empreses que a l'entrada en vigor del present decret es troben vigents quedaran prorrogades automàticament pel període que reste fins a complir el termini de deu anys previst en l'article 8 de l'annex III del present decret.
2. Les sol·licituds d'inscripció en els registres esmentats que es troben en tramitació a l'entrada en vigor del present decret es regiran pel que disposa l'article 8 de l'annex III del present decret.

Segona. Autoritzacions d'instal·lació i permisos de funcionament de sales de bingo i de salons recreatius i de joc
Els procediments d'autorització d'instal·lació i permís de funcionament de sales de bingo i de salons recreatius i de joc que, a l'entrada en vigor del present decret, es troben en tramitació i pendents de resolució, es regiran per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Tercera. Cartons de bingo expedits conforme a la normativa anterior
Els cartons expedits per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, les normes del dors dels quals queden modificades a l'entrada en vigor d'este decret, seran vàlids i podran ser venuts fins a esgotar existències, encara que amb els percentatges de premis establits en esta norma.
Les sales de bingo, mentre venguen cartons el dors dels quals no s'adeqüe als nous percentatges de premis hauran d'informar del que disposa este decret, almenys, en lloc visible del servici d'admissió i de la sala de joc.

Quarta. Pròrroga d'autoritzacions d'explotació suspeses
Es prorroga fins al 31 de desembre de 2012 la suspensió de les autoritzacions d'explotació que es troben en esta situació a 1 de gener de 2011 i que hi romanguen a l'entrada en vigor del present decret.

Es procedirà d'ofici, amb requeriment previ, a alçar, amb data 1 de gener de 2013, la suspensió de totes les autoritzacions d'explotació d'aquells titulars que, en esta data, incomplisquen el límit establit en l'article 26.8 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, i no hagen sol·licitat, amb anterioritat, l'alçament de la suspensió de les autoritzacions que excedisquen dels límits assenyalats en el dit article.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació de l'Ordre de 9 de desembre de 1998
Queda derogada l'Ordre de 9 de desembre de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 155/1998, del Consell, de 29 de setembre (DOCV 18.12.1998) i totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que establix este decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

València, 20 de maig de 2011

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA


ANNEX I

Modificació del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell.


Article 1. Es modifica l'article 3 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 3. Jocs de casinos
1. Es consideraran jocs exclusius de casinos i, per tant, sols podran practicar-se en els locals o establiments autoritzats com a casinos de joc, els següents:
- Ruleta francesa.
- Ruleta americana amb un sol zero o amb doble zero.
- Vint-i-u o Black Jack.
- Bola o Boule
- Trenta i quaranta.
- Punt i Banca.
- Bacarà, chemin de fer o ferrocarril.
- Bacarà a dos draps.
- Daus o craps.
- Ruleta de la fortuna.
- Pòquer sense descart.
- Pòquer de contrapartida en la seua varietat Trijoker.
- Pòquer de cercle en les seues modalitats de pòquer cobert de 5 cartes amb descart i les variants Seven Stud Pòquer, Omaha, Hold'em, Five Stud Pòquer, i pòquer sintètic.
- Pai Gow Pòquer.
- Monte.
- Repte
- Tripòquer
- Sic Bo
- Mahjong Pai Gow
2. Els jocs enumerats en l'apartat anterior es desenrotllaran d'acord amb els requisits, elements, regles i prohibicions establits, per a cada un d'ells, en l'annex del present reglament.
3. L'organització i comercialització dels jocs assenyalats en l'apartat 1 d'este article es podrà dur a terme a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància pels casinos de joc autoritzats per al joc presencial. L'explotació d'estos jocs requerirà autorització de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc.

En tot cas, s'aplicarà als jocs en línia de casino les disposicions del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana relatives als requisits generals dels sistemes tècnics utilitzats per a l'organització i comercialització de les apostes i la seua formalització".


Article 2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 4 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"3. No obstant el que disposa l'apartat anterior, els Casinos de Joc, amb patrocini o sense i en les seues pròpies instal·lacions, podran organitzar i realitzar competicions o tornejos de màquines de tipus «C» i dels jocs propis de casino introduint per a això variacions no essencials sobre les instruccions de les diverses modalitats de joc.

Amb esta finalitat, els casinos de joc hauran de sol·licitar a la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc l'autorització prèvia de les bases de la competició o torneig, llevat que es tracte de tornejos de jocs d'envit tradicionals no inclosos en el Catàleg, en este cas serà suficient la comunicació prèvia amb 15 dies d'antelació a la data de la realització.
En les bases dels tornejos o competicions s'establiran les regles sobre les quals es desenvoluparan els jocs, els locals del casino on es durà a terme la realització, les condicions d'inscripció i el seu cost, els criteris de classificació i els premis. Posteriorment, els casinos de joc hauran de realitzar una comunicació prèvia per cada competició o torneig que pretenguen realitzar, en la qual indicaran la data i els horaris de realització. Esta comunicació prèvia es dirigirà a la Sotssecretaria i s'haurà de fer amb una antelació mínima de 3 dies a la data de realització de la competició o torneig.
L'autorització de les bases tindrà una duració anual i serà renovable per períodes de la mateixa duració."

Article 3. Es modifica l'article 8.g del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"g) Plànols i projectes del casino de joc, amb especificacions de totes les seues característiques tècniques i, en especial, quant a proveïment d'aigües potables, tractaments i evacuació d'aigües residuals, tractament i eliminació de residus, instal·lació elèctrica, accessos i aparcaments i altres servicis exigits per l'ordenament urbanístic. El projecte s'haurà de referir, si és el cas, a les obres complementàries o d'adaptació que siguen necessàries. En tot cas, la sala de joc del casino es projectarà per a una cabuda mínima de 500 persones i haurà de tenir una superfície mínima de 1.000 metres quadrats, sense incloure-hi l'ocupada per qualsevol tipus de servici complementari situat a l'interior, i les dependències auxiliars (caixa, recepció i altres).
No obstant això, la superfície de l'antesala, si n'hi ha, computarà a l'efecte de complir el límit mínim de 1.000 metres quadrats establit en el paràgraf anterior. En tot cas, la seua superfície màxima no podrà excedir el 25% de la superfície de la sala de joc.
Si la sala de joc, sense comptar l'espai de l'antesala, complix els requisits establits en el paràgraf primer respecte a cabuda i superfície, no serà aplicable el límit del 25%."

Article 4. Es modifica l'article 12.c del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"c) Relació de personal que ha de prestar servicis en el casino, amb especificació de la categoria professional."

Article 5. Es modifica l'article 12.f del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"f) Certificació de tècnic competent acreditativa del funcionament idoni de les instal·lacions del casino on s'ubiquen elements de joc, així com de les seues mesures de seguretat."

Article 6. Es modifica l'article 17 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 17. Modificació de les autoritzacions
1. Requeriran autorització prèvia de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc les modificacions de les autoritzacions d'instal·lació i les d'obertura i funcionament del casino i de les seues sales apèndixs, que impliquen:
a) La modificació dels jocs autoritzats.
b) La fixació dels mínims i màxims de les apostes.
c) La modificació de la banda màxima horària d'obertura i tancament.
d) El període de funcionament de sales apèndixs de la principal.
e) Les modificacions substancials de les mesures generals de seguretat. No tindran la consideració de modificació substancial els canvis d'ubicació o la variació del nombre de dispositius de gravació, prèviament autoritzats o les seues possibles substitucions, sempre que garantisquen com a mínim la seguretat inicial autoritzada.
f) Les modificacions estructurals de la configuració dels edificis.

g) Les modificacions dels òrgans d'administració i càrrecs directius.
h) Les modificacions en el cos social de la societat titular que impliquen l'entrada de nous socis o accionistes.
i) Constituir càrregues reals de qualsevol naturalesa sobre els immobles on es troba el casino i les sales apèndixs de la principal.

j) El canvi d'ubicació del casino i de les sales apèndixs de la principal, que sempre requerirà el compliment dels requisits exigits en el present reglament per a l'obtenció de les autoritzacions d'instal·lació, i d'obertura i funcionament.
k) La suspensió del funcionament del casino i de les sales apèndixs de la principal per un període superior a trenta dies i inferior a un any.

l) La prestació de nous servicis complementaris o el cessament en la prestació dels servicis a què fa referència l'article 18.2 d'este Reglament.
2. Requeriran autorització prèvia dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc les modificacions que impliquen:

a) La transmissió de les accions entre els socis quan se supere el 5% del capital social.
b) Els increments del capital social quan, no existint entrada de nous socis, es produïsca variació del percentatge de participació dels socis o accionistes.
3. Requeriran comunicació prèvia als servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc les modificacions que impliquen:

a) Les modificacions o reformes a efectuar en els edificis, que no comporten canvis en la seua estructura, configuració o afecten mesures de seguretat.
b) Increment del capital social quan no hi haja modificació de l'accionariat ni variació de percentatges de participació de cada un dels socis o accionistes.
c) La suspensió del funcionament del casino de joc i de les sales apèndixs de la principal per un període de fins a trenta dies.
d) La transmissió d'accions entre socis quan no supere el 5% del capital social i no es realitzen més de dues transmissions durant el període d'un any.
e) La modificació del nombre de taules instal·lades que, en tot cas, haurà de respectar el límit operatiu de taules a què es referix l'article 19.6. Esta comunicació prèvia haurà d'efectuar-se amb una antelació mínima d'un mes a la data de la seua efectivitat.
4. Les modificacions restants no previstes expressament entre les detallades abans, requeriran, en tot cas, la comunicació prèvia a la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc.

5. Si és soci o accionista de la societat titular del casino de joc una persona jurídica, esta queda subjecta al règim d'autorització prèvia establit en este article per a la transmissió o modificació del seu cos social."

Article 7. S'afig un apartat 4 a l'article 18 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, amb la redacció següent:

"4. A l'interior dels casinos de joc es podran constituir clubs privats de fumadors en els termes establits en la normativa vigent en matèria de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i consum dels productes del tabac."

Article 8. Es modifica l'apartat 1 de l'article 19 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"1. En els casinos de joc hi haurà una sala principal i es podran autoritzar sales privades. No obstant això, s'admetrà l'existència d'una antesala de la principal, en la qual es permetrà la instal·lació dels jocs següents:
a) Ruleta de la fortuna.
b) Bola o boule.
c) Màquines de les regulades en el vigent Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.
d) Taules de demostració dels jocs autoritzats.
L'existència d'esta antesala constarà en l'autorització d'instal·lació i en la d'obertura i funcionament i comptarà amb un servici d'admissió.

Així mateix, s'admetrà la instal·lació a l'interior de la sala de joc de taules de demostració de jocs autoritzats, sempre que es faça constar amb claredat per mitjà d'una indicació escrita, visible al públic, esta circumstància. Estes taules no tindran la consideració de taules de joc als efectes previstos en el present Reglament."

Article 9. Es modifica l'apartat 2 de l'article 19 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"2. Les sales a què fa referència l'apartat anterior hauran de trobar-se en el mateix edifici del casino, llevat que la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc autoritze excepcionalment una altra ubicació. La disposició dels locals ha de ser tal que les sales estiguen aïllades les unes de les altres i no siga normalment visible el seu interior des de la via pública, vivendes o locals de pública concurrència, i podran ocupar espais a l'aire lliure que formen part de la mateixa sala de joc i/o, si és el cas, de l'antesala."

Article 10. Es modifica l'apartat 6 de l'article 19 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"6. Cada un dels casinos de joc autoritzats a la Comunitat Valenciana té dret a la instal·lació d'un màxim de tres sales que, formant part del casino de joc es troben situades fora del recinte o complex on este estiga situat, en el seu àmbit provincial, per a la pràctica de jocs de casino i dels servicis accessoris a este. L'obertura d'estes sales requerirà la sol·licitud prèvia de l'interessat i, una vegada acreditat el compliment dels requisits establits per a este tipus de sales en el present reglament, el conseller competent en matèria de joc acordarà l'autorització per a la seua obertura i funcionament.

Estes sales funcionaran com apèndix de la principal i tindran un període mínim de funcionament de tres mesos a l'any. Les taules de joc a autoritzar per a la sala apèndix hauran de ser com a mínim quatre, de les quals dos hauran de ser taules de jocs de bola i dos de jocs de naips, sense que es puga superar el vuitanta per cent de les taules de joc que la sala principal tinga autoritzades.
Estes sales hauran d'estar dotades dels servicis d'admissió i control que establix el present reglament per a la sala principal dels casinos i prestar els servicis complementaris obligatoris. Amb la cabuda que per a elles determine la normativa tècnica d'edificació, les zones de joc, incloses la sala de joc, antesala i sales o zones privades, hauran de tindre una superfície mínima de 350 metres quadrats.

Les sales apèndix podran disposar d'antesala de la principal amb els requisits establits en el punt 1 del present article.
No es podrà autoritzar la instal·lació d'una sala apèndix quan hi haja, a la Comunitat Valenciana, sales de bingo dins d'un radi de 1.200 metres des de la ubicació pretesa, distància que es mesurarà des de la porta d'accés a la sala apèndix. Les sales apèndixs hauran d'estar situades a una distància no inferior a un radi de 4.000 metres del seu casino principal i de qualsevol altra sala apèndix existent a la Comunitat Valenciana.
En tot cas, per a tramitar l'autorització de les sales apèndixs mencionades caldrà ajustar-se al que disposa el títol I, capítol III i IV del present reglament, a excepció de la forma de concessió de l'autorització d'instal·lació que s'efectuarà per resolució del conseller competent en la matèria. Així mateix, s'haurà d'acreditar el compliment de les distàncies ressenyades en el paràgraf anterior.
Per a la concessió de l'autorització de funcionament, estes sales hauran de comptar amb autorització i llicència de funcionament de l'ajuntament respectiu i hauran de complir els requisits i les condicions que, per a establiments de pública concurrència, estan establits en la normativa d'edificació i en la llei reguladora d'espectacles públics de la Generalitat."

Article 11. Es modifica l'article 20 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 20. Admissió
1. El dret d'admissió en els casinos de joc se subjectarà a la normativa vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. En tot cas, es prohibix l'entrada a les sales de joc dels casinos a:

a) Els menors de divuit anys encara que es troben emancipats.
b) Els que per decisió judicial hagen sigut declarats incapaços, pròdigs o inhabilitats per a administrar els seus béns d'acord amb la Llei Concursal, mentre no siguen rehabilitats.
c) Les persones que es troben en situació de llibertat condicional o sotmeses al compliment de mesures de seguretat.
d) Les persones que donen mostra de trobar-se en estat d'embriaguesa, intoxicació per drogues o de patir alienació mental i els que puguen pertorbar l'ordre, la tranquil·litat i el desenrotllament dels jocs.

e) Les persones que pretenguen entrar-hi portant armes o objectes que puguen ser utilitzats com a tals.
f) Les persones que es troben incloses en el Registre de Prohibits.

2. El control del compliment de les prohibicions a què fa referència el present article serà exercit pels servicis d'admissió del casino. Si el director de jocs advertix la presència en la sala d'alguna persona compresa en les prohibicions referides, l'haurà d'invitar a abandonar-la immediatament.
3. Independentment de les condicions i prohibicions a què fan referència els apartats anteriors, el director de jocs haurà d'invitar a abandonar el casino o les sales apèndixs autoritzades les persones que, encara que no consten antecedents d'elles, produïsquen pertorbacions en l'ordre de les sales de joc o cometen irregularitats en la pràctica dels jocs, siga quina siga la naturalesa de les unes i de les altres. Així mateix la direcció de jocs podrà prohibir l'entrada a tota aquella persona de la qual consten dades que permeten suposar fonamentadament que puguen observar una conducta desordenada o cometre irregularitats en les sales de joc, o invitar-les a abandonar la sala si ja s'hi troben. Estes expulsions seran comunicades a la conselleria competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives i es regiran per la normativa vigent en esta matèria."

Article 12. Es modifica l'apartat 2 de l'article 22 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"2. En este Registre de Prohibits s'inclouran:
a) Les persones que voluntàriament ho sol·liciten, per si o pel seu representant, acreditant la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret o mitjançant declaració en compareixença personal de l'interessat.

b) Les que, com a conseqüència d'expedient sancionador, queden expressament sancionades amb prohibició d'entrada per un temps determinat."

Article 13. Es modifica la numeració dels apartats 7 i 8 de l'article 23 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, als quals es dóna una nova numeració i passen a ser els apartats 6 i 7, respectivament, i mantenen vigent la seua redacció.

Article 14. Es modifica l'apartat 2 de l'article 41 del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"2. El director de jocs podrà ser substituït en les seues funcions pels subdirectors i els membres del comité de direcció. Excepcionalment i en tot cas per temps no superior a set dies, podrà ser substituït també per un dels inspectors o empleats de control de la màxima categoria existent en el casino. El nom del substitut haurà de ser comunicat als funcionaris encarregats del control del casino, si s'hi troben presents i, en tot cas, serà comunicat a aquells."


Article 15. Es modifica l'apartat 00.I de l'annex al Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"I. Polivalència de les taules.
En el joc del Vint-i-u o Black Jack, Punt i Banca reduït, Pòquer sense descart, Pòquer de contrapartida en la seua modalitat Trijoker i Pai Gow Pòquer, Repte i Tripòquer les funcions del cap de taula es podran simultaniejar sobre grups de taules contigües sense que el nombre total de taules a càrrec seu puga excedir de sis."

Article 16. Es modifica l'apartat 00.II de l'annex al Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"II. Reversibilitat i alternança de les taules
Es podrà autoritzar l'ús alternatiu i reversible de taules per a la pràctica dels jocs de naips sempre que ho permeten les dimensions i característiques de les taules de cada una de les modalitats de joc que es determinen en este Catàleg."


Article 17. Es modifica l'apartat 01.IV.2.A de l'annex al Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"A) Normes generals sobre estos límits.
El mínim de les apostes en la ruleta està determinat en l'autorització concedida per la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc.
El màxim es fixa tenint en compte les combinacions de joc existents:
a) En les jugades senzilles, el màxim representa de 180 a 540 vegades la quantitat fixada com a mínim de l'aposta. Els mínims en les apostes denominades jugades senzilles podran ser fixats fins a cinc vegades el mínim autoritzat sobre un número sencer.
b) En les jugades múltiples, el màxim ve representat: en el ple o número complet de 10 a 30 vegades el mínim de l'aposta; en la parella o cavall, de 20 a 60 vegades; en la fila transversal, de 30 a 90 vegades; en el quadre, de 40 a 120 vegades; en la sisena, de 60 a 180 vegades; en la columna i dotzena, de 120 a 360 vegades i en la doble columna i doble dotzena, de 240 a 720 vegades, respectant en tot cas que les apostes siguen múltiples dels mínims de les apostes.
En tot cas, el màxim d'aposta serà anunciat a l'inici de la sessió pel cap de taula i anunciat degudament al públic, i haurà de ser mantingut durant tota la resta de la sessió."

Article 18. Es modifica l'apartat 02.V de l'annex al Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"V. Màxims i mínims de les apostes.
El mínim de l'aposta està determinat per l'autorització concedida per la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc. El jugador, en el moment en què s'atribuïx una sèrie de fitxes, pot fixar el valor que vol donar a cada una d'elles, dins dels límits del mínim i màxim sobre un número sencer. Si no es fa ús d'eixa facultat cada una de les seues fitxes representa el mínim de l'aposta de la taula.

El màxim ve fixat:
a) Respecte a les jugades senzilles, el màxim representa de 180 a 540 vegades la quantitat fixada com a mínim de l'aposta.
b) Respecte a les jugades múltiples, el màxim ve representat per: en el ple o número complet, de 10 a 30 vegades el mínim de l'aposta; en la parella o cavall, de 20 a 60 vegades; en la fila transversal, de 30 a 90 vegades; en el quadre, de 40 a 120 vegades; en la sisena, de 60 a 180 vegades; en la columna i en la columna o dotzena, de 120 a 360 vegades; i en la doble columna i en la doble dotzena, de 240 a 720 vegades; respectant, en tot cas, que les apostes siguen múltiples dels mínims de les apostes.
En tot cas, el màxim d'aposta serà anunciat a l'inici de la sessió pel cap de taula i anunciat degudament al públic, i haurà de ser mantingut durant tota la resta de la sessió."

Article 19. Es modifica el títol de l'apartat 13.2 i 13.2.A de l'annex al Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, que queden redactats en lletres majúscules:
"13.2. VARIETATS DEL PÒQUER DESCOBERT.
13.2.A) PÒQUER DESCOBERT EN LA VARIANT SEVEN STUD PÒQUER."

Article 20. S'afig un nou apartat 18 a l'annex del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, amb la redacció següent:

"18. SIC BO.
I. Denominació.
El joc del Sic Bo és un joc d'atzar, dels denominats de contrapartida, en què els participants juguen contra l'establiment i hi ha diverses combinacions guanyadores.
II. Elements del joc.

1. Daus. El joc de daus es juga amb tres daus del mateix color, amb les superfícies polides, de 15 a 25 mm. de costat. En cada sessió es posaran a disposició de cada taula dedicada al joc dels daus sis daus en perfecte estat i diferents dels usats en la sessió anterior. En la partida s'utilitzaran tres daus i els altres tres quedaran en reserva per al cas d'haver de substituir els primers.
2. Tapet o drap de joc
El Sic Bo es practica en un drap, en el qual estan marcats els tipus d'apostes en un nombre determinat d'espais que corresponen als noms de les diferents jugades que el jugador pot triar per a apostar, i els seus premis corresponents. La taula portarà una caixa per a l'efectiu, una caixa per a la bestreta i una altra per a rebre les propines.

Figura número. Dibuix del drap.
3. Gobelet o dispositiu mecànic.
Els daus seran posats en moviment de manera manual per mitjà d'un gobelet que agitarà el crupier i bolcarà en una zona determinada de la taula o per mitjà d'un dispositiu transparent que accionarà mecànicament el crupier.
III. Personal.
En cada taula prestarà els seus servicis un crupier i, eventualment, un cap de taula.
1 Cap de taula. Figura de caràcter opcional que, quan així ho estime la direcció de joc, és el responsable de la claredat i regularitat del joc, col·labora amb el crupier en el maneig de fitxes i deposita els diners en caixa.
2. El crupier s'ocuparà d'arreplegar les apostes perdudes, col·locar si és el cas les apostes i pagar les apostes guanyadores. S'ocuparà, així mateix, dels canvis de bitllets i fitxes que sol·liciten els jugadors. Serà també el responsable de tirar els daus amb un gobelet o per mitjà del dispositiu automàtic o campana mòbil que s'utilitze. Comprovarà el bon estat dels daus i farà les advertències necessàries per al desenrotllament del joc.
IV. Regles del joc.
1. Combinacions.
Els jugadors no podran fer ús més que de les següents classes de jugades:
a) Aposta menuda (Menor d'11). Guanya quan la suma dels 3 daus està entre 4 i 10 (es coneix també com «menor d'11»). Paga 1 a 1. L'aposta no guanya si ix un triple (tres daus del mateix número), ja siga de l'un, el dos o el tres.
b) Gran Aposta (Big Bet) o Més de 10. Guanya quan la suma dels 3 daus està entre 11 i 17. S'anomena també «Més de 10». Paga 1 a 1
c) Doble específic (Specific double). Guanya quan dos dels tres daus mostren el mateix número, a què hem apostat. Paga 8 a 1. Si el tercer dau també ix amb el mateix número, o siga, si es convertix en un triple, també guanya.
d) Triple específic (Specific triple).Gana quan els 3 daus mostren el mateix número, a què s'ha apostat. Paga 150 a 1
e) Qualsevol Triple (Any triple). És quan els tres daus mostren el mateix número. Pot ser qualsevol dels 6 números. Paga 24 a 1
f) Total específic (Specific total). Guanya quan els 3 daus sumen una determinada quantitat a la qual es va apostar. Els pagaments varien segons el número entre 6 a 1 i 50 a 1. Hi ha 14 apostes diferents.
g) Parell igual (Pair mach). Aposta a la combinació de dos dels tres daus. Per exemple: 1 i 4, 5 i 6, 3 i 4. Paga 5 a 1. Hi ha 15 apostes diferents possibles.
h) Aposta de números (Numbers Bet). Es guanya d'acord amb quants dels 3 daus ixen amb un determinat número al qual s'aposta. Hi ha 6 apostes possibles. Si el número ix dues vegades paga doble i si ix tres vegades paga triple.
2. Apostes.
Les apostes mínima i màxima es determinaran dins de la banda de fluctuació autoritzada per al casino, i la direcció de joc podrà determinar que les apostes siguen múltiples del mínim de les diferents sorts o jugades.
3. Funcionament.
El nombre de jugadors que podrà ocupar cada taula de daus no estarà limitat. El crupier que tire els daus haurà de fer-ho immediatament després de l'anunci de «ja no hi va més», utilitzant el gobelet o element mecànic a este efecte. El crupier anunciarà la suma dels tres daus i a continuació anunciarà individualment la suma de cada dau. (ex. 13, i a continuació dirà 6 - 4 - 3). A continuació retirarà les apostes que han resultat perdedores i pagarà les apostes guanyadores. Finalitzat este procés, el crupier anunciarà "facen joc" i s'iniciarà una nova ronda d'apostes. Si els daus es trenquen, se superposen, es munten sobre una fitxa, cauen de la taula o de la zona habilitada a este efecte, si la tirada no ha sigut correcta, el crupier anunciarà «tirada nul·la».
Després d'un nombre determinat de tirades, el crupier podrà acordar el canvi de daus. Aleshores el crupier anunciarà «canvi de daus» i mostrarà davant dels jugadors els sis daus al servici de la taula. El crupier n'agafarà tres per a tirar-los i els tres restants seran tornats, a la vista dels jugadors, a la caixa prevista a estos efectes. No podran fer-se apostes després del «ja no hi va més»."


Article 21. S'afig un nou apartat 19 a l'annex del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 142/2009, de 18 de setembre, del Consell, amb la redacció següent:


"19. MAHJONG PAI GOW.
I. Denominació.
El joc del Mahjong Pai Gow és un joc d'atzar, dels denominats de contrapartida, en què els participants juguen contra l'establiment, i hi ha diverses combinacions guanyadores. En el Mahjong Pai Gow es comparen les mans dels jugadors amb la de la banca per a decidir qui guanya, basant-se en la taula de jerarquia de fitxes o teules. Per a la mà de cada jugador hi ha quatre opcions d'apostes: Guanya, Perd, Empat i Parell. En este joc hi ha 3 posicions de jugadors i una posició de la banca.

II. Elements del joc.
1. Tapet o drap
Tindrà forma semicircular de mesures i característiques semblants a les de Black Jack, pòquer sense descart i mini punt banc en la seua modalitat per a set o nou jugadors.
Figura número. Dibuix del drap de Mahjong Pai Gow.

2. Fitxes o teules:

El Mahjong Pai Gow es juga amb 40 fitxes o teules de Mahjong:
Cada fitxa tindrà el valor dels punts marcats (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9) i "la finestra" o "dragó blanc" tindrà el valor de 10.
3. Daus.
S'utilitzaren tres daus per a decidir l'ordre de repartiment de les fitxes.
Els tres daus seran del mateix color, de material transparent, amb les superfícies polides, de 15 a 25 mm de costat.
III. Personal del Mahjong Pai Gow.
1 Cap de taula. Figura de caràcter opcional que, quan així ho estime la direcció de joc, li correspon supervisar el joc i resoldre els problemes que durant el transcurs del mateix se li presenten.
2. El crupier. És el que dirigix la partida, té com a missió mesclar les fitxes, distribuir-les als jugadors, retirar les apostes perdedores i pagar les que resulten guanyadores.
IV. Regles bàsiques del joc
Les fitxes es mesclen cada cinc rondes. En 5 rondes s'usa un conjunt de 40 fitxes.
Les apostes a l'Empat i al Parell no estan habilitades a partir de la quarta ronda.
En el joc s'utilitza un gobelet per als tres daus. Abans de repartir les fitxes, el crupier tira els daus, i les fitxes es repartiran basant-se en la suma dels daus. Les fitxes es repartixen contra el sentit de les manetes del rellotge, començant per la banca. La taula de baix mostra totes les variants possibles.

Resultat dels daus Posició inicial
5, 9, 13, 17 Posició de la banca
6, 10, 14, 18 1a posició de jugador
3, 7, 11, 15 2a posició de jugador
4, 8, 12, 16 3a posició de jugador

El crupier prendrà fitxes per a repartir a cada posició. Es farà la suma total de cada posició.
Comparació de les mans. Totes les mans dels jugadors es comparen amb la de la banca basant-se en les regles següents:
1. La suma de dues fitxes es calcula de la manera següent: si el resultat és 10 o més, aleshores s'ignora el primer dígit (per exemple, el valor d'una mà amb fitxes 4 i 8 és de 2 (4+8=12 => s'ignora l'1 => 2 és el valor total), el valor d'una mà amb fitxes 3 i 7 és 0 (3+7=10 => s'ignora l'1 => 0 és el valor total).
2. Es diu que hi ha un Parell quan una posició de jugador té dues fitxes amb el mateix valor (per exemple 3:3, 4:4…).
3. Qualsevol parell té una jerarquia major que qualsevol combinació sense igual.
4. El parell més alt és el parell blanc; li seguix el parell de nous i així successivament, fins a arribar al parell més baix que és el parell d'uns.
5. L'Empat ocorre quan la posició de jugador actual i la posició de la banca tenen exactament les mateixes fitxes (per exemple: 4-2 per al jugador, i 4-2 per a la banca).
6. No és suficient que les fitxes del jugador sumen un mateix valor que les del banquer perquè es considere un empat (per exemple: 3-3 del jugador, i 4-2 de la banca no fan un empat).
7. Al comparar les combinacions sense parells, la combinació 2 i 8 tindrà el valor més alt (encara que la suma siga 0), i esta combinació es representa en la taula com 2 i 8 Kong.
8. A partir d'ací, el valor de la mà depén de la suma de les fitxes. La suma de 9 és major que la del 8, i així successivament.
9. Si ambdues mans (la de la banca i la del jugador) tenen la mateixa suma, aleshores la mà amb la fitxa més alta guanya. Per exemple, en el cas que la suma de la mà siga 7, la mà amb les fitxes 9 i 8 serà major que la que té les fitxes 6 i 1 (la suma és de 7 en ambdós casos), i una mà de 5 i 2 serà major que la de 3 i 4 (la suma és de 7 en ambdós casos).

V. Resultats del joc
El resultat del joc es mostrarà basant-se en la comparació entre les mans del jugador i de la banca:
Si la mà de la banca és millor que la del jugador - La banca serà la guanyadora en eixa posició de jugador.
Si la mà del jugador és millor que la de la banca - El jugador serà el guanyador en eixa posició de jugador.
Si la banca i el jugador tenen en les seues mans fitxes amb els mateixos valors - El resultat del joc serà un empat en eixa posició de jugador.
Si el jugador té dues fitxes idèntiques - El resultat del joc serà un parell en eixa posició de jugador.
VI. Taula de pagaments
Els pagaments són els mateixos per a totes les posicions de jugador.
Les apostes a què el jugador guanye o perda paguen 1 a 1, però es deduirà un 5% de comissió. Les apostes a l'Empat i al Parell paguen 60 a 1 i 6 a 1 respectivament.

Resultat del joc Pagament
El jugador gana 0.95 a 1
El jugador perd 0.95 a 1
Empat 60 a 1
Parell 6 a 1

VII. Jugadors.
a) Asseguts. El nombre de jugadors a qui es permet participar en el joc ha de coincidir amb el nombre de places d'apostes marcades en el drap.
b) També poden participar en el joc els jugadors que estan drets, apostant sobre la "mà" d'un jugador, dins dels límits de l'aposta màxima per jugador.
VIII. Màxim i mínim de les apostes
Les apostes dels jugadors, exclusivament representades per fitxes, han de realitzar-se, dins de la banda de fluctuació de mínims i màxims per casella abans de distribuir les fitxes.
El mínim de les apostes podrà ser distint per a cada taula. El màxim de les apostes serà fixat per a cada taula entre 20 i 100 vegades el mínim, i la direcció del casino podrà determinar que les apostes siguen múltiples del mínim de la taula."


ANNEX II

Modificació del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell

Article 1. S'afig un apartat 3 a l'article 2 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, amb la redacció següent:
"3. La pràctica del joc del bingo es podrà dur a terme a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància exclusivament per aquelles sales de bingo degudament autoritzades per al joc presencial. L'explotació del joc del bingo per estos mitjans requerirà autorització de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc.
En tot cas, s'aplicarà al joc del bingo en línia les disposicions del Reglament d'Apostes a la Comunitat Valenciana relatives als requisits generals dels sistemes tècnics utilitzats per a l'organització i comercialització de les apostes i a la seua formalització.

El joc del bingo, en la seua forma tradicional, només podrà practicar-se amb cartons homologats oficialment i la seua venda s'haurà d'efectuar-se dins de la sala on es desenrotlle el joc."

Article 2. Es modifica l'apartat 1.1 de l'article 3.1 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"1.1 En les sales de bingo, a més del joc del bingo en les seues distintes modalitats, es podran practicar altres jocs mitjançant màquines i/o apostes expressament autoritzats en els seus reglaments específics. Així mateix, podrà oferir-se dins de la sala de bingo servici de restauració, dins de l'horari autoritzat, i constituir-se al seu interior clubs privats de fumadors en els termes establits en la normativa vigent sobre mesures sanitàries enfront del tabaquisme i consum dels productes del tabac."


Article 3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 4 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"4.1. Definició.
El joc del bingo és un joc d'atzar consistent en l'extracció de boles amb distintes numeracions depositades en un bombo o màquina mecànica, o bé, mitjançant la seua generació en suport electrònic o virtual d'un nombre indeterminat de boles, fins a completar totes i cada una de les combinacions amb dret a premi, a mesura que els números van sent extrets, generats i anunciats. Aconseguiran el premi el jugador o jugadors que abans aconseguisquen completar els números que componen la combinació guanyadora.
El joc del bingo, en la seua forma tradicional, és obligatori jugar-lo en totes les sales des de la seua obertura fins al tancament de cada sessió, amb les excepcions fixades en el present reglament. Es juga amb 90 números de l'1 al 90, ambdós inclusivament, els jugadors tenen com a unitat de joc cartons integrats per quinze números distints entre si, distribuïts en tres línies horitzontals de cinc números cada una i en nou columnes verticals, en qualsevol de les quals pot haver tres, dos o un número, però sense que mai hi haja una columna sense número.
En altres modalitats del joc del bingo, podrà jugar-se amb números diferents dels compresos entre l'1 i el 90 i amb combinacions de composició diferent de les utilitzades en el sistema tradicional, quant al nombre de línies i els números o figures que les integren.
S'entendrà com joc de bingo tot joc que es practique amb els requisits, el procediment, les condicions i el desenrotllament establits en el present reglament.

Article 4. Es modifica l'apartat 2 de l'article 4 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"4.2. Premis.
En el joc del bingo es premiaran les combinacions següents:
- Línia. S'entendrà formada la línia quan hagen sigut extrets i cantats tots els números que la integren, sempre que no haja resultat premiada una altra línia amb els números extrets anteriorment. L'import del premi de línia serà el resultant d'aplicar sobre el valor facial dels cartons venuts el percentatge o rang de percentatges que es fixen en l'annex del present reglament per a l'assignació del premi de línia.

- Bingo. S'entendrà format el bingo quan s'hagen extret i cantat tots els números que integren un cartó. L'import del premi de bingo serà el resultant d'aplicar sobre el valor facial dels cartons venuts el percentatge o rang de percentatges que es fixen en l'annex del present reglament per a l'assignació del premi de bingo
L'aparició, tant de línia com de bingo, de més d'una combinació guanyadora, determinarà la distribució dels premis a parts iguals.

- Borsa acumulada: la borsa de premis es dotarà amb el percentatge o rang de percentatges que es fixen en l'annex del present reglament per a l'assignació dels premis de prima, prima extra i bingo acumulat.

A) Prima. Consistix en l'existència d'un premi addicional, el valor del qual serà fixat pel cap de sala abans de concedir la prima en curs, en múltiples de 50 euros, entre els valors establits en l'annex del present reglament, que aconseguirà el jugador o jugadors que canten el bingo en l'ordre d'extracció de boles que figura en l'annex del present reglament, en la primera partida posterior a aquella en què s'haja aconseguit la quantia màxima fixada. Si no es canta bingo en el número de bola d'extracció que figura en l'annex, el número d'extracció anirà incrementant-se a raó d'una més per partida que es realitze fins a la seua adjudicació, circumstància que es reflectirà en els taulers informatius.

Una vegada atorgat el premi de prima s'informarà permanentment en les pantalles i a través dels monitors de l'import següent del premi de prima i bola d'extracció per a la seua adjudicació.
En el cas que hi haja diverses dotacions de premi addicional de prima, únicament es jugarà un premi per partida.
B) Prima extra. Consistix en l'existència d'un premi addicional que aconseguirà el jugador o jugadors que conformen bingo en la primera partida posterior a l'horari decidit prèviament pel cap de sala i que serà anunciat per la taula de control, dins dels valors, en múltiples de 50, establits en l'annex al present reglament.
Una vegada atorgat el premi s'informarà, en la forma establida en el paràgraf anterior, de l'horari i import del següent premi d'esta naturalesa.
Si coincidixen en una mateixa partida els premis de prima i prima extra, es jugarà, en primer lloc, fins a la seua adjudicació el premi de prima i, una vegada adjudicat este, es jugarà la partida de prima extra.
C) Bingo acumulat. El premi de bingo acumulat l'obtindrà el jugador o jugadors que canten bingo en la bola d'extracció que corresponga, segons l'escala que figura en l'annex.
S'establix com a dotació màxima per al premi del bingo acumulat, les quantitats compreses dins dels valors fixats en l'annex al present reglament. En el moment de l'obtenció del premi, s'aplicarà el percentatge que corresponga segons la taula d'escala de bola d'extracció que figura en l'annex, i el resultant serà l'import del premi. Quan la quantitat acumulada assolisca el seu límit màxim, es deixarà de detraure el percentatge, i passarà a engrossir els premis de prima i prima extra. Una vegada atorgat un dels premis del bingo acumulat, es tornarà novament a detraure el percentatge d'acord amb allò fixat en l'annex, fins al seu límit màxim.
Les empreses o entitats titulars o gestores de les sales de bingo ressenyaran per mitjà de diligència en el llibre d'actes la quantia del bingo acumulat.
Les empreses o entitats titulars o gestores de les sales de bingo, hauran d'obrir un compte corrent específic on diàriament o dins dels dos dies hàbils següent s'anirà ingressant l'import de les quantitats detretes com a dotació del bingo acumulat.
Els fons existents en el compte corrent esmentat seran utilitzats de forma exclusiva per al pagament dels premis del bingo acumulat i per a poder disposar-ne es requerirà la firma mancomunada de dues persones autoritzades que necessàriament hauran de ser: un membre de l'òrgan d'administració o apoderat de l'entitat o empresa, junt amb un empleat amb categoria de tècnic de joc; o bé, el cap de sala en funcions junt amb un altre tècnic de joc.
L'empresa o entitat gestora de la sala, junt amb aquelles persones autoritzades, respondran solidàriament de l'existència de fons suficients en el compte per al pagament dels premis.
Atorgat un dels premis de bingo acumulat es farà entrega al guanyador o guanyadors de xec o xecs al portador per l'import corresponent, lliurat contra el compte corrent específic a què s'ha fet referència, si bé, a voluntat del jugador o jugadors afavorits amb el premi, es podrà efectuar el pagament en efectiu metàl·lic fins a l'import de 1.000 euros.

Els rendiments financers que produïsca el compte esmentat podran ser disposats per l'empresa o entitat gestora de la sala de bingo amb les firmes mancomunades que s'establixen.
Les empreses o entitats gestores de les sales hauran de comunicar a l'organisme competent en matèria de joc les dades de les persones autoritzades per a disposar del compte corrent abans mencionat, així com de les variacions derivades de posteriors designacions."

Article 5. Es modifica l'apartat 2 de l'article 18 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"2. Les noves sol·licituds d'autorització d'instal·lació i de canvi d'ubicació de sala de bingo, que hauran d'estar situades a una distància mínima de 1.200 metres d'una altra sala de bingo ja existent, es dirigiran als servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc i hauran d'aportar en duplicat exemplar la documentació següent:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant per part de qui subscriga la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) Plànol de situació de l'edifici on es localitzarà la sala de bingo en el municipi, a escala 1/1000, com a mínim, i s'hi farà constar que no hi ha cap altra sala de bingo en un radi de 1.200 metres, mesurats des de qualsevol dels vestíbuls autoritzats de la que se sol·licita, amb certificació municipal de la dita circumstància.
c) Document públic que acredite la disponibilitat del local."
Article 6. Es modifica l'apartat 1 de l'article 19 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 19. Resolució i inscripció
1. La resolució de l'autorització d'instal·lació s'efectuarà per la direcció dels servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc amb avaluació prèvia de la sol·licitud, dels documents aportats i de la resta d'informació requerida."

Article 7. Es modifica l'apartat 4 de l'article 19 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"4. L'autorització d'instal·lació i el permís de funcionament concedits a una entitat titular podran ser transferits a través de qualsevol mitjà admés en dret a l'empresa de servicis que gestione la sala de bingo, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de joc."


Article 8. Es modifica l'article 20 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 20. Permís de funcionament
1. Abans de procedir a l'obertura de la sala de bingo i dins del termini indicat a este efecte, la societat o entitat titular de l'autorització d'instal·lació haurà de sol·licitar de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc la inscripció en el registre corresponent i el permís de funcionament.
2. El permís de funcionament se sol·licitarà amb trenta dies almenys d'antelació a la data en què aquella estiga prevista, i la sol·licitud haurà de dur adjunts els documents següents:
a) Llicència municipal d'obertura.
b) Document acreditatiu d'haver constituït la fiança a què es referix l'article 29 d'este reglament.
c) Plànol de distribució del local, amb els elements de joc, que indique el recorregut i l'amplària de les vies d'evacuació, a escala 1/100, firmat per tècnic col·legiat competent, on es facen constar, a més, els punts següents:
• Superfície i usos dels espais relacionats amb el joc en què estiga distribuït el local, així com la seua situació.
• Distribució i nombre de les taules i llocs o cadires.
• Ubicació de l'aparell extractor de boles, de la taula de control, de les pantalles lluminoses, dels monitors i marcadors electrònics, punts de llum i la resta d'elements necessaris per a la pràctica del joc.
• Ubicació del servici de restauració i servicis complementaris.

• Capacitat màxima i aforaments sol·licitats per a la sala de bingo i servicis complementaris.
d) Memòria descriptiva del local, en la qual es faran constar els elements assenyalats en l'apartat anterior així com els aparells de joc a instal·lar, acompanyant factura proforma de l'adquisició de cada un d'ells.
e) Certificat subscrit per tècnic competent acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat, incendis i evacuació, i que la ubicació, així com l'ús, de tots els elements existents dins de la sala de bingo no obstaculitzen les vies referides.

f) Si és el cas, justificant d'autorització de gestió per empresa de servicis.
g) Justificant de l'alta en el cens/registre d'Activitats Econòmiques i, si és el cas, la liquidació de l'impost corresponent.
3. La conselleria competent en matèria de joc girarà visita d'inspecció al local, a fi de comprovar que la col·locació de les taules, la capacitat màxima i el funcionament dels aparells de joc i sistemes de control es corresponen amb la documentació aportada en l'expedient i, en general, el compliment de la normativa vigent en matèria de joc.

4. Si l'examen dels documents presentats i el resultat de la inspecció són satisfactoris la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc estendrà el permís de funcionament oportú i procedirà a la inscripció de l'entitat o societat titular en el Registre d'Empreses Titulars que a este efecte portarà la conselleria competent en matèria de joc.
No obstant això, si es denega el permís de funcionament, per patir d'algun defecte no esmenat en el termini atorgat a este efecte i sense que s'haja sol·licitat pròrroga respecte d'això, es comunicarà a l'òrgan competent estes circumstàncies per a deixar sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida."

Article 9. Es modifica l'article 21.2.f) del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"f) Mitjançant resolució motivada adoptada pel procediment corresponent, que s'ajustarà, en tot cas, al que preveu la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i que reculla alguna de les causes següents:
. Falsedat en les dades aportades en la sol·licitud d'autorització o modificació.
. Modificació dels termes de l'autorització previstos en el present reglament sense haver obtingut autorització prèvia.
. L'incompliment de l'obligació que sobre constitució de fiances i manteniment de la seua vigència i import estan establits en el present reglament.
. Quan es deixe de reunir els requisits a què fan referència els articles 15 i 16 del present reglament.
. Per pèrdua de la disponibilitat legal o de fet del local on està ubicada la sala.
. Per caducitat o revocació ferma de la llicència municipal d'obertura.
. Quan no s'òbriga la sala en el termini concedit en el permís respectiu, o les seues pròrrogues si és el cas.
. Quan la sala romanga tancada per més de trenta dies consecutius sense autorització prèvia, llevat que el seu període de funcionament es limite a una temporada concreta o hi concorregueren circumstàncies de força major.
. Quan en el termini de tres mesos no s'adopten les solucions necessàries per a esmenar la causa de dissolució prevista en l'article 361.1.d) del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital."

Article 10. Es modifica l'article 23.1 lletres a), c) i d) del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queden redactades de la manera següent:
"a) Canvis en els components del Consell d'Administració."
"c) Els canvis d'ubicació de la sala, que s'ajustaran al que disposa l'article 18.2 apartats b) i c), article 20.2. Apartats c), d), i e), i en l'article 32 del present reglament."
"d) Les obres de reforma i manteniment de la sala quan es canvie la configuració d'esta o afecte l'ampliació o disminució de la superfície útil."

Article 11. Es modifica l'article 33 apartats 3 i 4 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"3. Les sales de bingo, amb autorització prèvia, podran tindre una o més sales complementàries, on només es podran practicar modalitats distintes del joc del bingo tradicional i del bingo simultani, així com l'explotació de màquines que estiguen expressament autoritzades en el seu reglament específic i apostes d'acord amb el reglament regulador d'estes, i en els quals es podrà dispensar servici de restauració.

Les sales complementàries seran independents de la sala principal, amb accés distint o amb accés a través d'esta. Esta independència es durà a terme per mitjà de tancaments fixos que podran ser de material lleuger sempre que garantisquen el bon desenrotllament del joc del bingo.
L'accés a la sala complementària, en ambdós supòsits, s'haurà d'efectuar, obligatòriament, havent passat prèviament pel mateix servici d'admissió pel qual s'accedix a la sala principal. Este accés serà directe des del carrer.
El màxim de superfície a utilitzar per a la instal·lació del total de sales complementàries no pot superar el 25% de la superfície de la sala de joc de bingo tradicional inicialment autoritzada.
La cabuda màxima de la sala de bingo tradicional es reduirà proporcionalment quan no hi haja entrada independent a una sala complementària.
En el cas que l'accés a la sala complementària siga independent del de la sala principal la cabuda de la sala complementària no incidirà en la cabuda de la sala principal, ni per tant es veurà modificada la classificació de la sala de bingo, llevat que es produïsca una disminució de superfície que implique una reducció de cabuda.
La sol·licitud d'una autorització de sala complementària només podrà efectuar-se per l'entitat o empresa titular d'una autorització d'instal·lació d'una sala de bingo, i haurà de dur adjunts els documents a què fa referència l'article 20.2 apartats c), d) i e) del present reglament i el document públic acreditatiu de la disponibilitat del local si és el cas."
"4. En la superfície de la sala de joc, l'interior de la qual mai pot ser visible des de l'exterior de l'establiment, poden quedar inclosos espais a l'aire lliure."

Article 12. Es modifica l'article 40 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 40. Admissió de jugadors
1. L'entrada en les sales de bingo estarà prohibida a:
a) Els menors d'edat.
b) Les persones que donen mostres evidents de trobar-se en estat d'embriaguesa o intoxicació per drogues, o de patir malaltia mental, o qualsevol altra circumstància per la qual raonablement es deduïsca que puguen pertorbar l'ordre, la tranquil·litat o el desenrotllament del joc. De la mateixa forma, podran ser invitats a abandonar la sala les persones que, encara que no consten antecedents d'elles, produïsquen pertorbacions en la sala de bingo o cometen irregularitats en la pràctica dels jocs.
c) Els que per decisió judicial hagen sigut declarats incapaços, pròdigs o inhabilitats per a administrar els seus béns d'acord amb la Llei Concursal, mentre no siguen rehabilitats, així com també els que es troben en situació de llibertat condicional o sotmesos al compliment de mesures de seguretat. La infracció d'esta prohibició només serà sancionable en el cas que la decisió judicial haja sigut notificada.

d) Les persones incloses en el Llistat de Prohibits i que ho tinguen prohibit expressament per resolució com a conseqüència d'expedient instruït a este efecte i que s'hi troben incloses.

2. La conselleria competent en matèria de joc, amb els tràmits legals previs oportuns, inclourà en el Llistat de Prohibits:
a) Els que voluntàriament ho sol·liciten, per si o pel seu representant.
b) Els que com a conseqüència d'expedient sancionador queden expressament sancionats amb la prohibició d'entrada per un temps determinat.
Estes prohibicions tenen caràcter reservat i el seu alçament es tramitarà en la mateixa forma que la seua inclusió.
3. En tot cas, el dret d'admissió en les sales de bingo se subjectarà a la normativa vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives".

Article 13. Es modifica l'article 43.2 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"2. Les actes s'estendran per sistemes informàtics i s'hi farà constar la diligència de començament de la sessió, la data i firma dels components de la taula de control, i s'inseriran a continuació, per cada partida, les dades següents: número d'ordre de la partida, valor facial dels cartons, sèrie o sèries, número i numeració dels cartons venuts, quantitat total recaptada, quantitats corresponents als premis de línia, bingo, valor del premi de la prima i quantitat total acumulada de prima, valor de la prima extra i quantitat acumulada de prima extra, valor del bingo acumulat i quantitat acumulada per al bingo acumulat, així com el nombre d'extraccions efectuades en cada partida. A l'acabar la sessió s'estendrà la diligència de tancament, que firmaran els components de la taula."

Article 14. Es modifica l'article 44.1 del Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

"Article 44. Sistema d'arxiu i verificació de partides
1. Totes les sales de bingo, autoritzades i en funcionament, hauran de disposar d'un sistema informàtic, prèviament homologat, connectat a la taula de control, que arreplegarà totes les dades i incidències que es produïsquen en cada partida i, especialment: data de la sessió; ordre anual de la partida; ordre diari de la partida; valor facial del cartó i preu de la unitat de venda; sèrie o sèries posades a la venda i nombre de cartons que la componen; nombre total de cartons venuts; nombre dels cartons venuts de cada sèrie; sèrie i número d'ordre del primer i últim cartó venut; import total de les unitats de venda venudes; cartons tornats en la sala (sèrie i número d'ordre) d'acord amb el que establix el present reglament; quantitats corresponents als premis de línia, bingo, prima, valor de la prima extra i quantitat acumulada de prima extra, valor del bingo acumulat i quantitat acumulada per al bingo acumulat, nombre d'extraccions efectuades en cada partida; cartons anul·lats en la sala (sèrie i número d'ordre) d'acord amb el que establix el present reglament; hora d'inici i finalització de la sessió en la sala; import de premi de la línia, bingo i prima; quota de la taxa fiscal que grava els jocs de sort, envit i atzar, així com l'hora d'inici de cada partida, el nombre d'aparells auxiliars per a la pràctica del joc que s'utilitzen en cada partida i el nombre de cartons que juga cada aparell auxiliar; així mateix hauran de quedar gravats en el suport informàtic les diligències i incidències que es donen en cada partida."


Article 15. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l'annex al Reglament del Joc del Bingo aprovat per Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell, que queden redactats de la manera següent:
"1. Dotació de premis:
La quantitat a distribuir en cada partida es fixa en el 63% del valor facial de la totalitat dels cartons venuts en cada partida, que es portarà a efecte de la forma següent:
a) Al premi de línia: 7%
b) Al premi de bingo: 48%
c) A la borsa acumulada: 8%
2. De l'import de la borsa acumulada, s'assignaran en cada partida els percentatges destinats a cada un dels premis de prima, prima extra i bingo acumulat, arredonits en percentatges de 0,5%, i s'haurà de dotar obligatòriament cada premi almenys en un 0,5%, excepte quan el bingo acumulat assolisca la dotació màxima, i en este cas es distribuirà entre els premis de prima i prima extra.
3. La borsa acumulada es compon dels premis següents:
a) Prima: valor mínim 50 euros, valor màxim 1.200 euros, en múltiples de 50 euros. Ordre d'extracció: bola 54 o anterior.
b) Prima extra: valor mínim 50 euros, valor màxim 2.000 euros, en múltiples de 50 euros.
c) Bingo acumulat: les quantitats fixades com a límit màxim per a la dotació del bingo acumulat són les compreses entre deu mil euros (10.000 euros) i cinquanta mil euros (50.000 euros), en múltiples de deu mil euros. L'escala de bola d'extracció serà la següent:

- Bola 40 o anterior: seixanta per cent (60%) de la dotació de borsa acumulada.
- Bola 41: dotze per cent (12%) de la dotació de borsa acumulada.ANNEX III

Modificació del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell

Article 1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 4 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"3. No es podrà realitzar cap modificació del joc homologat sense l'autorització prèvia de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc.
La substitució dels jocs homologats haurà de comunicar-se prèviament a la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc."

Article 2. Es modifica l'apartat 2, lletres f) i h), de l'article 5 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"f) Totes les màquines hauran de disposar d'un mecanisme d'expulsió automàtica dels premis a l'exterior, sense necessitat de cap acció per part del jugador. Els premis han de consistir necessàriament en bitllets o moneda metàl·lica de curs legal entregada per la màquina.
No obstant això, en els salons de joc, sales de bingo així com en els casinos, la conselleria competent en matèria de joc podrà autoritzar que tant el pagament del preu de la partida com el cobrament dels premis obtinguts pels jugadors es realitze mitjançant targetes magnètiques o electròniques homologades pròpies de l'establiment, que hauran de ser adquirides prèviament per l'usuari en la caixa d'este.

Els premis seran, en tot cas, canviables per diners en el mateix establiment. Així mateix i, amb consentiment previ del jugador, el pagament dels premis obtinguts es podrà instrumentar per mitjà de l'entrega al guanyador de xec al portador per l'import corresponent, lliurat contra el compte bancari de la persona o entitat titular."
"h) Disposaran d'un tauler frontal on constaran amb claredat i de forma llegible, en qualsevol dels dos idiomes oficials determinats en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, les regles del joc, el percentatge legal que es torna en premis i el que, si és el cas, torne la màquina, la indicació dels bitllets, monedes i targetes que accepta, la descripció de les combinacions guanyadores i l'import del premi corresponent a cada una d'elles, així com l'advertència, si és el cas, que la màquina no torna canvi.
Igualment, constarà amb claredat i de forma llegible, que el seu ús pot generar addicció i que queda prohibit als menors de 18 anys d'edat. Esta llegenda figurarà sobre un fons blanc amb lletres majúscules, del tipus Arial negre i d'una grandària mínima de tres mil·límetres.
Opcionalment, el que establixen els paràgrafs anteriors podrà figurar, a més, en l'idioma de qualsevol altre país membre de la Unió Europea."

Article 3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 9 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"1. No podrà ser objecte de fabricació, distribució, importació i comercialització per a la seua venda, gestió, explotació i instal·lació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, cap màquina o aparell dels regulats en el present reglament el model del qual no haja sigut prèviament inscrit en el Registre de Models corresponent.
Només es podrà cedir l'habilitació per a la fabricació o importació d'un model inscrit amb l'autorització expressa de la conselleria competent en matèria de joc.
El Registre de Models estarà dividit en tres seccions corresponents a la classificació de màquines a què es referix l'article 3 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar. En cada secció s'inscriuran els models concrets de màquines sempre que responguen a les característiques generals establides en el títol I, capítol II, del reglament esmentat. En la inscripció s'especificarà la denominació del model, les seues característiques generals i les dades d'identificació del fabricant i, si és el cas, de l'importador."

Article 4. Es modifica l'apartat 2, paràgraf primer, de l'article 9, la resta del precepte continua amb la redacció vigent, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

"2. La sol·licitud d'homologació i inscripció en el Registre de Models s'haurà de formular davant de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc mitjançant escrit que reunisca els requisits exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Quan es donen les causes previstes en l'article 11, la Sotssecretaria de la Conselleria competent en matèria de joc procedirà a la seua cancel·lació, amb la tramitació prèvia de l'expedient oportú."

Article 5. Es modifica l'apartat 5 de l'article 9, i es deixen subsistents els apartats A i B, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"5. La conselleria competent en matèria de joc, a instàncies del fabricant i importador inscrit a la Comunitat Valenciana, podrà autoritzar provisionalment la instal·lació en règim d'assaig a efectes de la seua acceptació en el mercat, per un període màxim de tres mesos, d'un determinat model de maquina de tipus A, B i C que es vulga homologar.
Les sol·licituds d'autorització provisional d'instal·lació de màquines en règim d'assaig únicament es tramitaran respecte d'aquells models que no es troben en fase d'homologació o de modificació substancial de l'homologació concedida i hauran de presentar-se davant de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc que, amb els tràmits previs oportuns, resoldrà.
Totes les màquines en règim d'assaig hauran de dur una llegenda amb el text següent: "Màquina en règim d'assaig. Article 9,5 Decret 115/2006. Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació", que serà facilitada per l'administració en el moment de la seua autorització.
La màquina substituïda serà depositada en el magatzem oficial de l'empresa operadora amb què es pretén realitzar l'assaig a disposició de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc, i la documentació acreditativa de la seua legalitat quedarà incorporada a la màquina en règim d'assaig."

Article 6. S'afig un nou apartat 7 a l'article 10 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, amb la redacció següent:
"7. Tota modificació dels models de màquines inscrits necessitarà d'homologació prèvia. Quan, segons el parer de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc, la modificació sol·licitada no siga substancial, es resoldrà sense més tràmit. Quan es repute substancial s'exigirà el compliment de tots els tràmits i requisits d'homologació, i es mantindrà el mateix número de registre seguit d'una lletra addicional."

Article 7. Es modifica l'apartat 2, paràgraf primer, de l'article 12, els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 mantenen la redacció actual, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

"2. Els que pretenguen ser inscrits com a fabricants o importadors hauran de formular la sol·licitud davant de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc, que haurà de dur adjunts els documents justificatius corresponents de:"

Article 8. Es modifica l'article 14 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 14. Vigència, renovació, transmissió d'accions i cancel·lació de la inscripció
1. La inscripció en els Registres de Fabricants i Importadors i de Comercials i Distribuïdors tindrà una vigència màxima de deu anys renovables per períodes de la mateixa duració, per sol·licitud d'esta amb un termini d'antelació de sis mesos.
La renovació de la inscripció en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d'Atzar i Material de Joc, i en el Registre de Comercials i Distribuïdors de Material de Joc, així com la transmissió d'accions o participacions, haurà de presentar-se davant de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc, amb els tràmits previs oportuns.
2. La inscripció en el Registre de Fabricants i Importadors i en el de Comercials i Distribuïdors podrà ser cancel·lada per la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc amb tramitació prèvia de l'expedient, corresponent en els casos següents:
a) Per voluntat expressa de l'interessat.
b) Quan es tinga constància de falsedat en les dades aportades per a la inscripció.
c) Modificació de qualsevol de les circumstàncies o requisits exigits per a la inscripció, sense l'autorització prèvia corresponent.
d) Quan s'incomplisca el règim de fiances previst.
e) Com a conseqüència d'expedient sancionador que expressament cancel·le la inscripció.
f) Pel transcurs del termini de validesa de l'autorització, sense haver sol·licitat la seua renovació dins del termini fixat en l'apartat 1 del present article."

Article 9. Es modifica l'apartat 1, paràgraf primer, de l'article 21, els apartats A i B mantenen la redacció actual, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"1. Per a ser inscrites com a empresa operadora s'haurà de formular la sol·licitud corresponent davant dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, corresponents al domicili social de l'interessat. Els servicis territorials, amb comprovació prèvia i informe, trametran l'expedient a la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc, que amb els tràmits oportuns previs resoldrà. La sol·licitud es formularà en model normalitzat i haurà de complir els requisits següents:"

Article 10. Es modifica l'apartat 2 de l'article 22 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"2. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i prèviament a la inscripció en el Registre d'Empreses Operadores, el sol·licitant, en un termini no superior a quatre mesos, haurà de constituir, a disposició de la direcció dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc on es troba ubicat a la Comunitat Valenciana el seu domicili social, o si no n'hi ha, on s'haja presentat la sol·licitud, una fiança de 30.050,61 euros. En cas contrari quedarà sense efecte l'autorització concedida."

Article 11. Es modifica l'apartat 1 lletra g) de l'article 25 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

"g) La transmissió de les autoritzacions d'explotació per adjudicació d'herència, o per donació inter vivos, d'empresa operadora persona física, condicionada a la concessió de la corresponent autorització com a empresa operadora de l'hereu/s o donatari/s."

Article 12. S'afig un nou apartat 3 a l'article 25 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, amb la redacció següent:
"3. A efectes del que disposa l'apartat 1 d'este article relatiu a supòsits de modificació de dades de la inscripció, serà competent per a la seua resolució la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc.
La comunicació a què fa referència l'apartat 2 es presentarà davant dels servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc."

Article 13. Es modifiquen els apartats 4 i 8 de l'article 26 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queden redactats de la manera següent:
"4. Cap empresa operadora podrà posseir autoritzacions d'explotació en nombre superior al quinze per cent, arredonit per excés, d'autoritzacions d'instal·lació. Les empreses operadores titulars de menys de 6 màquines podran posseir una autorització d'explotació en excés de les autoritzacions d'instal·lació que posseïsquen."
"8. Quan el titular de l'autorització d'explotació vulga suspendre l'explotació d'una màquina de tipus B o C, ho sol·licitarà a la direcció territorial, competent per raó del territori, de la conselleria competent en matèria de joc, amb 30 dies d'antelació, com a mínim, a la data prevista per a l'inici de la suspensió, que haurà d'indicar-se en la sol·licitud.

La guia de circulació, l'autorització d'explotació i l'autorització d'instal·lació hauran d'entregar-se en el registre de la direcció territorial, competent per raó del territori, de la conselleria competent en matèria de joc, amb anterioritat a l'inici del període per al que se sol·licite la suspensió, el qual no podrà superar, en cap cas, el de la vigència restant de l'autorització d'explotació.
Les sol·licituds presentades en els terminis previstos, s'entendran estimades si arribada la data sol·licitada per a l'inici de la suspensió de l'autorització d'explotació, i havent entregat dins del termini i en la forma escaient la guia de circulació, l'autorització d'instal·lació i l'autorització d'explotació, la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de joc no ha dictat i notificat resolució expressa.
La direcció territorial comunicarà les suspensions autoritzades a l'òrgan competent per a gestionar els tributs que graven els jocs de sort, envit o atzar, als efectes tributaris procedents.
Cap titular podrà tindre suspeses autoritzacions d'explotació en nombre superior al deu per cent, arredonit per defecte, del total de les autoritzacions que ostente. No obstant, els titulars de menys de 10 autoritzacions d'explotació podran suspendre una d'elles."


Article 14. S'afig un apartat 9 a l'article 26 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, amb la redacció següent:
"9. La sol·licitud d'autorització d'explotació, o, si és el cas, la seua extinció, que haja de produir efectes amb data 1 de gener, haurà de presentar-se a partir del primer dia de l'últim trimestre de l'any natural."


Article 15. Es modifica l'apartat 2, lletra a), de l'article 28 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"a) De la màquina de la qual se sol·licita l'autorització:
- Els tres exemplars de la guia de circulació emplenats com cal.

- Còpia legitimada/autenticada de la factura d'adquisició de la màquina, contracte de lísing o, si és el cas, per a les màquines especials de tipus B per a sales de bingo, contracte d'arrendament."

Article 16. S'afig un apartat 4 a l'article 30 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, amb la redacció següent:
"4. Seran competents per a l'obertura i resolució dels expedients d'extinció i cancel·lació de les autoritzacions d'explotació els servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc."

Article 17. S'afig un apartat 4 a l'article 31 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, amb la redacció següent:
"4. Seran competents per a l'obertura i resolució dels expedients d'extinció i cancel·lació de les autoritzacions d'instal·lació els servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc."

Article 18. Es modifica l'apartat 1, lletres b) i c), de l'article 33 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"b) Les màquines recreatives de tipus A amb premi directe en espècie únicament podran instal·lar-se en salons recreatius, recintes firals, parcs d'atraccions, càmpings i en la zona dels salons de joc prevista en l'article 26.2 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc destinada a la instal·lació de màquines de tipus A.
c) Les màquines recreatives de tipus A què automàticament expenguen vals o fitxes canviables per joguets infantils únicament podran instal·lar-se en salons recreatius, parcs d'atraccions, pistes de bitles, centres d'oci i diversió, salons de celebracions infantils i en la zona dels salons de joc prevista en l'article 26.2 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc destinada a la instal·lació de màquines de tipus A."


Article 19. Es modifica l'apartat 3, lletra b), de l'article 34 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"b) Els vestíbuls hauran de disposar d'una capacitat mínima de 30 metres quadrats, dels quals 10 metres quadrats seran útils, per a poder instal·lar-hi tres màquines i 10 metres quadrats més per cada màquina addicional, fins a un màxim de nou màquines, si bé només podrà instal·lar-se una màquina tipus B per vestíbul que amb caràcter opcional tinguen les característiques fixades en l'article 5.3.i) del present reglament, amb un màxim de dos per sala de bingo.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els vestíbuls que tinguen una superfície compresa entre 20 i 30 metres quadrats, podran instal·lar, com a màxim, fins a tres màquines."

Article 20. S'afig un apartat 4 a l'article 35 del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat per Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, amb la redacció següent:
"4. L'autorització i inscripció en el Registre d'establiments autoritzats per a la instal·lació de màquines recreatives i d'atzar previstes en este article, així com la seua cancel·lació, serà competència dels servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc."


ANNEX IV

Modificació del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell

Article 1. Es modifica l'article 3 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"1. S'entén per salons recreatius o centres d'oci familiar tots aquells establiments autoritzats exclusivament per a l'explotació i instal·lació de màquines recreatives de pur entreteniment o tipus A de les definides en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar. En estos establiments podran instal·lar-se altres màquines o aparells de pur passatemps o recreació, com ara futbolins, billars, tenis de taula, pistes de bitles o semblants.
Es denominen salons Cyber els salons recreatius on s'exploten únicament màquines recreatives de tipus A, el funcionament de les quals siga per mitjà d'aparells informàtics que permeten, a canvi d'un preu per un determinat temps d'ús, la pràctica de jocs recreatius en locals de pública concurrència. La pràctica d'estos jocs només es podrà desenvolupar per mitjà de sistemes de connexió individuals o xarxes degudament autoritzades, com ara ordinadors personals, videoconsoles i semblants.
Obligatòriament en les façanes o portes d'accés als salons hi haurà un rètol o rètols en què haurà de figurar la indicació de «Saló Recreatiu», «Centre d'Oci Familiar» o «Saló Cyber».
2. S'entén per salons de joc aquells establiments dedicats específicament a l'explotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi, si bé també s'hi podran explotar màquines de tipus A i practicar els jocs d'apostes i butlletes, en les condicions que reglamentàriament es determinen.
Obligatòriament en les façanes o portes d'accés als salons hi haurà un rètol o rètols en què haurà de figurar la indicació de «Saló de Joc»."

Article 2. Es modifica l'article 4.2 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"2. L'eixida i comunicació amb la via pública dels salons recreatius i de joc es regirà per la normativa vigent en matèria d'evacuació i incendis, així com per la normativa tècnica d'edificació aplicable.

En la superfície de la sala dedicada a joc, l'interior de la qual mai pot ser visible des de l'exterior de l'establiment, poden quedar inclosos espais a l'aire lliure i constituir-se, a l'interior del saló, clubs privats de fumadors en els termes establits en la normativa vigent sobre mesures sanitàries enfront del tabaquisme i consum dels productes del tabac."

Article 3. Es modifica l'article 5 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 5. Portes
El nombres, les dimensions, les característiques i la disposició de les portes d'accés, d'eixida d'emergència i escales hauran de complir el que dispose la normativa tècnica d'edificació aplicable i les condicions d'evacuació i protecció contra incendis."

Article 4. Es modifica l'article 6 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 6. Vies d'evacuació i corredors
S'entén per via d'evacuació, l'espai necessari per al recorregut continu i sense obstacles de l'interior del saló fins a l'eixida a la via pública o espai exterior. Les vies d'evacuació i corredors hauran de complir la normativa tècnica d'edificació aplicable i les condicions d'evacuació i protecció contra incendis."

Article 5. Es modifica l'article 8 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 8. Alçària
L'alçària dels salons recreatius i salons de joc s'haurà d'ajustar a la normativa tècnica d'edificació aplicable."

Article 6. Es modifica l'article 10 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 10. Lavabos
1. Els salons recreatius i salons de joc hauran de comptar amb servicis o lavabos en els termes establits per la normativa vigent per a edificis de pública concurrència"

Article 7. Es modifica l'article 13 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 13. Mesures de protecció
Les mesures de protecció de salons de joc i salons recreatius es regiran per la normativa vigent en matèria d'evacuació i protecció contra incendis, així com per la normativa tècnica d'edificació aplicable. "


Article 8. Es modifica l'article 14 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 14. Instal·lacions de seguretat
Les instal·lacions de seguretat de salons de joc i salons recreatius es regiran per la normativa electrotècnica per a baixa tensió i les seues instruccions complementàries, així com per la normativa tècnica d'edificació aplicable."

Article 9. Es modifica l'article 17 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 17. Sol·licitud i tramitació
1. Les persones físiques o jurídiques que, complint els requisits especificats en l'article anterior, estiguen interessades a ser titulars d'un saló recreatiu o d'un saló de joc i aconseguir l'autorització d'instal·lació oportuna i el permís de funcionament, hauran de sol·licitar en model normalitzat, dels òrgans corresponents de la conselleria competent en matèria de joc, les dites autoritzacions.
Esta sol·licitud serà independent de la preceptiva autorització d'activitats que, en tot cas, haurà d'obtindre de l'ajuntament respectiu i que serà tramitada conforme a la Llei d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, de la Generalitat, o norma que la substituïsca i normes corresponents.
2. Els que estiguen interessats a ser titulars d'un saló de joc hauran de sol·licitar l'autorització d'instal·lació als servicis territorials corresponents de la conselleria competent en matèria de joc, i hauran d'adjuntar-hi, en dos exemplars exemplar, la documentació següent:
a) Document acreditatiu de la representació de la persona o entitat sol·licitant per part de qui subscriga la sol·licitud, en alguna de les formes previstes per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) Plànol de situació del local on es pretenga instal·lar el saló de joc, a escala 1/1000 com a mínim, comprensiu del radi de 200 metres mesurats des de qualsevol de les portes d'accés al local i certificat emés per tècnic competent en què es detallen els números de policia, carrers i població o poblacions compreses en el radi esmentat de 200 metres.

Els servicis territorials, amb comprovació prèvia que no hi ha autoritzats o en tramitació un altre o uns altres salons de joc en el radi de 200 metres a què es referix l'article 4.1 de la present norma, procediran en el termini de trenta dies hàbils a requerir l'interessat perquè aporte els documents que es detallen en l'apartat 3 d'este article.

3. A la sol·licitud d'autorització s'haurà d'adjuntar, en tot cas:

a) Document públic que acredite la disponibilitat del local.
b) Fotocòpia del DNI, o el seu equivalent si es tracta d'estrangers, inclosos els membres del Consell d'Administració o, si és el cas, dels administradors i partícips de la societat.
c) Còpia o testimoni de l'escriptura de constitució de la societat, en què constarà el nom i cognoms dels socis o partícips, la seua quota de participació, i còpia dels estatuts.
d) Certificat o sol·licitud de certificat del Registre Central de Penats i Rebels, junt amb la declaració complementària a què es referix la Llei 68/1980, d'1 de desembre.
e) Còpia legitimada del Codi d'Identificació Fiscal i de l'autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, meritats com a conseqüència de la constitució de la societat.

f) Declaració del sol·licitant o dels socis, indicativa de la participació que tinguen en empreses relacionades amb el joc.
g) Fotocòpia legitimada de les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Patrimoni del sol·licitant o de cada un dels socis de la mercantil. Si és el cas, declaració de l'Impost sobre Societats, si algun dels socis és persona jurídica.
h) Certificat d'inscripció en el Registre Mercantil quan el sol·licitant siga una societat mercantil.
4. La sol·licitud i la documentació annexa es presentarà en dos exemplars en qualsevol dels registres i oficines que establix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, dirigida als servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc corresponents al domicili on es pretenga instal·lar el saló.
Els servicis territorials requeriran informe de l'alcalde de la població en què sol·licita instal·lar el saló recreatiu o saló de joc, que haurà de ser emés en el termini de trenta dies, i es reputarà favorable si transcorregut este termini no s'ha rebut contestació.

Article 10. Es modifica l'article 18 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 18. Resolució i inscripció
1. Una vegada practicats els tràmits indicats en l'article anterior, els servicis territorials comprovaran l'expedient així com tota aquella informació complementària que siga necessària.
La direcció dels servicis territorials corresponents, amb ponderació prèvia de la incidència en el medi social, de les possibles repercussions en l'ordre públic, de les condicions del local i de la idoneïtat del sol·licitant, tenint en compte els antecedents, la conducta ciutadana i els mitjans econòmics, resoldrà sobre la sol·licitud formulada.
2. Una vegada resolta favorablement la sol·licitud i prèviament a la inscripció en el Registre de Salons Recreatius i Salons de Joc, en un termini no superior a un any, s'hauran d'efectuar les obres d'adaptació dels locals i sol·licitar la inscripció de l'entitat o empresa, junt amb el permís de funcionament del saló. En cas contrari, quedarà sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida, llevat de l'existència de causes no imputables a l'administrat que obligaran a l'ampliació del termini anteriorment indicat, per mitjà de pròrroga o pròrrogues autoritzades per la conselleria competent en matèria de joc."
Article 11. Es modifica l'article 19 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
1. Abans de procedir a l'obertura del saló i dins del termini indicat a este efecte, la societat o entitat titular de l'autorització d'instal·lació haurà de sol·licitar de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc la inscripció en el registre corresponent i el permís de funcionament.
2. El permís de funcionament se sol·licitarà amb almenys dos mesos d'antelació a la data en què aquella estiga prevista, adjuntant-hi els documents següents:
a) Llicència municipal d'obertura.
b) Document acreditatiu d'haver constituït la fiança a què es referix l'article 23 d'este reglament.
c) Plànol de distribució del local a escala 1/100, firmat per tècnic col·legiat competent on es farà constar la superfície total de la sala dedicada al joc indicant-hi els elements de joc i el recorregut i l'amplària de les vies d'evacuació. En el plànol esmentat es farà constar també:

• Ubicació i superfície del servici de bar i instal·lacions complementàries si n'hi ha.
• Distribució de les taules i cadires, monitors i pantalles.
d) Memòria descriptiva del local, on es farà constar necessàriament els aspectes següents detallats en el punt anterior.
e) Certificat subscrit per tècnic competent, acreditatiu del compliment de la normativa vigent i específica per a este tipus d'establiments en matèria de seguretat, incendis i vies d'evacuació, i que la ubicació, així com l'ús, de tots els elements existents dins del saló recreatiu o de joc no obstaculitzen les vies referides.
3. La conselleria competent en matèria de joc podrà girar visita d'inspecció al local, a fi de comprovar que la instal·lació dels elements de joc, la capacitat màxima i el funcionament dels sistemes de control es corresponen amb la documentació aportada en l'expedient i, en general, el compliment de la normativa vigent en matèria de joc.

4. Si l'examen dels documents presentats i, si és el cas, el resultat de la inspecció són satisfactoris, la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc estendrà el permís de funcionament oportú i procedirà a la inscripció de l'entitat o societat titular en el Registre Salons Recreatius i Salons de Joc que, a este efecte, portarà la conselleria competent en matèria de joc.

No obstant això, si es denega el permís de funcionament, per patir d'algun defecte no esmenat en el termini atorgat a este efecte i sense que s'haja sol·licitat pròrroga respecte d'això, es comunicaran a l'òrgan competent estes circumstàncies per a deixar sense efecte l'autorització d'instal·lació concedida.

Article 12. Es modifica l'article 22 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:

Article 22. Modificacions i transmissions de les autoritzacions

1. Requeriran autorització prèvia de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc o dels servicis territorials, segons es tracte de salons de joc o salons recreatius, les modificacions de l'autorització que impliquen:
a) Canvis en els components del cos social quan es produïsca l'entrada de nous socis.
b) Les obres de reforma quan es canvie la configuració del saló o que afecten l'ampliació o disminució de la superfície de la sala dedicada a joc.
c) L'ampliació dels terminis concedits per a sol·licitar el permís de funcionament.
d) L'ampliació del nombre de màquines autoritzades.
e) El canvi de classificació de l'autorització tant dels salons recreatius com dels salons de joc.
f) La suspensió del funcionament del saló per un període igual o superior a sis mesos.
g) L'autorització d'instal·lació de màquines d'un saló recreatiu i d'un saló de Joc en suspensió de funcionament per més de sis mesos a un altre/s salons o a sales de bingo.
2. Requeriran comunicació als servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, en el termini màxim de quinze dies des que es produïsca la modificació de l'autorització, en:
a) Els canvis en els components del cos social no previstos en l'apartat anterior.
b) La suspensió del funcionament del saló per un període inferior a sis mesos.
c) Els altres canvis de l'autorització no previstos en l'apartat anterior.
3. L'autorització d'instal·lació es podrà transmetre per qualsevol de les formes admeses en dret, amb la sol·licitud prèvia en model normalitzat i autorització de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc o dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, segons es tracte de salons de joc o salons recreatius.

4. Qualsevol modificació de l'autorització d'instal·lació que supose canvis en el Registre d'Empreses Titulars de Salons i siga autoritzada pels servicis territorials, serà comunicada a la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de joc, perquè esta efectue les anotacions pertinents.

Article 13. Es modifica l'article 23.1 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"1. Amb caràcter previ a la sol·licitud del permís de funcionament a què fa referència l'article 19 d'este Reglament, s'haurà de constituir una fiança la quantia de la qual serà de 12.000 euros per a salons de joc, de 5.000 euros per a salons recreatius i 2.000 euros si es tracta de salons Cyber.
En el supòsit d'interconnexió de màquines tipus B entre dos o més salons de joc, regulada en l'article 24.5 del present reglament, s'haurà de constituir, a més, una fiança de 10.000 euros per cada sistema d'interconnexió."

Article 14. Es modifica l'article 24.4 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"4. En els salons de joc i en les sales de bingo, les màquines de tipus B es podran interconnectar entre elles per mitjà de sistemes degudament homologats, a fi que el bloc de màquines que conformen el sistema d'interconnexió concedisca premis especials.
En tot cas, els premis especials no podran suposar una disminució del percentatge de devolució de premis que s'establix en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.
La instal·lació d'estes màquines interconnectades de tipus B s'haurà d'ajustar als requisits següents:
a) La quantia màxima del premi especial que es pot concedir és de 1.200 euros per a les màquines interconnectades instal·lades en la zona sense servici d'admissió.
b) La quantia màxima del premi especial que es pot concedir és de 3.000 euros per a les maquines interconnectades instal·lades en la zona amb servici d'admissió previst en l'article 25 de la present norma i per a les instal·lades en el vestíbul d'entrada de les sales de bingo.
c) La realització d'estes interconnexions necessitarà comunicació prèvia a la conselleria competent en matèria de joc. Amb esta finalitat, el sol·licitant haurà d'especificar el nombre de màquines que s'interconnecten, el model i el nombre d'autoritzacions d'explotació, la forma en què es realitza l'enllaç i la quantia màxima del premi.
d) Les màquines que s'interconnecten hauran d'estar situades en la mateixa sala de jocs i el seu nombre no podrà ser inferior a tres, llevat que la interconnexió s'efectue entre les màquines de tipus B a què fa referència l'apartat b) d'este punt, i en este cas el seu nombre no podrà ser inferior a dos.
e) En cada una de les màquines que formen part de la interconnexió es farà constar de forma visible esta circumstància."

Article 15. Es modifica l'article 25 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat per Decret 44/2007, de 20 d'abril, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
"Article 25. Control d'admissió
1. En aquells salons de joc en què s'interconnecten màquines de tipus B a què fa referència l'article 24.4.b, en els que s'interconnecte qualsevol màquina de tipus B amb les instal·lades en un altre o altres salons de joc, i en els que s'instal·len màquines de tipus B especials per a sales de bingo hi haurà un servici d'admissió.
2. El servici d'admissió té com a objecte impedir l'accés de les persones que tinguen prohibida l'entrada a les zones de l'establiment on es troben instal·lades les màquines indicades en el punt anterior.

3. El servici d'admissió exigirà, abans de franquejar l'accés a les zones en què es troben instal·lades les màquines indicades en el punt 1, l'exhibició del document nacional d'identitat o document equivalent.

Les funcions de control d'admissió seran realitzades per mitjà de suports informàtics que garantisquen la subjecció a la legislació de protecció de dades, així com un correcte control del Llistat de Prohibits.

4. L'entrada a les zones dels salons de joc indicades en els punts anteriors estarà prohibida, a més dels menors de 18 anys, a:

a) Les persones que donen mostres evidents de trobar-se en estat d'embriaguesa o intoxicació per drogues, o qualsevol altra circumstància per la qual raonablement es deduïsca que puguen pertorbar l'ordre, la tranquil·litat o el desenrotllament del joc. De la mateixa forma podran ser invitades a abandonar la sala les persones que, encara que no consten antecedents d'elles, produïsquen pertorbacions en el local o cometen irregularitats en la pràctica dels jocs. Estes expulsions es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre espectacles públics i activitats recreatives.
b) Els que per decisió judicial hagen sigut declarats incapaços, pròdigs o inhabilitats per a administrar els seus béns d'acord amb la Llei Concursal, mentre no siguen rehabilitats, així com també els que es troben en situació de llibertat condicional o sotmesos al compliment de mesures de seguretat. La infracció d'esta prohibició només serà sancionable en el cas que la decisió judicial haja sigut notificada.

c) Les persones que pretenguen entrar-hi portant armes o objectes que es puguen utilitzar com a tals.
d) Les persones incloses en el Llistat de Prohibits i que ho tinguen prohibit expressament per resolució com a conseqüència d'expedient instruït a este efecte i que s'hi troben incloses.

5. La conselleria competent en matèria de joc, amb els tràmits legals previs oportuns, inclourà en el Llistat de Prohibits:
a) Els que voluntàriament ho sol·liciten, per si o pel seu representant.
b) Els que com a conseqüència d'expedient sancionador queden expressament sancionats amb prohibició d'entrada per un temps determinat.
Estes prohibicions tenen caràcter reservat i el seu alçament es tramitarà en la mateixa forma que la seua inclusió.
6. Els titulars de salons recreatius i salons de joc podran sol·licitar de la conselleria competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives la concessió de reserva del dret d'admissió, amb especificació concreta i detallada dels requisits a què condicionen la reserva esmentada, que en cap cas tindran caràcter discriminatori o lesiu dels drets fonamentals de les persones.

linea