diari

ORDE 12/2014, de 9 de juliol, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per a la determinació del procediment i els criteris d'aplicació de la millora voluntària de l'acció protectora de la Seguretat Social. [2014/7133]

(DOGV núm. 7328 de 30.07.2014) Ref. Base de dades 006879/2014

ORDE 12/2014, de 9 de juliol, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per a la determinació del procediment i els criteris d'aplicació de la millora voluntària de l'acció protectora de la Seguretat Social. [2014/7133]
PREÀMBUL

Per mitjà de l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, precepte amb caràcter bàsic, s’ha procedit a uniformar el règim de les prestacions econòmiques en la situació d’incapacitat temporal de tot el personal al servici de les administracions públiques.

En compliment del manament contingut en l’article 9 esmentat, es va dictar l’article 6 del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i les disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Per la seua banda, la disposició addicional vint-i-set de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014, completa l’article 6 mencionat, en el sentit de fixar els conceptes retributius que, en tot cas, en quedaven exclosos a l’efecte d’establir el complement retributiu a percebre, i habilita la conselleria amb competències en matèria d’hisenda perquè desplegue el precepte esmentat i establisca el procediment per a la seua aplicació.

En virtut del que s’ha exposat, esta orde es dicta en desplegament de l’article 6 mencionat i de la disposició addicional referenciada. Quant a l’àmbit subjectiu d’esta, cal destacar que la seua aplicació respecte del personal al servici de l’Administració de Justícia es deriva del que preveu l’article 504.5 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. En relació amb este personal, es requeria que el Consell General del Poder Judicial emetera un informe preceptiu d’acord amb el que disposa l’article 561 de la llei orgànica esmentada, informe que s’ha emés amb data 18 de febrer de 2014, en el qual es considera que el règim de l’orde resulta íntegrament d’aplicació a este personal en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, atés que resultar de l’exercici d’una competència reconeguda en el marc legal vigent.
Finalment, esta orde ha sigut negociada amb la representació sindical, de conformitat amb el que establix l’article 37.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i en virtut del que disposa l’article 28 de la Llei 5/1983, del Consell, i de l’article 9.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública.

En virtut de les habilitacions legals establides en la disposició final quarta del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, en la disposició addicional vint-i-set de la Llei 6/2013 i en l’article 504.5 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, i d’acord amb el Consell Jurídic Consultiu:

ORDENE

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte d’esta orde és regular els criteris d’aplicació de la millora voluntària de l’acció protectora de la Seguretat Social en els processos d’incapacitat temporal i determinar les condicions i el procediment per al seu reconeixement.
2. L’àmbit d’aplicació d’esta orde correspon al previst en l’article 6 del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell.


Article 2. Prestacions econòmiques en els supòsits d’incapacitat temporal
1. La millora voluntària de l’acció protectora del règim general i dels règims especials de la Seguretat Social afecta tant els processos per incapacitat temporal per contingències comunes (malaltia comuna i accident no laboral), com els processos d’incapacitat temporal per contingències professionals (malaltia professional i accident laboral), en els termes i les condicions previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 6 del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre.
2. Per al personal adscrit als règims especials de la Seguretat Social, la prestació econòmica reconeguda en cada un dels supòsits anteriors es mantindrà fins a arribar a la data en què se li aplique el subsidi establit en cada règim especial d’acord amb la seua normativa. En tot cas, la quantitat a percebre pels funcionaris adscrits als règims especials de la Seguretat Social gestionats pel mutualisme administratiu en situació d’incapacitat temporal per contingències comunes haurà de respectar la previsió continguda en l’article 9.5 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

3. En el cas que en el mes anterior a l’inici de la incapacitat temporal el treballador no haguera percebut cap retribució, es prendran com a referència, per al càlcul de la prestació econòmica, les retribucions del mateix mes de l’inici d’esta.

Article 3. Regularització de les quanties percebudes en la situació d’incapacitat temporal
Les quanties percebudes pel personal durant la situació d’incapacitat temporal seran, si és el cas, objecte de regularització en la nòmina del mes següent, a fi d’adequar la seua percepció efectiva als percentatges assenyalats en els apartats a i b de l’article 6.1 del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre.

Article 4. Tractament de les recaigudes
Quan la situació d’incapacitat temporal estiga interrompuda per períodes intermedis d’activitat i, d’acord amb la normativa reguladora de la Seguretat Social, es considere una situació d’incapacitat temporal sotmesa a un únic termini màxim, la persona interessada tindrà dret a continuar amb el complement que li corresponga en relació amb la incapacitat temporal de què deriva la recaiguda.

Article 5. Supòsits en contingències comunes complementats fins al cent per cent de les retribucions percebudes
1. Amb independència que l’empleat afectat estiga acollit al règim general o especial de la Seguretat Social, es complementarà, durant tot el període d’incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions que van disfrutar en cada moment quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències comunes i es produïsca algun dels supòsits següents:

a) Hospitalització, inclosa la domiciliària i l’hospital de dia, que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
b) Intervenció quirúrgica que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
c) Situacions de violència de gènere.
d) Malaltia comuna durant l’estat de gestació, encara que no donen lloc a una situació de risc durant l’embaràs.
e) Malalties infectocontagioses que donen lloc a l’aplicació de les mesures a què es referix la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, o que es prescriga el seu aïllament per part de l’òrgan competent en matèria de salut pública com a conseqüència de la declaració i/o estudi d’una malaltia de declaració obligatòria.
f) Els trastorns següents diagnosticats per psiquiatria: processos el diagnòstic dels quals correspon a algun dels codis CIE-9-EM compresos entre el 290 i el 298 (els dos inclosos); 300.3; 307.1 o 307.51 (o els seus equivalents de la CIE-10) i que es tracta d’un trastorn mental greu d’acord amb els criteris comunament acceptats de les guies de pràctica clínica en psiquiatria.
2. Iniciada una situació d’incapacitat temporal en què amb posterioritat concorreguera algun dels supòsits de l’apartat anterior, i sempre que corresponga a un mateix procés patològic i no haja existit interrupció en este, es complementaran des de l’inici el cent per cent de les retribucions que es van disfrutar en cada moment.


Article 6. Procediment per al reconeixement de les situacions arreplegades en l’article 5
1. El procediment per al reconeixement de la millora voluntària al cent per cent de les retribucions en els supòsits de l’article anterior s’iniciarà per mitjà de sol·licitud de la persona interessada.
2. La sol·licitud es dirigirà a l’òrgan que tinga assignades les competències en matèria de recursos humans de la seua conselleria o entitat corresponent i s’adjuntarà la documentació següent:
a) Còpia del comunicat mèdic de baixa expedit pel facultatiu autoritzat.
b) En el supòsit d’hospitalització, convencional, domiciliària o en hospital de dia, junt amb el comunicat de baixa es presentarà el corresponent justificant de l’hospital, omplit pel Servici d’Admissió o equivalent.
c) En el supòsit d’intervenció quirúrgica, junt amb el comunicat de baixa es presentarà el justificant expedit pel Servici d’Admissió o equivalent que s’ha realitzat la intervenció quirúrgica.
d) Tant en els supòsits d’hospitalització com en els d’intervenció quirúrgica que es duguen a terme en centres públics es considerarà que responen a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut. Quan es produïsquen en centres no públics serà necessari acreditar-ne la inclusió en la cartera mencionada per mitjà del certificat emés per la unitat corresponent del centre esmentat.
e) En els supòsits de víctimes de violència de gènere, a més d’aportar-se el document citat en l’apartat a anterior, en virtut del que establix l’article 19.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, l’acreditació es realitzarà d’acord amb el que establixen els apartats 1 i 2 de l’article 9 de la llei esmentada.
f) En processos d’incapacitat temporal iniciats durant l’estat de gestació, a més d’aportar-se el document esmentat en l’apartat a anterior, haurà d’acreditar-se per mitjà d’un informe mèdic l’estat de gestació.
g) Per al supòsit de malalties infectocontagioses, serà suficient el document que s’emeta pels centres de salut pública en el marc del que preveu la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, que prescriga el seu aïllament com a conseqüència de la declaració i/o estudi d’una malaltia de declaració obligatòria.
h) En el supòsit previst en l’apartat f de l’article 5 d’esta orde haurà d’aportar-se un informe del facultatiu especialista en psiquiatria en el qual es justifique que el procés d’incapacitat temporal es deriva del que preveu l’apartat mencionat.
3. L’òrgan que tinga assignades les competències en matèria de recursos humans de la conselleria o entitat corresponent, una vegada rebudes les sol·licituds, comprovarà els aspectes assenyalats, i es dictarà la resolució que corresponga en relació amb la procedència o improcedència de la millora retributiva.
Si de la comprovació de la documentació aportada es planteja alguna qüestió sanitària rellevant sobre el compliment dels supòsits arreplegats en esta orde, se sol·licitarà un informe a la secció d’inspecció de servicis sanitaris corresponent.
Una vegada emesa la resolució, es notificarà a la persona interessada i, si és el cas, es procedirà a incloure en nòmina la proposta corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Retribucions a percebre
D’acord amb el que establix la disposició addicional vint-i-set de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014, a l’efecte del càlcul del complement retributiu a què es referix esta orde, les retribucions percebudes en el mes anterior exclouen, en tot cas, els retards de qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o indemnitzacions, la productivitat variable, així com les pagues extraordinàries i el component compensatori del complement específic. Quant a la percepció de les retribucions no excloses de manera expressa, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa aplicable i inclouran, en tot cas, aquells conceptes retributius que percebera cada sector de personal, en els processos d’incapacitat temporal, amb anterioritat a la publicació del Decret Llei 1/2012, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Regulació de processos d’incapacitat temporal iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta orde
El que disposa la present orde resultarà aplicable a les situacions d’incapacitat temporal que s’hagueren iniciat des de l’1 d’octubre de 2012. Amb efectes des d’eixa mateixa data, s’aplicarà també a tots aquells processos en vigor que s’hagueren iniciat amb anterioritat a la data esmentada.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposen al que disposa este decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 9 de juliol de 2014

El conseller d’Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

linea