diari

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Montroy, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada L'Abelleta, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2011/6933]

(DOGV núm. 6547 de 20.06.2011) Ref. Base de dades 007189/2011

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Montroy, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada L'Abelleta, de titularitat municipal, en la citada localitat. [2011/6933]
La Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Montroy han subscrit, després de la tramitació prèvia reglamentària, el 16 de maig de 2011, el Conveni per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada L'Abelleta, de titularitat municipal, en la citada localitat.
En compliment del que establix la clàusula novena del conveni, cal publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'esmentat conveni, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis de la Generalitat amb el número 0645/2011, i que figura com a annex d'esta resolució.


València, 14 de juny de 2011.- La directora general del Secretariat del Consell: Mª Teresa Lleó Alonso.


Conveni entre la Generalitat (Conselleria d'Educació) i l'Ajuntament de Montroy, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada L'Abelleta, de titularitat municipal, en l'esmentada localitat

València, 16 de maig de 2011

Reunits
D'una part, Alejandro Font de Mora Turón, conseller d'Educació, que actua en nom i representació de la Generalitat, en virtut de l'acord adoptat pel Consell, el dia 8 d'abril de 2011.
De l'altra part, Antonio Polo Bessó, alcalde president de l'Ajuntament de Montroy, facultat per a este acte per acord del ple de l'esmentat Ajuntament del dia 22 de març de 2011.

Manifesten
1. L'Ajuntament de Montroy va acordar sol·licitar la creació d'una escola Infantil de la seua titularitat a Montroy, dins del marc educatiu establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 04.05.2006).
2. La disposició addicional segona, punt 2, de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE de 4 de juliol), Reguladora del Dret a l'Educació, establix que la creació de centres docents públics, els titulars dels quals siguen les corporacions locals, es realitzarà per conveni entre l'administració educativa competent i les corporacions.
3. El Servici de Projectes i Construccions Educatives ha emés un informe de data 16 de novembre de 2009, a la proposta d'instal·lacions i ús educatiu, ja que s'ajusta al que ha disposat la normativa aplicable als requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyaments de règim general no universitaris.
4. El 20 de novembre de 2009, la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents va emetre una resolució sobre la proposta d'instal·lacions i ús educatiu dels espais reflectits en els plànols presentats per a la creació de la mencionada escola.
5. Vist que el Servici de Projectes i Construccions Educatives ha emés un informe complementari de data 28 de gener del 2011, a la proposta d'instal·lacions i ús educatiu, ja que s'ajusta al que disposa la normativa aplicable dels requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen ensenyances de règim general no universitàries, a la nova sol·licitud de configuració del centre.
6. La Unitat Tècnica de la Direcció Territorial d'Educació han emés un informe favorable en el seu respectiu àmbit competencial.
7. Vist el compromís per part de l'Ajuntament de Montroy d'aportar la relació de professors i titulacions respectives, abans de l'inici de les activitats educatives corresponents, de conformitat amb la legislació aplicable.
Per això, en virtut de les competències que atorga el Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, sobre el traspàs de funcions i servicis de l'administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'educació, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Montroy, acorden subscriure este conveni atenent les següents

Clàusules

Primera
L'objecte d'este conveni és la creació d'una escola infantil de primer cicle, a Montroy, de titularitat íntegrament municipal, conforme a la disposició addicional segona, punt 2, de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 juliol, Reguladora del Dret a l'Educació (LODE) (BOE núm. 159, de 04.07.1985), amb les característiques, ensenyaments i configuració que s'indiquen:
Denominació genèrica: Escola infantil de primer cicle.
Denominació específica: L'Abelleta.
Domicili: c/ Muntanya, 23.
Localitat: Montroy.
Província: València.
Codi: 46032706.
Titular: Ajuntament de Montroy.
Ensenyaments: Educació Infantil de primer cicle.
Capacitat: 4 unitats amb màxim de 64 llocs escolars, distribuïts de la següent manera,
- 1 unitat per a xiquets de 0-3 anys, amb 11 llocs escolars.
- 1 unitat per a xiquets d'1-2 anys, amb 13 llocs escolars.
- 2 unitats per a xiquets de 2-3 anys, amb 40 llocs escolars.

Segona
Esta escola impartirà el currículum de l'Educació Infantil establit per als centres educatius de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en el Decret 37/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'establixen els continguts educatius del primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV de 3 d'abril).

Tercera
Correspon al titular de l'escola infantil la dotació pressupostària necessària per als gastos derivats del personal docent i no docent, així com del funcionament de l'esmentat centre, independentment de la possibilitat de concórrer a totes les convocatòries públiques que realitze la Conselleria d'Educació per a la concessió de subvencions o ajudes econòmiques als centres d'Educació Infantil.

Quarta
L'escola infantil se sotmetrà a l'autoritat de la Conselleria d'Educació i de la Inspecció Educativa en els termes previstos en el títol VII de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, que regula la inspecció del sistema educatiu i la resta de normativa de desenrotllament que puga dictar-se sobre esta matèria.

Quinta
El titular de l'escola es compromet a:
a) Complir el que establix sobre òrgans de govern dels centres públics, el capítol III del títol V de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
b) Complir la normativa aplicable que establix els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyaments de règim general.
c) Seguir les directrius acadèmiques de l'administració educativa per als centres dependents de la Conselleria d'Educació, així com a presentar cada curs acadèmic una programació general anual en què consten les dades acadèmiques i administratives del centre.
Així mateix, ha de notificar a la Conselleria d'Educació els canvis de professorat que puguen produir-se i adjuntar a esta notificació els documents que justifiquen el compliment de la titulació exigida del nou professorat.
d) La custòdia d'expedients d'alumnes i tots els documents de caràcter acadèmic i administratiu que es generen.
Sexta
Este conveni produïx efectes el mateix dia de la seua firma; no obstant això, l'autorització d'obertura i funcionament del centre produirà efectes des de l'inici del curs acadèmic 2011/2012.

Sèptima
Les modificacions en les ensenyances, instal·lacions i la resta de requisits mínims, excepte les que suposen una nova autorització d'acord amb el que preveu l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, seran notificades a l'administració educativa, la qual instruirà el corresponent expedient, que es tramitarà, en defecte de normativa específica per als centres docents públics, conforme al procediment regulat en el títol IV de l'esmentat Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril. Finalitzarà la seua aprovació per resolució del conseller competent en matèria d'educació.
En els supòsits recollits en l'article 13.2 abans indicat, s'instruirà l'expedient que donarà lloc a una nova autorització, per a la qual haurà de subscriure's l'oportú conveni entre les parts.

Octava
Este conveni tindrà una duració indefinida i es podrà extingir, no obstant això, per qualsevol de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts.
b) Per incompliment de les obligacions assumides per l'Ajuntament.
c) Per denúncia d'una de les parts, després de l'avís previ, com a mínim, de sis mesos abans de l'inici del curs acadèmic en què s'haja d'extingir.
d) Per canvi de titularitat del centre o cessament de les activitats.
Esta extinció serà efectiva a partir del final del curs escolar en què se'n produïsca la causa.
En els supòsits prevists en els punts b) i d) l'extinció requerirà la comunicació prèvia de la Conselleria al titular de l'escola.

Novena
Este conveni s'inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, així com en el Registre de Convenis de la Generalitat, i serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Deu
Este centre s'inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.
Com a prova de conformitat i perquè en quede constància, firmen les dos parts este conveni al lloc i en la data consignats anteriorment.


El conseller d'Educació
Alejandro Font de Mora Turón

L'alcalde president de l'Ajuntament de Montroy
Antonio Polo Bessó

linea