diari

ACORD de 20 de maig de 2011, del Consell, pel qual s'aprova el III Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2010-2013. [2011/6947]

(DOGV núm. 6545 de 17.06.2011) Ref. Base de dades 007159/2011

ACORD de 20 de maig de 2011, del Consell, pel qual s'aprova el III Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2010-2013. [2011/6947]
El Consell, en la reunió del dia 20 de maig de 2011, va adoptar l'acord següent:
El II Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 154/2006, de 13 d'octubre, del Consell, va ser l'instrument estratègic de planificació i programació del sistema sanitari valencià, el qual incloïa els objectius i prioritats en política sanitària durant el període 2005-2009.
La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, establix, en l'article 70.1, que «L'Estat i les comunitats autònomes aprovaran plans de salut en l'àmbit de les seues respectives competències, en els quals es preveuran les inversions i accions sanitàries per a desplegar-les anulament o plurianualment».
Per la seua banda, i en el ordenament jurídic autonòmic valencià, la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, establix, en l'article 11, el següent:

«El Pla de Salut de la Comunitat Valenciana serà aprovat pel Consell, a proposta del conseller de Sanitat, i serà remés a Les Corts perquè en prenga coneixement en el termini màxim de 30 dies des de la seua aprovació.
Per al seguiment, coordinació i avaluació del Pla de salut hi haurà l'oficina permanent.
El Pla de Salut inclourà la la vigència que determine.
El Pla de Salut, una vegada aprovat pel Consell, serà remés al Ministeri competent en matèria sanitària per a la seua inclusió en el Pla Integrat de Salut, en els termes previstos en el capítol IV del títol III de la Llei General de Sanitat».
El Pla de Salut 2010-2013 és l'instrument estratègic de planificació i programació del Sistema Sanitari Valencià fins a final de l'any 2013.

A la Comunitat Valenciana, és el III Pla de Salut. En este document s'arrepleguen els objectius de salut i les prioritats en política sanitària per als pròxims anys, prenent com a base, entre altres criteris: el diagnòstic de salut dels valencians, l'avaluació del Pla de Salut 2005-2009, la recent Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana 2010, així com l'experiència acumulada en estos nou anys amb els dos Plans de Salut anteriors: 2001-2004 i 2005-2009.

Per això, i conscients de la importància que en la planificació sanitària té l'opinió de la ciutadania, este nou Pla introduïx, com a element innovador, la realització de dotze fòrums de participació i comunicació ciutadana.
Este tercer Pla es desenvolupa sobre la base de sis apostes estratègiques que impregnaran el Pla 2010-2013 com a valors fonamentals, que marcaran les polítiques sanitàries i que aposten pel foment de la participació, informació, comunicació; garantia de sostenibilitat; protecció, promoció de la salut i prevenció de la malaltia; atenció a la cronicitat; aplicació de les noves tecnologies en la salut i equitat en salut.

En conseqüència, d'acord amb el que preveu l'article 11 de la Llei d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, conforme al qual el Pla de Salut de la Comunitat Valenciana serà aprovat pel Consell, i a proposta del conseller de Sanitat, el Consell

ACORDA

Primer
Aprovar el III Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2010-2013, el text del qual figura adjunt al present acord. També, estarà disponible en format electrònic per a la consulta pública en les adreces següents:

; ;
;

Segon
Enviar el Pla de Salut a Les Corts perquè en prenga coneixement en el termini màxim de 30 dies des que s'aprove, d'acord amb el que preveu l'article 11 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.

Tercer
En compliment del que establix el precepte esmentat de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, després de l'aprovació del III Pla de Salut, el titular de la Conselleria de Sanitat l'enviarà al ministeri competent en matèria de sanitat perquè l'incloga en el Pla Integrat de Salut.

Quart
El present acord es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 20 de maig de 2011

El vicepresident primer i secretari del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

linea