diari

DECRET 83/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual establix el tràmit i la resolució dels expedients sancionadors a farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia, d'acord amb les competències dels òrgans actuals de la Conselleria de Sanitat. [2009/7051]

(DOGV núm. 6036 de 16.06.2009) Ref. Base de dades 007027/2009

DECRET 83/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual establix el tràmit i la resolució dels expedients sancionadors a farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia, d'acord amb les competències dels òrgans actuals de la Conselleria de Sanitat. [2009/7051]
L'article 100 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional de Medicaments i Productes Sanitaris, preceptua que les infraccions en matèria de medicaments han de ser objecte de la sanció administrativa corresponent, després de la instrucció de l'expedient oportú.
L'article 62 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, establix que les infraccions dels preceptes d'esta llei, i també de la normativa que la desplegue, han de ser objecte de les sancions administratives corresponents.
El Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, en desplegament del que preveuen els capítols I i II, del títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El Reial Decret 1410/1977, de 17 de juny, de faltes i sancions a farmacèutics en l'actuació amb la Seguretat Social, establix el procediment sancionador aplicable als farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia que cometen infraccions per si o a través dels dependents en l'actuació amb la Seguretat Social.
L'Orde de 6 de juny de 2002, del conseller de Sanitat, va distribuir entre els òrgans dependents de la conselleria les competències per a la tramitació correcta d'expedients disciplinaris a farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia, segons el contingut del Reial Decret 1410/1977, de 17 de juny.
Després de la creació de l'Agència Valenciana de Salut, per mitjà de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, i l'aprovació posterior del seu reglament, pel Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell, pel qual es van aprovar els estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut, modificat per mitjà dels decrets 77/2005, de 15 d'abril, i 164/2005, de 4 de novembre, en els que s'arreplega l'estructura, atribució i funcions de l'Agència Valenciana de Salut, es crea una nova estructura i atribució de funcions a què és necessari que s'adapte la tramitació d'estos expedients.
Per això, adaptant a l'estructura sanitària administrativa la tramitació d'expedients disciplinaris, pel que fa a la determinació dels òrgans competents per a efectuar cada tràmit, en desplegament de l'article 49.1.19ª. de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, fent ús de les atribucions conferides pel Decret 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, de conformitat amb el que disposa l'article 18.f) de la Llei del Consell, que establix com a funció d'este l'exercici de la potestat reglamentària, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 12 de juny de 2009,
DECRETE
Article 1. Objecte i procediment
1. Objecte: l'objecte d'este decret és establir el tràmit i la resolució dels expedients sancionadors que s'incoen a farmacèutics propietaris o responsables d'oficines de farmàcia, per faltes que cometen directament o a través de personal dependent del seu establiment sanitari, en relació amb el que disposen les Lleis 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional de Medicaments i Productes Sanitaris, i 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, i la resta de la normativa vigent que s'aplica.
2. Forma d'iniciació: la iniciació es fa d'acord amb el procediment establit en el Reial Decret 1398/1993. En l'àmbit territorial, conegut qualsevol fet relatiu a l'àmbit d'aplicació previst en el apartat 1, s'ha d'estendre una acta, acompanyada d'un informe, si és el cas, en la qual es proposa l'obertura d'un expedient sancionador.
L'inici de l'expedient també pot derivar de l'actuació de la Inspecció de Servicis Sanitaris i, en este cas, una vegada feta la informació prèvia, en la proposta d'obertura d'expedient, informa si es tracta d'un fet sancionable d'acord amb el procediment establit pel Reial Decret 1398/1993, o si, al contrari, correspon tramitar-lo d'acord amb el Reial Decret 1410/1977, i l'Orde de desplegament, de 6 de juny de 2002.
3. Acord d'incoació:
a) Quan l'expedient haja de ser tramitat d'acord amb el Reial Decret 1398/1993, el director territorial de la conselleria competent en matèria de sanitat de la província on s'ha comés la infracció o l'òrgan que en cada moment tinga competències sobre la matèria i, en cas de vacant, els secretaris territorials, han d'acordar la iniciació del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 1398/1993, del Reglament del Procediment Sancionador General, i han de nomenar en el mateix acte l'instructor i el secretari. La responsabilitat directa sobre la tramitació del procediment recau en els titulars o funcionaris de la Secció de Sancions i Recursos.
b) Quan l'expedient haja de ser tramitat d'acord amb el que establix el Reial Decret 1410/1977, el director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, després d'haver escoltat la proposta de la Direcció de l'Àrea de Farmàcia i Productes Sanitaris, ha de dictar un acord d'incoació de l'expedient sancionador, segons el procediment previst en l'Orde de 6 de juny de 2002, del conseller de Sanitat, que actualitza la tramitació d'expedients sancionadors a farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia, d'acord amb el procediment establit en el Reial Decret 1410/1977, de 17 de juny. Ha de nomenar en el mateix acte l'instructor i el secretari. El nomenament d'instructor ha de recaure sobre un inspector de Servicis Sanitaris, preferentment farmacèutic, i el de secretari, sobre un funcionari llicenciat en Dret.
Article 2. Tramitació d'expedients sancionadors incoats d'acord amb el Reial Decret 1398/1993
1. Acord d'incoació:
a) El procediment s'inicia per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'una orde superior, una petició raonada d'altres òrgans o una denúncia. A la vista de l'informe o l'acta que reflectisca els fets imputats, el director territorial de la Conselleria competent en matèria de sanitat de la província on estiga ubicada l'oficina de farmàcia, ha de dictar un acord d'incoació de l'expedient sancionador i n'ha de nomenar l'instructor i el secretari.
b) L'acord d'incoació es formalitza amb el contingut mínim següent:
1r. Identificació i adreça de la persona o les persones presumptament responsables.
2n. Els fets que motiven la incoació del procediment, succintament exposats, les circumstàncies que hi concorren, la possible qualificació i les sancions que poden correspondre, sense perjuí del que resulte de la instrucció.
3r. Identificació de l'instructor i el secretari del procediment, designats entre el personal del departament de Sancions i Recursos de la direcció territorial de Sanitat, amb indicació expressa del règim de recusació.
4t. L'òrgan competent per a la resolució de l'expedient i la norma que li atribuïx esta competència.
5é. Mesures de caràcter cautelar que l'òrgan competent ha pogut acordar de forma provisional per a assegurar l'eficàcia de la resolució.
6é. Indicació del dret de la persona interessada a conéixer, en qualsevol moment del procediment, l'estat de la tramitació i a accedir als documents de l'expedient i a obtindre'n còpies, a formular al·legacions i aportar els documents que estime pertinents i a l'audiència en el procediment, i també els terminis per a exercir estos drets.
c) Quan el director territorial de Sanitat ha adoptat l'acord d'incoació i ha nomenat l'instructor i el secretari, els ho comunica, i també la possibilitat d'abstenir-se'n.
2. Instrucció:
a) El departament de Sancions i Recursos de la direcció territorial de la Conselleria de Sanitat de l'àmbit territorial en què s'han produït els fets, que arxiva i custodia l'expedient, du a terme la fase d'instrucció de l'expedient.
b) Quan s'han rebut i acceptat els nomenaments d'instructor i secretari, i s'han comunicat totes les actuacions respecte a això, es constituïx l'òrgan instructor, i això es comunica a les persones interessades, en els termes que preveu la legislació que s'aplica. Prosseguix el procediment d'acord amb la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, que va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.
c) A partir de la fase d'instrucció, amb la constitució de l'òrgan instructor, l'inici del còmput del termini establit per a la tramitació és fixat en la data de recepció de la notificació de l'acord d'incoació per part del inculpat.
Constituït l'òrgan instructor, és competència del secretari custodiar la documentació original, que constituïx el cos de l'expedient. En la tramitació de l'expedient, el secretari vetla perquè només es done vista de l'expedient a les persones interessades, en qualsevol fase del procediment i sempre que ho sol·liciten. La representació legal de l'interessat s'ajusta al que establix l'article 32 de la Llei 30/1992.
d) Els fets constatats per funcionaris a qui es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzen en un document públic observant els requisits legals pertinents, tenen valor probatori, sense perjuí de la defensa que puguen exercir les persones interessades.
e) El secretari ha d'emetre certificacions o fotocòpies a sol·licitud de qualsevol persona interessada sobre els aspectes que tinguen relació directa amb ella.
3. Vinculació amb la via penal:
a) En qualsevol moment del procediment, quan l'òrgan competent estime que els fets poden ser objecte d'il·lícit penal, ho ha de comunicar al ministeri fiscal, i li ha de sol·licitar el testimoni sobre les actuacions practicades i comunicades.
En estos casos, i també quan es tinga coneixement que s'està duent a terme un procés penal sobre els mateixos fets, s'ha de sol·licitar a l'òrgan judicial una comunicació sobre les actuacions adoptades.
b) Si, després de rebre la comunicació a què fa referència el paràgraf anterior, s'estima que hi ha identitat de subjecte, fet i fonament entre la infracció administrativa i la penal, l'instructor, si ja està incoat el procediment d'instrucció, proposarà al director territorial que acorde la suspensió del procediment fins que hi recaiga una resolució judicial ferma.
c) Els fets declarats provats per resolucions judicials penals fermes vinculen als òrgans administratius respecte als procediments sancionadors que fan.
4. Terminis i pròrrogues:
a) El termini màxim per a resoldre el procediment és de 4 mesos.
b) En el transcurs de l'expedient, el termini màxim per a resoldre un procediment i notificar la resolució pot suspendre's en els casos que establix l'article 42.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públique y del Procediment Administratiu Comú.
5. Proposta de resolució:
a) L'instructor, quan ha practicat totes les proves que considere pertinents i acaba el procediment sancionador específic, emet una proposta de resolució.
b) L'òrgan instructor ha de notificar la proposta de resolució a la persona interessada, perquè en el termini de 15 dies puga al·legar tot allò que considere convenient per a defensar-se.
c) Els fets constatats en l'expedient els ha de tipificar l'instructor d'acord amb la normativa, i ha de proposar la imposició de la sanció que tinguen establida, que ha d'enviar l'òrgan competent per a resoldre el procediment.
6. Resolució de l'expedient:
a) A la vista de la documentació de l'expedient i valorada la proposta de resolució de l'instructor, l'òrgan competent per a resoldre, sempre que ho considere convenient, pot decidir:
1r. Fer actuacions complementàries indispensables per a resoldre el procediment, mitjançant un acord motivat.
2n. Sol·licitar informes a l'Advocacia General de la Generalitat, que no tenen caràcter vinculant.
3r. Resoldre.
b) El director territorial de Sanitat és l'òrgan competent per a dictar una resolució en els expedients la falta dels quals siga considerada lleu. El director general de Farmàcia i Productes Sanitaris és l'òrgan competent per a dictar la resolució en els expedients en què la falta estiga tipificada com a greu. Les molt greus, en el grau mínim, corresponen al conseller de Sanitat. El Consell és competent per a imposar les sancions molt greus, en el grau mitjà o màxim.
c) La resolució ha de ser motivada i ha de decidir sobre totes les qüestions plantejades per les persones interessades i les que deriven del procediment. En la resolució no es poden acceptar fets diferents dels que es determinen en la fase d'instrucció, llevat que resulten de les actuacions complementàries sol·licitades abans de dictar-la. Quan es considere que la infracció revist més gravetat que la determinada en la proposta de resolució, s'ha de notificar a la persona interessada perquè al·legue en el termini de 15 dies tot allò que considere convenient per a defensar-se.
d) Contra les sancions es pot interposar un recurs d'alçada davant del superior jeràrquic de l'òrgan que haja dictat la resolució.
Article 3. Tramitació dels expedients sancionadors incoats d'acord amb el Reial Decret 1410/1977, de 17 de juny
Els expedients sancionadors incoats d'acord amb el Reial Decret 1410/1977, de 17 de juny, es tramiten segons el que establix l'Orde de 6 de juny de 2002, del conseller de Sanitat, per la qual actualitza la tramitació d'expedients sancionadors a farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia, segons el procediment establit en el Reial Decret 1410/1977, de 17 de juny, d'acord amb les competències dels òrgans actuals de la Conselleria de Sanitat. Queden atribuïdes les competències del director general per a la Prestació Farmacèutica al director general de Farmàcia i Productes Sanitaris. El director territorial de Sanitat és l'òrgan competent per a dictar una resolució en els expedients la falta dels quals siga considerada lleu. El director general de Farmàcia i Productes Sanitaris és l'òrgan competent per a dictar la resolució en els expedients en què la falta estiga tipificada com a greu. Les molt greus, en el grau mínim, corresponen al conseller de Sanitat. El Consell és competent per a imposar les sancions molt greus, en el grau mitjà o màxim.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al contingut d'este decret.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
Este decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 12 de juny de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

linea