diari

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2019, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions de caràcter plurianual per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana. [2019/7821]

(DOGV núm. 8609 de 08.08.2019) Ref. Base de dades 007360/2019

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2019, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions de caràcter plurianual per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana. [2019/7821]
Mitjançant l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a determinats projectes d’inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana (DOGV 8454, 31.12.2018).
La demora en la resolució d’alguns procediments fa ineludible la necessitat d’ampliar el termini de presentació de la justificació, que ve establit en la resolució de 5 de febrer de 2019, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca la concessió de subvencions de caràcter plurianual per a determinats projectes d’inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l’empara de l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (DOGV 8484, 12.02.2019), de manera que s’establisca un termini de justificació de subvencions apropiat perquè les entitats puguen realitzar l’actuació objecte de subvenció dins del termini establit i en la forma escaient.

Vist el que disposa l’article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, resolc:

Primer
Ampliar el termini de justificació de les ajudes, que ve establit en el resolc onzé, punt 6, de la resolució de 5 de febrer de 2019, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, havent de presentar-se la justificació de l’execució realitzada en 2019, fins al 22 de novembre de 2019.


Segon
Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a la seua eficàcia i perquè en prengueu coneixement.

València, 25 de juliol de 2019.– El conseller d’Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.

linea