diari

DECRET 120/2012, de 20 de juliol, del Consell, pel qual es modifica l'article 146.4 del Reglament de Desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, aprovat pel Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell. [2012/7336]

(DOGV núm. 6825 de 24.07.2012) Ref. Base de dades 007232/2012

DECRET 120/2012, de 20 de juliol, del Consell, pel qual es modifica l'article 146.4 del Reglament de Desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, aprovat pel Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell. [2012/7336]
PREÀMBUL

El Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, manté la seua vigència en allò que no s'opose a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
L'esmentat decret va aprovar el reglament que regula en el capítol IV del títol VI «l'acreditació del personal del Servici Específic d'Admissió». Una acreditació que, d'acord amb el que disposa el dit capítol, requerix per a la seua obtenció per part dels aspirants la necessitat de superar una prova avaluadora consistent en una prova psicotècnica i una prova de coneixements sobre matèries de contingut jurídic, psicològic i de primers auxilis.
Esta prova l'organitza la conselleria competent en matèria d'espectacles.
La primera edició d'estes proves avaluadores va ser convocada en virtut d'Orde d'1 d'abril de 2009, de la Conselleria de Governació. Fins a hui, d'acord amb allò que s'ha indicat de manera expressa en l'article 146.4 del reglament aprovat pel Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, s'han efectuat dos convocatòries a l'any.
En este marc, s'ha constatat un gradual descens en el nombre d'aspirants que es presenten anualment a les indicades convocatòries. Una circumstància motivada, en gran manera, pel fet de la cobertura gradual dels llocs de controlador d'accés dels establiments públics obligats a comptar amb este servici d'acord amb la normativa vigent.

Per este motiu objectiu, resulta oportuna la modificació del tenor literal de l'indicat apartat 4 de l'article 146 per una redacció més oberta que permeta una major fluïdesa i capacitat de funcionament i que no obligue a la realització de «com a mínim dos convocatòries anuals» de la prova avaluadora del Servici Específic d'Admissió. Una solució, així mateix, que ha d'estar d'acord amb una realitat constatada i evident però que, al mateix temps, no impedisca l'organització de totes aquelles convocatòries que siguen necessàries en virtut de la demanda existent en el sector.
Per tot l'anterior, i d'acord amb el que disposa l'article 49.1.30 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en virtut d'allò que s'ha establit en l'article 29.1 pel qual s'atribuïx la potestat reglamentària al Consell, basant-se en l'article 18.f de la Llei del Consell, oïda la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana en la seua reunió de 24 de maig de 2012, a proposta del conseller de Governació, de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 20 de juliol de 2012,


DECRETE

Article únic
Modificació de l'article 146.4 del reglament aprovat pel Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell.
S'aprova la modificació de l'apartat 4 de l'article 146 del reglament aprovat pel Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual es va desplegar la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que passarà a tindre la redacció que s'incorpora en l'annex d'este decret.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Regla de no gasto
La implementació i el posterior desplegament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la conselleria competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la dita conselleria.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa este decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament normatiu
S'autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives per a desenrotllar mitjançant una orde les previsions contingudes en este decret.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Altea, 20 de juliol de 2012

El president de la generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Governació,
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ


ANNEX

Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 146
del Reglament de Desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, aprovat pel Decret 52/2010,
de 26 de març, del Consell.

«4. Es realitzarà, almenys, una convocatòria anual per a l'obtenció de l'acreditació per al desenrotllament de les funcions del Servici Específic d'Admissió que serà anunciada per mitjà de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. La resolució de les respectives convocatòries determinarà els requisits o les condicions per a la inscripció dels interessats. Per a participar en les proves es requerirà la inscripció i el pagament d'una taxa per part del candidat en els termes fixats en la convocatòria».

linea