diari

ORDE 13/2014, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el procediment per a la tramitació de les modificacions de caràcter tècnic en els sistemes homologats d'apostes. [2014/7134]

(DOGV núm. 7328 de 30.07.2014) Ref. Base de dades 006880/2014

ORDE 13/2014, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el procediment per a la tramitació de les modificacions de caràcter tècnic en els sistemes homologats d'apostes. [2014/7134]
Preàmbul

Per mitjà del Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell, es va aprovar el Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana. Amb posterioritat va ser reformat pel Decret 3/2014, de 3 de gener, del Consell, que va modificar l’apartat 1 de l’article 13 del Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana, el qual, en el paràgraf segon, establix que, mitjançant una orde de la conselleria competent en matèria de joc, es determinarà el règim de modificació, així com el caràcter substancial o no substancial, de les condicions establides en les lletres h i i de l’article 10.3 d’este reglament.
Estos apartats, h i i fan referència als sistemes tècnics homologats per al joc de les apostes. No obstant això, des de l’entrada en vigor del decret regulador de les apostes, s’ha observat la conveniència de distingir entre les modificacions de caràcter substancial dels dits sistemes i aquelles que, atesa la menor envergadura, no requerixen del procediment d’autorització administrativa prèvia.
Per tot això, per mitjà d’esta orde es pretén complir la remissió normativa que realitza l’article 13, apartat 1, del Reglament d’Apostes i establir els diferents procediments en virtut dels quals podran tramitar-se les modificacions dels sistemes tècnics que donen suport al joc de les apostes.
Per tot això, fent ús de les facultats que em conferix l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’autorització que conté la disposició final quarta del Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana, i en desplegament de l’article 13, apartat 1, de l’esmentat reglament, amb un informe previ de l’Advocacia General de la Generalitat, així com de la Direcció General de Tecnologies de la Informació,Ordene

Capítol I
Disposicions de caràcter general

Article 1. Objecte
Esta orde té com a objecte regular les modificacions dels sistemes de caràcter tècnic a què es referixen les lletres h i i de l’apartat 3, de l’article 10, del Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat per mitjà de Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell.


Article 2. Autorització prèvia
Qualsevol modificació substancial dels sistemes tècnics homologats per a l’explotació i comercialització del joc de les apostes, així com les relatives al nombre màxim de terminals d’expedició i màquines auxiliars d’apostes que formen part del sistema requeriran l’autorització prèvia de la direcció general competent en matèria de joc.


Article 3. Empresa fabricant del sistema
L’autorització per a les modificacions de caràcter tècnic del sistema d’apostes l’haurà de sol·licitar l’empresa registrada com a fabricant del sistema.

Article 4. Procés de gestió de canvis
1. L’empresa registrada com a fabricant del sistema haurà de disposar d’un procediment de gestió de canvis documentat que controle els canvis dels equips i components del sistema d’apostes en l’entorn de producció.
2. L’empresa seguirà un procés formal d’aprovació interna de tots els canvis, que ha d’implicar la petició de canvi i la seua aprovació pels responsables corresponents. Les peticions de canvi i les decisions preses es registraran i podran ser objecte de posteriors auditories per part de la direcció general competent en matèria de joc de la Generalitat.


Article 5. Tipus de modificacions
Les modificacions dels sistemes tècnics homologats per a l’organització i l’explotació del joc de les apostes es classifiquen en substancials i no substancials.
No seran considerades modificacions, les actualitzacions de seguretat o pegats alliberats pels fabricants, sempre que no impliquen un canvi de versió del programari o un canvi en les funcionalitats de l’aplicació i quan el seu desplegament no supose una interrupció del servici.


Capítol II
Modificacions substancials

Article 6. Definició de modificació substancial
1. Les modificacions substancials són aquelles que suposen un canvi en la lògica o en l’arquitectura del sistema. Per a dur a terme l’explotació de les modificacions substancials es requerirà la resolució d’autorització de la modificació del sistema emesa per la direcció general competent en matèria de joc de la Generalitat.
Es consideren modificacions substancials:
a) Els canvis en els perfils d’accés al sistema.
b) Els canvis en els sistemes d’identificació, autenticació i accés empleats.
c) Els canvis en l’arquitectura de xarxa.
d) Els canvis en la base de dades que n’afecten la ubicació física, l’emmagatzematge entre distints servidors o que puguen afectar la disponibilitat, la integritat, la confidencialitat, l’autenticitat o la traçabilitat de la informació que continguen.
e) La instal·lació o eliminació del programari instal·lat en qualsevol dels servidors de la unitat central d’apostes, terminals d’expedició o màquines auxiliars.
f) Els canvis de contractes i/o SLA amb tercers.
g) Els canvis en el domini o en el maquinari, sistema operatiu i/o dispositius utilitzats per a la comunicació amb el sistema o elements de seguretat en els terminals d’expedició i en les màquines auxiliars d’apostes homologades.
h) Qualsevol modificació de caràcter urgent de les previstes en l’article 7 apartat 3 d’esta orde
2. S’exceptua del que disposa la lletra g de l’apartat anterior el canvi de maquinari no crític per al desenrotllament del joc ni per a la seguretat del sistema, tant en els servidors i dispositius ubicats en la unitat central d’apostes i la seua rèplica, com en els terminals d’expedició i en les màquines auxiliars d’apostes homologades.

Article 7. Procediment per a la modificació substancial de caràcter tècnic dels sistemes homologats d’apostes
1. El model de sol·licitud i els tràmits que s’ha de seguir per a la modificació dels sistemes tècnics homologats figuren en l’apartat «Modificacions dels sistemes d’apostes homologats», que es troba accessible en el portal institucional de la Generalitat: ‹www.gva.es›.

2. Qualsevol modificació de caràcter substancial s’haurà de sotmetre a assajos en un laboratori degudament acreditat, el qual emetrà el corresponent informe tècnic d’homologació.
Es reconeixen els laboratoris que disposen d’autorització administrativa d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol, i dels estats membres de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu, per a fer assajos sobre material d’apostes, sempre que garantisquen el nivell de compliment tècnic disposat en el Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana.
3. Davant d’una situació d’urgència, degudament acreditada i comunicada per escrit a la direcció general competent en matèria de joc, l’empresa podrà introduir canvis en el sistema i, posteriorment, sol·licitar-ne l’autorització. A estos efectes, únicament podran considerar-se urgents les modificacions que afecten la seguretat del sistema (detecció de vulnerabilitats del sistema) o la disponibilitat del sistema.
L’empresa registrada com a fabricant del sistema haurà de comunicar la incidència per escrit, en un termini no superior a 24 hores des de la seua detecció. La dita empresa mantindrà, en tot moment, informada la direcció general competent en matèria de joc sobre les mesures adoptades per a solucionar la incidència i la data en què torna a estar operatiu el sistema.
Després de la modificació del sistema, l’empresa registrada com a fabricant disposarà d’un mes per a fer arribar a la direcció general competent en matèria de joc l’informe tècnic del laboratori, indicant que el sistema actual complix els requisits de la legislació vigent, en matèria d’apostes de la Comunitat Valenciana. Si en eixe termini no tinguera disponible l’informe tècnic, haurà de presentar una declaració del laboratori confirmant que està treballant en l’informe i incloent la data prevista per a la seua finalització.
4. Tota la documentació tècnica referent a la modificació de sistemes homologats d’apostes s’haurà de presentar per duplicat: una còpia en paper i l’altra en suport electrònic i format pdf, que haurà d’estar firmada electrònicament pel laboratori que haja efectuat l’assaig de les modificacions del sistema.
Article 8. Guia d’homologació del material d’apostes
1. Si les modificacions, en relació a l’últim sistema homologat, afecten més de 10 punts de la Guia d’homologació del material d’apostes, s’haurà de tornar a elaborar l’informe tècnic per mitjà del «Programa d’ajuda per a l’ompliment de l’informe d’homologació», que es troba disponible per a la seua descàrrega en el portal institucional de la Generalitat: ‹www.gva.es›.
2. Si els canvis afecten menys de 10 punts de la citada guia, el laboratori d’assaig podrà optar per seguir el format indicat en l’apartat anterior o elaborar un document ajustant-se a la nomenclatura indicada en el document «Modificacions dels sistemes d’apostes homologats» a què es referix l’article 7 apartat 1 d’esta orde, detallant les modificacions i incloent un apartat de «Conclusions» en què el laboratori faça constar que «Una vegada realitzats els assajos necessaris, el sistema continua complint els requisits establits en la legislació vigent, en matèria d’apostes de la Comunitat Valenciana».

Article 9. Posada en producció
Una vegada rebuda l’autorització de la direcció general competent en matèria de joc, l’empresa operadora d’apostes procedirà a posar en producció les modificacions homologades.

Article 10. Codi de verificació
Si les modificacions efectuades han suposat canvis en el programari del sistema o en els terminals d’expedició o en les màquines auxiliars d’apostes homologades, l’informe del laboratori haurà d’incloure un codi de verificació generat a partir del programari instal·lat en les màquines de la unitat central d’apostes o en els citats terminals i màquines auxiliars, respectivament. Este codi haurà de servir per a poder comprovar la integritat del programari en els procediments posteriors d’auditoria del sistema.
Si no és possible obtindre el codi de verificació en la fase d’assaig del laboratori, l’empresa fabricant del sistema haurà de fer-lo arribar a la direcció general competent en matèria de joc de la Generalitat en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la posada en producció de les modificacions.


Capítol III
Modificacions no substancials

Article 11. Definició
Les modificacions tècniques dels sistemes homologats d’apostes de caràcter no substancial són aquelles que no estan compreses en cap dels supòsits de l’article 6 d’esta orde.

Article 12. Procediment per a la modificació no substancial de caràcter tècnic dels sistemes homologats d’apostes
L’empresa registrada com a fabricant del sistema que pretenga efectuar una modificació de caràcter no substancial en el sistema tècnic homologat d’apostes, haurà de presentar una comunicació prèvia a la direcció general competent en matèria de joc amb 15 dies hàbils d’antelació a la data de la modificació del sistema.
En la comunicació haurà d’incloure:
a) «Sol·licitud de canvi», on haurà de detallar la incidència o el problema, nomenclatura indicada en el document «Modificacions dels sistemes d’apostes homologats» a què es referix l’article 7 apartat 1 d’esta orde.
b) Si el canvi és en l’aplicatiu, hauran d’incloure la declaració responsable de l’empresa que desenrotlla el programari del sistema, i detallar, en qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, els canvis que incorpora a la nova versió del sistema.
c) Si no és possible obtindre el codi de verificació mencionat en l’article 10 en el moment d’efectuar la comunicació, l’empresa fabricant del sistema haurà de fer-lo arribar a la direcció general competent en matèria de joc de la Generalitat en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la modificació del sistema.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència econòmica
La implementació i posterior desplegament d’esta orde no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials de l’esmentada conselleria.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Clàusula general de salvaguarda
Queden derogades totes les disposicions que, del mateix rang o d’un rang inferior, s’oposen al que disposa esta orde.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 15 de juliol de 2014.– El conseller d’Hisenda i Administració Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

linea