diari

ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables. [2018/6941]

(DOGV núm. 8339 de 16.07.2018) Ref. Base de dades 006890/2018

ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables. [2018/6941]
PREÀMBUL

L’article 51.1.1a, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que correspon a la Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat en matèria laboral, i assumir les facultats, competències i serveis que en aquest àmbit i a nivell d’execució ostenta l’Estat respecte a les relacions laborals, sense perjudici de l’alta inspecció d’aquest, i el foment actiu de l’ocupació.
El Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ocupació estableix com un dels objectius generals de les polítiques d’ocupació assegurar polítiques adequades d’integració laboral dirigides a aquells col·lectius que presenten majors dificultats d’inserció laboral.
Entre els eixos de les polítiques d’activació per a l’ocupació que a aquest efecte recull el citat text refós figura el de les oportunitats d’ocupació, que inclou les actuacions que tenen per objecte incentivar la contractació, la creació d’ocupació o el manteniment dels llocs de treball. D’igual manera aquest eix comprén, entre altres, l’objectiu estructural de fomentar i sostindre la contractació de col·lectius i sectors amb dificultats, per a proporcionar treball, experiència i sostindre l’activitat econòmica: fomentar la contractació de persones desocupades, especialment aquelles amb majors dificultats d’inserció en el mercat laboral.

El Pla Estratègic de Subvencions del SERVEF per al període 2017-2019 preveu entre els seus objectius operatius el de millorar l’accés a l’ús de col·lectius de difícil inserció laboral, per a la qual cosa preveu que se subvencione la seua contractació i l’aplicació de polítiques amb perspectiva de gènere.
Per resultar susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu, aquesta ordre se sotmet al que es disposa en l’Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020.

Aquesta ordre se sotmet igualment als principis de bona regulació en l’exercici de la potestat reglamentària, establits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en la mesura en què persegueix la millora de l’ocupabilitat d’un dels col·lectius més afectats per la desocupació (principis de necessitat i eficàcia); per instrumentar una mesura de foment no introdueix cap restricció de drets (principi de proporcionalitat); resulta plenament coherent amb la normativa nacional i de la Unió Europea (principi de seguretat jurídica); en la seua elaboració han participat els agents socials més representatius (principi de transparència); en aplicació de la normativa europea, preveu un sistema de costos simplificats que redueix la càrrega administrativa tant per a l’Administració concedent com per a les entitats beneficiàries (principi d’eficiència).

En virtut d’això i fent ús de les facultats conferides per l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, ja que s’ha donat audiència als agents socials més representatius, i consten els informes preceptius de l’Advocacia General i de la Intervenció delegada en el SERVEF, i de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,


ORDENE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit
L’objecte d’aquesta ordre és aprovar les bases que regiran la concessió de subvencions destinades a fomentar la contractació i l’ocupació de qualitat de col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Entitats beneficiàries
1. Podrà ser beneficiària d’aquestes subvencions qualsevol entitat ocupadora (incloses les persones treballadores autònomes), amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.
2. En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries:
a) Les persones o entitats en què concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats presentaran la corresponent declaració responsable.
b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i mancant de personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.

Article 3. Persones destinatàries finals
1. Cada convocatòria determinarà les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions, que, en tot cas, hauran de pertànyer a algun dels col·lectius següents:
a) Persones en situació o risc d’exclusió social, acreditats pels serveis socials de qualsevol administració pública.
b) Persones desocupades de llarga durada.
c) Persones majors de 50 anys.
d) Persones amb diversitat funcional.
e) Persones menors de 30 anys.
f) Dones.
g) Col·lectius de persones desocupades u ocupades que es determinen mitjançant resolució del titular de la Direcció General del SERVEF, d’acord amb la normativa o l’estratègia europees, estatals o autonòmiques en matèria d’ocupació.
2. Les persones destinatàries finals hauran d’haver romàs desocupades (excepte en el supòsit de conversió a indefinit) i inscrites com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació fins a la seua contractació o conversió a indefinit.

Article 4. Exclusions
Estan exclosos dels programes regulats en aquesta ordre els supòsits següents:
a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a dos mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
b) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de les persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser, almenys, de 15 hores setmanals.
c) Persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l’entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació o conversió a indefinit.
d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
e) Contractacions realitzades per ocupadors que hagueren sigut exclosos com a beneficiaris de programes d’ocupació.
f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.
g) Relacions laborals de caràcter especial de l’article 2.1 de l’Estatut dels Treballadors.
h) Contractacions en què l’entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d’administració de les empreses que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb el treballador contractat una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.


Article 5. Condicions generals
1. La contractació o conversió a indefinit del contracte temporal haurà d’efectuar-se amb posterioritat a la publicació de l’extracte de la convocatòria de les subvencions per a l’exercici pressupostari corresponent.
2. Excepte en el programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals, la contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d’alta en els trenta dies naturals anteriors a la realització del contracte, o el seu manteniment quan el lloc haguera quedat vacant per baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d’edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

3. L’import acumulat de les subvencions que es concedisquen a un ocupador per una mateixa persona treballadora no podrà superar l’import de la subvenció que, en proporció a la durada i jornada del contracte de treball, haguera correspost per contractació indefinida inicial.


Article 6. Incompatibilitats
Amb l’excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquestes subvencions resulten incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.


CAPÍTOL II
Programa de foment de la contractació indefinida

Article 7. Objecte
1. Resultarà objecte de subvenció la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones a què fa referència l’article 3.
2. En el cas de les persones amb diversitat funcional severa, resultaran subvencionables les contractacions que, amb independència del percentatge que represente sobre la jornada habitual, tinguen una jornada, almenys, de 15 hores setmanals.

Article 8. Quantia de la subvenció
1. L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 90 % del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació indefinida de la persona contractada pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte establit en la corresponent convocatòria.

2. En el cas de persones amb diversitat funcional o de dones, el percentatge establit en l’apartat 1 s’elevarà al 95 %.
3. En el cas de persones amb diversitat funcional severa o de dones víctimes de la violència sobre la dona, el percentatge establit en l’apartat 1 s’elevarà al 100 %.
4. Els contractes a jornada parcial de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.


CAPÍTOL III
Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals

Article 9. Objecte
1. Resultarà objecte de subvenció la conversió a indefinit i a jornada completa dels contractes temporals (inclosos els formatius) de les persones a què fa referència l’article 3.
2. En el cas de les persones amb diversitat funcional severa, resultaran subvencionables les contractacions que, amb independència del percentatge que represente sobre la jornada habitual, tinguen una jornada, almenys, de 15 hores setmanals.
3. La convocatòria determinarà el període mínim (mai inferior a 30 dies) que la persona treballadora ha d’haver figurat d’alta de manera ininterrompuda en l’entitat ocupadora amb caràcter previ a la conversió a indefinit del contracte temporal.

Article 10. Quantia de la subvenció
1. L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 45 % del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la conversió de la persona contractada pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte establit en la corresponent convocatòria.
2. En el cas de persones amb diversitat funcional o de dones, el percentatge establit en l’apartat 1 s’elevarà al 50 %.
3. En el cas de persones amb diversitat funcional severa o de dones víctimes de la violència sobre la dona, el percentatge establit en l’apartat 1 s’elevarà al 100 %.
4. Els contractes a jornada parcial de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.


CAPÍTOL IV
Programa de foment de la contractació en pràctiques

Article 11. Objecte
1. Resultarà objecte de subvenció la contractació en pràctiques a jornada completa de les persones a què fa referència l’article 3.
2. Resultarà, així mateix, objecte de subvenció la contractació en pràctiques de les persones amb diversitat funcional severa, que, amb independència del percentatge que represente sobre la jornada habitual, tinguen una jornada, almenys, de 15 hores setmanals.

Article 12. Quantia de la subvenció
1. L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 80 % del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació en pràctiques de la persona contractada pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte establit en la corresponent convocatòria.

2. En el cas de persones amb diversitat funcional o de dones, el percentatge establit en l’apartat 1 s’elevarà al 85 %.
3. En el cas de persones amb diversitat funcional severa o de dones víctimes de la violència sobre la dona, el percentatge establit en l’apartat 1 s’elevarà al 90 %.
4. Els contractes a jornada parcial de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.


CAPÍTOL V
Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa

Article 13. Objecte
Resultarà objecte de subvenció la contractació temporal (amb la durada mínima i màxima que establisca cada convocatòria) de persones amb diversitat funcional severa.

Article 14. Quantia de la subvenció
L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 85 % (el 75 % en el cas dels contractes per a la formació i l’aprenentatge) del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació de la persona contractada pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte establit en la corresponent convocatòria.


CAPÍTOL VI
Sol·licituds de subvenció i la seua tramitació

Article 15. Convocatòria
1. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions s’iniciarà d’ofici mitjançant convocatòria de la persona titular de la Direcció General del SERVEF.
2. La convocatòria es publicarà íntegrament en la BASE de Dades Nacional de Subvencions, així com en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Cada convocatòria podrà comprendre algun o tots els programes establits en aquesta ordre. Així mateix, la convocatòria podrà establir el període de manteniment per a cada programa, que no podrà ser inferior a 12 mesos en la contractació indefinida i conversió a indefinit; a sis mesos en la contractació en pràctiques, i a tres mesos en la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa. Cada convocatòria podrà delimitar la naturalesa jurídica, pública o privada, de les entitats beneficiàries a què es dirigisca específicament en cada cas.

4. La dotació pressupostària de cada convocatòria serà objecte de territorialització provincial, de forma proporcional al nombre de persones desocupades registrades en el SERVEF. A aquests efectes es tindran en compte les estadístiques d’atur registrat corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria. Aquesta territorialització provincial tindrà caràcter estimatiu. L’alteració d’aquesta distribució estimativa no necessitarà una nova convocatòria. No obstant això, aquesta alteració serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense que aquesta publicitat implique l’obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l’inici de nou còmput de termini per a resoldre.

Article 16. Procediment de concessió
1. La concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s’haja completat la presentació de la sol·licitud (comprensiva de l’imprés de sol·licitud i de la resta de la documentació exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.
2. En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció per la contractació de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al seu torn, en funció del major grau de discapacitat) i, en defecte d’això, la sol·licitud de subvenció per la contractació de dones; si l’empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d’aquesta forma tampoc es resolguera l’empat, en funció del número d’expedient més baix.

Article 17. Presentació de la sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran en la forma i termini que establisca la corresponent convocatòria, en la qual, així mateix, s’especificarà la documentació acreditativa dels requisits per a obtindre la subvenció.

Article 18. Instrucció
1. La instrucció correspondrà als serveis territorials del SERVEF competents en matèria d’ocupació.
2. Examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà informe on farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.
3. En cada direcció territorial del SERVEF es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d’ocupació o persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals, i una persona que ostentarà la secretaria, amb veu però sense vot. La designació de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria s’efectuarà per la persona titular de la direcció territorial del SERVEF entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d’ocupació. Es procurarà que la composició de l’òrgan col·legiat s’ajuste al principi d’equilibri per raó de sexe.

4. L’òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes on es concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere.
5. A la vista de l’informe de l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l’òrgan concedent.

Article 19. Resolució i recursos
1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General del SERVEF o òrgan en què aquesta delegue.
2. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos comptadors a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que aquesta pospose els seus efectes a una data posterior. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud es podrà entendre desestimada.
3. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que haja de subjectar-se l’entitat beneficiària.
4. La resolució contindrà informació de l’import previst de l’ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE.
5. La resolució posarà fi a la via administrativa i en contra es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seua notificació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l’article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Article 20. Liquidació i pagament
La liquidació de les ajudes s’efectuarà una vegada justificades amb la documentació presentada junt amb la sol·licitud les condicions establides, i es lliurarà d’una sola vegada l’import de l’ajuda després que es dicte la resolució de concessió.


CAPÍTOL VII
Control i seguiment de les subvencions

Article 21. Resolució d’incidències
La persona titular de la Direcció General del SERVEF o òrgan en què aquesta delegue tindrà la competència per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la concessió de les ajudes.

Article 22. Règim de substitució
1. Si la persona treballadora causara baixa pels motius indicats en l’article 23.2, podrà ser substituïda en el termini d’un mes per una altra persona treballadora que pertanga a algun dels col·lectius destinataris de la corresponent convocatòria, a fi de completar, amb les mateixes condicions contractuals que tenia la persona substituïda, el període de manteniment que quedara pendent de complir. En el programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals, la persona treballadora podrà ser substituïda, així mateix, per una altra persona desocupada que, pertanyent a algun dels col·lectius indicats en les lletres a), b), c) i d) de l’article 3.1, figure inscrita com a demandant d’ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
2. En el cas que la jornada o qualsevol altra circumstància de la persona treballadora substituta haguera determinat una subvenció inferior a la concedida, procedirà el reintegrament de la diferència entre l’import de la subvenció concedida i el que haguera correspost si la persona treballadora substituta haguera sigut subvencionada inicialment, juntament amb els interessos de demora.
3. El termini establit per a la substitució no computarà a l’efecte de l’obligació de manteniment.
4. Si la baixa de la persona treballadora es produïra amb anterioritat a la resolució de concessió, perdrà el dret a la sol·licitud presentada; no obstant això, aquesta previsió no s’aplicarà quan la baixa de la persona treballadora haguera tingut lloc una vegada transcorregut el termini establit en l’article 19.2.

Article 23. Reintegrament de les ajudes concedides
1. Donaran lloc a l’obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l’exigència de l’interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s’acorde la procedència del reintegrament d’aquesta, els casos previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003. En particular procedirà el reintegrament total de l’ajuda en els supòsits d’extinció de la relació laboral de la persona treballadora abans de completar el període de manteniment exigit (exceptuant el que està disposat per a la substitució) o de disminució de la plantilla mitjana de l’empresa durant aquest període, llevat que en aquest últim cas concórreguen els supòsits previstos en la lletra c) de l’article 25 en aquest cas no procedirà el reintegrament ni tan sols parcial.
2. En cas que l’entitat beneficiària no substituïra la persona contractada, s’aplicarà el criteri de proporcionalitat amb reintegrament parcial de l’ajuda concedida en funció del temps de manteniment que quedara per completar, si l’extinció de la relació laboral de la persona contractada amb l’entitat beneficiària s’haguera produït per baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent.
3. El que es disposa en els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d’acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.
4. De conformitat amb l’apartat d) de l’article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l’incompliment del que es disposa en la lletra k) de l’article 25 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb el procediment sancionador previ que se sotmetrà al que es disposa en el títol III de la Llei 2/2015.

Article 24. Comprovació i pla de control
1. Correspondrà a les direccions territorials del SERVEF dur a terme la funció de comprovació i control de les subvencions concedides.

2. A l’efecte del que es disposa en la lletra j) de l’article 165.2 de la Llei 1/2015 i de conformitat amb l’article 2.3 de la Llei 3/2000, de 17 d’abril, per la qual es crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, les direccions territorials del SERVEF accediran a la vida laboral del 100 % de les persones joves la contractació de les quals ha sigut subvencionada, a fi de comprovar-ne l’alta en l’entitat ocupadora beneficiària durant el període de manteniment exigit.
3. La entitat beneficiària estarà obligada a sotmetre’s a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme les institucions europees i altres òrgans de control.


Article 25. Obligacions de les entitats beneficiàries
A més del que es disposa en l’article 14 de la Llei 38/2003, són obligacions de les entitats beneficiàries:
a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. Els contractes a jornada parcial hauran de recollir expressament en les clàusules el nombre d’hores setmanals de treball; els contractes per obra o servei, la seua durada estimada expressada en mesos complets.
b) Mantindre l’ocupació subvencionada durant el període que establisca cada convocatòria.
c) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana dels treballadors en situació d’alta en l’entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d’edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora. S’entendrà complida aquesta condició si la plantilla mitjana de l’informe indicat en la lletra d) és igual o superior a la plantilla mitjana del període comprés entre els 30 dies previs a la contractació (o, si escau, el que s’ha indicat en l’article 9.3) i el dia de la contractació o conversió.
d) Aportar en el termini d’un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l’informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d’alta durant aquest període de manteniment.
e) Facilitar totes les dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li siga requerit pel SERVEF.
f) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
g) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l’aplicació dels fons rebuts, mentre pogueren ser objecte de control, i aquests originals o còpies certificades seran de conformitat amb aquests.
h) Les persones jurídiques hauran de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d’un codi comptable específic, l’extracte comptable del qual haurà d’aportar-se al SERVEF en el termini indicat en la lletra d) d’aquest article.
i) En el cas que la convocatòria d’aquestes ajudes resulte cofinançada pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l’operació, tal com es defineix en l’article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (la qual cosa s’estima que puga tindre lloc al voltant de l’any 2025).

j) En el cas que la convocatòria d’aquestes ajudes resulte cofinançada pel Fons Social Europeu, el beneficiari estarà subjecte a les normes d’informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes cal destacar que la concessió de la subvenció implica l’acceptació de ser inclòs en una llista d’operacions que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l’operació finançada i l’import de l’ajuda. Així mateix, haurà de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. Així mateix, el beneficiari estarà subjecte a les normes d’informació i publicitat recollides en el Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió de 28 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d’informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d’informació i comunicació de les operacions, i el sistema per a l’enregistrament i l’emmagatzematge de dades.
k) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l’article 3 de la Llei 2/2015, en el cas que l’entitat perceba durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguisquen, com a mínim, la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d’un any, ajudes o subvencions, de l’Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l’article 2 de la Llei 2/2015, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l’adequada publicitat a aquesta, i s’indicarà, almenys, l’entitat pública concedent, l’import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d’aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.
l) Aportar en el termini indicat en la lletra d) d’aquest article una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.
m) En el cas que la convocatòria d’aquestes ajudes resulte cofinançada pel Fons Social Europeu, facilitar al SERVEF les mesures d’acompanyament que propicien l’adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l’ordre. En aquest sentit l’entitat beneficiària haurà de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca al Centre SERVEF, a fi que es realitzen les labors d’acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Normativa d’aplicació
1. Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament, i la resta de normativa concordant, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
2. En resultar susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu, se subjecten igualment al Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell; així mateix, se subjecten al Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell.

Segona. Definicions
A l’efecte d’aquesta ordre, s’entendrà el següent:
a) Atur de llarga durada: persones que figuren inscrites com a sol·licitants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat durant, almenys, 360 dies en un període de 540 dies.
b) Persona amb diversitat funcional: persona amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, així com pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa; i pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
c) Persona amb diversitat funcional severa: persona amb un grau de discapacitat intel·lectual o malaltia mental reconegut igual o superior al 33 % o amb un grau de discapacitat física o sensorial reconegut igual o superior al 65 %. S’entendrà acreditada una discapacitat intel·lectual o malaltia mental igual o superior al 33 % en els casos d’incapacitat permanent total o absoluta que concórrega una discapacitat de caràcter psíquic o malaltia mental i en els casos de pluridiscapacitat psíquica i física o sensorial igual o superior al 33 %, així com en el cas de persones amb malaltia o trastorn mental diagnosticat pels centres públics de salut mental.
d) Contractes temporals: qualsevol modalitat contractual, inclosos els contractes formatius, que no tinga caràcter indefinit.
e) Dona víctima de la violència sobre la dona: s’acreditarà de conformitat amb els apartats 1 i 2 de l’article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
f) Plantilla de l’entitat ocupadora: persones treballadores en situació d’alta en el codi de compte de cotització, en el qual figure la persona la contractació de la qual se subvenciona.

Tercera. Dret de la competència
1. Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:
a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.
b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l’annex I del Tractat).
c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
c.1) Quan l’import de l’ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
c.2) Quan l’ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d’aquesta es repercutisca als productors primaris.
d) Activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d’importats.
2. L’aplicació d’aquest règim suposa que l’import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s’entendrà per única empresa la definició establida en l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d’altri operacions de transport de mercaderies per carretera l’import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

3. Les ajudes de minimis concedides de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides de conformitat amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s’estableix en l’article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.
4. Les ajudes de minimis no s’acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira de la intensitat d’ajuda o de l’import d’ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d’exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d’un reglament d’exempció per categories o d’una decisió adoptats per la Comissió.
5. A aquest efecte, en la convocatòria es requerirà la presentació d’una declaració responsable sobre altres ajudes de minimis (subjectes a aquest o altres reglaments de minimis) concedides a l’entitat beneficiària durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs. Així mateix, es requerirà la presentació d’una altra declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l’article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

Quarta. Acompanyament després de la contractació
Amb la finalitat de consolidar les contractacions subvencionades més enllà del període mínim de manteniment fixat en l’ordre, el SERVEF adoptarà les mesures d’acompanyament que propicien l’adequació de la inserció.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
1. Es faculta la persona titular de la Direcció General del SERVEF per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l’aplicació i execució d’aquesta ordre.
2. Així mateix, se la faculta perquè, quan concórreguen circumstàncies que ho aconsellen, puga modificar per mitjà de resolució els percentatges del salari mínim interprofessional a què fan referencia els articles 8, 10, 12 i 14; d’igual manera, se la faculta perquè, d’acord amb la normativa o l’estratègia europees, estatals o autonòmiques en matèria d’ocupació, puga determinar per mitjà de resolució altres col·lectius vulnerables de persones desocupades que resulten destinatàries d’aquestes subvencions.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 12 de juliol de 2018

El conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

linea