diari

DECRET 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. [2015/7544]

(DOGV núm. 7615 de 15.09.2015) Ref. Base de dades 007372/2015

DECRET 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. [2015/7544]
ÍNDEX

Preàmbul
Article únic. Aprovació del Reglament
Disposició addicional primera. Actualització de les quanties de les sancions econòmiques previstes per infracció de la normativa d’espectacles
Disposició addicional segona. De les places de bous
Disposició addicional tercera. Regla de no gasto
Disposició transitòria única. Termini d’adequació a mecanismes tècnics que computen l’aforament
Disposició derogatòria única. Disposicions que es derogen
Disposició final primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
Disposició final segona. Orde reguladora del Registre d’Empreses i Establiments
Disposició final tercera. Adequació de les ordenances municipals

Disposició final quarta. Entrada en vigor
Annex
Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
Títol I. Disposicions generals (articles 1 a 11)
Títol II. Obertura d’establiments públics (articles 12 a 65)
Capítol I. Disposicions generals (article 12)
Capítol II. Procediment d’obertura per mitjà de declaració responsable (articles 13 a 23)
Secció primera. Presentació de la declaració responsable (articles 13 i 14)
Secció segona. De la comprovació municipal en establiments oberts amb el certificat d’OCA (articles 15 a 17)
Secció tercera. De la comprovació municipal en establiments oberts sense el certificat d’OCA (articles 18 a 23)
Capítol III. Del procediment d’obertura per mitjà d’autorització administrativa (articles 24 a 53)
Secció primera. Tramitació municipal (articles 24 a 31)
Secció segona. Tramitació autonòmica (articles 32 a 34)
Secció tercera. Resolució sobre la llicència d’obertura (articles 35 a 43)
Secció quarta. Altres disposicions (articles 44 i 45)
Secció quinta. Recursos (article 46)
Secció sexta. Compatibilitat d’espectacles i activitats (articles 47 a 53)
Capítol IV. Llicències excepcionals (articles 54 a 56)
Capítol V. Modificació de la titularitat i arrendament de l’establiment, espectacle o activitat (articles 57 i 58)
Capítol VI. Assegurances (articles 59 i 60)
Capítol VII: Modificacions substancials (article 61)
Capítol VIII. Ambientació i amenització musical (articles 62 i 63)

Capítol IX. De les terrasses (article 64)
Capítol X. Qualitat dels servicis (article 65)
Títol III. Espectacles i activitats extraordinaris, singulars o excepcionals, en la via pública o a l’aire lliure i en establiments amb llicència no prevista en la normativa d’espectacles (articles 66 a 83)
Capítol I. Espectacles i activitats extraordinaris (articles 66 a 77)

Capítol II. Espectacles o activitats singulars o excepcionals (articles 78 a 80)
Capítol III. Espectacles o activitats celebrats en via pública o a l’aire lliure (articles 81 i 82)
Capítol IV. Espectacles o activitats celebrats en establiments amb llicència diferent de la regulada en la normativa d’espectacles (article 83)
Títol IV. Espectacles o activitats declarats expressament d’interés general o celebrats en el marc d’esdeveniments declarats expressament d’interés general (articles 84 a 94)
Capítol únic. Disposicions generals (articles 84 a 94)
Títol V. Instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables (articles 95 a 114)
Capítol I. Disposicions generals (articles 95 a 100)
Capítol II. Condicions tècniques (articles 101 a 106)
Capítol III. Atraccions firals (articles 107 a 109)
Capítol IV. Fiances (articles 110 a 114)
Títol VI. Reserva, dret i servici d’admissió (articles 115 a 144)

Capítol I. De la reserva d’admissió (articles 115 a 118)
Capítol II. Del dret d’admissió (articles 119 a 127)
Capítol III. Del servici d’admissió (articles 128 a 130)
Capítol IV. Del servici específic d’admissió (articles 131 a 141)

Capítol V. Seguretat privada (articles 142 i 143)
Capítol VI. Règim sancionador (article 144)
Títol VII. Protecció dels menors (articles 145 a 153)
Capítol I. Disposicions generals (articles 145 a 149)
Capítol II. Sessions destinades a menors d’edat (articles 150 a 153)

Títol VIII. Horaris (articles 154 a 169)
Capítol únic. Disposicions generals (articles 154 a 169)
Títol IX. Proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments (articles 170 i 171)
Capítol I. Disposicions generals (article 170)
Capítol II. Altres esdeveniments (article 171)
Títol X. Condicions tècniques (articles 172 a 236)
Capítol I. Aforament i alçàries (articles 173 a 190)
Secció primera. Aforament (articles 173 a 185)
Secció segona. Alçàries (articles 186 a 190)
Capítol II. Eixides i vies d’evacuació (articles 191 a 205)
Secció primera. Espai exterior segur (article 191)
Secció segona. Portes i eixides a l’exterior (articles 192 a 197)
Secció tercera. Portes en passos interiors (articles 198 a 201)
Secció quarta. Corredors (articles 202 i 203)
Secció quinta. Escales i rampes (articles 204 i 205)
Capítol III. Activitats i espectacles amb espectadors (articles 206 a 214)
Secció primera. Escenari i camerinos (articles 206 a 209)
Secció segona. Pati de butaques i grades (articles 210 a 214)
Capítol IV. Protecció i prevenció contra incendis (articles 215 a 217)

Secció primera. Compartimentació i sectorització (article 215)
Secció segona. Reacció al foc dels elements constructius i revestiments (article 216)
Secció tercera. Manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis (article 217)
Capítol V. Dotacions higièniques, sanitàries i de confort (articles 218 a 233)
Secció primera. Dotacions higièniques (articles 218 a 225)
Secció segona. Equipaments sanitaris (articles 226 a 228)
Secció tercera. Vestidors (articles 229 a 231)
Secció quarta. Ventilació i condicionament de locals (articles 232 i 233)
Capítol VI. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (article 234)
Capítol VII. Pla d’autoprotecció i pla d’actuació davant d’emergències (articles 235 i 236)
Títol XI. Cartells i altres mitjans d’informació (articles 237 a 243)

Capítol únic. Tipologia de cartells d’informació (articles 237 a 243)

Títol XII. Entrada i venda d’entrades (articles 244 a 253)
Capítol I. De les entrades (articles 245 a 247)
Capítol II. Venda d’entrades (articles 248 a 253)
Títol XIII. Activitats i instal·lacions específiques (articles 254 a 291)
Capítol I. Piscines d’ús col·lectiu i parcs aquàtics (articles 255 a 267)
Secció primera. Disposicions generals (articles 255 a 257)
Secció segona. Característiques tècniques generals (article 258)
Secció tercera. Dotacions i instal·lacions (articles 259 a 263)
Secció quarta. Personal de control de la zona de bany i usuaris (articles 264 i 265)
Secció quinta. De la formació dels socorristes (articles 266 i 267)

Capítol II. Casinos i bingos (articles 268 a 271)
Secció primera. Disposicions generals (articles 268 i 269)
Secció segona. Característiques tècniques específiques (articles 270 i 271)
Capítol III. Salons recreatius, cibersalons, salons de joc i locals específics d’apostes (articles 272 a 274)
Secció primera. Disposicions generals (article 272)
Secció segona. Característiques tècniques específiques (articles 273 i 274)
Capítol IV. Salons de jocs recreatius tradicionals (article 275)

Capítol V. Circs (articles 276 a 280)
Secció primera. Disposicions generals (article 276)
Secció segona. Característiques tècniques específiques (articles 277 a 280)
Capítol VI. Establiments o recintes multiusos (articles 281 a 285)

Secció primera. Disposicions generals (article 281)
Secció segona. Característiques tècniques específiques (articles 282 a 285)
Capítol VII. Ludoteques (articles 286 a 290)
Secció primera. Disposicions generals (articles 286 i 287)
Secció segona. Característiques tècniques específiques (articles 288 a 290)
Capítol VIII. Places de bous i recintes taurins (articles 291)
Títol XIV. Vigilància i inspecció (articles 292 a 312)
Capítol I. Facultats de les administracions públiques (articles 292 a 295)
Capítol II. Actes d’inspecció (articles 296 a 312)
Secció primera. Disposicions generals (articles 296 a 299)
Secció segona. Del contingut de les actes de denúncia (articles 300 a 312)
Títol XV. Règim sancionador (article 313)
Capítol únic (article 313)
Títol XVI. Mesures provisionals i mesures de policia (articles 314 a 338)
Capítol I. Mesures provisionals (article 315 a 326)
Secció primera. Disposicions generals (articles 315 a 318)
Secció segona. Adopció de mesures provisionals prèvies a l’inici d’un procediment sancionador (articles 319 i 320)
Secció tercera. Adopció de mesures provisionals en l’acord d’iniciació d’un procediment sancionador (articles 321 i 322)
Secció quarta. Adopció de mesures provisionals durant la instrucció d’un procediment sancionador (articles 323 i 324)
Secció quinta. Compliment i execució de mesures provisionals (articles 325 i 326)
Capítol II. Mesures de policia (articles 327 a 338)
Secció primera. Disposicions generals (articles 327 a 329)
Secció segona. Procediment d’adopció (articles 330 a 334)
Secció tercera. Compliment i execució de mesures de policia (articles 335 i 336)
Secció quarta. Modificació i alçament de mesures de policia (articles 337 i 338)
Títol XVII. De la Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana (articles 339 a 342).
Capítol únic (articles 339 a 342)
Annexos
Annex I del Reglament. Model de certificat de l’assegurança de responsabilitat civil
Annex II del Reglament. Model de fiança per a les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables per mitjà d’aval o assegurança de caució
Annex III del Reglament. Contingut de la prova avaluadora per al personal del servici específic d’admissió
Annex IV del Reglament. Declaració responsable per a l’obertura d’establiment públic d’acord amb l’article 9 llei 14/2010
Annex V del Reglament. Sol·licitud de compatibilitat d’espectacles o activitats que diferixen en horari, dotacions o públic
Annex VI del Reglament. Declaració responsable d’espectacle o activitat extraordinari que no comporte increment de risc
Annex VII del Reglament. Sol·licitud d’autorització per a la celebració d’espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari amb increment de risc
Annex VIII del Reglament. Declaració responsable referent a establiment per a espectacle o activitat extraordinari que supose increment de risc i espectacle o activitat singular o excepcional
Annex IX del Reglament. Sol·licitud d’autorització de celebració d’espectacle o activitat singular o excepcional
Annex X del Reglament. Declaració responsable sobre instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables
Annex XI del Reglament. Sol·licitud de visat i aprovació del cartell de condicions particulars de dret d’admissió
Annex XII del Reglament. Sol·licitud d’autorització per a organitzar sessions dirigides a assistents amb una edat mínima de 14 anys i que siguen menors de 18 anys d’edat
Annex XIII del Reglament. Sol·licitud d’ampliació d’horari dels establiments públics, locals d’espectacles i activitats recreatives

Annex XIV del Reglament. Sol·licitud de reducció d’horari dels establiments públics, locals d’espectacles i activitats recreatives

Annex XV del Reglament. Sol·licitud de revocació de l’ampliació d’horaris dels establiments públics, locals d’espectacles i activitats recreatives
Annex XVI del Reglament. Sol·licitud d’autorització per a celebració de proves esportives


PREÀMBUL

I

La Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics ha comportat una novetat evident dins de l’ordenament jurídic valencià. En particular, esta llei, derivada de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, ha permés, sobretot, la consolidació dels principis de minoració de tràmits administratius i l’aposta per la confiança en l’activitat exercida pels ciutadans.

La principal innovació d’esta norma es concreta en la incorporació a la regulació d’espectacles valenciana de la figura de la declaració responsable. Una declaració que es convertix en el centre de gravetat del nou procediment general d’obertura dels establiments públics sense que això supose excloure de manera absoluta el procediment d’autorització administrativa que queda com a model específic per a determinats casos.
En este context, la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la Iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana, va modificar la redacció originària de l’article 9 de l’esmentada Llei 14/2010. Els canvis introduïts impliquen una confirmació de la inversió procedimental per a l’obertura d’un local obert a la pública concurrència i l’atribució a l’interessat d’un paper rellevant tant d’iniciativa empresarial com, si és el cas, de la verificació de l’activitat referida a través de la constitució dels organismes de certificació administrativa (OCA).
En este sentit, la nova redacció de l’article 9 ha implicat una bifurcació del procediment per a l’obertura d’establiments públics en virtut de declaració responsable. Eixa bifurcació partix de la presentació, junt amb la resta de documentació exigida, bé d’un certificat d’un organisme de certificació administrativa (OCA) bé d’un certificat emés per tècnic o òrgan competent. Les conseqüències de l’aportació de l’un o de l’altre afecten no sols al temps o moment en què l’establiment podrà procedir a l’obertura legal sinó a la major o menor participació de l’Administració en el procediment referit i, en reciprocitat, a l’assumpció de més cotes de protagonisme dels ciutadans en aquell.

D’altra banda, una altra novetat destacada és la inclusió de la declaració responsable en el procediment per a la realització dels espectacles i activitats extraordinaris. Una figura que, així mateix, ha tingut importants variacions normatives en dissociar-se el seu concepte en dos branques o vessants. En este sentit, la realització d’esdeveniments massius de gran aforament junt amb altres que no excedixen la superfície de l’establiment ha obligat a reconsiderar la normativa en vigor en funció de la realitat vigent en este context.
Per la seua part, els espectacles i activitats singulars o excepcionals han sigut objecte de concreta ubicació dins del panorama legislatiu valencià. Així, el contingut d’estos, degudament especificat, esdevé el criteri fonamental per a la seua delimitació més enllà del lloc o l’espai on es desenrotllen estos esdeveniments.

Estes novetats, unides a altres no menys rellevants, constituïxen el tronc fonamental de la nova normativa d’espectacles a la Comunitat Valenciana. Una normativa que, d’acord amb el que preveu la disposició final primera de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, requerix un desplegament reglamentari per a la seua aplicació concreta i específica.


II

Este reglament constituïx la ferramenta jurídica adequada per a portar a efecte el contingut de la Llei 14/2010.
En concret, encara mantenint una estructura equivalent a la del reglament aprovat pel Decret 52/2010, de 26 de març, hi incorpora una sèrie de variacions que li atorguen una autonomia i identitat pròpia autènticament diferenciada.
D’esta manera, el reglament, que s’incorpora com a annex d’este decret, consta de 342 articles estructurats en 17 títols.
El títol I preveu les «disposicions generals». La seua regulació compren l’objecte, la finalitat i l’àmbit d’aplicació de la norma, així com la referència a les exclusions, Administració electrònica, la presentació de documentació, cooperació i col·laboració administrativa, el visat de projectes, els espectacles amb animals i, sobretot, la delimitació de les competències de la Generalitat i dels ajuntaments en este marc.

En este últim cas, la norma aclarix de manera indubtable quina Administració posseïx les funcions en cada cas que es plantege per a aconseguir facilitar al ciutadà la informació sobre on dirigir-se als efectes de sol·licitar permisos, autoritzacions o les peticions que considere oportunes. En este sentit, estos preceptes actuen de pòrtic a la regulació que es preveu amb posterioritat en els successius títols del reglament.

El títol II està dedicat a l’»obertura d’establiments públics». En este s’arreplega el desplegament normatiu de les novetats fonamentals introduïdes per la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
En este context es determinen, en primer lloc, els casos d’obertura dels locals oberts a la pública concurrència. A continuació, en virtut de la bifurcació procedimental efectuada per la Llei 2/2012 en l’article 9 de la Llei 14/2010, el capítol II desenrotlla el procediment de funcionament per mitjà de declaració responsable distingint entre l’obertura quan hi haja actuació d’un organisme de certificació administrativa (OCA) i l’obertura quan no actue este organisme. En el primer cas, l’activitat administrativa es reconduïx a la posició de garant del model en reconeixement del principi de confiança en els ciutadans. En el segon cas, l’Administració manté la seua funció de control i la compagina amb la iniciativa particular dels interessats que assumixen, no obstant això, un protagonisme destacat.

El capítol III regula, d’altra banda, el procediment d’obertura per mitjà d’autorització administrativa. Un procediment mantingut per a aquells locals amb especialitats o característiques considerades com de més risc. En la seua tramitació es manté la necessària actuació de les administracions local i autonòmica sense perjuí de la previsió d’aspectes com ara la reducció de terminis i minoració de tràmits de manera que s’afavorisca sempre a l’interessat amb independència de l’actuació administrativa.
El títol II es completa amb la previsió normativa de les llicències excepcionals, el canvi de titularitat, les modificacions substancials, el règim de les assegurances amb la remissió introduïda de la cobertura específica per a les proves esportives, així com la nova regulació de l’ambientació i amenització musical com a figures no coincidents, un capítol dedicat a les terrasses dels locals i la necessària menció de la qualitat dels servicis.
El títol III preveu la «normativa reguladora dels espectacles i activitats extraordinaris, singulars o excepcionals, en via pública o a l’aire lliure i en establiments amb llicència no prevista en la normativa d’espectacles». Este apartat posseïx una significació especial atés el nombre creixent d’este tipus d’esdeveniments, la casuística de la seua concreta ubicació i el risc que implica, si és el cas, la concentració en un espai determinat d’una important quantitat de persones. En este sentit, la variabilitat de casos que es donen en la pràctica planteja la necessitat de determinar, de manera indubtable, quina Administració és la competent per a l’autorització de l’esdeveniment tenint en compte, sobretot, el lloc de la realització i el contingut.
D’esta manera, es desenrotlla la distinció de l’article 25 de la Llei 14/2010 entre espectacles o activitats extraordinaris que no impliquen un risc afegit a l’establiment en què es realitzen i aquells en què sí que es produïx esta circumstància. Per als primers, serà suficient la presentació d’una declaració responsable davant de la Generalitat amb els requisits i els continguts indicats. Per als segons, es manté el règim d’autorització administrativa atesa la necessitat d’acreditar l’increment en les condicions de seguretat com a principi fonamental d’actuació.

D’altra banda, el títol preveu la necessària conceptuació del que s’entén per espectacle o activitat singular o excepcional, el seu procediment i l’Administració competent per a la seua autorització. El règim proposat es fonamenta en la identificació o assimilació de la singularitat i l’excepcionalitat com a sinònim d’esdeveniments puntuals i específics que, per la seua particularitat, seran de difícil reiteració o repetició.

Com a complement necessari del que s’ha dit anteriorment es distingixen les celebracions que s’efectuen en establiments amb llicència diferent de la prevista en la normativa d’espectacles o els esdeveniments a l’aire lliure o en via pública. Tècnicament, no pot parlar-se pròpiament d’espectacles o activitats extraordinaris ni, així mateix, de singulars o excepcionals. En este cas, el contingut i la ubicació de l’esdeveniment determinaran les pautes procedimentals que s’han de considerar.
El títol IV està referit a les «activitats declarades expressament d’interés general o celebrades en el marc d’esdeveniments declarats expressament d’interés general». Este apartat manté, bàsicament, la regulació del Decret 52/2010, de 26 de març, si bé adaptant-lo al marc de la Llei 14/2010. La novetat més destacada és la referida a la duració del procediment, on els terminis es reduïxen a la mitat. S’exceptua el termini general de tres mesos del procediment d’autorització que passa a ser de dos mesos.
El títol V regula les «instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables» i aposta d’una manera indubtable pel model de declaració responsable però sense deixar l’Administració exempta de la seua obligació de vetlar per la seguretat dels espectacles públics i les activitats recreatives.

L’estructura del títol és semblant al previst en el Decret 52/2010, si bé s’afigen, com a notes més destacades, la participació dels OCA per a l’obertura d’estes instal·lacions, l’exclusió del règim previst quan s’està en el marc de celebracions extraordinàries, singulars o excepcionals, i la facultat municipal per a l’exigència de la fiança. Així mateix, desapareix el procediment abreujat, atés que ja és innecessari.

El títol VI fa referència a la «reserva, dret i servici d’admissió». En eixe apartat, s’ha mantingut i perfilat l’estructura de la regulació anterior en els sis capítols de què consta este títol dedicats, respectivament, a la reserva d’admissió, el dret d’admissió, el servici d’admissió, el servici específic d’admissió, seguretat privada i règim sancionador.

En este marc, el servici específic d’admissió es configura com a obligatori per a uns locals determinats i és, per a la resta, si així ho preveu el titular o prestador, potestatiu. De la mateixa manera, s’establix un nombre mínim obligatori de membres de l’esmentat servici per establiment i es regula, per primera vegada, la participació d’estos controladors d’accés en espectacles o activitats extraordinaris, singulars o excepcionals.
Finalment, com a novetat normativa, el Reglament preveu el nombre mínim de vigilants de seguretat que han de prestar els seus servicis en els establiments d’oci, amb independència del personal del servici específic d’admissió per ser elements no coincidents.
El títol VII tracta sobre la «protecció dels menors». Les novetats que presenta respecte a la normativa prevista en el Decret 52/2010 són, fonamentalment, la redefinició dels locals on aquells no poden accedir ni estar, i els requisits de les sessions per a menors fent insistència en el control de les edats i la referència expressa a la presència de menors amb discapacitat acompanyats per majors de 18 anys.

El títol VIII, dedicat als «horaris» ha reordenat la regulació anterior i fixa de manera indubtable les causes i la tramitació de l’ampliació i reducció d’horaris per la Generalitat i pels ajuntaments. Així mateix, s’introduïx, com a novetat, l’horari de posada en marxa de l’amenització musical com a figura diferent de l’ambientació musical. En tot cas, es manté el necessari complement de l’orde anual d’horaris, com a ferramenta fonamental d’ordenació en este àmbit.

El títol IX referent a les «proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments» manté la remissió a la normativa estatal en esta matèria. Una remissió que actua, sobretot, quant al procediment que s’ha d’aplicar per a la seua autorització. S’afig un apartat específic amb l’objecte de resoldre l’òrgan competent per a autoritzar la prova esportiva quan esta es desenrotlla entre més d’una província.
El títol X fa menció de les «condicions tècniques» dins del marc establit pel codi tècnic de l’edificació aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. Este títol conserva l’estructura i el contingut previstos en el decret anterior, si bé s’han introduït variacions destacables que afecten la determinació de l’aforament en establiments que acullen espectacles o activitats diferents dels previstos en la llicència així com en recintes firals i espais equivalents, l’obligatorietat d’instal·lar sistemes de còmput d’aforaments en espectacles o activitats extraordinaris, singulars o excepcionals o en establiments concrets a partir de 2.000 persones i la revisió de la regulació dels plans d’autoprotecció i d’emergències d’acord amb el que preveu la seua normativa sectorial.

El títol XI, relatiu als «cartells i altres mitjans d’informació» continua regulant la distinta tipologia d’estos, i afegix, als que ja hi ha, el de dades identificatives de l’establiment. Una exigència de la Llei 14/2010.

El títol XII regula les «entrades i venda d’entrades» d’acord amb el que establix la normativa anterior. Així, es detallen els requisits i el contingut d’aquelles, el nombre que es destina a la venda, la forma i el lloc de la venda, la venda per comissió, ambulant i per mitjans telemàtics i el règim de les cancel·lacions i reembossaments.
El títol XIII està dedicat a les «activitats i instal·lacions específiques». La regulació de les piscines ha modificat la profunditat d’aquelles considerades com de xapoteig i ha creat la figura de piscina infantil. De la mateixa manera, es crea la figura dels establiments o recintes multiusos per a donar cobertura, dins del caràcter obert del catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, als locals la llicència dels quals preveja diverses activitats convergents quant a horaris, dotacions i públic.
El títol XIV afecta el règim de «vigilància i inspecció». En este es tracten, entre altres aspectes, les facultats de les administracions públiques, les funcions de vigilància i inspecció, les actes d’inspecció pròpiament dites, la inspecció de caràcter tècnic que han d’efectuar els òrgans competents de la Generalitat i dels ajuntaments, així com la inspecció de supervisió i del contingut de les actes de denúncia. També en este marc s’ha mantingut la regulació anterior amb afegits puntuals que milloren la normativa, és el cas de la indicació expressa de la necessitat de firmar l’acta de denúncia o la indicació de la negativa a firmar per part del denunciat perquè aquella siga vàlida.

El títol XV, referent al «règim sancionador», manté la remissió a la normativa general en este àmbit, és a dir, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i la normativa que la desplega.
El títol XVI fa menció a les «mesures provisionals i a les mesures de policia», un règim que continua regulant la diferenciació entre ambdós, la seua adopció per l’Administració autonòmica o local, la seua previsió en el si o al marge d’un procediment sancionador respectivament, les classes de mesures que s’han d’adoptar, el procediment d’adopció, el seu compliment i la modificació i l’alçament d’estes.

Finalment, el títol XVII preveu la regulació de la «Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana» en els mateixos termes d’òrgan consultiu i assessor on convergixen les distintes entitats, associacions i membres dels col·lectius representatius de l’àmbit socioeconòmic valencià.
Per tot el que s’ha expressat anteriorment, i d’acord amb el que disposa l’article 49.1.30a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en virtut d’allò que s’ha establit en l’article 29.1, pel qual s’atribuïx la potestat reglamentària al Consell, oïda la Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana en la reunió de 9 de desembre de 2013, a proposta del President de la Generalitat, de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 de setembre de 2015,


DECRETE

Article únic. Aprovació del Reglament
S’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que s’inserix com a annex a este decret.DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Actualització de les quanties de les sancions econòmiques previstes per infracció de la normativa d’espectacles
El Consell, periòdicament, en funció de la variació experimentada per l’Índex de Preus del Consum, podrà actualitzar la quantia de les sancions imposades per infracció de la normativa d’espectacles a proposta de la persona titular de la conselleria competent en la matèria.


Segona. De les places de bous
En les places de bous, de caràcter o valor històric, artístic i arquitectònic es podran celebrar espectacles o activitats oberts a la pública concurrència, sempre que haja sigut certificat el compliment adequat de les seues condicions de seguretat, higiene i de sanitat d’acord amb allò que s’ha indicat en la seua normativa sectorial i, en concret, en allò que s’ha previst per a la reobertura anual d’aquelles.

Tercera. Regla de no gasto
L’aplicació i desplegament d’este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a les conselleries competents en la matèria i, en tot cas, haurà de ser atés amb els seus mitjans personals.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Termini d’adequació a mecanismes tècnics que computen l’aforament
Els establiments públics que, d’acord amb allò que s’ha indicat en l’article 185 del present Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, hagen d’instal·lar sistemes de comptadors automàtics d’aforament, hauran d’adequar les seues infraestructures en el termini d’un any des de la seua entrada en vigor.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Disposicions que es deroguen
Queda derogat el Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, així com totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior en allò que s’oposen al que establix este decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
S’autoritza la persona titular de la conselleria o conselleries competents en les matèries regulades en este decret per a desplegar les previsions hi contingudes per mitjà de les ordes corresponents.


Segona. Orde reguladora del Registre d’Empreses i Establiments
En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’este decret, la conselleria competent en matèria d’espectacles elaborarà l’orde que desplegue el contingut del Registre d’Empreses i Establiments a què fa referència l’article 24 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.

Tercera. Adequació de les ordenances municipals
En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’este decret, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen d’ordenances o altres disposicions en matèria d’espectacles les adequaran a la normativa continguda en este reglament.

Quarta. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 11 de setembre de 2015

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRERANNEX
Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana


TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’este reglament és l’ordenació i el desplegament del règim jurídic dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que es realitzen o ubiquen en el territori de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Finalitat
La finalitat d’este reglament és contribuir a garantir la seguretat i el benestar dels destinataris dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics i dels tercers afectats per la realització o obertura d’aquells.
Així mateix, constituïx la finalitat d’esta norma la regulació dels instruments necessaris per a agilitzar i facilitar la tramitació procedimental exigida per la normativa vigent en la matèria, amb la garantia d’un mínim de requisits administratius per expedient i sense minva de les exigències de seguretat previstes d’acord amb els condicionaments tècnics obligatoris.


Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Este reglament serà aplicable a tots els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que es desenrotllen o ubiquen en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència que els seus titulars o prestadors siguen ens públics o privats, persones físiques o jurídiques, tinguen o no finalitat lucrativa, es realitzen en instal·lacions fixes, portàtils, eventuals o desmuntables, així com de manera habitual o esporàdica.
2. Els requisits determinats en este reglament seran exigits sense perjuí dels que puguen derivar-se de l’aplicació concurrent d’altres normes sectorials per les distintes administracions públiques, en l’àmbit de les competències respectives.
3. Este reglament tindrà caràcter supletori respecte de les disposicions especials que siguen aplicables a tots o a alguns dels establiments, espectacles o activitats compresos en el seu àmbit.


Article 4. Exclusions
Sense perjuí del compliment de les altres normes que els siguen d’aplicació, en particular les relatives a seguretat ciutadana, s’exclouen expressament de l’àmbit d’este reglament:
1. Els actes, establiments i instal·lacions que siguen manifestació de la llibertat religiosa o de culte o estiguen dedicats este fi.
2. Els actes polítics, sindicals i empresarials.
3. Els actes de naturalesa privada i caràcter familiar que, pel seu contingut, no impliquen l’organització o celebració d’espectacles públics o activitats recreatives previstes en la normativa d’espectacles.

4. Les instal·lacions i les activitats previstes en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, que, per la seua ubicació, formen part de la dotació dels elements comuns de les comunitats de propietaris subjectes a la legislació de propietat horitzontal i estiguen dotades de normes d’ús intern, sempre que no estiguen obertes a la pública concurrència.
5. Les activitats recreatives i espectacles públics que se celebren en establiments d’allotjament inclosos en la normativa de turisme, per a ús exclusiu dels seus clients, sempre que estiguen emparades per la inscripció en el registre corresponent d’acord amb esta última normativa.

6. Les activitats recreatives i espectacles públics que es realitzen en el marc d’actuacions formatives, educatives o escolars, siguen o no reglades, realitzades en centres de caràcter acadèmic o semblant.
7. Els establiments que presten exclusivament servicis de comunicació telefònica o connexió a Internet excepte quan comporten la prestació de l’activitat recreativa de jocs per als usuaris.
8. Les activitats a què fa referència el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, quan estan ubicades en instal·lacions o recintes no considerats establiments públics als efectes d’esta llei, constituïsquen servicis annexos o accessoris i no estiguen oberts a la pública concurrència.

Article 5. Administració electrònica
1. Els ciutadans i les administracions públiques competents en matèria d’espectacles atendran el que indica la normativa reguladora de l’Administració electrònica als efectes de les seues relacions en este àmbit.
2. En el desenrotllament d’estes actuacions caldrà ajustar-se, en tot cas, al que indica la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 6. Presentació de documentació
1. La documentació que s’ha de presentar en la conselleria competent en matèria d’espectacles podrà efectuar-se per mitjans telemàtics en els termes que preveu la normativa vigent en matèria d’Administració electrònica. De la mateixa manera, tindrà plens efectes la presentació d’aquella a través del registre d’entrada de la conselleria així com en els llocs a què fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i l’article 20 del Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l’atenció a la ciutadania, el registre d’entrada i eixida d’escrits i l’ordenació de les oficines de registre en l’Administració de la Generalitat.
2. La presentació per mitjans telemàtics es produirà a través dels recursos disponibles per la Generalitat.

Article 7. Cooperació i col·laboració administrativa
1. Els ajuntaments que no disposen de mitjans necessaris per a portar a efecte el que preveu este reglament podran, a través de convenis de col·laboració o d’altres instruments legalment reconeguts, sol·licitar o demandar la cooperació i col·laboració dels òrgans competents de l’Administració autonòmica als efectes oportuns.
2. Esta opció s’aplicarà, fonamentalment, a les visites de comprovació indicades en els articles 9 i 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.


Article 8. Visat de projectes
La necessitat de visat per col·legi professional per als projectes d’activitat, per als d’obres vinculats a aquells així com per a tota actuació que siga procedent s’ajustarà al que preveu la normativa en vigor sobre la matèria.

Article 9. Espectacles i activitats amb animals
1. Als efectes del que preveu este reglament, són espectacles i activitats amb animals, sense perjuí del que disposen les normes d’aplicació sobre sanitat i benestar animal, aquells en què els animals constituïsquen un element essencial o indispensable per a la seua realització.

A la documentació exigida en este reglament que s’aporte per a la seua realització s’haurà d’adjuntar una declaració per part de l’organitzador de l’espectacle o activitat del fet que els animals no seran objecte de maltractament o de crueltat.
2. Els festejos taurins tradicionals (bous al carrer) i els espectacles taurins es regiran per la seua normativa específica.

Article 10. Competències de la Generalitat
Sense perjuí del que establix l’article 7 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, correspondrà a la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria d’espectacles, les competències següents:
1. Emissió, quan siga procedent, del preceptiu informe sobre el compliment de les condicions generals tècniques exigides en la llicència d’obertura.
2. Autorització de les activitats i espectacles extraordinaris d’acord amb l’article 7 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, llevat que estos s’efectuen en un municipi amb motiu de la celebració de festes locals o patronals.
3. Autorització de les activitats i espectacles singulars o excepcionals, llevat que estos s’efectuen en un municipi amb motiu de la celebració de festes locals o patronals.
4. Reducció o ampliació de l’horari de tancament en els termes previstos en la normativa vigent.
5. Autorització de sessions per a menors d’edat.
6. Gestió del Registre d’empreses i establiments destinats a la realització d’espectacles públics i activitats recreatives.
7. Visat i aprovació del cartell de les condicions particulars d’admissió.
8. Autorització de la compatibilitat d’activitats que diferisquen quant a horaris, dotacions o públic.
9. Tramitació dels expedients sancionadors en matèria d’espectacles per infraccions greus i molt greus.
10. Adopció de mesures de policia i mesures provisionals, en l’àmbit de les seues competències.
11. Determinació del nombre de socorristes en les piscines d’ús col·lectiu i les altres que en necessiten.
12. Autorització dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer) i espectacles taurins d’acord amb la seua normativa d’aplicació.

13. Designació i nomenament de delegats governatius, assessors i veterinaris en espectacles taurins.
14. Autorització per a la celebració de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments arreplegats en este reglament que discórreguen per més d’un terme municipal de la Comunitat Valenciana sense excedir el seu territori.
15. Activitat de vigilància i inspecció d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
16. Gestió del Registre dels Organismes de Certificació Administrativa (OCA).
17. Les altres previstes en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i en este reglament.

Article 11. Competències dels ajuntaments
Correspondrà als ajuntaments de la Comunitat Valenciana les competències següents:
1. L’atorgament de la llicència d’obertura, quan així siga procedent, d’acord amb els articles 9 i 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
2. L’atorgament de llicències excepcionals en els termes que preveu la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
3. Inscriure i comunicar en els termes de l’article 12 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, el canvi de titularitat en la llicència d’obertura així com, quan siga procedent, de la subrogació o novació subjectiva en la posició del cessionari durant el període de tramitació d’esta.

4. La realització de la visita de comprovació de les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables i l’atorgament de la llicència d’obertura.
5. L’autorització dels espectacles públics i activitats recreatives que sense tindre la consideració d’extraordinaris, singulars o excepcionals, requerisquen instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables per a la seua realització.
6. L’autorització d’espectacles i activitats oberts a la pública concurrència en establiments amb llicència diferent de la regulada en la normativa d’espectacles, així com aquells que se celebren en la via pública o a l’aire lliure.
7. La realització de la visita de comprovació de les places de bous no permanents o portàtils i atorgament de la llicència d’obertura.
8. L’autorització d’espectacles públics i activitats recreatives, amb animals o sense, que es realitzen en via pública o en zones d’accés o trànsit públics.
9. L’autorització dels espectacles públics i activitats recreatives que es realitzen en el municipi amb motiu de la celebració de les festes locals o patronals, requerisquen o no la utilització de la via pública.

10. L’autorització per a la celebració de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments arreplegats en este reglament el desenrotllament dels quals discórrega, exclusivament, dins del seu terme municipal.
11. La tramitació dels expedients sancionadors en matèria d’espectacles per infraccions lleus.
12. L’adopció de mesures de policia i mesures provisionals, en l’àmbit de les seues competències.
13. La reducció o ampliació de l’horari de tancament en els termes que preveu l’article 35 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i en la seua normativa de desplegament.
14. L’activitat de vigilància i inspecció d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
15. Les altres previstes en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i en este reglament, així com aquelles previstes en la normativa bàsica de règim local i en la normativa de règim local de la Comunitat Valenciana.


TÍTOL II
Obertura d’establiments públics

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 12. Obertura d’establiments públics
D’acord amb allò que s’ha indicat en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, el titular o prestador podrà obrir un establiment públic en qualsevol dels casos següents:
1) Amb caràcter definitiu, en algun dels casos següents:
a) Llicència d’obertura atorgada per l’ajuntament de la localitat.
b) Declaració responsable junt amb certificat d’un organisme de certificació administrativa (OCA) acreditatiu del compliment de la normativa en vigor.
2) Amb caràcter provisional, en els casos de declaració responsable sense certificat d’un organisme de certificació administrativa:
a) En virtut d’acta de comprovació favorable, fins a l’atorgament de la llicència d’obertura, d’acord amb el que disposa l’article 9.5 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
b) Després de la comunicació prèvia a l’òrgan municipal si l’ajuntament no efectua visita de comprovació en el termini d’un mes, d’acord amb el que establix l’article 9.5 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre

CAPÍTOL II
Procediment d’obertura per mitjà de declaració responsable

Secció primera
Presentació de declaració responsable

Article 13. Presentació de la declaració responsable i documentació annexa
1. Per a obrir un establiment públic, el titular o el prestador presentarà en qualsevol dels llocs establits en l’article 38 de la Llei 30/1992 o l’article 20 del Decret 121/2014, una declaració responsable junt amb la documentació indicada en l’article 9.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
2. El model de declaració responsable que han de presentar els titulars o prestadors serà el previst en l’annex IV d’este reglament.

Article 14. Actuacions prèvies a la declaració responsable
Amb anterioritat a la presentació de la declaració responsable davant de l’ajuntament, els interessats a obrir un establiment públic hauran d’haver efectuat, d’acord amb el que establix la normativa en vigor, les obres que corresponguen així com, de la mateixa manera, la instal·lació dels elements elèctrics, acústics i de seguretat industrial i la resta que siguen procedents, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Secció segona
De la comprovació municipal en establiments oberts amb certificat d’OCA

Article 15. Visita de comprovació per l’ajuntament
1. L’ajuntament, en virtut de la seua potestat d’inspecció, podrà efectuar visita de comprovació al local o establiment obert per declaració responsable i certificat d’OCA.
2. A este efecte, s’emetrà un informe en què es farà constar, si així resulta, la conformitat entre les condicions de l’establiment i la documentació presentada o, al contrari, les possibles inexactituds, deficiències o falta d’adequació entre allò que s’ha manifestat pel titular o prestador i les referides condicions.

Article 16. Deficiències no substancials
1. Si del resultat de la visita de comprovació es deriva l’existència de deficiències que no tenen caràcter substancial, es donarà un termini al titular o prestador als efectes d’esmenar els defectes advertits. La duració d’este termini no podrà ser superior a sis mesos i s’haurà de motivar esta circumstància en l’acta de comprovació que s’expedisca a este efecte.
Es considerarà deficiència no substancial aquella que no implique una reducció de les condicions de seguretat, salubritat, perillositat o confort per a persones o béns.
2. Transcorregut el termini indicat en l’apartat anterior, si l’ajuntament constata que l’interessat incomplix l’esmena requerida, podrà ordenar el cessament de l’activitat així com, si és el cas i si així és procedent, traslladar de les actuacions a la conselleria competent en matèria d’espectacles als efectes oportuns.

Article 17. Inexactitud o falsedat entre la situació de l’establiment i la documentació presentada
1. Sense perjuí d’allò que s’ha indicat en l’article anterior, quan de la visita de comprovació es desprenga la inexactitud o falsedat en qualsevol dada, manifestació o document essencial presentat, l’ajuntament comunicarà mitjançant una resolució motivada la impossibilitat de continuar l’activitat o la paralització d’esta fins que s’esmenen les deficiències advertides. La decisió entre la impossibilitat de continuar l’activitat o la seua paralització serà objecte de motivació en la resolució municipal d’acord amb la gravetat de la inexactitud o falsedat apreciades per l’ajuntament.
Així mateix, en el cas que estes deficiències es consideren no esmenables, es determinarà per la mateixa via el tancament definitiu de l’establiment. Esta circumstància es comunicarà a les conselleries competents per raó de la matèria.
2. En els casos previstos en l’apartat anterior, es concedirà la deguda audiència als interessats.
3. Allò que s’ha indicat en els apartats anteriors serà independent de l’exigència de les responsabilitats penals, civils o administratives corresponents quan així es derive de les actes de comprovació efectuades. En este últim cas, es procedirà, si així correspon, a l’oportuna incoació d’expedient sancionador.

Secció tercera
De la comprovació municipal en establiments oberts sense certificat d’OCA

Article 18. Verificació de la documentació presentada
Amb caràcter previ a la visita de comprovació prevista en l’article següent, l’ajuntament verificarà la correcta presentació de la documentació a què fa referència l’article 9.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre. Així mateix, i molt especialment, determinarà la correcció del projecte d’activitat presentat pel titular o prestador d’acord amb el que disposa la normativa tècnica en vigor.
En el cas de trobar-se incorreccions, el tornarà a l’interessat als efectes de la seua rectificació.

Article 19. Visita de comprovació per l’ajuntament i obertura provisional
1. Els tècnics municipals, sense perjuí d’allò que s’ha indicat en l’article anterior, en el termini d’un mes des de la presentació de la declaració responsable i documentació annexa en l’ajuntament, efectuaran visita de comprovació a l’establiment.
2. Si dels resultats de la comprovació així és procedent, s’emetrà una acta de comprovació favorable en què es farà constar la conformitat entre les condicions de l’establiment i la documentació presentada.

Esta acta de comprovació favorable possibilitarà l’obertura de l’establiment amb caràcter provisional fins a l’atorgament de la llicència d’obertura.

Article 20. Atorgament i efectes de la llicència d’obertura
1. L’ajuntament, una vegada efectuada la visita de comprovació i, si és el cas, estesa l’acta de comprovació favorable, procedirà a l’expedició i atorgament de la llicència d’obertura. Esta llicència serà notificada a l’interessat.
2. L’atorgament de la llicència d’obertura tindrà com a conseqüència la posada en funcionament de l’establiment amb caràcter definitiu.


Article 21. Obertura de l’establiment sota la responsabilitat del titular o prestador
1. En el cas que transcórrega el termini d’un mes sense que l’ajuntament efectue la visita de comprovació, el titular o prestador podrà obrir l’establiment sota la seua responsabilitat després de la comunicació prèvia a l’òrgan municipal corresponent.
L’ajuntament registrarà d’entrada la mencionada comunicació, i entregarà còpia a l’interessat.
2. D’acord amb el que establix l’article 9.5 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, la no-realització de la visita de comprovació en el termini d’un mes no eximix l’ajuntament de l’obligació d’efectuar-la amb posterioritat. En este sentit, es procedirà en funció del que establix la secció anterior.

Article 22. Deficiències no substancials
1. Si del resultat de la visita de comprovació es deriva l’existència de deficiències que no tenen caràcter substancial, es donarà un termini al titular o prestador als efectes d’esmenar els defectes advertits. La duració d’este termini no podrà ser superior a sis mesos i s’haurà de motivar esta circumstància en l’acta de comprovació que s’expedisca a este efecte.
Es considerarà deficiència no substancial aquella que no implique una reducció de les condicions de seguretat, salubritat, perillositat o confort per a persones o béns.
2. L’ajuntament, una vegada transcorregut el termini atorgat, efectuarà una nova visita de comprovació a fi de verificar el compliment dels requeriments d’esmena indicats. En cas d’incompliment degudament constatat, l’ajuntament resoldrà el no-atorgament de la llicència d’obertura després de la comunicació prèvia a l’interessat.

Article 23. Inexactitud o falsedat entre la situació de l’establiment i la documentació presentada
Quan de la visita de comprovació es desprenga la inexactitud o falsedat en qualsevol dada, manifestació o document essencial presentat, es procedirà segons allò que s’ha indicat en l’article 17 d’este reglament.

CAPÍTOL III
Del procediment d’obertura per mitjà d’autorització administrativa

Secció primera
Tramitació municipal

Article 24. Obertura per mitjà d’autorització administrativa
1. D’acord amb el que establixen els articles 10 i 14 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, el procediment d’obertura per mitjà d’autorització administrativa serà necessari en els casos següents:
a) Establiments públics d’aforament superior a 500 persones.
b) Establiments amb recinte o espai qualificat de risc alt.
c) Establiments amb recinte o espai amb càrrega tèrmica global elevada.
d) Establiments que requerisquen llicències excepcionals.
2. S’entendrà que un establiment disposa d’un recinte o espai catalogat de risc alt quan en este sentit es complisquen els paràmetres establits en el Codi Tècnic de l’Edificació (document bàsic SI).

Les cuines que, d’acord el que establix el CTE-DB SI, sobrepassen una potència instal·lada de 50 kW es consideraran als efectes d’este reglament com a local de risc alt, encara que disposen del preceptiu sistema automàtic d’extinció.
3. Es considerarà que un establiment disposa d’un recinte o espai amb càrrega tèrmica global elevada quan este recinte o espai sobrepasse els 400 megajoules per metre quadrat (MJ/m²).
4. La regulació prevista en este capítol no s’aplicarà als espectacles públics o activitats recreatives que es realitzen en instal·lacions portàtils, eventuals o desmuntables. Estos espectacles i activitats es regiran per allò que s’ha indicat en l’article 17 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i pel títol V d’este reglament.

Article 25. Requisits de la sol·licitud de llicència d’obertura
1. La sol·licitud de llicència d’obertura que faça referència, sense perjuí del que disposa la secció sexta d’este capítol, a un dels espectacles públics o activitats recreatives previstos en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, l’haurà de presentar l’interessat davant de l’ajuntament de la localitat on es trobe l’establiment.

La mencionada sol·licitud estarà acompanyada d’un projecte únic que tindrà els requisits mínims previstos en l’article següent i del qual s’adjuntaran, bé per mitjans escrits o per mitjà de la utilització de mitjans telemàtics o informàtics disponibles per l’Administració, almenys, tres exemplars originals, subscrits per tècnic competent.
2. En la sol·licitud, es farà constar, almenys, els punts següents:
a) Nom i cognoms o raó social del sol·licitant o, si és el cas, del representant i DNI.
b) Domicili als efectes de notificacions.
c) Activitat, espectacle o establiment per al qual se sol·licita la llicència, d’acord amb la denominació del catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre. Quan s’aprecie una discrepància entre la denominació sol·licitada i el contingut del projecte aportat, les administracions competents requeriran l’interessat perquè aclarisca este aspecte, amb suspensió del termini per a resoldre sobre la petició de la llicència.

d) Emplaçament de l’activitat.
3. L’interessat podrà incloure, entre la documentació que aporte a l’ajuntament, un informe sobre la compatibilitat urbanística, així com la resta de documentació que siga procedent.

Article 26. Continguts mínims del projecte tècnic
Els projectes tècnics dels establiments subjectes a este reglament hauran de contindre, almenys, els documents següents:
1. Memòria: contindrà una descripció detallada de l’activitat que se sol·licita i les instal·lacions que la conformen, càlcul motivat de l’aforament d’acord amb la normativa vigent i justificació tècnica, entre altres, dels apartats següents:
a) Vies d’evacuació i espai exterior segur.
b) Eixides i recorreguts d’evacuació.
c) Proteccions actives i passives contra el foc, com ara instal·lacions de protecció contra incendis i resistències al foc d’elements estructurals i compartimentadors.
d) Acabaments de seguretat, com ara esvarabilitat, elements transparents o proteccions verticals i horitzontals.
e) Instal·lació elèctrica (enllumenat ordinari, de seguretat, subministraments complementaris i altres).
f) Dotacions higièniques i sanitàries.
j) Ventilació i climatització.
k) Eliminació de barreres arquitectòniques.
l) Si és el cas i quan siga procedent, estudi acústic, estudi d’impacte ambiental, informe per a la declaració d’interés comunitari o autorització de l’òrgan competent en matèria de patrimoni cultural, d’acord amb la normativa sectorial en vigor.
2. Documentació gràfica: contindrà, almenys, els plànols següents, delimitats com cal, si és el cas:
a) Plànol d’emplaçament, amb indicació de les amplàries de les vies públiques, i justificació d’espai exterior segur.
b) Plànol de cotes, superfícies i aforaments.
c) Plànol de distribució moblat, amb alçat i secció fitada, que preveja tant la zona de públic com els lavabos o altres zones diferenciades del local.
d) Plànol d’instal·lació elèctrica, que incloga distribució en planta dels seus elements, i l’esquema unifilar.
e) Plànol d’instal·lació de ventilació i climatització.
f) Plànol descriptiu de la instal·lació d’elements de protecció contra incendis activa com a protecció passiva del local o recinte.

Article 27. Comprovació inicial
Una vegada formulada la sol·licitud de llicència d’obertura, l’ajuntament comprovarà que el projecte firmat pel tècnic redactor conté els diferents documents indicats en l’article anterior.

Article 28. Sol·licitud de llicència d’obres
En tot cas, quan es realitzen obres, la llicència d’obertura se sol·licitarà conjuntament amb la preceptiva llicència d’obres als efectes de formalització en un sol document. El projecte podrà ser únic on s’incloga l’activitat i l’obra a fi de comprovar que ambdós s’executen i desenrotllen d’acord amb la normativa vigent.

Article 29. Requeriment de documentació annexa a la sol·licitud
1. Si és procedent, l’ajuntament, abans d’emetre els preceptius informes en l’àmbit de les seues competències, requerirà l’interessat perquè en el termini de deu dies aporte la documentació necessària per a la correcta comprensió del projecte.
2. Si no s’atén el requeriment efectuat dins del termini establit, es procedirà a l’arxivament de la sol·licitud, i s’indicarà este aspecte de forma expressa a l’interessat, d’acord amb el que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


Article 30. Emissió d’informes municipals
1. Una vegada efectuada la comprovació inicial prevista en l’article 27, l’ajuntament remetrà una còpia del projecte presentat i, si és el cas, de la documentació complementària demanada als distints òrgans municipals amb competència per al seu informe.
2. Els òrgans municipals hauran d’informar el projecte en un termini no superior a un mes des de la presentació. En l’esmentat informe es farà constar expressament el compliment dels requeriments referits als aspectes següents:
a) Les normes de competència municipal que els siguen d’aplicació.
b) Les disposicions establides en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, en les normes de desplegament i les altres que siguen d’aplicació i, en tot cas, sobre els punts següents:
1r. Condicions de solidesa de les estructures i la resta de requeriments establits en les normes tècniques sobre edificació.
2n. Condicions de funcionament de les instal·lacions.
3r. Condicions de salubritat i higiene.
c) La normativa de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.
d) La normativa sobre instal·lacions en locals de pública concurrència.
3. Quan per a l’obertura d’un establiment públic calga el pronunciament de l’Administració competent en matèria d’impacte ambiental, declaració d’interés comunitari o declaració de bé d’interés cultural, i no hagen sigut aportats per l’interessat, caldrà ajustar-se a allò que s’ha indicat en la normativa sectorial en vigor als efectes dels tràmits d’informació pública així com d’aquells que siguen procedents.


Article 31. Remissió del projecte a la Generalitat
1. D’acord amb allò que s’ha indicat en l’article 10.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, l’ajuntament remetrà a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria d’espectacles una còpia de la sol·licitud junt amb el projecte d’activitat als efectes d’emissió de l’informe relatiu a les condicions generals tècniques.
2. Quan s’hagen de demanar altres informes necessaris per a l’atorgament de la llicència, la petició d’estos s’efectuarà de forma simultàniament i respectivament a les conselleries competents per raó de la matèria.

Secció segona
Tramitació autonòmica

Article 32. Tramitació autonòmica en matèria d’espectacles
Una vegada rebuda la petició de la llicència junt amb el projecte d’activitat i els seus annexos, d’acord amb el que establix la secció anterior, la conselleria competent en matèria d’espectacles emetrà en el termini màxim d’un mes des de la recepció l’informe corresponent. Este informe podrà contindre aquells condiciona-ments tècnics que, en aplicació de la normativa vigent en l’àmbit de la seua competència, es consideren exigibles.

Article 33. Condicionaments en matèria d’espectacles i establiments públics i activitats recreatives
L’informe emés per la conselleria competent en matèria d’espectacles, quan continga condicions de compliment obligatori, es referirà únicament a aquells aspectes del projecte i annexos que, inclosos en el seu àmbit competencial, estiguen previstos en l’article 4 de la Llei 14 2010/de 3 de desembre, per a garantir la seguretat de persones i béns. En concret, es pronunciarà sobre els punts següents:

1. Aforament màxim i criteris per a la seua determinació.
2. Condicions de seguretat i evacuació per a treballadors, públic assistent, usuaris i executants.
3. Prevenció i protecció contra incendis que faciliten l’accessibilitat dels mitjans d’auxili externs.
4. Condicions i garanties de les instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència, en allò que no siga competència d’altres organismes que de forma preceptiva hagen d’informar o certificar sobre estes.
5. Dotacions higièniques i de renovació d’aire.
6. Condicions d’accessibilitat i gaudi per a persones discapacitades.Article 34. Caràcter de l’informe autonòmic
1. L’informe que emeta l’òrgan competent de la Generalitat en matèria d’espectacles serà vinculant quan siga desfavorable a l’atorgament de la llicència o quan establisca condicions tècniques de compliment obligatori.
2. Els condicionaments tècnics que es continguen en l’informe s’incorporaran en els mateixos termes a la resolució expressa necessària per a la posterior concessió de la llicència municipal d’obertura.
3. Si no s’emet l’informe en el termini establit, s’entendrà que este és favorable d’acord amb el que establix l’article 10.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre. Als efectes d’este reglament, el caràcter favorable comportarà que el procediment podrà seguir la seua tramitació.
Així mateix, si s’evacua l’informe fora de termini però abans que l’ajuntament dicte la resolució, aquell haurà de ser tingut en compte per part de l’òrgan municipal en el moment d’emetre-la.
4. Sense perjuí del que disposa l’apartat anterior, la no-emissió en termini de l’informe no eximirà l’òrgan competent de la Generalitat de l’obligació d’emetre’l. En este sentit, si d’este informe es deriven condicions o requisits que comporten una contravenció dels requisits essencials de la llicència d’obertura, si és el cas atorgada, es procedirà a la revisió o a la declaració de lesivitat, segons siga procedent.
No obstant això, si de l’informe tècnic emés fora de termini es deriven modificacions no substancials o adaptacions que no afecten l’estructura o compartimentació de l’establiment, l’ajuntament podrà traslladar a l’interessat este informe perquè, en un termini de quinze dies prorrogables a petició motivada d’este, adeqüe les instal·lacions. Una vegada finalitzat l’esmentat termini, l’ajuntament farà una visita de comprovació i emetrà un informe en què conste el compliment de les condicions tècniques corresponents. Si el titular de l’establiment no complix es procedirà, si concorren les causes legalment establides, i segons siga procedent, a la declaració de nul·litat o declaració de lesivitat de la llicència concedida, en els termes establits en la normativa vigent.

Secció tercera
Resolució sobre la llicència d’obertura

Article 35. Resolució expressa
1. Concloses les anteriors actuacions, l’òrgan municipal competent, mitjançant una resolució expressa, comunicarà a l’interessat els condicionaments tècnics i la resta de requisits que es deriven d’allò que s’ha indicat en les seccions anteriors. Esta resolució no tindrà la consideració de llicència.
2. El termini per a la notificació de la resolució al titular o prestador serà de quinze dies des de la recepció de l’informe de la Generalitat previst en la secció anterior.

Article 36. Duració del procediment
En tot cas, el termini del procediment previst en este capítol no podrà excedir els tres mesos computat des de la presentació de la sol·licitud i projecte fins a la comunicació de la resolució a què fa referència l’article anterior. El transcurs d’este termini sense la comunicació de la resolució comportarà la consideració del projecte presentat com a correcte i vàlid als efectes oportuns.

Article 37. Efectes de la notificació
Una vegada rebuda la resolució, el titular o prestador efectuarà les obres o les modificacions en el local que siguen necessàries per a adequar l’establiment públic a les condicions requerides.

Article 38. Comunicació a l’ajuntament
Una vegada efectuades les obres o modificacions a l’empara d’allò que s’ha indicat en la resolució, el titular o prestador, per mitjà de comunicació i junt amb els certificats finals corresponents, informarà l’ajuntament de la seua completa realització. D’esta comunicació es donarà l’oportú justificant de recepció a l’interessat en el qual conste de manera fefaent la data del registre d’entrada.

Article 39. Visita de comprovació per l’ajuntament
1. L’ajuntament, en el termini d’un mes comptador des de la data del registre d’entrada, farà visita de comprovació a l’establiment a fi de verificar l’adequació entre les condicions d’este i el que s’indica en la resolució expressa.
Del resultat de la comprovació s’emetrà un informe a este efecte.
2. Si del contingut de l’informe es deriva la inadequació entre l’establiment i allò que s’ha exigit en la resolució expressa, l’ajuntament emetrà una resolució on indique esta circumstància i atorgue un termini a l’interessat per a l’esmena dels defectes que s’han advertit.
La duració d’este termini estarà en funció de la quantitat i el contingut de les deficiències a esmenar, i l’ajuntament haurà de justificar, de manera motivada, esta circumstància.

Article 40. Atorgament de la llicència d’obertura
Si del resultat de la comprovació degudament constatada en l’informe es desprén l’adequació entre la situació de l’establiment i el contingut de la resolució expressa, l’ajuntament atorgarà la llicència d’obertura.
Este atorgament s’efectuarà dins del termini del mes indicat en l’article anterior.
En el cas que no s’atorgue dins de l’esmentat termini, es produirà amb posterioritat, sense perjuí del dret del titular o prestador a l’obertura de l’establiment després de la comunicació prèvia a l’ajuntament d’acord amb allò que s’ha indicat en l’article 10.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.

Article 41. Falta de la visita de comprovació en termini
En el cas que l’ajuntament no faça la visita de comprovació una vegada transcorregut el termini d’un mes, el titular o prestador, així mateix, després de la comunicació prèvia a l’ajuntament, podrà procedir, sota la seua responsabilitat, a l’obertura de l’establiment.

Article 42. Efectes de l’obertura
1. L’obertura a què fa referència l’article anterior no eximirà l’ajuntament de la realització de la visita de comprovació.
En este sentit, si de la inspecció es deriven deficiències, caldrà ajustar-se al que preveu el capítol anterior d’este títol. Així mateix, si estes deficiències pogueren, a juí del tècnic municipal, suposar un risc per als clients o usuaris, es procediria, mitjançant una resolució municipal motivada, a la paralització o cessament de l’activitat i, si així correspon, a la remissió de les actuacions a la conselleria competent als efectes oportuns.
2. En el cas que no s’observen deficiències, l’ajuntament atorgarà la llicència d’obertura.

Article 43. Obertura per certificat d’OCA
1. L’emissió de certificat per part d’un OCA en el procediment d’obertura regulat en este capítol tindrà les conseqüències indicades en l’article 10.3 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
2. El certificat emés per un OCA, acreditatiu del compliment de tots els requisits i les condicions indicats en la resolució expressa prevista en l’article 10.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, possibilitarà l’obertura de l’establiment, després de comunicar prèviament esta obertura a l’ajuntament respectiu.

Secció quarta
Altres disposicions

Article 44. Extinció, revocació, anul·lació i suspensió de la llicència

1. Les llicències d’obertura només seran efectives en les condicions i per a les activitats que expressament s’hi determinen. Seran vàlides únicament per a les instal·lacions i establiments que s’hi consignen.

2. Els efectes de les llicències d’obertura s’extingiran en els casos següents:
a) Per renúncia del titular o prestador.
b) Per caducitat de la llicència en els termes de l’article 16 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre i pel que preveu este reglament.
c) Per revocació quan s’incomplisquen les condicions a què estiguen subordinades, o quan desapareguen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, si hagueren estat en aquell moment, n’haurien justificat la denegació.
d) Per revocació per falta d’adaptació a les condicions i els requisits introduïts per normes posteriors en els terminis que les mencionades normes establisquen i sempre que estes així ho disposen.
e) Per revocació per l’incompliment de fer les inspeccions periòdiques que exigix la normativa aplicable durant l’exercici de l’activitat, amb audiència prèvia del titular, i d’acord amb el que disposa esta normativa.
3. Així mateix, les llicències d’obertura podran ser revisades o, si és el cas, anul·lades, com a conseqüència de l’aplicació de les normes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la revisió dels actes administratius.
4. La llicència d’obertura podrà ser objecte de suspensió adoptada com a mesura provisional, amb caràcter previ o en el transcurs d’un procediment sancionador, quan este s’haja iniciat com a conseqüència d’infraccions greus o molt greus comeses per vulneració de la normativa d’espectacles quan concórrega algun dels casos d’urgència o protecció provisional previstos en l’article 44 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.

Article 45. Caducitat de la llicència d’obertura
D’acord amb l’article 16 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, la inactivitat durant un període ininterromput de sis mesos podrà determinar la caducitat de la llicència, que serà declarada de manera motivada per l’Administració amb audiència prèvia de l’interessat.
No obstant això, quan el desenrotllament normal de l’espectacle o activitat supose períodes d’interrupció iguals o superiors als sis mesos, el termini d’inactivitat determinant de la caducitat de la llicència serà de dotze a díhuit mesos. Este termini es fixarà en la resolució d’atorgament de la llicència d’obertura.

Secció quinta
Recursos

Article 46. Recursos
1. Quan s’impugne la resolució expressa o la resolució per la qual s’atorga o es denega la llicència d’obertura referida en les seccions anteriors i la impugnació derive, entre altres, dels informes preceptius i vinculants evacuats per la Generalitat o pel respectiu ajuntament, l’òrgan competent per a resoldre el recurs traslladarà este als que hagueren emés els informes, a fi que estos, si ho consideren oportú, presenten al·legacions en el termini de quinze dies.

2. En els casos en què els esmentats informes vinculants impedisquen l’atorgament de la llicència o siguen favorables però subjecten esta a condicions que impliquen un canvi substancial respecte al projecte presentat, podran ser recorreguts, en via judicial o administrativa, segons corresponga, independentment de la resolució que pose fi al procediment, en virtut del que establix l’article 107.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Secció sexta
Compatibilitat d’espectacles i activitats

Article 47. Compatibilitat d’espectacles i activitats
1. Quan un establiment públic pretenga destinar-se a dos o més espectacles o activitats definits per separat en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, en la llicència d’obertura es farà constar cada un d’aquells sempre que siguen compatibles entre si o hagen obtingut l’oportuna autorització de compatibilitat.
2. L’autorització de compatibilitat serà, en tot cas, un tràmit previ a l’atorgament de la llicència d’obertura per l’ajuntament o a la presentació de la declaració responsable. Esta autorització serà emesa per la conselleria competent en matèria d’espectacles després de la petició prèvia del titular o prestador.
3. Podran ser objecte d’autorització de compatibilitat les activitats o espectacles que físicament, tècnicament, legalment o per la seua definició diferisquen quant a horari, dotacions o públic a qui s’autoritza l’accés sempre que, en tot cas, es garantisca la separació física dels espectacles o activitats, la protecció al menor i la no-desnaturalització d’aquelles.
Article 48. Sol·licitud d’autorització de compatibilitat
La sol·licitud del titular o prestador, d’acord amb el que preveu l’annex V d’este reglament, tindrà com a contingut mínim el següent:
1. Identificació del sol·licitant.
2. Domicili de l’establiment.
3. Espectacles i/o activitats la compatibilitat dels quals se sol·licite d’acord amb el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
4. Plànol annex de l’establiment on es detalle l’espai destinat a cada espectacle o activitat previst.
5. En el cas de sol·licitud per a un establiment públic en funcionament, còpia compulsada de la llicència d’obertura de l’establiment, certificat d’OCA o acreditació del dret per a obrir el local d’acord amb allò que s’ha indicat en la normativa en vigor.

Article 49. Autorització de compatibilitat
1. La resolució per la qual s’establisca la compatibilitat determinarà les condicions per a l’exercici de les activitats o espectacles de què es tracte i, en particular, les següents:
a) Condicions i requisits específics exigibles a les activitats o espectacles la compatibilitat dels quals es pretén en atenció a l’horari de cada un d’estos, l’admissió o la permanència de menors d’edat, la ubicació dels lavabos, així com aquells aspectes de caràcter tècnic o jurídic que siguen procedents en funció del contingut de la sol·licitud formulada.

b) Delimitació dels espais en què es realitzaran els espectacles o activitats la compatibilitat dels quals es demane. En este cas, si així és procedent, s’aforaran aquells per separat.
2. En cap cas s’autoritzarà la realització d’activitats o espectacles que diferisquen quant a horari quan s’aprecie, motivadament, que la causa per la qual es formula la sol·licitud siga l’ampliació de l’horari de funcionament de l’establiment més enllà dels límits assenyalats per l’orde vigent en este àmbit.

Article 50. Llicència d’activitats o espectacles declarats compatibles
Quan s’haja resolt la compatibilitat d’activitats i espectacles, en la petició de llicència haurà d’aportar-se un únic projecte on consten aquells considerats individualment.
En tot cas es tramitarà una única llicència en què figurarà l’aforament autoritzat per a cada una de les activitats o espectacles així com les condicions que s’establisquen per a la seua compatibilitat.

Article 51. Espectacles o activitats principals i servicis addicionals

1. Serà, així mateix, necessària la petició de compatibilitat quan el titular o prestador sol·licite la realització en el seu establiment d’un servici, considerat com a addicional, junt amb l’activitat o espectacle previst inicialment en la llicència d’obertura. Este últim serà considerat, en tot cas, com l’activitat o l’espectacle principal.
2. Este servici addicional podrà ser:
a) Servici de menjars.
b) Servici de karaoke.
c) Servici de jocs infantils.
3. Els servicis addicionals susceptibles de compatibilitat, degudament sol·licitats, atendran les condi-cions establides en esta secció sense perjuí de les excepcions que es puguen derivar per les característiques intrínseques d’aquells.

Article 52. Espectacles i activitats catalogats i altres no previstos en la normativa d’espectacles
1. Quan en un establiment pretenguen realitzar-se algun o alguns dels espectacles o activitats compresos en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, amb altres que no estiguen previstos per la normativa d’espectacles, la tramitació de la llicència d’acord amb el que disposa este reglament s’efectuarà únicament respecte dels inclosos en el seu àmbit d’aplicació. La concessió, si és el cas, de les llicències o autoritzacions per a les activitats no previstes es tramitarà pel procediment previst en la normativa que li siga aplicable en cada cas.

2. Les activitats o espectacles catalogats hauran d’estar clarament diferenciats espacialment dels altres i separats, si és el cas, per raó del risc que comporten, quan així es determine per les normes que els siguen d’aplicació.
3. L’aforament es determinarà de forma independent per a cada una de les activitats, aspecte que haurà de constar expressament en les llicències municipals.
4. L’horari previst per a cada activitat serà el propi d’esta, d’acord amb les normes que els siguen d’aplicació. L’establiment, en cap cas, podrà romandre obert al públic fora de l’horari establit en la normativa reguladora d’espectacles públics i activitats recreatives.


Article 53. Activitats complementàries o accessòries
1. D’acord amb l’article 13.3 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, tindran la consideració d’activitats complementàries o accessòries aquelles actuacions que s’efectuen en un establiment amb fins d’animació o amenització de clients, usuaris o públic.
En este cas, no serà necessària autorització de compatibilitat.
2. No es consideraran activitats complementàries o accessòries les consistents en actuacions musicals ni aquelles que comporten la modificació de les instal·lacions de l’establiment.
Així mateix, tampoc tindran esta consideració les que, per si mateixes, constituïsquen espectacles públics o activitats recreatives en virtut del seu contingut o pel seu caràcter repetitiu o reiterat. Serà el cas de monòlegs, actuacions de còmics i altres casos equivalents als quals s’aplicarà la regulació d’espectacles o activitats extraordinaris prevista en este reglament.

CAPÍTOL IV
Llicències excepcionals

Article 54. Àmbit de les llicències excepcionals
Excepcionalment i per motius d’interés públic acreditats en l’expedient administratiu, podran atorgar-se llicències d’obertura, d’acord amb el que preveu este capítol, a edificis inscrits en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià i als inclosos en els catàlegs d’edificis protegits que així figuren en el planejament municipal, quan les seues característiques arquitectòniques no permeten el ple compliment de les condicions tècniques establides amb caràcter general.

Les llicències regulades en este capítol s’entenen sense perjuí de les altres autoritzacions i comunicacions exigibles en virtut del que disposen les normes que siguen d’aplicació en cada cas.

Article 55. Mesures correctores
El projecte que s’aporte junt amb la petició de les llicències a què fa referència este capítol contindrà, a més de les prescripcions generals, un apartat específic que continga les mesures correctores alternatives proposades per a garantir el compliment i salvaguarda del nivell de protecció de l’edifici, sense originar minva en les condicions de seguretat, salubritat, comoditat, insonorització i la resta que siguen exigibles, d’acord amb la normativa que siga aplicable.

Article 56. Procediment per a l’atorgament de llicències
El procediment per a l’atorgament de les llicències a què fa referència este capítol serà, sense perjuí de les autoritzacions o els informes preceptius i vinculants exigits per la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, l’establit en l’article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i el que preveu este reglament, amb les particularitats següents:

1. L’òrgan autonòmic competent en matèria d’espectacles inclourà, en l’informe de condicionaments tècnics, un apartat específic relatiu a les mesures correctores alternatives proposades.
2. Si les mesures correctores alternatives proposades es consideren insuficients o inadequades per al compliment de la seua finalitat, s’emetrà un informe motivat de caràcter negatiu, i serà tornat l’expedient a l’ajuntament per tal que el sol·licitant plantege noves mesures correctores o, si és el cas, la denegació de la llicència.

3. Si les mesures correctores alternatives proposades es consideren suficients o adequades, s’emetrà un informe favorable del projecte, a fi de la tramitació del procediment de concessió de la llicència.
4. Si l’informe de condicionaments de l’òrgan autonòmic competent en matèria d’espectacles no s’emet en el termini d’un mes, s’entendrà que este té caràcter favorable.

CAPÍTOL V
Modificació de la titularitat i arrendament de l’establiment, espectacle o activitat

Article 57. Canvi de titularitat
1. El canvi de titularitat en la llicència d’obertura requerirà la comunicació a l’ajuntament subscrita per les persones interessades en el termini d’un mes des que aquell va tindre lloc.
2. Si no es realitza la comunicació del canvi de titularitat o es realitza sense la deguda atenció a les obligacions formals indicades en l’article 12 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, el transmetent i l’adquirent respondran solidàriament de l’incompliment d’estes obligacions.


Article 58. Arrendament de l’activitat
Quan es produïsca l’arrendament de l’explotació de l’activitat o del negoci autoritzat per la llicència d’obertura, o la cessió temporal d’esta per qualsevol títol vàlid en dret, el titular haurà de comunicar este fet a l’administració local en el termini màxim d’un mes des de la formalització del dit negoci jurídic.
En el cas que no es produïsca l’esmentada comunicació, respondran solidàriament l’arrendatari i l’arrendador o, si és el cas, el cedent i el cessionari, de l’incompliment d’estes obligacions.

CAPÍTOL VI
Assegurances

Article 59. Acreditació prèvia a l’inici de l’activitat
1. Prèviament a l’exercici de l’activitat o espectacle o a l’obertura de l’establiment, el sol·licitant de la llicència haurà d’acreditar davant de l’ajuntament la subscripció d’un contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil pels riscos derivats de l’explotació d’aquells. Així mateix, esta assegurança haurà d’incloure el risc d’incendi així com els possibles danys al públic assistent, a tercers i al personal que preste els seus servicis en l’establiment, espectacle o activitat.
La referida pòlissa haurà de complir els requisits d’individualitat indicats en l’article 18.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, amb independència de la modalitat contractual adoptada.
2. L’acreditació de l’existència de la pòlissa d’assegurança corresponent així com el compliment de les condicions i dels requisits exigibles es farà d’acord amb el model de certificat establit en l’annex I d’este reglament.
3. L’extensió de l’assegurança haurà d’estar en vigor durant tot el temps de duració de l’activitat o l’espectacle.

Article 60. Quanties
1. La quantia dels capitals mínims que hauran de preveure les pòlisses d’assegurances per a cobrir els riscos derivats de l’explotació, en consideració a l’aforament màxim autoritzat, seran:
a) Aforament de fins a 25 persones: 150.000 euros
b) Aforament de fins a 50 persones: 300.000 euros
c) Aforament de fins a 100 persones: 400.000 euros
d) Aforament de fins a 200 persones: 500.000 euros
e) Aforament de fins a 300 persones: 600.000 euros
f) Aforament de fins a 500 persones: 750.000 euros
g) Aforament de fins a 700 persones: 900.000 euros
h) Aforament de fins a 1.000 persones: 1.000.000 euros
i) Aforament de fins a 1.500 persones: 1.200.000 euros
j) Aforament de fins a 5.000 persones: 1.800.000 euros
2. En els establiments d’aforament superior a 5.000 persones i fins a 25.000 persones s’incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors, en 120.000 euros per cada 2.500 persones o fracció d’aforament.
En els establiments d’aforament superior de 25.000 persones s’incrementarà la quantia resultant de l’aplicació de les normes anteriors en 120.000 euros per cada 5.000 persones d’aforament o fracció.
3. Les assegurances de responsabilitat civil regulades en este capítol no podran establir sublímits que delimiten o fiten les quanties indicades en l’apartat 1.
4. En els supòsits d’obertura d’un establiment públic per mitjà de presentació de declaració responsable i certificat d’OCA, o si s’ha obert l’establiment sota responsabilitat del titular o prestador d’acord amb allò que s’ha indicat en els articles 9 i 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, l’aforament a tindre en compte per a la determinació de la quantia exigible serà el que es derive del projecte d’activitat presentat.

5. Per a les proves esportives l’organitzador subscriurà una assegurança de responsabilitat civil més una assegurança d’accidents per les quanties i les contingències establides en la normativa sectorial en vigor en este tipus de proves.
Les assegurances de les proves esportives amb vehicles de motor, celebrades en circuits especialment destinats a este efecte o habilitats per a les dites proves atendran, així mateix, a allò que s’ha indicat en la seua normativa específica.

CAPÍTOL VII
Modificacions substancials

Article 61. Modificacions substancials
1. Serà necessària, en tot cas, una nova llicència o una declaració responsable més certificat d’OCA per a modificar la classe d’espectacle o activitat, procedir a un canvi d’emplaçament o per a realitzar una reforma que tinga caràcter substancial dels establiments o instal·lacions.

2. Als efectes del que preveu este reglament, s’entendrà per modificació substancial aquella que supose una alteració de l’estructura de l’establiment o un canvi en la distribució d’este quan això afecte o puga implicar una reducció en les condicions de seguretat, salubritat o perillositat per a persones o béns. Així mateix, es considerarà com a modificació substancial la incorporació d’una nova activitat o el canvi de l’autoritzada.
En cap cas tindrà la consideració de modificació substancial la variació que, sense disminuir les condicions inicials de seguretat del local, supose una adaptació d’este als requeriments exigits per la normativa vigent o aquella que, sense alterar els requisits de concessió de la llicència o d’obertura de l’establiment, repercutisca en una millora de la qualitat de l’establiment o instal·lació, sempre que les obres necessàries per a l’adaptació siguen urbanísticament legalitzables.
3. Durant la tramitació de la modificació o, si és el cas, obtenció de nova llicència, podrà continuar-se amb l’activitat o espectacle per al qual es dispose de llicència, sempre que l’establiment tinga les condicions i els requisits per a això.

CAPÍTOL VIII
Ambientació i amenització musical

Article 62. De l’ambientació musical
1. Tindrà la consideració d’ambientació musical l’emissió de música en l’establiment quan esta tinga el caràcter d’element essencial per a l’exercici de l’activitat o espectacle.
2. Podran tindre ambientació musical els establiments la naturalesa dels quals així ho exigisca, d’acord amb el que s’ha indicat en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, així com aquells que, tot i no correspondre’s amb els anteriors, així ho determine el titular o prestador en la declaració responsable o, si és el cas, en la sol·licitud de llicència, d’acord i en compliment amb els requisits tècnics necessaris per a això.
3. En tots els casos, haurà de respectar-se el que establix la normativa reguladora sobre la contaminació acústica.

Article 63. De l’amenització musical
1. Es considerarà amenització musical l’emissió de música que, sense excedir els decibels (dB) indicats en l’article 19.3 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, s’utilitze com a acompanyament o so de fons d’establiments públics. El límit de decibels (dB) permés per a l’amenització musical serà de 70.
2. L’amenització musical haurà de ser emesa exclusivament per mitjans mecànics.
3. Els equips instal·lats en l’estructura de l’establiment per a l’emissió de la música d’acompanyament o so de fons hauran de complir, en tot cas, els requisits i les condicions tècnics per a no excedir els valors màxims de recepció en l’interior i en l’exterior d’aquell. En este sentit, hauran de disposar de sistemes que impedisquen nivells d’emissió superiors als autoritzats.

CAPÍTOL IX
De les terrasses

Article 64. Terrasses
1. D’acord amb l’article 21 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, es consideraran terrasses:
a) Espais a l’aire lliure annexos a l’establiment, delimitats de manera indubtable de la via pública, que formen part d’aquell a l’estar previstos en la llicència d’obertura o document equivalent.
b) Espais de via pública, annexos a l’establiment, ocupat per béns mobles i/o instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, degudament autoritzats per l’ajuntament.
2. Les terrasses referides en la lletra a) de l’apartat anterior tindran l’horari que determine l’orde d’horaris anual per a l’establiment de què formen part i els serà aplicable el règim de permisos i autoritzacions previst en el present reglament.
3. Les terrasses en via pública indicades en la lletra b) de l’apartat 1, atendran quant a horari i funcionament a allò que s’ha previst per l’ajuntament que les autoritze dins del marc normatiu vigent.

CAPÍTOL X
Qualitat dels servicis

Article 65. Qualitat dels servicis
1. D’acord amb el que establix l’article 22 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, els titulars o prestadors de servicis podran elaborar una carta de qualitat per al seu espectacle públic, activitat recreativa o establiment públic, a fi de garantir i adoptar el compromís davant dels seus clients de les obligacions i prestació adequada d’aquells.

2. Així mateix, els titulars o prestadors podran adherir-se o participar en cartes, etiquetes o certificats de qualitat existents amb el mateix fi. En este cas, els titulars o prestadors assumiran les obligacions que de la seua adhesió o participació es deriven d’aquelles.
3. La carta de qualitat serà exposada en un lloc de fàcil visibilitat i llegibilitat.


TÍTOL III
Espectacles i activitats extraordinaris, singulars o excepcionals, en via pública o a l’aire lliure i en establiments amb llicència no prevista en la normativa d’espectacles

CAPÍTOL I
Espectacles i activitats extraordinaris

Article 66. Espectacles i activitats extraordinaris
1. Són espectacles o les activitats extraordinaris els regulats en els articles 7.1.d) i 25 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
Els espectacles o activitats extraordinaris es correspondran amb aquells compresos en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i es realitzaran, amb caràcter ocasional o particular, en un establiment la llicència d’obertura del qual en preveja un altre o altres inclosos en aquell.
Els espectacles o activitats extraordinaris inclouran i comprendran les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables que siguen necessàries per a la seua realització.
2. La realització d’un espectacle o activitat extraordinari implicarà, en tot cas, el compliment dels requisits i de les condicions exigits en la normativa sobre contaminació acústica.
3. En un espectacle o activitat extraordinari s’entendrà que no hi ha increment de risc quan no es produïsca l’alteració de les condicions inicials de l’establiment en virtut dels supòsits previstos en l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre. Per la seua banda, es considerarà que hi ha increment de risc en el cas de l’alteració de les referides condicions d’acord amb allò que s’ha indicat en l’apartat 2 de l’esmentat precepte.

Article 67. Competència
1. Els espectacles o les activitats extraordinaris que no comporten un increment de risc, requeriran la presentació de declaració responsable davant de la conselleria competent en matèria d’espectacles.
2. Els espectacles o activitats extraordinaris que impliquen un increment de risc, seran autoritzats per la conselleria competent en matèria d’espectacles d’acord amb el procediment establit en este capítol.

3. Com a excepció, d’acord amb el que disposa l’article 8.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i el que s’ha indicat en este reglament, els espectacles o les activitats extraordinaris que s’efectuen durant la celebració de les festes locals i/o patronals, seran competència de l’ajuntament. En este cas, la declaració responsable i l’autorització referits en els apartats anteriors hauran de presentar-se i sol·licitar-se, respectivament, davant de l’òrgan municipal competent.
4. Els espectacles o les activitats esportius que s’efectuen amb caràcter ocasional o particular en establiments amb llicència d’obertura prevista en la normativa d’espectacles però d’objecte distint, es consideraran com a espectacles o activitats extraordinaris i es regiran, per a la seua declaració o autorització, per allò que s’ha indicat en este capítol.

No obstant això, junt amb la documentació a presentar citada en els articles següents caldrà acompanyar, si així procedix, el permís federatiu corresponent així com la resta de la documentació que, d’acord amb la regulació sectorial, resulte exigible per a la realització dels dits espectacles o activitats.
Quant a l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, caldrà ajustar-se al que preveu l’article 60.5 d’este reglament.

Article 68. Exclusions
1. No seran espectacles o activitats extraordinaris les celebracions que no tinguen la consideració d’espectacle públic o activitat recreativa d’acord amb l’article 1 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, encara que s’efectuen amb caràcter particular o ocasional en establiments que disposen de llicència d’obertura, certificat d’OCA o tinguen el dret a obrir d’acord amb el que s’ha indicat en la normativa d’espectacles.

2. Tampoc es consideraran com a tals les celebracions que, encara tenint la consideració d’espectacle públic o activitat recreativa d’acord amb l’article 1 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, s’efectuen, amb caràcter particular o ocasional, en un establiment que posseïsca una llicència no compresa en la normativa d’espectacles.

Article 69. Concurrència d’espectacles o activitats extraordinaris

1. En virtut de declaració responsable només es podrà efectuar un espectacle o activitat extraordinari sense que es puga simultaniejar la realització de dos o més al mateix temps.
2. En el cas que se sol·liciten dos o més espectacles o activitats extraordinaris objecte d’autorització administrativa, només s’autoritzaran quan no es produïsca menyscabament en les condicions de seguretat exigibles a l’establiment on s’hagen de fer, així com, de la mateixa manera, respecte a cada un dels espectacles o activitats considerats individualment. En este cas, es podran compartir elements i instal·lacions comunes de seguretat i evacuació.
No s’atorgarà l’autorització de dos o més espectacles o activitats extraordinaris simultanis quan concórreguen en la mateixa àrea o superfície dins de l’establiment.

Article 70. Termini de presentació
1. La declaració responsable per a la realització dels espectacles o activitats extraordinaris previstos en l’article 25.1 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, haurà de ser presentada per l’interessat almenys amb 10 dies hàbils d’antelació a la realització de l’esdeveniment.
La no presentació en el dit termini suposarà la consideració de la declaració responsable com a extemporània i esta circumstància serà constatada per resolució de la conselleria competent. En este supòsit, l’espectacle o l’activitat no podrà realitzar-se.
2. La sol·licitud d’autorització per a la celebració dels espectacles o activitats extraordinaris previstos en l’article 25.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, haurà de presentar-se amb una antelació de 15 dies hàbils a la realització d’aquells.

Article 71. Reiteració de declaracions responsables o de sol·licituds d’autorització
1. Per als espectacles o activitats extraordinaris susceptibles de declaració responsable, es considerarà que la reiteració desvirtua el caràcter ocasional o particular de l’activitat de l’establiment quan es declare la realització de més d’un al mes amb un màxim de sis dins de l’any natural.
2. En els espectacles o activitats extraordinaris que requerisquen d’autorització administrativa, i existisca reiteració d’estes, l’òrgan competent podrà denegar la dita autorització mitjançant una resolució degudament motivada. Esta reiteració serà apreciada de manera motivada per l’òrgan competent en funció del nombre d’espectacles o activitats sol·licitats, el seu contingut i l’horari d’estos.

Article 72. Declaració responsable dels espectacles o activitats sense increment de risc
1. La declaració responsable serà la prevista en l’annex VI d’este reglament. En este sentit serà presentada davant de la conselleria competent als efectes d’acreditar el compliment dels requisits mínims següents:
a) Tinença de llicència d’obertura, certificat d’OCA o tindre el dret a l’obertura de l’establiment d’acord amb la normativa en vigor.

b) Tipus d’activitat la realització del qual es pretén efectuar, data i horari de celebració, aforament sol·licitat i instal·lacions que configuren l’activitat proposada.
c) Certificat de l’existència d’assegurança de responsabilitat civil vigent per la quantia prevista en el present reglament, amb indicació expressa que està al corrent del pagament. En el cas que s’efectue una activitat o espectacle diferent del previst en la llicència o document equivalent, haurà d’acreditar-se que l’assegurança cobrix la dita celebració. El model de certificat serà l’indicat en l’annex II d’este decret.

d) Manifestació que l’establiment complix tots els requisits i les condicions de seguretat per al dia de la realització de l’esdeveniment.

e) En el supòsit que procedisca, document que acredite la cessió de l’establiment a l’organitzador de l’espectacle o l’activitat extraordinari quan siga diferent del titular o prestador d’aquell, que el faculta per a la realització d’esta.
2. La declaració responsable remesa pel titular o prestador dins del termini i en la forma corresponent no eximirà la facultat dels òrgans competents de realitzar les visites de control o inspecció que es consideren oportunes per a acreditar la veracitat del que comunica.
3. En el cas d’inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en les dades, manifestació o documentació que, si és el cas, s’acompanye o incorpore a una declaració responsable, o la no presentació d’este davant de l’administració competent tindrà els efectes previstos en l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.


Article 73. Sol·licitud d’autorització per als espectacles o activitats amb increment de risc
1. Per a l’autorització d’un espectacle o activitat extraordinari amb increment de risc, l’interessat haurà de presentar una sol·licitud davant de la conselleria competent. El model de sol·licitud serà l’indicat en l’annex VII d’este reglament.
A la dita sol·licitud haurà d’acompanyar una declaració responsable, referida a l’establiment on s’haja d’efectuar el dit esdeveniment, als efectes d’acreditar que este disposa dels requisits i de les condicions legalment exigibles. Esta declaració responsable serà la prevista en l’annex VIII d’este reglament.
Així mateix, serà necessari aportar la documentació següent:
a) Memòria i documentació gràfica, acompanyada de càlculs tècnics o documents d’homologació referent a elements i instal·lacions provisionals subscrits per tècnic competent, així com el compromís d’emetre el certificat de finalització de muntatge d’estes amb anterioritat a l’inici de l’esdeveniment d’acord amb la normativa en vigor que se li aplique.
b) Certificat de finalització de muntatge d’instal·lacions a què fa referència l’apartat anterior subscrit per tècnic competent.
En el cas que el certificat requerit, acreditatiu de les referides condicions de seguretat dels elements i instal·lacions provisionals, no siga possible emetre’l en la data adequada o hàbil i una vegada finalitzades les operacions de muntatge, el tècnic competent que el subscriga assistirà sempre a l’assenyalat procés de muntatge per a, una vegada conclòs, procedir a efectuar les comprovacions oportunes, emetre el corresponent certificat previ al començament de l’esdeveniment i, així mateix, efectuar la seua remissió per fax o burofax a l’òrgan competent que corresponga. En el supòsit d’enviament per fax, s’haurà d’enviar posteriorment per correu o procedir a la seua entrega davant de l’òrgan competent.
c) Memòria i documentació gràfica relativa al càlcul de l’aforament sol·licitat i l’adequació de les vies i recorreguts d’evacuació al dit aforament.
d) Pla d’autoprotecció o, si és el cas, pla d’actuació davant d’emergències. Estos plans s’adequaran a allò que s’ha regulat en la norma bàsica d’autoprotecció i al que preveu el present reglament, segons siga procedent.
e) Certificat acreditatiu de la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca l’exercici de l’espectacle o l’activitat extraordinari amb indicació expressa que està al corrent de pagament. Esta assegurança haurà d’atendre les condicions generals previstes en l’article 18 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre. El model de certificat serà l’indicat en l’annex I d’este reglament.
f) En el supòsit que procedisca, document que acredite la cessió de l’establiment a l’organitzador de l’espectacle o l’activitat extraordinari quan siga diferent del titular o prestador d’aquell, que el faculta per a la seua realització.
2. Si a la sol·licitud d’autorització no s’acompanyara tota la documentació referida en l’apartat anterior, l’administració competent requerirà l’interessat per a la seua esmena dins de termini.
3. La conselleria, durant la tramitació del procediment, podrà demanar els informes que es consideren procedents quan l’espectacle o l’activitat extraordinari s’efectue en un lloc o entorn que puga ocasionar un risc per al medi ambient o es tracte d’espais protegits d’acord amb el que preveu la normativa sectorial en vigor.

Article 74. Resolució d’autorització d’espectacles i activitats extraordinaris amb augment de risc
L’autorització, sol·licitada d’acord amb el que disposen els articles precedents serà concedida o denegada així com notificada, en tot cas, amb antelació a la data de celebració o inici de l’esdeveniment.
En el cas que no recaiguera i notificara resolució expressa amb anterioritat a la dita data, la sol·licitud s’entendrà estimada sempre que s’haguera presentat dins de termini, acompanyada de la documentació preceptiva, i el procediment no estiguera suspés per alguna de les causes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 75. Comunicació a altres administracions
1. Quan l’aforament sol·licitat per a un espectacle o activitat extraordinari sobrepasse les 15.000 persones la conselleria competent comunicarà a la delegació o subdelegació del govern i a l’ajuntament en el terme municipal del qual s’haja sol·licitat la realització la petició presentada per l’organitzador.
2. La conselleria competent comunicarà a la delegació o subdelegació del govern i a l’ajuntament respectiu l’autorització atorgada per als espectacles o les activitats extraordinaris previstos en l’article 25.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
3. Quan es tracte d’espectacles o activitats extraordinaris subjectes al procediment de declaració responsable previst en l’article 25.1 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, la conselleria competent comunicarà a l’ajuntament interessat la presentació d’aquella als efectes procedents.


Article 76. Procediment municipal
Els ajuntaments que, d’acord amb allò que s’ha indicat en la normativa en vigor, siguen competents per a tramitar i resoldre els espectacles i les activitats extraordinaris per motiu de festes locals i/o patronals, adequaran els procediments a allò que s’ha indicat en el present capítol. En este sentit, la documentació a exigir als organitzadors serà, en tot cas, la prevista en els articles 72 o 73.

Article 77. Espectacles i activitats extraordinaris en allotjaments turístics
Els establiments inclosos en l’àmbit d’aplicació de la normativa sectorial en matèria turística de la Comunitat Valenciana, no necessitaran de l’autorització especial prevista en els articles precedents quan pretenguen celebrar, destinats exclusivament als seus clients, espectacles o activitats considerats com a extraordinaris en funció d’allò que s’ha indicat en este capítol.
En tot cas, no podran disminuir-se les condicions de seguretat dels locals ni ocasionar un increment de risc en estos, sense perjuí del compliment de les normes d’espectacles públics en matèria de seguretat, edat i horaris. A estos efectes, així mateix, s’haurà de tindre en compte el que disposa la normativa sectorial sobre les limitacions en l’aforament.

CAPÍTOL II
Espectacles o activitats singulars o excepcionals

Article 78. Espectacles i activitats singulars o excepcionals
1. Als efectes d’este reglament, i sense perjuí del que disposen les normes urbanístiques i de protecció contra la contaminació i qualitat ambiental, s’entén per espectacles i activitats singulars o excepcionals aquells no previstos en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, o que per les seues característiques no pogueren acollir-se als reglaments dictats.
En este sentit, es consideraran com a tals els espectacles i les activitats que, pel seu caràcter particular, específic o únic no estiguen inclosos de manera expressa en el catàleg de l’annex de la dita llei, constituïsquen un esdeveniment puntual o no siguen susceptibles de reiteració o de realització habitual ni periòdica.
2. La realització d’espectacles o activitats singulars o excepcionals requerirà l’autorització prèvia administrativa per la conselleria competent en matèria d’espectacles d’acord amb el procediment contingut en els articles següents.
Com a excepció, els espectacles o les activitats singulars o excepcionals que s’efectuen durant l’època de festes patronals o locals en municipis de la Comunitat Valenciana seran autoritzats pels ajuntaments.

3. En tot allò no regulat en el present capítol tindrà aplicació supletòria el que disposa el capítol anterior en allò que siga procedent.


Article 79. Sol·licitud d’espectacle o activitat singular o excepcional
La sol·licitud per a la celebració d’este espectacle o activitat singular o excepcional haurà d’efectuar-se amb una antelació mínima de quinze dies hàbils a la realització davant de l’òrgan competent de la Generalitat.
En la sol·licitud es farà constar l’activitat o l’espectacle que es pretenga realitzar, i s’assenyalarà la data, l’horari, l’aforament previst i les diferents instal·lacions que configuren l’activitat proposada. El model de sol·licitud serà el previst en l’annex IX d’este reglament.

Article 80. Documentació i procediment
1. A la sol·licitud d’autorització d’activitat singular o excepcional s’haurà d’acompanyar, necessària-ment, la documentació següent:
a) Llicència de què es disposa.
b) Documentació exigida per als espectacles o les activitats extraordinaris amb increment de risc indicada en l’article 73 d’este reglament.

2. S’aplicarà als espectacles o a les activitats singulars o excepcionals la regulació establida per als espectacles i activitats extraordinaris amb increment de risc pel que fa al procediment d’autorització, esmena de defectes advertits, comunicació a altres administracions i la resta de previsions que resulten adequades.CAPÍTOL III
Espectacles o activitats celebrats en via pública o a l’aire lliure

Article 81. Autorització
1. Els espectacles o activitats la competència dels quals corresponga als ajuntaments per celebrar-se en via pública o en espais oberts, seran objecte d’autorització administrativa quan, en tot cas, l’aforament previst excedisca de 1.000 persones.
2. Quan no s’excedisca del dit aforament, l’espectacle o l’activitat atendrà el procediment de declaració responsable per analogia amb els espectacles o les activitats extraordinaris sense increment de risc sempre que aquell no comporte la utilització d’instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
En este cas, quan sí que s’utilitzen les dites instal·lacions, caldrà ajustar-se al procediment indicat en l’article 17 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i a allò que s’ha indicat en el títol V del present reglament.

Article 82. Procediment d’autorització
El procediment d’autorització pels ajuntaments serà el fixat en les seues ordenances municipals.
No obstant això, estes atendran a allò que s’ha indicat en el present reglament en allò que procedisca i, sobretot, quant a la documentació exigible en el cas d’increment de risc, muntatge d’instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables i assegurança de responsabilitat civil.

CAPÍTOL IV
Espectacles o activitats celebrats en establiments amb llicència diferent de la regulada per la normativa d’espectacles

Article 83. Espectacles i activitats en establiments amb llicència diferent de la regulada en la normativa d’espectacles
1. Els espectacles o les activitats regulats en la normativa d’espectacles que se celebren en establiments amb llicència diferent de la prevista en la dita normativa hauran de complir tots els requisits i les condicions de seguretat exigits i, en particular, els d’aforament i l’evacuació.

Estos espectacles i activitats, exigisquen o no el muntatge d’instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, seran autoritzats per l’ajuntament en el terme municipal del qual s’ubique l’establiment.
2. L’òrgan competent per a la resolució podrà sol·licitar dels seus òrgans o unitats aquells informes directament relacionats amb les seues competències que resulten oportuns per a l’autorització o la denegació, si és el cas, de l’espectacle o activitat.

Títol IV
Espectacles o activitats declarats expressament d’interés general o celebrats en el marc d’esdeveniments declarats expressament d’interés general

CAPÍTOL ÚNIC
Disposicions generals

Article 84. Objecte
D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, es regiran pel que disposa este títol les activitats recreatives i els espectacles públics que siguen declarats expressament d’interés general per les administracions competents, o se celebren en el marc d’esdeveniments que hagen sigut declarats expressament com a tals per les dites administracions, amb independència que es realitzen en un únic establiment o en diversos, o de forma efímera o no permanent.


Article 85. Contingut
La declaració d’interés general, degudament motivada, haurà d’incloure les excepcions o modificacions respecte a la regulació prevista, tant sobre els procediments administratius normativament en vigor com sobre l’atorgament de les llicències o autoritzacions que resulten exigibles.

Article 86. Àmbit subjectiu
Podran sol·licitar la llicència i les autoritzacions a què es referix este títol les persones i entitats que organitzen les activitats i espectacles declarats expressament d’interés general o que estiguen enquadrats en el programa dels esdeveniments previstos en estos.

Article 87. Àmbit material
Als efectes del que establix este títol tenen la consideració d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics els referits en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, que, amb caràcter no permanent, se celebren o instal·len en l’espai o espais reservats per al desenrotllament d’estos o de l’esdeveniment en què s’emmarquen.

Article 88. Obertura d’establiment públic
Per a l’obertura d’un establiment obert a la pública concurrència en el marc de les activitats previstes en este títol, s’aplicarà el procediment d’autorització administrativa previst en l’article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.

Article 89. Termini de vigència de la llicència
El termini de vigència de la llicència concedida a l’empara d’este títol estarà determinat per la duració de l’esdeveniment declarat d’interés general.

Article 90. Naturalesa de la llicència
La llicència atorgada en aplicació d’este títol es concedirà per a cada una de les activitats i espectacles que puguen desenrotllar-se en els espais habilitats per a això en la declaració d’interés general, en atenció a les específiques característiques d’aquells així com del lloc en què s’ubiquen.

Article 91. Duració total del procediment
1. Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics subjectes al procediment d’autorització administrativa de l’article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, aplicable en el que preveu este títol, s’ajustaran al que disposa este i es reduiran els terminis a la meitat.
En el cas que la reducció del termini afecte un termini de dies imparells, el dia resultant de la reducció a la meitat es prendrà completament.

2. Com a excepció, el termini de tres mesos indicat en l’apartat 4 de l’article 10 es reduirà a dos mesos.

Article 92. Interdicció del canvi de titularitat
1. No procedirà el canvi de titularitat de les llicències que es concedisquen a l’empara del procediment regulat en el present títol. No obstant això, en el supòsit de modificació subjectiva, es requerirà l’obtenció d’una nova llicència d’acord amb el procediment establit.
2. Durant el període de tramitació de la llicència i sempre abans del seu atorgament, es podrà produir la subrogació de persones físiques o jurídiques com a sol·licitants d’aquella.

Article 93. Horari dels espectacles, activitats o establiments

Els establiments, espectacles i activitats a què es referix este títol, tindran l’horari indicat en l’orde anual d’horaris de la conselleria competent en la matèria.
Quan s’inicie l’activitat sota la responsabilitat del titular o prestador per la no realització de la visita de comprovació per l’ajuntament, l’horari serà l’establit amb caràcter general per la referida orde anual d’horaris, per a cada espectacle o activitat comunicat a l’ajuntament.


Article 94. Dels espectacles o activitats realitzats en un esdeveniment declarat d’interés general
Els espectacles o les activitats que tinguen la consideració d’extraordinari, singular o excepcional o una altra modalitat prevista que s’efectuen en el marc d’un esdeveniment declarat d’interés general, o s’efectuen com a integrants de la programació d’este, d’acord amb allò que s’ha indicat en la resolució o acord que així ho determine, podran tindre les excepcions, modificacions o condicions particulars que resulten procedents en virtut de les característiques o contingut de l’esdeveniment. La fixació de les excepcions, modificacions o condicions particulars hauran de ser motivades i no suposaran una minoració de la seguretat de l’espectacle o activitat ni inobservança de qualsevol altra previsió normativament establida a este efecte.


TÍTOL V
Instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 95. Declaració responsable d’instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables
1. Les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, així com els espectacles públics i les activitats recreatives de naturalesa o caràcter no permanent o ocasional que pretenguen desenrotllar-se en estes, necessitaran de la presentació de declaració responsable davant de l’ajuntament de la localitat on se situen o realitzen, de conformitat amb allò que disposa l’article 17 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i al que preveu este reglament.
No s’inclouran en esta obligació les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables que formen part integrant dels elements materials dels espectacles o activitats extraordinaris, singulars o excepcionals.

2. En la declaració responsable indicada en l’apartat anterior es farà referència al compliment de les condicions tècniques generals a què es referix l’article 4 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i a la constitució de l’assegurança obligatòria.
En concret, la dita declaració, d’acord amb el model indicat en l’annex X d’este reglament, haurà d’assenyalar que es posseïxen els documents subscrits per tècnic competent següents:
a) Memòria descriptiva de l’espectacle o l’activitat a què es destinarà la instal·lació, incloent-hi les dades del titular, la justificació de l’emplaçament proposat i la incidència de la instal·lació en l’entorn.

b) Memòria tècnica constructiva.
c) Memòria de mesures contra incendis.
d) Memòria del sistema i càlcul d’evacuació.
e) Memòria d’instal·lacions elèctriques.
f) Documentació gràfica.
g) Pla d’autoprotecció, o, si és el cas, pla d’actuació davant d’emergències.
3. La instal·lació i el funcionament de les places de bous portàtils es regiran per la seua normativa específica.
4. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’este reglament les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables la destinació de les quals siga albergar celebracions no incloses en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.

Article 96. Temps d’emplaçament
Les instal·lacions previstes en este títol podran estar emplaçades fins a quatre mesos consecutius en còmput anual en el mateix lloc, àrea o superfície fitada.
No obstant això, l’ajuntament, mitjançant una resolució motivada, podrà ampliar com a màxim el dit termini en dos mesos més, amb el certificat previ per part del tècnic competent del compliment de les condicions de seguretat i solidesa de les referides instal·lacions.

Article 97. Horaris
L’horari de funcionament dels espectacles públics, activitats recreatives i instal·lacions regulats en este títol serà el fixat amb caràcter general per a l’espectacle o activitat que es tracte en l’orde anual d’horaris, sense perjuí de les limitacions que puga establir l’òrgan municipal corresponent.

Article 98. Procediment
1. Les persones o entitats interessades en la ubicació d’instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables hauran de presentar la seua declaració responsable davant de l’ajuntament de la localitat amb un mes, com a mínim, d’antelació.
2. L’ajuntament, una vegada registrada d’entrada la declaració responsable, si així ho considera o en funció de la complexitat de la instal·lació, podrà requerir tota o una part de la documentació a què es referix l’article 95.2 d’este reglament als efectes d’estudiar i verificar les condicions tècniques d’aquella amb caràcter previ a la visita de comprovació.

3. L’ajuntament girarà visita de comprovació amb anterioritat a l’inici de l’activitat o espectacle previst als efectes d’atorgament de la llicència.
Si la dita visita no s’efectuara abans de l’inici de l’activitat o espectacle previst, el titular o prestador podrà obrir la instal·lació i realitzar la dita activitat o espectacle sota la seua responsabilitat prèvia comunicació a l’ajuntament.
4. En el supòsit de visita de comprovació de l’ajuntament, els titulars o prestadors tindran a disposició dels tècnics municipals el certificat final de muntatge als efectes de facilitar la comprovació tècnica de la instal·lació.
5. En el cas que s’advertisquen inexactituds o incorreccions, l’ajuntament ho comunicarà als titulars o prestadors als efectes d’esmena. Si no es procedix a esmenar els dits defectes no s’atorgarà llicència d’obertura.
6. En el cas de presentar certificat d’Organisme de Certificació Administrativa (OCA), es podrà obrir la instal·lació eventual, portàtil o desmuntable i iniciar l’activitat prevista sense necessitat de llicència municipal i sense perjuí de la possibilitat de visita de comprovació per part de l’ajuntament.

Article 99. Assegurances i fiances
1. Les instal·lacions regulades en este títol hauran de constituir un assegurança de responsabilitat civil en les condicions i per les quanties establides amb caràcter general en este reglament. Esta assegurança haurà de cobrir, així mateix, el risc d’incendi.
2. Els ajuntaments podran exigir la constitució de fiança en els termes indicats en l’article 17.5 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre. L’import de la fiança es determinarà en atenció a l’aforament autoritzat en la llicència d’obertura determinat en funció del barem següent:

a) Aforament de fins a 50 persones: 6.000 euros.
b) Aforament de fins a 100 persones: 18.000 euros.
c) Aforament de fins a 300 persones: 30.000 euros.
d) Aforament de fins a 700 persones: 60.000 euros.
e) Aforament de fins a 1.500 persones: 120.000 euros.
f) Aforament de fins a 5.000 persones: 180.000 euros.
Per a les instal·lacions d’aforament superior a les 5.000 persones s’incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors en 30.000 euros per cada 2.500 persones o fracció d’aforament.
Quan l’aforament siga superior a 25.000 persones s’incrementarà la quantia mínima establida, en 120.000 euros per cada 2.500 persones o fracció d’aforament.

Article 100. Instal·lacions portàtils o desmuntables per a la realització d’espectacles o activitats amb caràcter permanent
1. Com a excepció al que preveuen els articles anteriors, les instal·lacions de caràcter portàtil o desmuntable que, en el projecte d’activitat presentat, es disposen amb caràcter permanent com a annexos a un establiment públic, es consideraran com una extensió o ampliació del local als efectes de la seua tramitació procedimental.
En este sentit, la instal·lació portàtil o desmuntable haurà de quedar delimitada en el dit projecte d’activitat referit en els articles 9 o 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, amb les seues condicions i requisits estructurals específics, i es tramitaran en el marc del procediment previst en els esmentats preceptes.
En el cas que la instal·lació portàtil o desmuntable s’ubique amb caràcter de permanència després de l’obertura de l’establiment, suposarà una modificació substancial de la llicència d’obertura d’aquell d’acord amb el que s’ha indicat en l’article 11 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
2. Així mateix, les instal·lacions portàtils o desmuntables que, constituint un establiment públic als efectes de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, s’ubiquen amb caràcter de permanència sense subjecció a termini temporal o per temps superior al previst en l’article 96, es regiran quant al procediment de la seua obertura pel que preveuen els articles 9 i 10 d’aquella, amb les condicions tècniquecs que es deriven de l’estructura de la instal·lació als efectes d’acreditar la seua seguretat i solidesa.
3. El titular o prestador de les instal·lacions portàtils o desmuntables previstes en este article haurà de presentar a l’ajuntament de la localitat, amb periodicitat anual des de la seua obertura a la pública concurrència, un certificat sobre el compliment i manteniment de les condicions de seguretat i solidesa de la instal·lació així com sobre la resta de requisits tècnics exigits per la normativa en vigor.

CAPÍTOL II
Condicions tècniques

Article 101. Condicions tècniques generals
Les condicions tècniques exigibles a les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables compliran els requeriments establits amb caràcter general en este reglament i en el Codi Tècnic de l’Edificació.


Article 102. Emplaçament
1. Les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables hauran d’emplaçar-se en llocs de fàcil accés. Les seues façanes recauran en llocs considerats com a espai exterior segur.
Es podrà exceptuar este requisit en el cas que es tracte d’instal·lacions incloses o integrades en un establiment públic de caràcter permanent.
2. El sòl del terreny sobre el qual pretenguen ubicar-se les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables haurà de tindre la suficient resistència al punxonament en relació amb les càrregues a suportar.

Article 103. Sobrecàrrega d’ús de les estructures
Tots els elements horitzontals i verticals de les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables que tinguen la condició d’estructura portant, hauran de garantir l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i la resta de condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.
En tot cas, els elements horitzontals hauran de resistir, a més del propi pes, el corresponent a l’activitat o espectacle que suporten, en condicions òptimes de seguretat, i de la mateixa manera, una sobrecàrrega mínima de 500 kg/m².

Article 104. Reacció davant del foc
Les condicions de reacció davant del foc dels elements de cobriment estaran homologades per organisme oficial competent, o si és el cas, justificades i certificades per tècnic qualificat.
Els elements estables tindran, a tots els efectes, la consideració d’edificació aïllada, i hauran de complir les condicions i els requisits de resistència al foc que per a estes es determine.

Article 105. Aforament
L’aforament de les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables estarà en funció de la superfície de la instal·lació, en relació amb l’activitat o espectacle, les vies d’evacuació disponibles i l’ample dels espais exteriors segurs sobre les quals recaiguen d’acord amb els criteris generals establits en este reglament i en el Codi Tècnic de l’Edificació.


Article 106. Localitats
Quan les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables disposen de localitats amb seients o estos constituïsquen la instal·lació, caldrà ajustar-se al que disposa el Codi Tècnic de l’Edificació. En el cas que es prevegen localitats de peu, caldrà ajustar-se a allò que s’ha indicat en la dita norma pel que fa a la seguretat i solidesa de les estructures.


CAPÍTOL III
Atraccions firals

Article 107. Atraccions firals amb elements mecànics o desplegables
1. Per a l’atorgament de la llicència d’obertura d’instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables que constituïsquen atraccions firals dotades d’elements mecànics o desplegables, com ara cavallets, sénies, muntanyes russes o semblants, haurà d’acompanyar-se la declaració responsable, d’un projecte tècnic de l’atracció subscrit per facultatiu competent o elaborat i subscrit per empresa amb qualificació d’organisme de certificació administrativa (OCA), en el qual es justifiquen les adequades mesures de seguretat, higiene i comoditat, d’acord amb els requeriments continguts en este reglament.
2. El que disposa l’apartat anterior s’entendrà sense perjuí del compliment dels altres requisits exigibles, si és el cas, per a l’activitat que es pretenga realitzar.

Article 108. Certificat final
Conclosa la instal·lació i abans de la posada en funcionament, el sol·licitant haurà de presentar davant de l’ajuntament un certificat de muntatge subscrit per tècnic habilitat competent o, si és el cas, per empresa amb qualificació d’organisme de certificació administrativa (OCA), amb competència acreditada en esta matèria, en el qual s’acredite que les instal·lacions reunixen les mesures necessàries de seguretat i solidesa de tots els seus elements. El dit certificat, en tot cas, estarà vinculat al projecte que l’origina.
La falta de l’anterior certificat deixarà sense efecte les actuacions realitzades fins al moment i implicarà la prohibició de posar en funcionament la referida atracció.

Article 109. Assegurances i fiances
1. Les atraccions firals, d’acord amb el que preveu la Llei 14/2010, de 3 de desembre, hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança i, si és el cas, constituir la fiança que es determine.
2. Els titulars d’atraccions firals podran constituir la fiança, quan procedisca, en la forma establida en este reglament, per l’associació de firers d’àmbit autonòmic o provincial, segons l’abast territorial de la seua activitat. En este cas, s’acompanyarà junt a la documentació acreditativa de la seua constitució, la relació de tots els firers a qui es referix aquella.

CAPÍTOL IV
Fiances

Article 110. Constitució de la fiança
En el cas que l’ajuntament exigisca la fiança a què es referix este títol, esta podrà constituir-se per mitjà de depòsit en metàl·lic o en valors públics o privats. Estos depòsits o valors es depositaran en la caixa de la corporació.
Així mateix, podrà constituir-se per mitjà d’aval o per contracte d’assegurança de caució amb entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram de caució, i s’haurà d’entregar el certificat del contracte a l’ajuntament. Quan s’opte per la seua constitució per mitjà d’aval o assegurança de caució caldrà ajustar-se als models que es recullen en l’annex II d’este reglament als efectes de la justificació.

Article 111. Fiança d’activitats o espectacles itinerants
1. Els titulars d’instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables que de forma habitual desenrotllen la seua activitat de manera itinerant en el territori de la Comunitat Valenciana, podran constituir les fiances establides en este capítol, amb caràcter únic i periodicitat com a mínim anual, a favor de tots els municipis de la Comunitat en què les instal·len en el període que comprenga aquella.
2. La fiança constituïda d’acord amb el que disposa l’apartat anterior es depositarà en les entitats financeres col·laboradores de l’Administració autonòmica que establisca la Tresoreria de la Generalitat. La dita fiança es constituirà a favor de tots els ajuntaments que autoritzen les indicades activitats en el període a què es referix aquella.

Article 112. Retenció i constitució de fiança
La retenció de tot o d’una part de la fiança d’acord amb allò que s’ha indicat en l’article 17.5 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, obligarà, bé a una nova constitució per l’import total, bé a un complement fins a aconseguir la dita quantia, d’acord amb el que establix els articles precedents.

Article 113. Devolució de la fiança
La quantitat garantida serà tornada per l’ajuntament o entitat corresponent als interessats d’ofici o a petició de l’organitzador o promotor en el termini màxim de tres mesos des de la finalització de l’espectacle o activitat. A estos efectes es comprovarà, amb caràcter previ, la no existència de denúncies o reclamacions fundades, procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d’execució derivades de l’exercici de l’activitat.

Article 114. Dispensa de la fiança
L’ajuntament en el cas que exigisca la fiança podrà, no obstant això, dispensar, mitjançant una resolució motivada, la seua constitució, per causa de la celebració d’actes dins de festes patronals o locals, o quan es tracte d’actes puntuals i determinats organitzats per entitats sense ànim de lucre.


TÍTOL VI
Reserva, dret i servici d’admissió

CAPÍTOL I
De la reserva d’admissió

Article 115. Reserva d’admissió
D’acord amb el que s’ha indicat en l’article 33 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, la reserva d’admissió és la facultat dels titulars o prestadors dels establiments públics, espectacles i activitats recreatives d’impedir l’accés i la permanència en els dits locals i esdeveniments quan es donen els supòsits previstos en els dos articles següents.

En l’exercici de la reserva d’admissió es podrà requerir l’assistència i la intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat.

Article 116. Obligació d’impedir l’accés per raó de l’activitat

Els titulars dels establiments públics i els organitzadors d’espectacles i activitats recreatives impediran l’accés al local en els supòsits següents:
1. Quan l’aforament establit en la llicència o l’autoritzat per a l’espectacle o l’activitat estiga complet.
2. Quan es complisca l’horari de tancament de l’establiment, l’espectacle o l’activitat.
3. Quan no es tinga l’edat establida per a accedir al local, l’espectacle o l’activitat.

Article 117. Obligació d’impedir l’accés i la permanència per circumstàncies personals
1. Els titulars i prestadors dels establiments públics, espectacles i activitats recreatives instaran a abandonar el local les persones que dificulten el desenrotllament normal de l’espectacle públic o activitat recreativa, o romanguen en este una vegada complit l’horari de tancament.

2. Així mateix, impediran l’accés i, si és el cas, la permanència:
a) Als que manifesten actituds violentes i, en especial, als que es comporten de forma agressiva o provoquen altercats, als que porten armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i als que porten roba o símbols que inciten a la violència, el racisme o la xenofòbia en els termes que preveu la legislació sobre protecció de la seguretat ciutadana i en el Codi Penal.
b) A aquells que amb la seua actitud posen en perill o causen molèsties a altres espectadors o usuaris.
c) Als que estiguen consumint drogues o substàncies estupefaents o mostren símptomes d’haver-les consumit.
d) Als que mostren signes evidents d’estar embriagats.

Article 118. Obligació de facilitar l’accés i la permanència
Els titulars o prestadors d’establiments públics, espectacles i activitats recreatives adoptaran les mesures necessàries per a facilitar l’accés a les persones amb discapacitat i, així mateix, i si és el cas, als gossos d’assistència que els acompanyen, d’acord amb el que establix la legislació sobre gossos d’assistència per a persones amb discapacitats. De la mateixa manera, facilitaran a estes persones, l’accés i el gaudi dels servicis que presten.


CAPÍTOL II
Del dret d’admissió

Article 119. Dret d’admissió
El dret d’admissió és la facultat que tenen els titulars o prestadors d’establiments públics, espectacles i activitats recreatives per a determinar les condicions d’accés i permanència en estos, dins dels límits establits legalment i reglamentàriament.

Article 120. Exercici del dret d’admissió
El dret d’admissió s’exercirà amb respecte a la dignitat de les persones, els seus drets fonamentals i les llibertats públiques, sense que en cap cas puga produir-se cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social.


Article 121. Condicions particulars d’admissió
1. Sense perjuí de les obligacions establides en el capítol anterior, el titular de l’establiment públic o l’organitzador d’espectacles públics i activitats recreatives, podrà establir condicions particulars d’admissió que, en tot cas, hauran de ser objectives, públiques i aplicades per igual a tots els usuaris.
2. L’establiment de condicions particulars d’admissió no podrà contravindre, en cap cas, la prohibició de discriminació prevista en l’article anterior.

Article 122. Incidències i queixes
Els titulars o prestadors d’establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives que establisquen condicions particulars d’admissió, hauran d’atendre totes les incidències i queixes que es produïsquen en l’exercici del dret d’admissió. Les dites incidències i queixes es podran formalitzar en els fulls de reclamacions.

Article 123. Aprovació i visat de les condicions particulars d’admissió
1. El titular de l’establiment públic o l’organitzador d’un espectacle públic o activitat recreativa que pretenga establir condicions particulars d’admissió, haurà de sol·licitar l’aprovació i el visat d’estes a l’òrgan competent de la Generalitat, i acompanyar a la petició el cartell en què es fixen. La sol·licitud serà la prevista en l’annex XI d’este reglament.

2. En el cartell indicatiu de les condicions particulars d’admissió hauran de figurar les dades següents:
a) Denominació i activitat del local.
b) Adreça de l’establiment i localitat.
c) Nom o raó social del titular o organitzador o promotor de l’espectacle públic o activitat recreativa.
d) CIF o NIF del titular o organitzador o promotor.
e) Referència a les condicions d’accés a l’establiment i, si és el cas, l’expressió «Reservat el dret d’admissió».
3. Quan el text sotmés a aprovació i visat no respecte els límits i requisits del dret d’admissió establits en este títol, l’òrgan competent en el termini de quinze dies des de la presentació del cartell, requerirà l’interessat a fi que siguen esmenats els defectes observats. L’interessat haurà de comunicar a l’òrgan competent, en el termini màxim de deu dies des de la notificació de l’anterior requeriment, el nou text íntegre del cartell amb les modificacions o correccions introduïdes. Si així no ho fera es considerarà que ha desistit en funció del que establix l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. La possibilitat de desistiment es comunicarà expressament a l’interessat en el requeriment que s’efectue.

4. Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s’haja rebut de l’òrgan competent cap comunicació, l’interessat amb la comunicació prèvia a aquell podrà donar publicitat a les condicions del dret d’admissió. En este cas, i sense perjuí de la posterior comprovació de les referides condicions, haurà de figurar junt amb el cartell, la comunicació remesa a l’òrgan autonòmic competent.Article 124. Modificació de les condicions particulars d’admissió

Qualsevol modificació de les condicions particulars d’admissió degudament visades, haurà de comunicar-se prèviament a l’òrgan competent de la Generalitat als efectes de la seua aprovació i nou visat, i s’aplicarà el procediment previst en l’article anterior.

Article 125. Publicitat de les condicions particulars d’admissió

Les condicions particulars d’admissió autoritzades hauran de publicitar-se en tots els supòsits i llocs previstos en l’article 33.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.

Article 126. Ineficàcia de les condicions particulars d’admissió
Les condicions particulars d’admissió que figuren en el cartell, propaganda, publicitat, localitats o entrades o qualsevol altre mitjà, que no hagen sigut autoritzades i visades per l’òrgan competent de la Generalitat, no produiran cap efecte.

Article 127. Normes particulars o instruccions d’ús
1. Quan ho requerisca l’adequat desenrotllament de l’espectacle públic, l’activitat recreativa o el correcte ús de les instal·lacions o servicis que disposen els establiments, els titulars o prestadors podran fixar normes particulars vinculades a l’activitat o instruccions d’ús de les instal·lacions i servicis que disposen sense necessitat de sol·licitar l’aprovació i el visat per l’òrgan competent de la Generalitat. A estos efectes, s’informarà d’estes a través d’un cartell que complisca les prescripcions establides en este reglament, sense que això supose, en cap cas, un exercici indegut del dret d’admissió a l’establiment.

Com a excepció, sí que serà necessària l’aprovació i el visat referits quan les normes particulars o instruccions d’ús puguen afectar el dret d’igualtat o a la resta de drets fonamentals constitucionalment reconeguts.
2. Així mateix, els titulars o prestadors d’establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives podran determinar condicions específiques per a la utilització dels servicis i instal·lacions que disposen per part dels que no tinguen la condició de clients, espectadors o usuaris de l’espectacle, activitat o establiment que es tracte. En este cas, no serà necessària la prèvia obtenció de visat per l’òrgan competent de la Generalitat.

CAPÍTOL III
Del servici d’admissió

Article 128. Servici d’admissió
1. Als efectes del present reglament s’entén per servici d’admissió aquell l’objecte del qual siga procedir al control d’accés dels clients o usuaris als establiments públics, espectacles públics o activitats recreatives, siguen estos efectuats en una instal·lació fixa, eventual, portàtil o desmuntable, o en un esdeveniment considerat com a espectacle o activitat extraordinari, singular o excepcional.
2. El personal de servici d’admissió no podrà exercir, en cap cas, les funcions establides per al personal de seguretat privada arreplegades en la legislació sobre seguretat privada i la normativa que la desplega.

Per la seua banda, el personal de seguretat privada no podrà simultaniejar les seues funcions amb les pròpies del personal del servici d’admissió sense perjuí de poder exercir estes últimes quan no s’estiga treballant com a vigilant de seguretat en els termes que preveu la seua normativa sectorial.

Article 129. Obligació de prestar el servici d’admissió
1. Tots els establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, disposaran de servici d’admissió.
2. El servici d’admissió serà exercit directament pel titular o prestador de l’establiment públic, espectacle o activitat recreativa o, si és el cas, per les persones designades per estos que, estant sota la seua dependència, tinguen encomanades les obligacions següents:
a) Exercitar les funcions derivades de la reserva i dret d’admissió.
b) Vetlar pel compliment de les condicions particulars del dret d’admissió autoritzades.
c) Garantir les normes particulars o instruccions d’ús.
d) En general, assegurar el normal exercici de l’activitat o espectacle.

Article 130. Funcions
El personal a qui corresponga prestar el servici d’admissió, així com aquells que formen part del servici específic d’admissió a què es referix el capítol següent, haurà d’exercir les funcions derivades de l’exercici de la reserva i dret d’admissió, de les condicions particulars d’admissió i de les normes particulars o instruccions d’ús. Així mateix, en tot cas, hauran d’exercir les funcions següents:

1. Controlar l’entrada de persones a l’establiment públic, espectacle públic o activitat recreativa, i no permetre l’accés quan això supose un excés sobre l’aforament autoritzat i la resta de circumstàncies indicades en l’article 116 d’este reglament.
2. Comprovar l’edat de les persones que pretenguen accedir al local.

3. Col·laborar amb els funcionaris públics que, en l’exercici de les seues funcions, realitzen inspeccions o controls per a vetlar pel compliment de la normativa vigent.
4. Facilitar l’accés a les persones amb discapacitat.
5. Vetlar pel funcionament correcte dels vestíbuls acústics de doble porta.
6. Assegurar que l’espectacle o activitat es realitze en l’interior de l’establiment, i advertir de la prohibició d’eixir del local a la via pública portant consumicions.
7. Col·laborar amb el personal inspector competent en l’aplicació de les normes sobre mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
8. Controlar el bon funcionament dels servicis de vestuari.
9. Realitzar el control de l’aparcament, si és el cas.
10. Auxiliar les persones que necessiten assistència comunicant, si és el cas, este aspecte al telèfon d’emergències 112.
11. Impedir l’accés a l’establiment de les persones que no complisquen les condicions d’admissió autoritzades i indicades en el cartell, i de les que estan incloses en algun dels supòsits establits en els capítols I i II d’este títol.
12. Totes aquelles funcions del control d’admissió que es deriven de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, d’este reglament i la resta de normes de desplegament.

CAPÍTOL IV
Del servici específic d’admissió

Article 131. Obligatorietat del servici específic d’admissió
1. Estaran obligats a disposar de personal per a servici específic d’admissió, adequadament identificat, els establiments públics l’activitat dels quals, d’acord amb la seua llicència d’obertura, siga per a:
a) Discoteques, sales de ball i sales de festa.
b) Pubs i, si és el cas, karaokes quan el seu aforament degudament autoritzat siga superior a les 200 persones.
2. Els casinos, sales de bingo, salons de joc i la resta d’establiments subjectes a la regulació sectorial de joc es regiran quant al servici d’admissió per la seua normativa específica.
3. La resta d’establiments previstos en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, no requeriran de personal de servici específic d’admissió sense perjuí del dret del titular o prestador a disposar d’este servici si així ho considera. En este cas, el personal contractat haurà de complir els requisits de capacitació previstos en este capítol.


Article 132. Nombre de personal del servici específic d’admissió
1. El nombre de persones destinades a servici específic d’admissió en els establiments públics serà, com a mínim, d’una per cada porta d’accés a este. En este sentit, no es computaran com a tals les portes d’eixida d’emergència.
2. Totes les persones que estiguen en les portes de l’establiment fent les funcions indicades en l’article 130 es consideraran com a servici específic d’admissió. A este efecte hauran d’estar acreditades d’acord amb el que s’ha ressenyat en este capítol.
Les persones destinades a la venda o tall d’entrades no seran considerades com a personal del servici específic d’admissió llevat que, així mateix, efectuen les funcions assenyalades en l’article 130.

Article 133. Servici específic d’admissió en espectacles o activitats extraordinaris, singulars o excepcionals
1. Hauran de disposar del personal de servici específic d’admissió els espectacles o les activitats extraordinaris que, d’acord amb el que preveu l’article 25.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, suposen un increment de risc.
Així mateix, hauran de tindre este servici els espectacles o les activitats extraordinaris l’aforament dels quals supere, en tot cas, les 500 persones.
2. Hauran de tindre personal de servici específic d’admissió els espectacles o activitats singulars o excepcionals degudament autoritzats.

3. El personal del servici específic d’admissió en espectacles o activitats extraordinaris, singulars o excepcionals, serà almenys d’un per cada porta o lloc d’accés a establiment o àrea de la seua realització. No obstant això, en funció de l’aforament autoritzat per a estos esdeveniments, el titular o prestador o organitzador, determinarà el nombre de persones que, per cada porta o lloc d’accés, cobrisca les necessitats d’este servici d’acord amb les condicions requerides.

Article 134. Procediment per a l’acreditació
1. Els aspirants per a personal del servici específic d’admissió hauran de superar una prova avaluadora consistent en un exercici psicotècnic i un exercici teòric d’acord amb el que preveu l’annex III d’este reglament.
2. La superació de la dita prova avaluadora donarà dret a l’obtenció d’un document acreditatiu expedit per la Generalitat.
3. Es realitzarà almenys una convocatòria anual per a l’obtenció del document acreditatiu del servici específic d’admissió que serà anunciada per mitjà de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. La resolució de les respectives convocatòries determinarà els requisits o les condicions per a la inscripció dels interessats. Per a participar en les proves es requerirà la inscripció i l’abonament d’una taxa per part de l’aspirant en els termes fixats en la convocatòria.

Article 135. Document acreditatiu del servici específic d’admissió

1. El personal del servici d’admissió estarà perfectament identificat per mitjà de document acreditatiu expedit per la Generalitat. En el document figurarà degudament retolada l’expressió «Servici Específic d’Admissió» en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, el nom i cognoms de la persona, la data d’expedició i de validesa i, si és el cas, el número del DNI o NIE. En tot cas, la identificació haurà d’estar clarament diferenciada del servici de vigilància privada previst en la Llei Reguladora de Seguretat Privada en vigor.

2. El document acreditatiu serà notificat a l’interessat en el termini màxim de dos mesos des del dia de la publicació de la resolució per la qual s’aprova la llista dels aspirants declarats aptes.

Article 136. Requisits dels aspirants
1. Per a la realització de les proves del personal de servici específic d’admissió, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Ser major d’edat i no estar incapacitat.
b) Ser espanyol o ciutadà d’algun dels països de la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i treball.
c) No tindre antecedents penals.
d) Estar en possessió, com a mínim, del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o Formació Professional de Grau Mitjà, o equivalents a efectes acadèmics o laborals.
2. Excepcionalment l’administració convocant podrà, per a convocatòries determinades i de manera motivada, exigir una titulació inferior a la indicada en este article. En este cas, la convocatòria es comunicarà amb l’antelació suficient als efectes de garantir la seua publicitat i informació.

Article 137. Període de validesa i renovació del document acreditatiu
1. El document acreditatiu del servici específic d’admissió tindrà un període de validesa de quatre anys.
2. Amb anterioritat al venciment del dit termini, la conselleria competent determinarà per mitjà de resolució les condicions de renovació del document acreditatiu. Esta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Article 138. Àmbit territorial del document acreditatiu
1. L’obtenció pels aspirants del document acreditatiu del servici específic d’admissió habilitarà per a l’exercici de les funcions indicades en este títol en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. No obstant això, caldrà ajustar-se al que preveu la legislació sobre garantia de la unitat de mercat als efectes procedents.

Article 139. Revocació del certificat d’acreditació
1. Són causes de revocació de l’acreditació del servici específic d’admissió les següents:
a) Condemna penal ferma per delicte o falta contra el patrimoni i la salut pública així com per delictes d’homicidi, lesions, delictes contra la llibertat, integritat moral, llibertat i indemnitat sexual, omissió de socors, contra la intimitat, imatge i inviolabilitat del domicili i contra l’honor o per faltes contra les persones.
b) L’exercici del servici específic d’admissió amb vulneració del que establix l’article 14 de la Constitució quan haja sigut objecte de sanció ferma per la jurisdicció penal.
2. La conselleria competent podrà revocar, amb la tramitació prèvia d’expedient amb audiència a l’interessat i per resolució motivada, l’acreditació per a l’exercici de les funcions del servici específic d’admissió. En este cas, durant la tramitació del procediment administratiu i fins a la seua resolució, es podrà, com a mesura provisional, declarar la suspensió de la validesa del document acreditatiu.

Article 140. Efectes de la revocació del document acreditatiu
La revocació del document acreditatiu per les causes esmentades en l’article anterior suposarà la pèrdua immediata de la validesa d’este i la prohibició de presentar-se a una nova prova avaluadora durant el temps que determine la resolució que pose fi a l’expedient de tramitació d’aquella.

Article 141. Registre de persones acreditades per a l’exercici del servici específic d’admissió
1. La conselleria competent, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, crearà un registre en què s’inscriurà les persones aspirants que, per haver obtingut la qualificació d’apte, hagen obtingut el document acreditatiu del servici específic d’admissió.

2. En el dit registre es farà constar, com a mínim, la identitat de la persona, número de DNI o NIE, convocatòria en què es va presentar, data d’expedició i de validesa del document acreditatiu i, si és el cas, la revocació d’este quan es donen els supòsits previstos en este reglament.


CAPÍTOL V
Seguretat privada

Article 142. Seguretat privada
Estaran obligats a disposar de servici de seguretat privada amb les condicions i els requisits establits en la Llei Reguladora de Seguretat Privada i normativa de desplegament, els següents espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics:
1. Els espectacles i les activitats extraordinaris, excepcionals o singulars l’aforament dels quals siga superior a les 500 persones.
2. Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics a què es referix l’article 131 d’este reglament que tinguen autoritzat un aforament superior a les 500 persones.
3. Aquells que, per les seues característiques, la direcció general competent en matèria d’espectacles així ho determine per resolució motivada, per a aconseguir garantir la seguretat de persones i béns.

Article 143. Personal de seguretat privada
El nombre de persones destinades a la seguretat privada en els espectacles, les activitats i els establiments a què es referix l’article anterior serà, com a mínim, el següent:
1. De 501 fins a 1.000 persones d’aforament autoritzat: un vigilant de seguretat privada.
2. De 1.001 fins a 2.000 persones d’aforament autoritzat: dos vigilants de seguretat privada.
3. D’ara en avant, un vigilant més per cada tram de 1.000 persones d’aforament autoritzat.

CAPÍTOL VI
Règim sancionador

Article 144. Del règim sancionador
L’incompliment del que preveu el present títol serà sancionat de conformitat amb el que establix la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i són subjectes responsables les persones físiques o jurídiques que incórreguen en les accions o omissions tipificades com a infracció en la llei.


TÍTOL VII
Protecció dels menors

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 145. Protecció
Les previsions contingudes en este títol estan dirigides a la protecció integral dels menors d’edat, en la seua condició d’espectadors, participants, usuaris, públic, artistes o executants que intervinguen en espectacles públics, activitats recreatives o accedisquen als establiments en què aquells se celebren.
Els titulars d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, estaran obligats al compliment de les mesures, disposicions i prohibicions que s’arrepleguen en este títol, sense perjuí de les altres que amb caràcter general o particular puguen adoptar-se.


Article 146. Prohibicions d’accés i permanència a menors d’edat

Sense perjuí de les limitacions establides en les disposicions específiques de protecció de menors, queda prohibida l’entrada i la permanència dels menors d’edat als locals o instal·lacions següents:

1. Casinos de joc.
2. Sales de bingo.
3. Salons de joc que disposen de màquines amb premi en metàl·lic d’acord amb el que disposa l’article 34 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
4. Locals on s’efectuen, exhibisquen o realitzen activitats no qualificades per a menors, o s’accedisca, per qualsevol tipus de mitjà, a material o informació no apte per a estos.
5. Les altres prohibicions o restriccions previstes en la normativa reguladora de la protecció integral de la infància i adolescència.

Article 147. Prohibicions d’accés i permanència de menors de 16 anys
Els menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada i la permanència en sales de festa, discoteques, sales de ball i pubs.
L’anterior prohibició no serà aplicable quan els establiments i les instal·lacions disposen d’autorització per a celebrar sessions dirigides a menors d’edat en què, exclusivament, es permetrà l’entrada i la permanència de majors de 14 anys i menors de 18, d’acord amb el que disposa el capítol següent.


Article 148. Begudes alcohòliques i productes del tabac
1. Les prohibicions de venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques i productes del tabac seran les contingudes en les normes específiques que les regulen.
2. D’acord amb el que disposa l’article 34 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, en cap cas es podrà vendre, subministrar ni permetre el consum de begudes alcohòliques i productes del tabac als menors de 18 anys que accedisquen a establiments, espectacles o activitats recreatives de qualsevol tipus.
3. La publicitat d’establiments, espectacles i activitats recreatives haurà de respectar els principis i les normes contingudes en la normativa vigent en matèria de drogodependències i trastorns addictius així com de venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del tabac.

4. Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat que incite els menors de manera directa o indirecta al consum de begudes alcohòliques i de productes del tabac per mitjà de la promesa de regals, bonificacions i qualsevol altre avantatge d’anàloga naturalesa.

Article 149. Artistes, executants i participants
La intervenció d’artistes, executants o participants menors d’edat estarà sotmesa a les condicions i als permisos que establisca la normativa laboral i de protecció del menor.
En cap cas podran participar menors d’edat en activitats esportives, de lluita o de combat no reconegudes per les administracions o federacions esportives competents en esta matèria.

CAPÍTOL II
Sessions destinades a menors d’edat

Article 150. Autorització preceptiva
Els pubs, discoteques, sales de ball i sales de festa que vulguen celebrar sessions dirigides a assistents majors de 14 anys i menors de 18, hauran de sol·licitar l’oportuna autorització de la conselleria competent en matèria d’espectacles.

Article 151. Sol·licitud i requisits de l’autorització
1. La sol·licitud per a la celebració d’estes sessions serà la prevista en l’annex XII d’este reglament. En este sentit, haurà d’assenyalar el dia o els dies de la setmana i les hores en què l’establiment funcionarà com a sessió per a menors, amb explícita acceptació dels requisits que s’establixen en este capítol.
2. Als efectes del que disposa este capítol s’entén per sessió per a menors la que reunisca els requisits següents:
a) Horari comprés entre les 17.00 i les 22.00 hores. Des de la finalització de la sessió per a menors fins a l’inici de l’activitat ordinària de l’establiment haurà de transcórrer almenys una hora de diferència.

b) L’edat mínima dels destinataris d’estes sessions serà de 14 anys complits. L’edat màxima no podrà superar els 18 anys complits.

S’exceptua el cas de majors de 18 anys que siguen acompanyants de menors que tinguen alguna discapacitat i que requerisquen de l’atenció d’aquells. En este supòsit, estos majors d’edat hauran d’acreditar esta circumstància per a poder accedir a les sessions previstes en este capítol.

c) Durant la celebració de sessions de menors no es podran vendre, consumir, servir ni exhibir cap tipus de begudes alcohòliques.
d) Es prohibix la venda de productes del tabac, i han d’estar desconnectades les màquines expenedores.
e) Durant la celebració de les sessions per a menors s’haurà d’exhibir, en lloc visible i llegible des de l’exterior, un cartell on conste la celebració d’estes.
f) La publicitat de les sessions dirigides a menors no podrà contindre ni suggerir cap tipus de missatge, idea o propaganda que, directament o indirectament, denote un contingut enganyós o contrari en relació amb estes.

Article 152. Procediment per a la resolució
1. Formulada la sol·licitud per a l’autorització de celebració de sessions per a menors, la conselleria competent en matèria d’espectacles haurà de resoldre en el termini màxim de dos mesos. Transcorregut el termini assenyalat sense haver recaigut ni haver-se notificat la resolució expressa, la petició s’entendrà estimada.
La resolució concedint l’autorització haurà de contindre el període de vigència, que no podrà ser superior a un any, i podrà ser prorrogat per igual període a petició de l’interessat.
2. La resolució que concedisca l’autorització haurà de ser objecte de comunicació a l’ajuntament de la localitat on estiga ubicat l’establiment.


Article 153. Revocació de l’autorització
1. La resolució d’autorització contindrà, de forma expressa, l’advertència que esta podrà ser objecte de revocació, amb audiència prèvia de l’interessat, si es comprova que el local ha deixat de reunir els requisits que van motivar el seu atorgament o si s’incomplixen els requisits i les condicions exigits en aquella per a la realització de la sessió de menors.

2. La resolució que determine la revocació haurà de ser objecte de comunicació per l’òrgan que l’adopte a l’ajuntament de la localitat on estiga ubicat l’establiment.


TÍTOL VIII
Horaris

CAPÍTOL ÚNIC
Disposicions generals

Article 154. Horari general d’obertura i tancament
L’horari general d’obertura i tancament dels espectacles, activitats i establiments a què es referix este reglament serà l’establit anualment mitjançant una orde de la conselleria competent en la matèria.

Els espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments públics, exerciran la seua activitat dins dels horaris establits com d’obertura i tancament d’acord amb el que preveu la referida orde anual de la conselleria competent.

Article 155. Obertura i inici
1. S’entendrà per hora d’obertura dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics el moment a partir del qual es permet l’accés dels espectadors o usuaris a estos.

2. Es considerarà per hora d’inici aquella en què, a partir de l’hora d’obertura, comença l’espectacle o l’activitat.
3. L’antelació de l’hora d’obertura sobre l’hora d’inici dels espectacles o activitats es determinarà anualment mitjançant una orde de la conselleria competent.

Article 156. Tancament
1. S’entendrà per hora de tancament aquella en què en l’establiment es produïx el fi o el cessament total de l’activitat o espectacle i comença el desallotjament del públic o participants.
A partir de l’hora de tancament de l’activitat o espectacle no es permetrà l’accés de cap client a l’establiment, no s’expendrà cap consumició i, si és el cas, haurà de quedar fora de funcionament tant la música ambiental com les màquines recreatives, els vídeos o qualsevol aparell o màquina semblant així com apagats els senyals lluminosos ubicats en l’exterior d’aquell.
A l’hora de tancament s’encendran les llums generals del local, i quedaran les portes d’entrada i d’emergència expedites i obertes perquè es produïsca el total desallotjament d’aquell en el termini màxim de 30 minuts.
2. Amb independència que hagen finalitzat les tasques pròpies d’arreplega i neteja de l’establiment, els usuaris no podran romandre en l’interior a partir de l’hora de tancament, i és responsabilitat dels titulars de l’activitat l’efectivitat del desallotjament i el tancament del local en la forma i el temps establit.

Article 157. Període mínim entre tancament i obertura
Entre el tancament i l’obertura dels locals i establiments públics haurà de mediar un període de temps no inferior a quatre hores.

Article 158. Horaris especials
S’entendran per tals aquells que suposen una ampliació o reducció respecte de l’hora d’obertura i tancament establida amb caràcter general en l’orde d’horaris anual.
L’autorització d’horaris especials es durà a terme per mitjà del procediment que s’establix en els articles següents.

Article 159. Ampliació i reducció d’horaris per la Generalitat
1. La conselleria competent en matèria d’espectacles, d’ofici o a instància de part, mitjançant una resolució motivada, podrà autoritzar l’ampliació o reducció de l’horari d’obertura, de tancament o d’ambdós.
2. L’autorització d’ampliació es referirà als establiments situats en carreteres, aeroports, ports, estacions de servicis i estacions de ferrocarrils que, per la seua ubicació, atenguen les necessitats dels usuaris o dels treballadors nocturns, sense perjuí del que disposa la legislació sobre contaminació acústica.
3. La reducció d’horaris s’efectuarà amb caràcter supletori respecte a l’activitat dels ajuntaments en este àmbit d’acord amb allò que s’ha indicat en este capítol.

Article 160. Procediment d’ampliació d’horari per la Generalitat

1. En el procediment que es tramite per a l’autorització de l’ampliació d’horari per la Generalitat, hauran de constar les actuacions següents:
El titular de l’establiment que sol·licite l’ampliació haurà de presentar davant de la Conselleria competent la petició prevista en l’annex XIII d’este reglament, en la qual es farà constar:
a) Nom, cognoms i DNI del sol·licitant i, si és el cas, de la persona que el represente, amb indicació del domicili que s’assenyale a l’efecte de notificacions. En el supòsit de persones jurídiques, nom o raó social i NIF, així com nom, cognoms, DNI i document que acredite la representació de la persona que actue en nom seu, acompanyant, còpia confrontada dels referits documents.
b) Horari sol·licitat, motivació per la qual s’interessa la dita sol·licitud i mesures que pretenga adoptar per a garantir, en tot cas, el compliment de les normes sobre qualitat ambiental, prevenció de la contaminació acústica i seguretat ciutadana.
c) Còpia confrontada de la llicència municipal d’obertura de l’establiment o document equivalent que acredite el funcionament d’este.

2. L’òrgan autonòmic competent procedirà a sol·licitar, si és el cas, els informes següents:
a) Informe motivat del Cos Nacional de Policia adscrit a la Comunitat Valenciana, que haurà d’especificar la ubicació de l’establiment, si es troba fora del nucli urbà, si disposa d’aparcament, així com de servici de seguretat i vigilància. Així mateix, i als efectes del que disposa la normativa sobre contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i servicis, relativa a si no complix les condicions adequades d’insonorització, se sol·licitarà informació pública als veïns de vivendes de l’edifici en què este estiga situat, així com dels edificis contigus. De la mateixa manera, es requeriran totes les dades que es consideren necessàries per a aconseguir una plena convicció sobre la inexistència de molèsties veïnals ocasionades per l’establiment del sol·licitant.
b) Informe motivat de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat competents per raó del territori, en relació amb la possible incidència, entre altres qüestions, de la modificació de l’horari general en matèria d’orde públic i seguretat ciutadana i molèsties veïnals, en què assenyalen si són o no favorables a la seua concessió.
La petició d’informe es realitzarà a través de la Delegació del Govern o les subdelegacions del Govern, segons siga procedent.
c) Informe motivat de l’ajuntament que haja concedit la llicència d’obertura esmentada, en què es manifeste si és favorable o desfavorable a la petició d’ampliació d’horari sol·licitada. S’entendrà que l’informe és favorable quan no s’haguera emés en el termini màxim d’un mes. L’informe municipal inclourà, així mateix, informe de la Policia Local respecte d’això.
d) Informe expedit per la Conselleria competent sobre l’existència d’actuacions prèvies obertes, expedients sancionadors incoats o sancions fermes no pagades en via administrativa que siguen de caràcter greu o molt greu.
3. Les autoritzacions d’ampliació d’horari podran ser revocades en qualsevol moment per incompliment, degudament justificat i motivat, dels supòsits, requisits i condicions que van permetre tal autorització, amb audiència prèvia de l’interessat.

Article 161. Resolució d’ampliació d’horari
1. Rebuts els informes o transcorregut el termini per a emetre’ls, l’òrgan competent per a atorgar l’autorització, haurà de resoldre de forma motivada sobre la concessió o denegació de l’ampliació de l’horari en un termini màxim de tres mesos des de la iniciació del procediment.
En la resolució s’indicaran, si és el cas, els condicionaments o mesures a adoptar pel titular o prestador dels espectacles, activitats o establiments afectats.
Les autoritzacions d’ampliació d’horari no podran concedir-se per períodes superiors a un any. No procedirà presentar nova petició, fins que no haja transcorregut, com a mínim, un any des de la notificació de l’última resolució denegatòria.
2. Quan haguera transcorregut el termini indicat, sense haver-se dictat i notificat resolució expressa, la petició s’entendrà estimada.

Article 162. Procediment de reducció d’horari per la Generalitat

1. La reducció de l’horari dels establiments públics a què es referix la Llei 14/2010, de 3 de desembre, l’efectuarà l’òrgan competent de la Generalitat amb caràcter supletori a la preferent actuació dels ajuntaments en este àmbit.
2. En este supòsit, en cas d’inacció per l’ajuntament, i amb la sol·licitud prèvia per part de l’interessat d’acord amb el que preveu l’annex XIV d’este reglament, l’Administració de la Generalitat podrà tramitar el procediment de reducció d’horari. La sol·licitud haurà d’estar motivada. La Generalitat sol·licitarà informe a l’entitat local als efectes de demanar la informació procedent i els antecedents del cas. Així mateix, sol·licitarà els informes als que es referix l’article 160.2.

Una vegada instruït el procediment resoldrà en el termini màxim de tres mesos, comptadors des de la presentació de la sol·licitud. La resolució indicarà el termini en què estarà vigent la dita reducció. La falta de resolució produirà els efectes indicats en l’article 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3. La reducció d’horari no tindrà la consideració de sanció administrativa.

Article 163. Ampliació d’horaris pels ajuntaments
1. Les autoritats municipals, d’acord amb el que preveu la Llei 14/2010, de 3 de desembre, per si mateixes o a petició dels interessats, i en atenció a la celebració de festes locals i patronals, o per a dies festius puntuals podran, per a tot el terme municipal o per a zones concretes, autoritzar ampliacions al règim general d’horaris, d’acord amb el que s’ha indicat en l’orde anual de la conselleria competent.
No tindran la consideració de festes locals o patronals les festivitats de caràcter nacional o autonòmic de caràcter cívic o religiós. Per a este últim supòsit no operarà l’ampliació prevista en este precepte.

2. Estes autoritzacions hauran de comunicar-se, a efectes informatius, a la conselleria competent en matèria d’espectacles, així com a les autoritats policials corresponents dins dels quinze dies següents a la seua autorització i, en tot cas, abans de la data de la vigència de l’horari excepcional.
3. La regulació de l’ampliació d’horaris que pogueren acordar els ajuntaments durant l’època estival, la determinarà anualment l’orde d’horaris de la conselleria competent.

Article 164. Reducció d’horaris pels ajuntaments
1. Les autoritats municipals, d’acord amb les seues ordenances, dins dels respectius termes municipals, podran establir reduccions a l’horari general de tancament.
2. Estes reduccions es podran acordar per a un o més establiments, per a zones concretes o per a tot un terme municipal, sempre que, sobretot, ocasionen molèsties als veïns.
3. Així mateix, es podrà acordar la reducció de l’horari general en els supòsits de declaració de zona saturada per efecte auditiu, per contaminació acústica, zona ambiental protegida o denominació equivalent per l’existència de múltiples activitats, establiments musicals i altres activitats qualificades, de conformitat amb el que disposen les ordenances municipals sobre prevenció de la contaminació acústica.

4. El procediment per a la reducció de l’horari general dels establiments públics haurà d’atendre, en el que siga procedent, el que indica l’apartat 2 de l’article 160 del present reglament.

5. La resolució per la qual es determine la reducció de l’horari indicarà el termini en què estarà en vigor la dita reducció.

Article 165. Festes patronals o locals
1. La determinació dels horaris d’inici i finalització dels espectacles públics, activitats recreatives i, si és el cas, de l’ampliació de l’horari dels establiments públics en ocasió de les festes patronals o locals, correspondrà als ajuntaments d’acord amb el que preveu l’orde d’horaris anual.
S’entendrà per festa local l’esdeveniment indicat en l’article 4.3 del catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
2. Els anteriors horaris, quan suposen una modificació a l’horari general, s’hauran de comunicar a la conselleria competent en matèria d’espectacles, dins dels quinze dies següents a la seua autorització i, en tot cas, abans de la data celebració de l’esdeveniment referit.


Article 166. Activitats realitzades a l’aire lliure o en la via pública
1. Les activitats i espectacles, excepte teatres, autocines i cines d’estiu, que es realitzen a l’aire lliure o en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables o en la via pública, ja siguen autoritzades amb caràcter temporal o tinguen llicència o autorització municipal, tindran l’horari que s’establisca en el corresponent permís administratiu, que haurà de ser exprés i motivat. Estos espectacles i activitats conclouran a l’hora de la finalització assenyalada amb caràcter general, sense perjuí del compliment de les disposicions sobre contaminació acústica i protecció de la qualitat ambiental.
2. L’autorització de l’horari de les activitats a l’aire lliure o en via pública podrà ser revocada, per incompliment dels requisits o condicions en virtut dels quals es va atorgar l’autorització, amb el tràmit previ d’audiència a l’interessat.

Article 167. Establiments amb ambientació i amenització musical

1. L’horari de l’ambientació musical dels espectacles públics, activitats recreatives o establiments públics que, d’acord amb la seua llicència municipal d’obertura o documentació equivalent disposen d’esta, en cap cas començarà abans de les 10 hores.
2. No es podrà autoritzar la instal·lació d’activitats complementàries o l’ocupació de via pública o espais oberts de manera que, de forma directa o indirecta, puguen provocar l’incompliment de l’horari permés per a l’ambientació musical o de les condicions per a la seua utilització. En tot cas, l’horari de l’ambientació musical serà independent de què corresponga amb la referida instal·lació o ocupació.

3. L’horari de la posada en marxa de l’amenització musical, podrà coincidir amb l’horari d’obertura i tancament de l’establiment.

Article 168. Notificació
La resolució de l’òrgan competent per a atorgar l’autorització d’horari especial es notificarà:
1. Al titular o titulars dels espectacles, activitats o establiments l’horari dels quals haja sigut modificat.
2. Als que tinguen la condició d’interessats en el procediment.

3. A l’ajuntament o ajuntaments afectats en els procediments iniciats per la Generalitat.
4. A la Generalitat quan el procediment s’inicie per un ajuntament.

5. A la delegació del Govern o subdelegació del Govern de la província en què es troben l’establiment afectat o els establiments afectats.


Article 169. Revocació
1. La resolució d’autorització contindrà, de forma expressa, l’advertència que esta podrà ser objecte de revocació, amb audiència prèvia de l’interessat, si es comprova que el local ha deixat de tindre els requisits que van motivar el seu atorgament.
Esta circumstància podrà ser apreciada, si és el cas, amb la petició fundada prèvia a sol·licitud de part interessada, d’acord amb el que preveu l’annex XV d’este reglament.
2. La resolució que determine la revocació haurà de ser objecte de comunicació a l’ajuntament de la localitat on es trobe ubicat l’establiment.

TÍTOL IX
Proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 170. Objecte i normativa aplicable
1. La realització de les proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments, es regirà per les normes contingudes en el Reglament General de Circulació i per la regulació esportiva que siga aplicable.
Sobre les quanties de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i accidents d’estes proves caldrà ajustar-se a allò que s’ha indicat en el present reglament.
2. La normativa indicada en l’apartat anterior resultarà aplicable als requisits i condicions que s’exigisquen per a la vàlida celebració de les proves, marxes i esdeveniments esmentats excepte en allò que es preveja expressament en este reglament.
3. En el cas de proves, marxes i esdeveniments l’itinerari de les quals discórrega en tot o en part per via pública o per zones d’accés o trànsit públics i no s’emeta resolució d’autorització amb antelació a la realització d’estos, la sol·licitud s’entendrà estimada.
4. La tramitació del corresponent procediment de concessió de la preceptiva autorització, quan l’esdeveniment discórrega per més d’una província, correspondrà a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria d’espectacles en què la prova tinga el seu inici. El model de sol·licitud serà el previst en l’annex XVI d’este reglament.CAPÍTOL II
Altres esdeveniments

Article 171. Àmbit d’aplicació
1. Als efectes del que disposa este Reglament, tenen la consideració «d’altres esdeveniments», les concentracions o marxes de persones, quan superen el número de 100 persones i constituïsquen exhibicions o esdeveniments considerats com a espectacles públics o activitats recreatives d’acord amb el que disposa l’article 1 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
Així mateix, tindran la consideració «d’altres esdeveniments» la participació de vehicles històrics d’acord amb el que preveu el Reglament General de Circulació.
2. El procediment d’autorització d’este tipus d’esdeveniments quant a la seua sol·licitud, tramitació, audiència i resolució serà el referit amb caràcter general en este títol.


TÍTOL X
Condicions tècniques

Article 172. Codi Tècnic de l’Edificació
1. Les condicions tècniques dels establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives seran les regulades en el Codi Tècnic de l’Edificació aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març.

2. Sense perjuí de l’anterior, es tindrà en compte el que preveu el present títol als efectes de complement i especificació normativa dins del marc establit pel referit Codi Tècnic de l’Edificació.


CAPÍTOL I
Aforament i alçàries

Secció primera
Aforament

Article 173. Criteris generals d’aforament
Amb caràcter general s’utilitzaran com a criteris per al càlcul i determinació de l’aforament, la superfície útil del local, diferenciada per usos i els coeficients d’ocupació que siguen aplicables del Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic SI.

Article 174. Criteris particulars de determinació d’aforament
Per a la determinació de l’aforament es tindrà en compte la densitat d’ocupació de les distintes zones en què es trobe dividit el local, en atenció als elements mobles o instal·lacions que figuren definits en el projecte de l’activitat, espectacle o establiment.
La modificació dels anteriors elements mobles o instal·lacions definits en el projecte, quan alteren les zones d’ubicació inicial, podrà tindre caràcter de modificació substancial si així ve justificat per informe tècnic corresponent als efectes del que disposa la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i en este reglament.

Article 175. Aforament en establiments que acullen espectacles o activitats diferents dels previstos en la llicència
Als efectes d’este reglament s’entendran per tals, els establiments que, disposant de grades o localitats preexistents, posseïsquen un espai o superfície on, a més de l’exercici dels espectacles o activitats previstos en la llicència d’obertura, s’efectue, quan així es declare o autoritze, la realització d’un altre o altres oberts a la pública concurrència d’acord amb allò que s’ha regulat en la normativa d’espectacles.

L’aforament d’estos establiments serà el resultant de la suma de l’aforament de la zona destinada exclusivament a espectadors més l’aforament de la prevista per al desenrotllament de l’espectacle o activitat i, si és el cas, espectadors, amb la màxima densitat d’ocupació possible d’acord amb el que es derive del projecte tècnic.

Article 176. Aforament en sales polivalents
L’aforament en les sales polivalents, serà d’una persona per metre quadrat, si bé en el cas que consten definides les activitats a desenrotllar en el local, s’adoptarà com a criteri per a determinar el seu aforament l’atribuït al de major densitat d’ocupació.

Article 177. Aforament en recintes firals i espais oberts equivalents

En els recintes firals o en espais oberts delimitats o tancats en què no hi hagen establiments amb aforament propi individualitzat, l’àrea destinada al públic s’aforarà a raó d’una persona per cada 10 metres quadrats. En el cas que hi hagen instal·lacions desmuntables susceptibles de determinació d’aforament, este s’establirà de forma independent al de la superfície destinada al públic.

Article 178. Aforament en establiments amb compatibilitat d’espectacles i activitats catalogades i no catalogades
1. En els establiments que es compatibilitzen espectacles o activitats catalogats, amb caràcter principal, amb altres espectacles o activitats de caràcter complementari, l’aforament es determinarà considerant l’aforament d’ambdós per separat.
2. Quan els espectacles o activitats catalogades tinguen caràcter complementari d’altres no catalogades, l’aforament de les primeres s’establirà amb independència de l’aforament que l’administració competent establisca per a l’activitat principal.

Article 179. Aforament en quioscos
1. La determinació de l’aforament en activitats exercides en establiments que tinguen la consideració de quioscos, i no disposen d’una zona destinada expressament a públic, es farà únicament als efectes de l’aplicació del barem de quanties mínimes exigibles per a les pòlisses d’assegurances amb l’objecte de cobrir la responsabilitat civil pels riscos derivats de l’explotació de l’activitat.
2. L’aforament s’establirà a raó de dos persones per metre lineal de barra o taulell, més, si és el cas, el resultant d’aplicar a les zones delimitades per a taules i cadires, la densitat d’ocupació que establix el Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic SI.
3. Als efectes d’este reglament, es considerarà quiosc la instal·lació, amb superfície només per als prestadors del servici, ubicada en la via pública o en zones comunes d’immobles, així com de taules i cadires en estos últims espais que, d’acord amb l’autorització o concessió de l’Administració o titular corresponent, supose la realització d’una activitat, preferentment de restauració o d’hostaleria, previstes en l’epígraf 2.8 del catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.


Article 180. Aforament en escenaris
1. L’aforament dels escenaris s’establirà a raó d’una persona per cada dos metres quadrats.
2. Els escenaris que formen part dels elements materials dels espectacles o activitats extraordinaris, singulars o excepcionals s’aforaran d’acord amb l’ús que siga autoritzat per a cada cas en concret.


Article 181. Aforament en espectacles o activitats extraordinaris i singulars o excepcionals
L’aforament dels espectacles i activitats de caràcter extraordinari o singular o excepcional previstos en este reglament que se celebren en establiments tancats es determinarà d’acord amb les prescripcions establides en el Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic SI. En este sentit, es tindrà en compte l’aforament sol·licitat per l’organitzador, l’espai disponible i l’espectacle o activitat corresponent.


Article 182. Aforament en establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives amb normativa sectorial específica
Els establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives que disposen en la seua normativa sectorial de criteris específics de determinació d’aforament, es regiran, en tot cas, pel que s’establisca en la normativa.

Article 183. Aplicació d’aforaments per analogia
L’aforament en els establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives que no tinguen establit criteris per a la seua determinació en el Codi Tècnic de l’Edificació o en la normativa específica que se li aplique, s’establirà per analogia amb alguna de les categories existents en el referit Codi Tècnic de l’Edificació, mitjançant una resolució motivada.

Article 184. Supòsits específics
1. En els establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives en què la utilització de vehicles automòbils siga un element necessari per a albergar el públic, l’aforament serà el resultat de multiplicar per tres el nombre total de vehicles que puguen romandre simultàniament en la zona habilitada per a l’estada dels espectadors.

2. Les zones destinades específicament a albergar jocs infantils en activitats, espectacles o establiments, s’aforaran a raó d’una persona per cada tres metres quadrats.
3. Per a cibersalons i cibercafés l’aforament es determinarà a raó d’una persona per cada 1,5 metres quadrats.
4. L’aforament en llotges i semblants s’establirà d’acord amb les prescripcions generals d’este reglament i ha de figurar singularment en la llicència.

Article 185. Control dels aforaments
1. En els espectacles públics extraordinaris, singulars o excepcionals i en els realitzats en establiments amb llicència diferent de la regulada per la normativa d’espectacles, quan l’aforament excedisca de 2.000 persones, els organitzadors hauran d’efectuar un control d’accés del públic a través de sistemes tècnics de comptadors automàtics de manera que es compute amb exactitud el nombre de persones que accedixen i que es troben, així mateix, en l’interior del local, sense perjuí del nombre de portes o accessos a l’establiment o lloc de l’esdeveniment.
2. El mesurament del control d’accés per comptador automàtic serà obligatòria, així mateix, en sales de festes, discoteques, sales de ball i pubs quan el seu aforament autoritzat siga superior a 2.000 persones.
3. Quan els establiments referits en els apartats anteriors s’estructuren en espais o recintes separats o compartimentats independents uns d’altres, i el seu aforament particular i individualitzat excedisca de 2.000 persones, cada espai o recinte haurà de disposar del respectiu sistema de comptador automàtic d’aforament.
4. Els sistemes de comptador automàtic per a la determinació de l’aforament que s’establisquen, hauran de complir el que establix la normativa vigent sobre sistemes de comptador i control d’afluència de persones en locals de pública concurrència.

Secció Segona
Alçàries

Article 186. Alçària lliure
L’alçària lliure dels establiments destinats a albergar espectacles públics i activitats recreatives serà com a mínim de 2,50 metres.


Article 187. Alçària lliure en locals de densitat elevada
1. L’alçària lliure mínima serà de 3,20 metres en els supòsits següents:
a) Establiments destinats a albergar espectacles públics que disposen de pati de butaques.
b) Establiments destinats a albergar espectacles i activitats esportives que disposen de grades.
c) Locals amb densitat de públic major o igual a 0,5 metres quadrats per persona, en tot o en part de l’establiment.
No obstant això, en les llotges, elements de circulació, l’última grada, així com els elements que pengen o decoració que no sobrepassen el 10 % de la superfície útil, arreplegats en este apartat, podran tindre una alçària mínima lliure de 2,80 metres.
2. L’alçària lliure mínima serà de 2,80 metres en els locals destinats a albergar espectacles o activitats amb una densitat de públic igual o major a una persona per metre quadrat en tot o en part de l’establiment, exclosa l’àrea d’incidència de la barra.
L’alçària lliure podrà reduir-se a 2,50 metres en elements de circulació i en elements que pengen o decoració que no sobrepassen el 10 % la superfície útil.

Article 188. Supòsits específics
1. L’alçària lliure mínima en piscines cobertes serà en tot cas de 3,20 metres a computar des de la platja.
2. L’alçària lliure mitjana serà de 2,80 metres en gimnasos i sales polivalents.

Article 189. Alçàries lliures en establiments de joc
1. En salons recreatius i cibersalons l’alçària lliure mínima serà de 2,50 metres.
2. En sales de bingo l’alçària lliure mínima serà de 2,80 metres.
3. En casinos l’alçària lliure mínima serà de 3,20 metres.

Article 190. Altures lliures en dependències humides
Les dependències humides disposaran, en tot cas, d’una alçària lliure mínima de 2,30 metres per a servicis higiènics i 2,50 metres per a vestidors públics.

CAPÍTOL II
Eixides i vies d’evacuació

Secció Primera
Espai exterior segur

Article 191. Espai exterior segur
Als efectes d’este reglament es considerarà espai exterior segur les vies públiques i els espais oberts, inclosos els ubicats en l’interior de l’establiment que continga l’espectacle o activitat, que permeten contindre la totalitat del públic evacuat del local amb les adequades condicions de seguretat, d’acord amb el que disposa el Codi Tècnic de l’Edificació.

Secció segona
Portes i eixida a l’exterior

Article 192. Condicions generals
1. El nombre de portes de l’edifici o local, amb eixida directa a la via pública o espai exterior segur serà proporcional a l’aforament màxim autoritzat.
La ubicació de les portes, el nombre i les dimensions serà l’establit amb caràcter general en el Codi Tècnic de l’Edificació (Document Bàsic SI), considerant la hipòtesi de bloqueig més desfavorable quan calga.

2. Les portes que computen als efectes de càlcul d’evacuació seran abatibles amb eix de gir vertical, fàcilment operables, i hauran d’obrir en el sentit d’esta.
Es permetran portes d’obertura automàtica en les condicions establides en el Codi Tècnic de l’Edificació.
3. Amb caràcter general i sense perjuí del compliment dels altres requisits establits en esta secció, les portes compliran les prescripcions previstes en les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en locals de pública concurrència.

Article 193. Dimensions mínimes de les portes
L’amplària mínima de les portes serà de 80 centímetres fins a un aforament de 50 persones, i de 120 centímetres per a aforaments superiors.
L’alçària de les portes d’eixida serà com a mínim de 210 centímetres.

Article 194. Obstaculització de l’evacuació
1. Els accessos de les eixides, així com els espais a què estes donen, hauran de mantindre’s lliures de mercaderies, mobles o efectes que puguen obstaculitzar l’adequada utilització, en una superfície per a facilitar la ràpida evacuació.
2. La porta o portes d’accés romandran totalment expedites, lliures de passadors i sense cap altre tipus de mecanisme que en dificulte l’obertura. Únicament podran romandre tancades les considerades d’emergència, que disposaran d’obertura amb dispositius antipànic, els quals es trobaran sempre en perfecte estat d’utilització.
3. Les portes d’evacuació seran perfectament identificables com a tals pels usuaris, sense que puguen instal·lar-se elements susceptibles de provocar confusió o d’obstaculitzar l’evacuació del local, com ara espills, cortines, o altres elements ornamentals o decoratius.


Article 195. Invasió en l’obertura de portes
1. En cap cas l’obertura de la porta ordinària d’accés i d’eixida podrà invadir la via pública ni, així mateix, podrà invadir o disminuir les zones generals de circulació del públic.
2. L’obertura de les portes d’emergència podrà invadir la via pública o espai exterior segur, excepte prohibició expressa en les ordenances o normes municipals.

Article 196. Vestíbuls
1. Els locals que disposen de pati de butaques hauran de disposar de vestíbul previ. La superfície d’este serà proporcional a l’aforament conjunt a raó de 10 persones per metre quadrat.
2. Els locals que disposen de qualsevol tipus d’ambientació musical estaran proveïts, per a les portes d’entrada i d’eixida habitual, d’un vestíbul acústic consistent en una doble porta de moll de retorn a posició tancada, que garantisca, en tot moment, l’aïllament a l’exterior de l’edifici, inclosos els instants d’entrada i d’eixida de públic.

3. Quan a un local li siguen exigibles de forma simultània els vestíbuls per la concurrència dels requisits assenyalats en els apartats anteriors, este podrà ser únic sempre que es complisquen les condicions indicades.
4. L’amplària i separació de les portes, en tot tipus de vestíbul, permetrà el compliment de les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en locals de pública concurrència.Article 197. Eixides en grans recintes a l’aire lliure
Les portes d’accés i emergència en grans recintes a l’aire lliure estaran en la proporció de 1,20 metres lliures per cada 400 persones d’aforament o fracció. L’amplària mínima de les portes serà de 1,20 metres.

Secció tercera
Portes en passos interiors

Article 198. Condicions generals
1. Als efectes d’este reglament s’entén per portes interiors aquelles que puguen ser utilitzades en qualsevol dels recorreguts d’evacuació previstos per al públic o usuaris.
No tindran la consideració de portes interiors les que donen accés a recintes amb aforament inferior a 10 persones o que siguen per a ús exclusiu del personal.
2. El nombre de portes interiors per a les distintes dependències o sales serà proporcional a l’aforament màxim autoritzat per a cada una d’estes.
3. Les característiques d’obertura, dimensions mínimes, ubicació, senyalització i accessibilitat seran les establides amb caràcter general per a les portes d’eixida a l’exterior en este mateix capítol, d’acord amb el que establix el Codi Tècnic de l’Edificació.

Article 199. Portes amb doble sentit d’evacuació
Les portes destinades a permetre l’evacuació en dos sentits oposats podran disposar d’un sistema d’obertura amb doble batent, sempre que disposen d’un element transparent que permeta la visió des d’ambdós costats.

Article 200. Obstaculització de l’evacuació
1. La porta o portes de pas interior romandran totalment expedites, lliures de passadors i sense cap altre tipus de mecanisme que en dificulte l’obertura.
2. Les portes de pas interior seran perfectament identificables com a tals pels usuaris, sense que puguen instal·lar-se elements susceptibles de provocar confusió o d’obstaculitzar l’evacuació del local, com ara espills, cortines o altres elements ornamentals o decoratius.


Article 201. Invasió en l’obertura de portes interiors
L’obertura de les portes interiors serà en el sentit de l’evacuació, sense que puga invadir els corredors i recorreguts d’evacuació, excepte el que preveu el Document Bàsic SUA del Codi Tècnic de l’Edificació.

Les portes de les llotges amb aforament inferior a 20 espectadors que donen a corredors podran obrir cap al seu interior a fi de no ocupar en cap cas, ni tan sols en part, la superfície de circulació.

Secció quarta
Corredors

Article 202. Condicions generals
1. L’amplària dels corredors estarà en funció del nombre de persones que s’haja previst evacuar, considerant la hipòtesi de bloqueig més desfavorable quan procedisca, amb un mínim, en tot cas, d’un metre, de conformitat amb el que disposa el Codi Tècnic de l’Edificació (Document Bàsic SI).
2. Amb caràcter general i sense perjuí del compliment dels altres requisits establits en esta secció, els corredors compliran les prescripcions previstes en les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en locals de pública concurrència.

Article 203. Obstacles
1. Els corredors i la resta de recorreguts d’evacuació romandran totalment expedits i lliures d’obstacles i mobiliari que disminuïsca el seu ample d’evacuació.
2. En els corredors i la resta de recorreguts d’evacuació no podran instal·lar-se elements susceptibles de provocar confusió o d’obstaculitzar l’evacuació del local, com ara espills, cortines o altres elements ornamentals o decoratius.


Secció quinta
Escales i rampes

Article 204. Amplària de les escales
L’amplària de les escales i rampes serà l’establit amb caràcter general en el Codi Tècnic de l’Edificació, en atenció a la condició de protegida o no protegida i el caràcter ascendent o descendent de l’evacuació.


Article 205. Nombre d’escales
La ubicació de les escales i rampes, el nombre i les dimensions serà l’establit amb caràcter general en el Codi Tècnic de l’Edificació (Document Bàsic SI).

CAPÍTOL III
Activitats i espectacles amb espectadors

Secció primera
Escenari i camerinos

Article 206. Escenari
Als efectes d’este reglament s’entén per escenari la part construïda dels teatres, auditoris, sales de festes i la resta d’establiments que ho requerisquen, incloses les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, destinats a tot tipus de representacions amb públic i disposat perquè s’hi puga realitzar un espectacle.
L’escenari, en qualsevol de les seues modalitats, haurà de garantir, en tot cas, una resistència mínima de sobrecàrrega de 500 kg/m² i s’augmentarà, quan així ho considere, pel seu ús futur, el tècnic redactor del projecte.

Article 207. Caixa escènica
Als efectes d’este reglament s’entén per caixa escènica el volum construït en l’escenari equipat amb decorats, tramoies, mecanismes i fossa, amb les característiques i condicions establides en el Codi Tècnic de l’Edificació (Document Bàsic SI).

Article 208. Teló
La caixa escènica disposarà d’un teló de tancament automàtic i manual que establisca un sector d’incendis respecte al pati de butaques i la resta de zones d’espectadors, d’acord amb el que establix el Codi Tècnic de l’Edificació (Document Bàsic SI).

Article 209. Camerinos
1. Els camerinos podran ser individuals o col·lectius separats per sexes. Estaran suficientment ventilats i dotats d’enllumenat de senyalització i emergència.
Els camerinos s’ubicaran en un lloc pròxim a l’escena sense que tinguen accés directe a esta.
2. L’alçària mínima dels camerinos serà de 2,50 metres i tindran una superfície mínima de sis metres quadrats, els individuals, i 25 metres quadrats, els col·lectius. Estaran dotats d’un lavabo els individuals i, com a mínim, de quatre lavabos, els col·lectius.
3. Disposaran de taquilles o armaris, així com espill, cadira i la resta d’elements necessaris.
4. Es dotarà, annex als camerinos, de lavabos diferenciats per sexe per a ús exclusiu d’artistes o executants, compost per un inodor i un lavabo, com a mínim.

Secció segona
Pati de butaques i grades

Article 210. Butaques i localitats
1. Els establiments que disposen de pati de butaques disposaran de localitats amb seients senyalitzats i numerats, amb una dimensió mínima de 0,45 metres de fons i 0,50 metres d’amplària, amb una amplària de pas entre files de 0,45 metres.
2. Els seients dels establiments de caràcter fix o desmuntable que disposen de grades tindran les seues localitats senyalitzades i numerades. Les files hauran de ser de 0,85 metres de fons dels quals es destinaran 0,40 metres al seient i els 0,45 metres restants al pas, amb una amplària de 0,50 metres cada seient, com a mínim.
3. Quan per les característiques pròpies de l’espectacle o activitat hi haja localitats de peu, estes s’ajustaran al que establix el Codi Tècnic de l’Edificació, tant pel que fa al seu aforament, com pel que fa a les mesures de seguretat. No s’admetran localitats de peu en aquells espectacles o activitats que la mateixa normativa ho prohibisca o puga suposar un risc per als espectadors.
4. Els establiments referits en este article hauran de reservar zones específiques per a persones amb discapacitat. Estes zones tindran les dimensions adequades per a permetre la funcionalitat i el moviment dels seus usuaris de forma autònoma i amb comoditat suficient.

Article 211. Pendents en pati de butaques
1. El pati de butaques disposarà del pendent adequat perquè tots els espectadors vegen perfectament l’escenari o pantalla des de les respectives localitats.
2. Els corredors d’accés a localitats que disposen d’escalons en recintes esportius o anàlegs, d’acord amb el que preveu el Codi Tècnic de l’Edificació – DB SI, no tindran la condició d’escala als efectes de complir les seues condicions tècniques. En este sentit tindran la consideració de corredors escalonats.

Article 212. Vomitoris
L’amplària dels vomitoris serà l’establida amb caràcter general per a les portes d’eixida, sense que, en cap cas, l’amplària puga ser inferior a 1,20 metres. L’alçària mínima dels vomitoris serà de 2,10 metres. En ambdós casos el mesurament es considerarà al punt més desfavorable.

Els vomitoris estaran distribuïts uniformement al llarg de les grades, complint el que disposa este reglament respecte als recorreguts d’evacuació.
Quan el vomitori tinga escalons o rampa en el seu desenrotllament, s’adequaran a allò que s’ha disposat amb caràcter general per a estos i disposaran de passamans laterals que, en cap cas, reduiran l’amplària real de pas ni presentaran angles, arestes o altres elements que puguen suposar riscos davant d’una evacuació.

Article 213. Llotges
Els locals destinats a albergar espectadors podran disposar de llotges, que podran tindre accés independent del públic en general.
L’evacuació de les llotges es farà d’acord amb el que s’ha disposat, amb caràcter general, en este reglament.
Les localitats de butaques de les llotges, així com els seus passos, s’adequaran als requeriments mínims establits amb caràcter general, a fi de garantir la seua correcta evacuació.
Les llotges podran disposar de servicis addicionals diferents dels de l’activitat principal, sempre que complisquen les prescripcions exigibles al servici de què es tracte.

Article 214. Baranes
Sense perjuí del que establix este reglament, en els estadis, poliesportius, places de bous i la resta de locals que disposen de grades es col·locaran baranes o barreres de protecció transversals d’acord amb el que disposa el Codi Tècnic de l’Edificació (Document Bàsic SUA).


CAPÍTOL IV
Protecció i prevenció contra incendis

Secció primera
Compartimentació i sectorització

Article 215. Compartimentació
Els locals i establiments subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i al present reglament, amb l’objecte de limitar la propagació d’un incendi a l’interior, s’han de compartimentar en sectors d’incendi d’acord amb el que establix el Codi Tècnic de l’Edificació en el seu Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (CTE-DB SI).Secció segona
Reacció al foc dels elements constructius i revestiments

Article 216. Elements constructius
Els elements constructius de revestiment en parets, sostres i sòls acreditaran unes condicions de reacció al foc acords a les establides en el CTE-DB SI.

Secció tercera
Manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis

Article 217. Manteniment
Els mitjans materials de protecció contra incendis se sotmetran a un programa mínim de manteniment, d’acord amb el que establix el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis. Així mateix, si així resulta, caldrà ajustar-se al que s’ha indicat en la resta de la normativa que resultara aplicable.
El manteniment i reparació d’aparells, equips i sistemes i els seus components usats en la protecció contra incendis han de ser realitzats per mantenidors autoritzats.

CAPÍTOL V
Dotacions higièniques, sanitàries i de confort

Secció primera
Dotacions higièniques

Article 218. Dotacions higièniques generals
1. Els establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives disposaran de servicis higiènics independents segons sexes, ubicats en llocs adequats del local, separats degudament de la resta del recinte.

2. La dotació mínima serà d’un inodor i un lavabo en el servici de senyores i un inodor, un lavabo i un urinari, en el de cavallers.
3. En els locals amb aforament superior a 100 persones, la dotació mínima s’incrementarà per cada 100 persones d’aforament o fracció, en un inodor en el de senyores i un urinari o inodor en el de cavallers, i s’haurà de compartimentar en este cas els inodors.
En el servici de cavallers el nombre d’urinaris no podrà ser superior al doble del d’inodors.
4. El nombre de lavabos serà, almenys, la mitat que el nombre d’inodors en el servici de senyores i la mitat que la suma d’inodors i urinaris en el de cavallers.
5. Quan l’accés a la zona de servicis dispose d’un espai comú, els lavabos podran ubicar-se en este, sempre que no disminuïsquen, en cap cas, les amplàries de pas. En este supòsit el nombre total de lavabos no resultarà inferior a la suma de l’exigible per separat.
6. En tot cas, s’haurà de complir quant als servicis higiènics el que disposa la normativa en matèria d’accessibilitat.

Article 219. Dotacions per a espais amb gran aforament
1. En els locals o recintes amb aforament de més de 3.000 persones, s’incrementarà el nombre d’inodors establit amb caràcter general per a cada sexe, a raó d’un per cada 500 persones o fracció; el nombre de lavabos s’incrementarà a raó de un per cada 1.000 persones o fracció. En els servicis de cavallers les dotacions incrementades seran d’urinaris i inodors.
El nombre d’urinaris en els servicis de cavallers no podrà ser superior al doble del d’inodors.
2. En tot cas, s’haurà de complir el que s’ha disposat en matèria d’accessibilitat en les edificacions obertes a la pública concurrència.

Article 220. Accessibilitat a les dotacions higièniques
1. Tots els establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives disposaran com a mínim d’un lavabo i un inodor adaptat per a persones amb discapacitat.
En els locals amb aforament de fins a 5.000 persones, hi haurà un lavabo i un inodor adaptat per cada 500 persones d’aforament o fracció.
En els locals amb aforament superior a 5.000 persones, s’incrementarà el nombre d’inodors i lavabos adaptats, a raó de u per cada 2.000 persones d’aforament o fracció.
2. Els lavabos i inodors adaptats s’ubicaran en les zones pròximes a les reservades per a persones amb discapacitat.
3. Les dotacions higièniques adaptades, en locals i establiments amb aforament fins a 500 persones, podran ubicar-se en l’interior dels servicis de senyores o de cavallers. Per a aforaments superiors es disposaran en recintes diferenciats.

Article 221. Condicions generals de les dotacions higièniques
1. Les dotacions higièniques s’ubicaran en espais prou ventilats i separats de la zona de públic. Disposaran d’enllumenat suficient i d’enllumenat de seguretat.
2. El sòl serà impermeable i antilliscant, d’acord amb els criteris establits en el document bàsic SUA del Codi Tècnic de l’Edificació. Així mateix, les parets seran impermeables i recobertes de taulellets o materials vidriats, fins una alçària de dos metres des del sòl, com a mínim.
3. Les dotacions higièniques hauran de mantindre’s en tot moment en perfecte estat de neteja i higiene.

Article 222. Dotacions higièniques per a espectacles o activitats extraordinaris i singulars o excepcionals
1. Les dotacions higièniques mínimes per a espectacles o activitats extraordinaris i singulars o excepcionals serà la que resulte de l’aforament màxim concedit per a les dites activitats, d’acord amb el criteri establit amb caràcter general i, si és el cas, per a espais amb gran aforament segons el que preveu l’article 219 d’este reglament.
2. Per a la determinació de les dotacions higièniques es tindran en compte les preexistents en el local o establiment que estiguen a disposició del públic durant la realització de l’activitat extraordinària o excepcional.
Les instal·lacions complementàries que siguen necessàries per a completar les dotacions higièniques exigides podran ser de tipus portàtil i s’asseguraran, en tot cas, els adequats requisits d’higiene.
3. En qualsevol cas hi haurà a disposició del públic almenys un lavabo i un inodor adaptat per a persones amb discapacitat.

Article 223. Dotacions higièniques en activitats i espectacles celebrades a l’aire lliure
1. En les activitats i espectacles realitzats a l’aire lliure, on no hi haja determinació de l’aforament, les dotacions higièniques estaran determinades en funció de la superfície total habilitada per a l’esdeveniment de què es tracte, en la proporció següent:
a) Fins a 600 metres quadrats: 2 inodors i un lavabo.
b) Fins a 2.000 metres quadrats: 4 inodors i 2 lavabos.
c) Fins a 5.000 metres quadrats: 6 inodors i 3 lavabos.
d) A partir de 5.000 metres quadrats s’incrementarà en dos inodors i un lavabo per cada 2.500 metres quadrats o fracció.
2. En qualsevol cas hi haurà a disposició del públic almenys un lavabo i un inodor adaptat per a persones amb discapacitat física.

Article 224. Dotacions higièniques en instal·lacions eventuals
1. Les dotacions higièniques en les instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables guardaran la mateixa proporció que l’exigida per als establiments fixos i s’ubicaran en zones accessibles.
2. Per a la determinació de les dotacions higièniques en les instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables associades a una activitat principal, es consideraran les dotacions existents en l’activitat principal, sempre que la distància de l’activitat eventual a la principal no siga superior a 50 metres.

Article 225. Dotacions higièniques en establiments ubicats en grans superfícies comercials o d’oci
Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics ubicats en grans superfícies comercials o d’oci que disposen d’un aforament màxim de 50 persones i una superfície útil destinada al públic inferior a 60 metres quadrats, podran estar exceptuades de dotacions higièniques pròpies quan es complisquen els requisits següents:

a) Que en les zones comunes del centre comercial o d’oci hi haja dotacions higièniques en nombre suficient, en atenció a l’aforament conjunt estimat dels locals que no disposen de servicis propis.
b) Que les dotacions higièniques comunes se situen a una distància inferior a 25 metres de l’activitat o espectacle.

Secció segona
Equipaments sanitaris

Article 226. Farmaciola
1. Tots els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics amb aforament inferior a mil persones hauran de disposar d’una farmaciola portàtil amb la dotació apropiada per a atendre els possibles sinistres. Esta farmaciola estarà dotat com a mínim de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d’usar i tirar.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i es reposarà tan prompte com caduque o siga utilitzat.
2. Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics amb aforament comprés entre 200 i 1.000 persones disposaran, a més, d’un lloc destinat als primers auxilis i altres possibles atencions sanitàries.
3. La farmaciola portàtil i, si és el cas, el lloc destinat a primers auxilis hauran d’estar clarament senyalitzats.

Article 227. Infermeria
Sense perjuí dels espectacles públics i activitats recreatives que per les seues característiques disposen de normes específiques, tots els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que disposen d’un aforament igual o superior a 1.000 persones disposaran d’un servici d’infermeria, amb la dotació mínima exigida per la legislació vigent o, a falta d’això, d’una farmaciola i una ambulància.

L’absència, encara que fóra momentània de l’ambulància, suposaria la suspensió de l’espectacle o activitat.

Article 228. Ambulància
1. Serà obligatòria la presència, almenys, d’una unitat d’evacuació o ambulància, degudament equipada, d’acord amb les disposicions reguladores del transport sanitari terrestre, en els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics següents:

a) Els espectacles públics i activitats recreatives que per a la seua celebració requerisquen de la utilització de vies públiques i concentren un aforament superior a 5.000 persones.
b) Els espectacles i activitats extraordinaris i els singulars o excepcionals amb aforament superior a 1.000 persones.
c) Aquelles que per les seues particulars característiques de risc per als participants, usuaris o espectadors, així ho requerisquen, quan així s’acorde de forma motivada mitjançant una resolució de l’òrgan competent per a la seua autorització.
2. L’ambulància haurà d’estar disponible de forma permanent des d’una hora abans del començament de l’espectacle o obertura de l’activitat i fins a la seua total finalització o tancament. L’absència, encara que fóra momentània, de l’ambulància produiria la suspensió de l’espectacle o activitat.

Secció tercera
Vestidors

Article 229. Condicions generals dels vestidors
1. Tots els establiments destinats a activitats esportives disposaran de vestidors separats per sexes.
Els vestidors disposaran d’enllumenat ordinari suficient i d’enllumenat de seguretat.
Els vestidors estaran ventilats suficientment i separats de la zona de públic.
2. El sòl dels vestidors serà impermeable i antilliscant, d’acord amb els criteris establits en el document bàsic SUA del Codi Tècnic de l’Edificació. Així mateix, les parets seran impermeables i recobertes de taulellets o materials vidriats, fins a una alçària de dos metres des del sòl, com a mínim.
3. Hi haurà, almenys, una dutxa per cada 10 usuaris en activitats esportives individuals i una dutxa per cada tres usuaris en activitats esportives per equip, dotades d’aigua calenta sanitària. Les dutxes estaran separades de la zona de vestidor.
4. Disposaran de banquetes i taquilles en nombre suficient per a facilitar la utilització individual per tots els usuaris simultàniament.
5. Els vestidors hauran de mantindre’s en tot moment en perfecte estat de neteja i higiene.

Article 230. Vestidors d’instal·lacions esportives
1. Les instal·lacions destinades habitualment a competicions i pràctiques esportives per equips disposaran almenys d’un vestuari per equip. La superfície dels vestuaris dels equips serà com a mínim de 25 metres quadrats.
2. Les instal·lacions destinades habitualment a competicions i pràctiques esportives individuals disposaran almenys de dos vestuaris, separats per sexes, amb una superfície útil mínima de 25 metres quadrats cada un d’estos. Quan en les instal·lacions es preveja un nombre de practicants superior a 50 la superfície de cada un dels vestuaris s’incrementarà en un metre quadrat per persona.
Quan la superfície de l’establiment útil per al públic, exclosos vestidors i lavabos, siga inferior a 100 m² o el seu aforament resultant siga inferior a 50 persones, la superfície útil global d’ambdós vestidors serà igual o superior a 40 m².
3. En les instal·lacions esportives que no prevegen públic assistent, les dotacions higièniques exigides podran ubicar-se en els vestidors, separades d’estos, sense que en este supòsit la superfície de les dotacions higièniques compute per a l’exigible en els apartats anteriors.
4. Les instal·lacions esportives destinades a la competició tindran, a més, dos vestidors destinats a l’equip arbitral amb una superfície mínima de 5 metres quadrats cada un d’estos.

Article 231. Vestidors i lavabos en piscines d’ús turístic o de comunitats de propietaris
Sense perjuí del que disposen els articles anteriors, en el cas d’allotjaments turístics amb piscina, es podrà entendre com a vestidor i dotacions higièniques aquells del mateix establiment, sempre que estiguen ubicats en les proximitats del vas.
Queden excloses de l’obligació de disposar de vestidors i dotacions higièniques les piscines d’ús col·lectiu de comunitats de propietaris.


Secció quarta
Ventilació i condicionament de locals

Article 232. Condicions generals
1. Els locals subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, disposaran de ventiladors, instal·lacions d’aire o aparells extractors. La renovació d’aire dels locals serà d’acord amb la seua superfície i aforament determinat, així com d’acord amb el que s’ha disposat en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).
2. Les instal·lacions d’aire que disposen de sistemes d’humidificació tindran en compte el que s’ha indicat en la seua normativa sectorial.

Article 233. Especificacions
Les condicions per al manteniment d’una qualitat acceptable de l’aire en els locals d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics seguiran els criteris de ventilació referits en la norma sobre «Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de ventilació i condicionament de recintes», i arribaran a les renovacions que amb este fi s’establixen per a les diferents dependències i usos, en funció del seu aforament i superfície.

CAPÍTOL VI
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Article 234. Àmbit d’aplicació
Tots els locals subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, hauran de complir, amb caràcter general, la normativa referent a accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.


CAPÍTOL VII
Pla d’autoprotecció i pla d’actuació davant d’emergències

Article 235. Plans d’autoprotecció i d’actuació davant d’emergències
1. El concepte de pla d’autoprotecció i de pla d’actuació davant d’emergències serà el contingut en el punt 3 de la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d’emergència, aprovat pel Reial Decret 393/2007, de 23 de març.
2. D’acord amb la Norma bàsica d’autoprotecció, els espectacles públics i les activitats recreatives hauran de disposar d’un pla d’autoprotecció en els supòsits següents:
a) En espais tancats:
1r. Edificis tancats: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones o amb una alçària d’evacuació igual o superior a 28 metres.
2n. Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat o aforament igual o superior a 2.500 persones.
b) A l’aire lliure: en general, aquelles amb una capacitat o aforament igual o superior a 20.000 persones.
3. El contingut i requisits del pla d’autoprotecció serà l’indicat en l’annex II de la norma bàsica d’autoprotecció.
4. Els espectacles públics i activitats recreatives no citats en l’apartat 2 hauran de tindre, almenys, un pla d’actuació davant d’emergències.


Article 236. Contingut mínim del pla d’actuació davant d’emergències
1. El pla d’actuació davant d’emergències podrà ser elaborat per un tècnic competent. En tot cas haurà d’estar subscrit pel responsable de l’establiment, espectacle o activitat i presentat davant de l’òrgan competent.
2. El pla d’actuació davant d’emergències contindrà, dins del marc previst en la norma bàsica d’autoprotecció, els documents següents:

a) Estudi i avaluació dels factors de risc i classificació de les emergències.
b) Identificació i descripció de les persones i equips que duran a terme els procediments d’emergència.
c) Identificació dels servicis d’atenció a emergències i protecció civil que han de ser alertats en cas de produir-se una emergència.

d) Procediments d’actuació davant d’emergències.
e) Plans de situació de l’establiment i distribució del local, amb referència a les instal·lacions internes o externes d’interés per a l’autoprotecció.
f) Programa d’implantació del pla incloent l’ensinistrament dels empleats de l’establiment i, si és el cas, la pràctica de simulacres.

g) directori de telèfons d’emergència.


TÍTOL XI
Cartells i altres mitjans d’informació

CAPÍTOL ÚNIC
Tipologia de cartells d’informació

Article 237. Limitacions per raó d’edat
Els establiments que tinguen limitat l’accés per raó d’edat, bé amb caràcter general, bé per tindre-ho previst expressament en les condicions particulars d’admissió, visades i autoritzades per la conselleria competent en matèria d’espectacles hauran de formalitzar este fet per mitjà d’un cartell visible i llegible des de l’exterior.

Article 238. Cartell de condicions particulars d’admissió
1. En el cartell indicatiu de les condicions particulars d’admissió hauran de figurar les dades previstes en el capítol II del títol VI del present reglament.
2. El cartell de les condicions particulars d’admissió serà perfectament llegible, tindrà una grandària mínim de 20 centímetres d’alt per 30 centímetres d’ample, i haurà d’estar col·locat en un lloc fàcilment visible des de l’entrada.
3. En els establiments l’accés als quals requerisca l’adquisició prèvia d’una entrada o tiquet, el cartell de condicions particulars d’admissió es col·locarà en un lloc visible i llegible al costat de les taquilles o lloc d’expedició d’aquelles.
4. Els establiments públics que així ho consideren podran fixar un cartell ubicat en un lloc fàcilment visible on es recorden les condicions generals de reserva o dret d’admissió.
Este cartell no serà objecte de visat i aprovació per la conselleria competent en matèria d’espectacles.

Article 239. Normes particulars o instruccions d’ús
Els titulars d’establiments públics que pretenguen establir normes particulars o instruccions d’ús de les instal·lacions o servicis de què disposen, sense perjuí de les condicions particulars d’admissió hauran de fer-les públiques per mitjà d’un cartell col·locat en un lloc visible al públic i perfectament llegible.

Article 240. Cartell d’horari
Els establiments inclosos en l’àmbit d’este reglament hauran de disposar d’un cartell en lloc visible al públic i perfectament llegible des de l’exterior, on es faça constar l’horari d’obertura i tancament. Dit horari haurà d’estar, en tot cas, comprés dins de l’establit amb caràcter general per a l’activitat o espectacle autoritza d’acord amb el que disposa l’orde d’horaris anual promulgada per la conselleria competent. Així mateix, es farà constar els dies en què l’establiment romandrà tancat al públic.

De la mateixa manera, en el referit cartell es farà constar l’horari en què es deixen de prestar algun dels servicis, en el cas que este siga diferent del d’obertura o tancament.

Article 241. Cartell de dades identificatives de l’establiment
D’acord amb el que preveu l’article 29.6.a de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, l’establiment haurà d’indicar en un cartell col·locat en lloc visible i llegible les dades referents a número de telèfon i fax, adreça postal i de correu electrònic o qualsevol altra direcció telemàtica que permeta a l’usuari efectuar reclamacions o peticions d’informació.


Article 242. Altres cartells
1. En els establiments públics que així siga procedent s’instal·larà un cartell referent a consum de tabac i la seua venda, sobre venda d’alcohol i sobre l’existència de fulls de reclamacions.
2. L’expedició i requisits dels cartells anteriors es determinaran per la legislació sectorial corresponent.

Article 243. Llengua dels cartells
Tots els cartells a què es referix este reglament hauran d’estar redactats en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.


TÍTOL XII
Entrada i venda d’entrades

Article 244. Condicions generals
1. Les entrades dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics hauran de complir els requisits exigits en l’article 37 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i els altres previstos en el present títol.
2. Les disposicions normatives assenyalades en l’apartat anterior s’entendran sense perjuí de les previsions contingudes en la normativa civil o mercantil que siguen d’aplicació.

CAPÍTOL I
De les entrades

Article 245. Definicions
1. S’entendrà per «entrada» d’un espectacle públic, activitat recreativa o establiment públic el bitllet o tiquet expedit per l’empresa o entitat organitzadora que, per si mateix, permeta l’accés al local o lloc on se celebren els referits esdeveniments.
2. S’entendrà per «abonament» per a un espectacle públic, activitat recreativa o establiment públic el permís o títol expedit per l’empresa o entitat organitzadora que, per si mateix, atorga el dret a accedir al local o lloc on se celebren els referits esdeveniments pel període de temps de duració indicat en este.

Article 246. Contingut de les entrades
1. Les entrades que s’expedisquen pels organitzadors d’espectacles públics o activitats recreatives, així com pels titulars d’establiments públics, contindran, almenys, en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, la informació següent amb caràcter general:

a) Número d’orde.
b) Identificació de l’empresa organitzadora i domicili.
c) Espectacle o activitat programada.
d) Lloc, data i hora de la celebració.
e) Classe de localitat i número, en les sessions numerades.
f) Data d’expedició de l’entrada.
g) Preu de l’entrada.
h) Condicions del dret d’admissió, quan procedisca.
2. En els espectacles públics i activitats recreatives que s’hagen autoritzat amb caràcter extraordinari o singular o excepcional que disposen de localitats numerades, així com en els estadis i pavellons on l’esdeveniment tinga la consideració d’únic o ocasional, es farà constar en el revers de l’entrada un pla de localització del sector on s’ubique la localitat.
3. Per a aquelles entrades la localitat de les quals es trobe en zones amb visibilitat reduïda dins de l’establiment, es farà constar esta circumstància en el contingut de la mateixa entrada.

Article 247. Numeració i requisits de les entrades
1. Totes les entrades disposaran de dos parts diferenciades, una d’estes dirigida al personal de control d’accessos al local i una altra, que serà la principal, dirigida a l’usuari. Esta última quedarà en poder d’este una vegada haja accedit a l’establiment o lloc on se celebre l’activitat o espectacle.
2. Les entrades hauran d’estar numerades correlativament. L’organitzador guardarà, almenys durant un termini de tres mesos següents a la celebració de l’espectacle o activitat, la corresponent matriu. Esta matriu podrà substituir-se pels corresponents llistats informàtics quan procedisca.
3. En cap cas, el nombre d’entrades posades a la venda podrà ser superior a l’aforament previst en la llicència d’obertura o a l’autoritzat per l’administració competent per a l’espectacle públic o activitat recreativa.
En este sentit, les entrades, incloses les invitacions, hauran d’estar numerades des del número u fins al que corresponga segons l’aforament autoritzat.

CAPÍTOL II
Venda d’entrades

Article 248. Forma de venda
1. Els organitzadors d’activitats o establiments públics despatxaran directament al públic, almenys, el 70 % de cada classe de localitats.

2. En els supòsits de venda per mitjà del sistema d’abonaments o quan es tracte d’espectacles organitzats per clubs o associacions, el percentatge expressat en l’apartat anterior es determinarà d’acord amb les localitats no incloses en abonaments o les reservades prèviament als socis.
3. Els organitzadors d’activitats recreatives i espectacles públics estan obligats a reservar un 5 % de l’aforament de l’establiment per a la seua venda directa al públic el mateix dia de la celebració.
No obstant això, caldrà ajustar-se a allò que s’ha indicat en la regulació sobre espectacles o activitats d’alt risc als efectes de determinar les excepcions que procedisquen en este supòsit.

Article 249. Lloc de la venda
1. Les entrades podran ser expedides en el mateix establiment o en altres diferents pertanyents a la mateixa o a distinta empresa. En el cas que la venda s’efectue en el mateix local, les taquilles hauran d’estar obertes pel temps necessari i amb suficient antelació al començament de l’espectacle o activitat.
2. Els organitzadors d’activitats recreatives i espectacles públics habilitaran les expenedories d’entrades que siguen necessàries en relació amb el número de localitats, per al seu ràpid despatx al públic i per a evitar aglomeracions. Les esmentades expenedories hauran d’estar obertes al públic el temps necessari i amb suficient antelació al començament de l’espectacle o activitat.

Article 250. Venda comissionada
La venda comissionada podrà ser autoritzada per l’òrgan a què corresponga l’atorgament de la llicència o autorització, amb l’acreditació prèvia de la cessió per l’empresa organitzadora, que farà referència a la numeració de les entrades cedides. La venda s’efectuarà en locals o establiments que tinguen llicència municipal.

Article 251. Venda ambulant
1. Queda prohibida la venda i la revenda ambulant. En estos supòsits, i sense perjuí de la iniciació de l’oportú expedient administratiu sancionador, es procedirà, com a mesura cautelar, a la immediata retirada de les entrades intervingudes.
2. Queda prohibida, així mateix, la venda i la revenda ambulant d’entrades, en els mateixos termes de l’apartat anterior, quan es faça de manera encoberta oferint com a objecte de venda principal qualsevol altre tipus d’article o objecte referits a l’esdeveniment o no. En este cas, es considerarà que es dóna esta circumstància quan el venedor oferisca els dits articles o objectes, aportant les entrades com una cosa accessòria, gratuïta o preu inferior al de la seua venda.

Article 252. Venda per mitjans telemàtics
1. La utilització de la via telefònica, informàtica o qualssevol altres, per a la venda anticipada o no d’entrades, haurà de guardar totes les prescripcions establides en este capítol.
2. La venda per estos mitjans s’haurà d’efectuar de manera que es garantisca, en tot cas, la confidencialitat de les dades bancàries i personals de l’usuari.
3. Quan a través dels dits mitjans, l’usuari adquirisca únicament un dret de reserva a canviar posteriorment per una entrada en taquilla, haurà de constar de manera expressa esta circumstància en aquella.

Article 253. Cancel·lacions i reemborsaments
1. Quan per qualsevol circumstància es produïsca la suspensió o la cancel·lació de l’espectacle o activitat prevista, l’usuari que haja adquirit la seua entrada amb el desemborsament previ de la quantitat acordada tindrà dret a la devolució de la quantia abonada. El dit reemborsament serà efectuat per l’empresa organitzadora d’acord amb les condicions de venda i amb la reclamació prèvia de l’interessat.
En el cas que el reemborsament afecte entrades que hagen sigut objecte de venda comissionada, caldrà ajustar-se al que s’ha establit entre les parts contractants de la comissió als efectes de preveure possibles devolucions.
2. També s’adquirirà el dret al reemborsament previst en l’apartat anterior quan per motius de defecte en l’organització de l’espectacle o activitat o per la falta de previsió acreditada quant a l’accés escalonat als establiments, les persones que hagen adquirit la seua entrada no hagen pogut entrar-hi.
3. Si l’espectacle o activitat se suspén de manera sobrevinguda una vegada iniciat, l’espectador, sense perjuí del que s’ha disposat en normatives específiques reguladores d’espectacles o activitats, tindrà dret a la devolució de l’import de la seua entrada sempre que no haja transcorregut un terç del temps previst de l’actuació, espectacle o activitat programats.
En el cas que es preveja la represa de l’espectacle o activitat suspesos, no es tindrà el dret a la devolució i serà vàlida l’entrada adquirida inicialment o aquella que la substituïsca.


TÍTOL XIII
Activitats i instal·lacions específiques

Article 254. Àmbit d’aplicació
Les activitats subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, que, per les seues característiques i funcionament, presenten singularitats respecte al seu ús, instal·lacions i dotacions o pertanguen a l’àmbit d’actuació de dos o més conselleries es regiran pel que disposa este títol sense perjuí de la normativa general i sectorial corresponent.

CAPÍTOL I
Piscines d’ús col·lectiu i parcs aquàtics

Secció primera
Disposicions generals

Article 255. Àmbit d’aplicació
El present capítol serà aplicable a les piscines d’ús col·lectiu i als parcs aquàtics. S’exclourà del concepte de piscina d’ús col·lectiu les piscines unifamiliars, les piscines de comunitats de veïns amb un aforament inferior a 100 persones, les piscines destinades a usos exclusivament mèdics, de competició o ensenyança, els banys termals i els centres de tractament d’hidroteràpia, que se sotmetran a la seua legislació específica.

Article 256. Definicions
1. Als efectes d’este reglament, s’entendrà per «piscina d’ús col·lectiu» la instal·lació definida en el subepígraf 2.3.5 del catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
Els vasos de les piscines d’ús col·lectiu es poden classificar en les modalitats següents:
a) De xapoteig: destinats a usuaris menors de sis anys, amb una profunditat no superior a 300 mil·límetres.
b) De recreació o polivalents: destinades al públic en general.
c) Infantils: piscines de recreació o polivalents la profunditat de les quals siga com a màxim de 500 mil·límetres.
d) Esportives: es consideraran com a tals les previstes en la normativa reguladora de l’esport en vigor.
2. S’entendrà per «parc aquàtic», d’acord amb el subepígraf 2.4.4 del catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, el recinte tancat, amb control d’accés de públic, constituït per diverses instal·lacions o atraccions aquàtiques susceptibles de ser utilitzades pel públic en contacte amb l’aigua, i poden disposar de cafeteries o restaurants.

3. Les instal·lacions complementàries de piscines i parcs aquàtics com ara cafeteries, restaurants i establiments semblants quedaran supeditats al règim de funcionament de les instal·lacions i atraccions principals.
En el cas que les dites instal·lacions funcionen en horari diferent del de la piscina o parc aquàtic, hauran de sol·licitar i obtindre la corresponent llicència d’obertura de manera individualitzada, així com estar diferenciades o delimitades físicament respecte d’aquells.

Article 257. Règim de funcionament
1. Totes les instal·lacions amb piscines d’ús col·lectiu o parcs aquàtics hauran de disposar d’un reglament de règim intern per a usuaris que serà de compliment obligatori.
El dit reglament, que estarà exposat en lloc visible, estarà redactat pels propietaris de la piscina o parc aquàtic i contindrà, en tot cas, les mencions següents:
a) Obligatorietat de l’ús de la dutxa abans del bany o immersió.
b) Prohibició de l’entrada d’animals als recintes.
c) Obligatorietat de l’ús de la gorra de bany en piscines cobertes.
2. En aquelles instal·lacions o atraccions que ho requerisquen, caldrà ajustar-se a les normes de compliment obligatori per al bon ús d’estes. A estos efectes s’indicarà per mitjà de l’oportú cartell les instruccions d’ús corresponents d’acord amb el que disposa este reglament.Secció segona
Característiques tècniques generals

Article 258. Característiques constructives
La construcció, condicionament i característiques del vas, de l’andana o platja així com de les escales i accessos a les piscines regulades en este capítol tindran en compte els requisits previstos en el Codi Tècnic de l’Edificació.

Secció tercera
Dotacions i instal·lacions

Article 259. Flotadors
Es col·locaran dos flotadors salvavides com a mínim, en llocs accessibles per als banyistes, en cada vas amb superfície inferior a 350 metres quadrats de superfície de làmina d’aigua. Així mateix, es col·locarà un més per cada 150 metres quadrats o fracció.
Els flotadors disposaran d’una corda de longitud no inferior a la mitat de la màxima amplària del vas més tres metres. La seua distribució es farà de la manera més simètrica possible al voltant del vas. Queden exempts de col·locació de flotadors els vasos de xapoteig.

Article 260. Instal·lació de dutxes annexes al vas
S’instal·laran dutxes en les proximitats del vas de forma simètrica entre si, sense entorpir el pas, a raó d’una per cada 30 banyistes. La seua base serà de material antilliscant, de fàcil neteja i desinfecció. El desaigüe haurà d’anar directe a la xarxa de sanejament.

Article 261. Trampolins, tobogans i elements anàlegs
1. Els materials de construcció de trampolins, tobogans i la resta d’elements anàlegs seran inoxidables, sense juntes ni arestes vives, antilliscants i de fàcil neteja i desinfecció. Els tobogans es col·locaran de manera que no entorpisquen el funcionament dels trampolins i hauran d’estar degudament senyalitzats en la zona de caiguda. Les escales d’accés aniran proveïdes de barana de seguretat i els escalons seran plans i antilliscants.
2. Es prohibix l’ús de trampolins i palanques de més d’un metre d’alçada en les piscines d’ús polivalent o de recreació, durant l’ús del vas per a finalitat diferent de la de salt.
3. En les piscines que disposen d’impulsors que generen l’efecte d’onatge, així com en les que hi haja trampolins, tobogans i altres elements de caiguda, s’instal·laran sureres o boies que delimiten l’espai necessari per a garantir la seguretat dels banyistes.
4. Els elements regulats en este article disposaran de la documentació que acredite la seua homologació d’acord amb la normativa vigent.

5. Les piscines esportives per a salts de trampolí, palanca i altres modalitats esportives federades es regiran en este àmbit per la normativa de competició en vigor.

Article 262. Instal·lacions annexes
La manipulació i emmagatzematge dels productes químics es farà en llocs no accessibles als banyistes, prou ventilats i de fàcil accés per al personal de manteniment i servicis d’inspecció.


Article 263. Manteniment
Els distints aspectes referents a la temperatura de l’aigua, neteja dels vasos i instal·lacions, així com el tractament i qualitat de l’aigua es regularan d’acord amb el que s’ha disposat en la seua normativa específica.

Secció quarta
Personal de control de la zona de bany i usuaris

Article 264. Obligatorietat de socorristes
En les piscines d’ús col·lectiu a què es referix l’article següent haurà d’haver-hi, almenys, un socorrista amb coneixement suficient en matèria de salvament aquàtic i prestació de primers auxilis.

La titulació acreditativa del dit coneixement haurà de ser expedida o reconeguda per les conselleries o institucions que siguen competents per raó de la matèria.

Article 265. Nombre de socorristes
1. El nombre de socorristes exigible per a les piscines d’ús col·lectiu serà el següent:
a) Les piscines amb una superfície de làmina d’aigua de 200 a 500 metres quadrats disposaran, com a mínim, d’un socorrista. No obstant això, en aquelles de làmina d’aigua inferior a 200 metres quadrats i on s’accedisca per mitjà del pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o quota d’accés haurà d’haver-hi una persona encarregada, entre altres funcions, de la vigilància dels banyistes i de la supervisió del compliment de les normes de règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència a la prevenció d’accidents.
b) Les piscines amb una superfície de làmina d’aigua entre 500 i 1.000 metres quadrats hauran de disposar, almenys, de dos socorristes.
c) Les piscines la superfície de làmina d’aigua de les quals excedisca de 1.000 metres quadrats disposaran d’un socorrista més per cada 500 metres quadrats de superfície de làmina d’aigua.
d) En les piscines amb onades hi haurà un socorrista més, afegit al que corresponga segons els epígrafs anteriors.
2. En els recintes on hi hagen diferents vasos, se sumaran totes les superfícies de làmina d’aigua, a excepció de les de xapoteig, als efectes del càlcul del nombre de socorristes.
3. En els casos en què la separació dels vasos o forma d’estos no en permeta una vigilància eficaç, serà obligatòria la presència d’un socorrista, com a mínim, en cada un d’estos.
4. Els socorristes romandran en les piscines o zona de bany durant tot l’horari de funcionament. Durant el dit període no podran efectuar cap altra activitat que no siga la de vigilància i control de la dita zona i dels usuaris.
5. En les atraccions dels parcs aquàtics serà obligatòria la presència de monitors la funció principal de la qual serà la de vetlar per la utilització correcta de les atraccions. A este efecte, d’acord amb el que preveu la normativa de parcs aquàtics, dirigiran i informaran sobre les normes d’ús i les prohibicions que han de ser observades pels usuaris.

Els requisits de formació dels monitors s’establiran mitjançant una orde de la conselleria competent.

Secció quinta
De la formació dels socorristes

Article 266. Capacitació del socorrista
Per a prestar servici de socorrisme en l’àmbit territorial a la Comunitat Valenciana s’haurà d’acreditar la titulació oficial necessària o superar els cursos organitzats per organismes públics o bé aquells degudament reconeguts per estos.

Article 267. Contingut dels cursos
Els cursos que es realitzen a l’empara del que disposa la present secció s’adequaran al que establisca l’orde de desplegament elaborada per les conselleries competents en la matèria.

CAPÍTOL II
Casinos i bingos

Secció primera
Disposicions generals

Article 268. Àmbit d’aplicació i concepte
S’entendran com casinos i bingos els establiments on es practiquen jocs consistents a arriscar una quantitat de diners en funció d’un resultat futur i incert, en les condicions i amb els requisits establits en la seua normativa sectorial reguladora.

Article 269. Règim de funcionament
Els casinos i bingos estaran regulats pels reglaments específics aprovats per la conselleria competent en matèria de joc.


Secció segona
Característiques tècniques específiques

Article 270. Condicions dels locals
Les condicions dels casinos i bingos s’ajustaran al que s’ha establit en la seua normativa específica. En tot el no que no preveu esta s’aplicarà supletòriament el que disposa el present reglament.

Article 271. Servicis complementaris dels casinos
Els servicis complementaris dels casinos s’ajustaran al que s’ha establit en la seua normativa específica. En tot el no que preveu esta s’aplicarà supletòriament el que disposa el títol X d’este reglament.


CAPÍTOL III
Salons recreatius, cibersalons, salons de joc i locals específics d’apostes

Secció primera
Disposicions generals

Article 272. Àmbit d’aplicació i concepte
1. L’àmbit d’aplicació del present capítol compren els salons recreatius o centres d’oci familiar, els cibersalons, els salons de joc i els locals específics d’apostes. Estos establiments es regularan, quant al seu règim d’obertura i funcionament, per la normativa d’espectacles i per allò que s’ha indicat en els reglaments específics aprovats per la conselleria competent en matèria de joc.
2. Definicions: els conceptes de saló recreatiu o centre d’oci familiar, cibersaló, saló de joc i local específic d’apostes seran els establits en la seua normativa específica.

Secció segona
Característiques tècniques específiques

Article 273. Condicions tècniques
Amb caràcter general, els salons recreatius o centres d’oci familiar, cibersalons, salons de joc i els locals específics d’apostes compliran les condicions tècniques previstes en el Codi Tècnic de l’Edificació.


Article 274. Servicis addicionals
Les activitats objecte de regulació en este capítol podran disposar, com a servici addicional, de bar o cafeteria d’acord amb el que establisca la seua normativa específica.

CAPÍTOL IV
Salons de jocs recreatius tradicionals

Article 275. Concepte i règim jurídic
1. S’entendrà com a saló recreatiu tradicional l’establiment que dispose com a dotació principal de jocs com ara futbolins, billars, tenis de taula, mini-bowling o semblants; podran disposar de servici de cafeteria, així com de màquines del tipus A o B en número igual o inferior a dos.

2. Els salons recreatius tradicionals compliran les condicions tècniques previstes en el Codi Tècnic de l’Edificació.

CAPÍTOL V
Circs

Secció primera
Disposicions generals

Article 276. Àmbit d’aplicació
Es consideraran circs els espectacles públics previstos en l’epígraf 1.4 del catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, indistintament del tipus d’estructura utilitzat per al seu tancament i configuració.


Secció segona
Característiques tècniques específiques

Article 277. Zones d’espectadors
1. Entre la zona de les grades i les tribunes o les llotges davanteres, quan n’hi haja, s’haurà de disposar d’un corredor circumdant d’amplària mínim 1,20 metres.
2. La distribució de seients i corredors en grades compliran les disposicions establides, amb caràcter general, en el títol X d’este reglament.
3. Les dimensions mínimes dels seients de les grades, que seran degudament numerats, tindran una profunditat mínima total de 0,55 metres i 0,50 metres d’amplària.

Article 278. Portes d’eixida i de pas
1. Per al dimensionat i el nombre de portes d’eixida i de pas, caldrà ajustar-se al que s’ha disposat, amb caràcter general, en este reglament i en el Codi Tècnic de l’Edificació.
2. Quan, per les característiques singulars d’esta activitat, les eixides estiguen formades per una obertura en la mateixa lona o envelat vertical de tancament, esta haurà de quedar clarament senyalitzada, disposar d’un sistema d’enrotllat o arreplega ràpid i estar exempt en el buit de pas de qualsevol element vertical sustentador. En qualsevol cas, estos passos disposaran, en tot moment, de personal que facilite l’obertura i reconduïsca l’evacuació del públic.

Article 279. Materials de construcció i acabat
Els materials de construcció, acabat i decoració, així com el mobiliari, tindran les resistències mínimes al foc i a les reaccions al foc que establix el Codi Tècnic de l’Edificació.
Esta acreditació podrà estar referendada per qualsevol dels mètodes establits en la norma o per mitjà del certificat del laboratori acreditat.


Article 280. Instal·lacions i dotacions annexes
Les instal·lacions i dotacions annexes susceptibles d’ocasionar un risc a espectadors i treballadors, com ara depòsits de combustibles, emmagatzematge de materials inflamables o grups electrògens, s’ubicaran amb la deguda separació entre estos i allunyats de la zona de l’espectacle. Així mateix, estaran en compartiments estables REI 90.

CAPÍTOL VI
Establiments o recintes multiusos

Secció primera
Disposicions generals

Article 281. Concepte
1. S’entendrà com a establiment o recinte multiusos aquell la llicència d’obertura del qual comprenga diverses activitats previstes en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, que no diferisquen quant a horaris, dotacions i públic.
2. Estos establiments o recintes hauran de tindre un pla d’autoprotecció o, si és el cas, un pla d’actuació davant d’emergències que establisca, respectivament, les diverses possibilitats d’actuació respecte dels riscos sobre persones i béns i situacions d’emergència derivats de cada espectacle o activitat que en cada moment es desenrotlle.

3. En particular, el present capítol s’aplicarà als estadis, pavellons i, si és el cas, places de bous, en els quals, a més de l’ús habitual, es realitzen altres espectacles i activitats d’acord amb el que s’ha indicat en la llicència d’obertura.

Secció segona
Característiques tècniques específiques

Article 282. Zones d’espectadors
En funció de l’activitat que es realitze en els establiments o recintes multiusos, els espectadors estaran ubicats en grades o en el sector tancat expressament en el terreny o zona de joc.


Article 283. Aforaments
Per a la determinació d’aforament del local s’establiran els diferents usos o activitats previstos, i es diferenciaran zones i ràtios d’ocupació.

Els diferents aforaments resultants s’indicaran expressament en la resolució de la llicència d’obertura, singularitzats en els diferents usos.


Article 284. Eixides i vies d’evacuació
Les eixides i vies d’evacuació estaran d’acord amb l’aforament màxim previst en el recinte, segons establix el Codi Tècnic de l’Edificació i este reglament.
Quan es preveja l’ocupació del terreny o zona de joc, es disposaran eixides a espai exterior segur des d’este, en proporció al seu aforament previst.

Article 285. Servicis i dotacions higièniques
El nombre d’aparells i dotacions higièniques estaran acords amb l’aforament màxim previst en el recinte, segons establix este reglament.


CAPÍTOL VII
Ludoteques

Secció primera
Disposicions generals

Article 286. Àmbit d’aplicació
1. Es consideraran ludoteques, els locals habilitats per a l’oci infantil, de forma habitual o professional, dotats de jocs i atraccions per als seus usuaris.
En cap cas preveuran les activitats que suposen la formació o l’atenció i custòdia temporal de xiquets, així com les activitats que impliquen el pagament d’una matrícula o mensualitats. De la mateixa manera, l’activitat d’una ludoteca no podrà ser de caràcter educatiu i no estarà subjecta a la normativa reguladora dels centres d’ensenyança.

2. Quan del contingut del projecte d’activitat es desprenga que el verdader objecte d’este és la creació d’una escola infantil o d’un centre d’educació infantil de primer cicle, l’expedient es remetrà, després de la comunicació prèvia a l’interessat, a la conselleria competent en matèria d’educació als efectes oportuns.

Article 287. Servicis addicionals
La ludoteca podrà disposar de cafeteria. Així mateix, podrà efectuar festes infantils, així com activitats de diversió o entreteniment dirigides a l’oci infantil.

Secció segona
Característiques tècniques específiques

Article 288. Jocs infantils
Els jocs infantils que pretenguen disposar-se en el local estaran clarament reflectits en la concessió de la llicència d’obertura i, en tot cas, compliran la normativa que els siga aplicable, disposaran del preceptiu document d’homologació i no presentaran acabats que puguen provocar ferides als usuaris.

Article 289. Personal i normes d’ús
Les atraccions disposaran de cartells informatius sobre la seua utilització, amb indicació expressa del seu ús i l’edat dels usuaris.
Les ludoteques igualment disposaran de personal que controle l’accés i el funcionament dels jocs, i hauran d’informar sobre els anteriors aspectes als pares o tutors, quan així ho requerisca l’edat del menor.


Article 290. Aforament
L’aforament de les ludoteques es determinarà amb caràcter general a raó d’una persona cada dos metres quadrats. En els casos en què s’establisca el servici de cafeteria, la zona que esta ocupe s’aforarà segons els criteris que s’establixen, amb caràcter general, en este reglament; igualment quan s’instal·len atraccions o jocs infantils singulars, estos s’aforaran particularment d’acord amb l’aforament que es poguera establir en el seu document d’homologació o el determinat en el títol X d’este reglament.

CAPÍTOL VIII
Places de bous i recintes taurins

Article 291. Remissió normativa
Les places de bous fixes, no permanents i portàtils, i els recintes taurins on s’efectuen festejos taurins tradicionals (bous al carrer) es regiran per la seua normativa específica.


TÍTOL XIV
Vigilància i inspecció

CAPÍTOL I
Facultats de les administracions públiques

Article 292. Facultats de vigilància i inspecció
Els òrgans de les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències respectives, vetlaran per l’observança de la legislació reguladora d’espectacles públics i activitats recreatives, per la qual cosa disposaran, d’acord amb el que establix este reglament, de les facultats següents:
1. Inspecció d’establiments i instal·lacions.
2. Control de la celebració d’espectacles i activitats recreatives.

3. Prohibició, suspensió, clausura i adopció de les mesures de policia que es consideren necessàries.

Article 293. Inspecció d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
1. Sense perjuí de les competències reservades a l’Estat, les activitats inspectores i de control sobre el compliment del que preveu la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i en este reglament, seran efectuades per funcionaris dels Cossos i Forces de Seguretat, així com per funcionaris degudament acreditats de la comunitat autònoma o de les corporacions municipals, els quals tindran en l’exercici de les seues funcions el caràcter d’agents de l’autoritat.
Els funcionaris actuants procuraran en l’exercici de les seues funcions no alterar el funcionament normal de l’espectacle, activitat o establiment públic i les seues declaracions gaudiran de presumpció de veracitat excepte prova en contra.
2. Els titulars dels establiments i les instal·lacions i els organitzadors d’espectacles públics i activitats recreatives, els seus representants i/o encarregats, estaran obligats a permetre, en qualsevol moment, el lliure accés als funcionaris actuants, així com prestar la col·laboració necessària que els siga sol·licitada, en relació amb les inspeccions que siguen objecte.

Article 294. Col·laboració per a la inspecció i el control per part de les Forces i Cossos de Seguretat
1. L’Administració autonòmica, de conformitat amb els acords de col·laboració que, si és el cas, s’hi establisquen, podrà per conducte de la Delegació del Govern de l’Estat a la Comunitat Valenciana i de les subdelegacions en les províncies, cursar instruccions a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat dependents de la seua autoritat, en relació amb la seua participació en les tasques d’inspecció i control d’espectacles públics i activitats recreatives.
2. Així mateix, a través de les corporacions municipals, l’Administració autonòmica podrà cursar instruccions per a la coordinació d’activitats i unificació de criteris d’inspecció i vigilància efectuada per funcionaris de les policies locals.

Article 295. Funcions de la inspecció
1. En l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes en matèria d’espectacles, les administracions públiques podran dur a terme inspeccions tècniques per a comprovar l’estat de les instal·lacions, verificar el compliment de la normativa vigent i, si és el cas, aclarir les circumstàncies concurrents en el funcionament d’un establiment o activitat.
2. També són funcions de la inspecció en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, entre altres, les següents:
a) Comprovar la deguda observança de les normes sobre espectacles, activitats recreatives i establiments públics.
b) Esbrinar, constatar i denunciar tota inobservança de les normes sobre espectacles, activitats recreatives i establiments públics.

c) Verificar personalment i directament l’efectiva existència dels fets objecte d’inspecció i descriure’ls amb el degut detall.
d) Traslladar pel conducte reglamentari pertinent de les actuacions inspectores dutes a terme, als òrgans competents per al seu coneixement.
e) Emetre els informes que se’ls sol·liciten en el si de les actuacions prèvies i procediments sancionadors iniciats pels òrgans competents.

f) Qualssevol altres funcions de fiscalització i control que se’ls encomane pels òrgans competents.

CAPÍTOL II
Actes d’inspecció

Secció primera
Disposicions generals

Article 296. Naturalesa de les actes inspectores
Les actes i diligències que s’estenguen en l’exercici de les funcions inspectores tenen la naturalesa de documents públics i constituïxen prova fefaent de l’existència dels fets personal i directament constatats que motiven la seua formalització, sense perjuí de les proves que en defensa dels seus respectius drets i interessos puguen aportar els interessats.

Article 297. Classes d’inspecció
1. Les inspeccions podran ser de caràcter tècnic o de supervisió.
2. Les inspeccions de caràcter tècnic, a efectuar pels òrgans competents de la conselleria o dels ajuntaments, tindran per objecte la verificació de la normativa en matèria de seguretat, accessibilitat, condicions higienicosanitàries i de confort dels establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics.
3. Les inspeccions de supervisió, a realitzar per les Forces i Cossos de Seguretat, tindran com a finalitat comprovar el degut compliment de la legalitat vigent en matèria d’espectacles, basant-se en les funcions de vigilància i inspecció atribuïdes legalment.

Article 298. Contingut mínim de les actes
L’acta, en general, haurà de contindre com a requisits formals mínims els següents:
1. Lloc, data i hora de formalització, nom del local i la ubicació exacta.
2. Identificació dels funcionaris intervinents.
3. Identificació del titular o persona que explota l’activitat, establiment o espectacle per mitjà del seu nom i cognoms o raó social.

4. Nom, cognoms i DNI, de la persona davant la qual es realitza la inspecció i qualitat en què actua.
5. Fets observats.

Article 299. Contingut de les actes de denúncia
1. L’acta de denúncia derivada de la inspecció de supervisió haurà d’adjuntar un annex en què es detallen amb la màxima precisió possible tots els fets directament observats pels inspectors intervinents.

En este sentit es farà constar si el local es troba en funcionament i obert al públic en general. A estos efectes es precisarà quan siga necessari per a determinar els fets constitutius de les infraccions:

a) El nombre de persones que hi ha en el local, amb indicació del tipus de recompte.
b) Si les persones que hi ha en el local estan consumint o fent ús dels servicis de l’establiment, així com si continuen servint-se consumicions.
c) Estat de la il·luminació del local, amb indicació si tant els llums interiors com els exteriors estan encesos.
d) Estat de les portes d’accés i eixida del local.
e) Disposició de les portes per a facilitar el total desallotjament del local des de l’hora de tancament.
f) Firma de l’acta de denúncia pel compareixent. En el cas que este es negara a firmar, s’haurà de fer– constar expressament esta circumstància, com també que se li n’ha entregat una còpia.
2. No constituïxen actes de denúncia els informes interns elevats pels funcionaris inspectors als seus superiors jeràrquics dins de cada cos policial, ni els remesos a altres òrgans en què es faça referència a altres actuacions prèvies, sense perjuí del valor probatori que, com a informes, se’ls puga atribuir d’acord amb la normativa en vigor.
3. Així mateix, no tindran la consideració d’actes denúncia els formularis ni documents estereotipats o estampillats amb frases genèriques a què només s’afigen dades puntuals sense incorporar cap menció sobre els fets directament observats en el local inspeccionat.


Secció segona
Del contingut de les actes denúncia

Article 300. Contingut
Les actes de denúncia hauran de fer constar, a més dels requisits generals detallats en la secció anterior, els establits en els articles següents quan siga procedent. Estos requisits no tindran un caràcter essencial per a la validesa de les actes, però sí un caràcter orientador per als òrgans competents en la incoació, instrucció i resolució del corresponent procediment sancionador.

Article 301. Falta de llicència d’obertura
En els supòsits en què l’acta de denúncia es referisca a locals que presumptament no tinguen la preceptiva llicència municipal d’obertura es detallaran tots els elements concurrents que puguen determinar el risc que per a les persones o béns puga derivar-se de l’activitat que s’exercix.

Article 302. Dedicació dels establiments a espectacles o activitats diferents de les autoritzades
1. Quan un establiment o local tinga llicència d’obertura per a una determinada activitat prevista en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, no podrà exercir una altra activitat sinó la que es derive de la llicència esmentada encara que aquell tinga les condicions necessàries per a l’exercici d’una distinta.
2. L’observança d’activitats presumptament no autoritzades per la llicència municipal d’obertura haurà de fer-se constar indicant quina és l’activitat per a la qual es disposa d’autorització, així com aquella o aquelles que es realitzen per mitjà de la descripció precisa dels fets observats i la resta d’elements objectius que puguen servir per a la seua identificació. A estos efectes es consideraran com a tals els servicis de què disposa el local, ubicació dels elements mobles, productes oferits al públic, existència de cuina o planxa o qualssevol altres circumstàncies identificatives.

Article 303. Aforament
Es farà constar l’aforament màxim autoritzat de l’establiment, d’acord amb la llicència municipal. En el cas que este no conste s’alçarà un croquis del local amb indicació de les seues mesures de la manera més aproximada possible.

Article 304. Mesures de seguretat i sanitat
En l’acta de denúncia s’haurà de fer constar el nombre de portes disponibles i les seues dimensions. Així mateix, en relació amb les portes d’accés i d’emergència, s’indicarà si estes estan expedites o, si és el cas, els obstacles o elements que puguen dificultar-ne l’ús, i s’assenyalarà, en este cas, el tipus i la ubicació d’estos.

Article 305. Menors
1. La presència de menors en locals que no tinguen autoritzat l’accés i la permanència haurà d’acreditar-se mitjançant la seua identificació per mitjà de les inicials i el número del DNI quan, en este últim cas, aquells siguen majors de 14 anys.
2. Quan es constate es ven, se subministra o es permet el consum de begudes alcohòliques a un menor de 18 anys que accedisca a un establiment, es reflectirà degudament este fet en l’acta de denúncia. En la mesura que siga possible, es deixarà constància expressa del tipus de beguda de què es tracte.
3. Si es ven o se subministra tabac a un menor de 18 anys, es farà constar esta circumstància en l’acta de denúncia.

Article 306. Extintors
En l’acta de denúncia es farà constar la descripció dels extintors de què es disposa, i es ressenyaran les dades que consten en la placa identificativa, data de caducitat i de pròxima revisió, així com la disposició en el local i l’accés a estos en cas de necessitat.
En cap cas serà suficient la mera indicació del nombre d’extintors existent en el local.

Article 307. Assegurança
En l’acta de denúncia es faran constar els supòsits següents, quan així s’acrediten per part de l’òrgan inspector:
1. La inexistència de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
2. La insuficiència de la pòlissa d’assegurança per a cobrir la responsabilitat civil pels riscos derivats de l’explotació de l’activitat. En este cas, s’indicarà la quantia exacta que figura en el document mostrat pel compareixent.
3. No estar al dia en el pagament de les primes, sense perjuí que es posseïsca una pòlissa contractada.
4. Data d’efectes de la pòlissa contractada per a cobrir la responsabilitat civil de l’establiment, espectacle o activitat.

Article 308. Mitjans sonors o audiovisuals
1. Si la presumpta infracció consistix a disposar de mitjans sonors o audiovisuals sense autorització, constarà una descripció de l’aparell musical, l’existència d’una instal·lació de distribució de l’ambientació musical, el nombre d’altaveus que es disposa i la ubicació, així com la connexió a ordinadors o altres mitjans de reproducció i si estos es troben en funcionament.
2. Respecte dels aparells de televisió haurà d’indicar-se si estos s’utilitzen per a emetre programes de caràcter general, o són utilitzats per a ambientar musicalment l’establiment ja siga de forma autònoma o connectats a altaveus, equips d’alta fidelitat o altres elements accessoris, així com, si és possible, els decibels emesos per l’aparell esmentat.

3. S’assenyalarà, si és el cas, si la música emesa transcendix a l’exterior, bé pel volum d’emissió, bé per no disposar de doble porta, bé per romandre l’establiment amb les portes obertes i en disposició de permetre l’entrada i eixida de clients.
A estos efectes, es considerarà que la música transcendix a l’exterior quan, per les causes esmentades, s’escolte en la via pública o els habitatges del voltant, siguen o no contigus, o, siga com siga, els afecte.

Article 309. Orde de clausura de l’establiment
Si l’establiment, espectacle o activitat està afectat per una orde de clausura, cessament, prohibició o alguna mesura que impedisca o limite la utilització d’algun o alguns dels elements que els integren, es farà constar esta circumstància en l’acta de denúncia, incloent-hi la referència precisa de la resolució adoptada i de l’Administració de què procedix.

Article 310. Ratificació de la denúncia
1. La denúncia haurà de ser objecte de ratificació pels agents que van presenciar els fets. No es considerarà ratificació de la denúncia, l’efectuada per tercers no intervinents en la inspecció o l’efectuada pels seus superiors.
2. La ratificació ha de referir-se als fets continguts en l’acta de denúncia, i no s’hi podran introduir uns altres de nous.
3. La ratificació de la denúncia haurà d’efectuar-se després de la data d’esta.

Article 311. Remissió de les actes denúncia
Es remetran a la conselleria competent en matèria d’espectacles les actes de denúncia que es referisquen a inspeccions dutes a terme en establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics previstos en el catàleg de l’annex de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, que constituïxen el seu àmbit competencial. En este sentit, les altres actes derivades d’activitats comercials, industrials, empresarials, de servicis o altres d’anàlogues que tinguen la seua pròpia i específica regulació sectorial, hauran de ser remeses als altres òrgans competents per raó de la matèria.

Article 312. Arxivament de les actes de denúncia
Es procedirà a l’arxivament de les actes de denúncia quan els fets reflectits en l’annex d’estes no suposen infracció de la normativa d’espectacles.
Així mateix, es procedirà al seu arxivament quan tals fets no hagen sigut descrits de manera clara o intel·ligible i no siga possible derivar d’estos una infracció administrativa d’acord amb la normativa vigent.


TÍTOL XV
Règim sancionador

CAPÍTOL ÚNIC

Article 313. Remissió normativa
L’exercici de la potestat sancionadora es regirà d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, i la normativa que la desplega. Així mateix, caldrà ajustar-se, al que preveu la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i a allò que s’ha indicat en este reglament.


Títol XVI
Mesures provisionals i mesures de policia

Article 314. Autoritats competents
Sense perjuí de la facultat de l’Administració de l’Estat de suspendre o prohibir espectacles públics i activitats recreatives, així com clausurar establiments per raons greus de seguretat pública, els òrgans de la Generalitat competents en matèria d’espectacles i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran adoptar les mesures provisionals i mesures de policia previstes en este títol, de conformitat amb el que establixen els dos capítols següents.

CAPÍTOL I
Mesures provisionals

Secció primera
Disposicions generals

Article 315. Adopció de mesures provisionals
D’acord amb el que preveu la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i en este reglament, es podrà procedir per mitjà d’una resolució motivada a l’adopció de mesures de caràcter provisional que asseguren l’eficàcia de la resolució final que poguera dictar.

Article 316. Tipus de mesures provisionals
Els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat i dels ajuntaments podran adoptar, de forma motivada i d’acord amb criteris de proporcionalitat i raonabilitat, els tipus de mesures provisionals següents:
1. La suspensió de la llicència o autorització de l’activitat.
2. Suspensió o prohibició de l’espectacle públic o activitat recreativa.
3. Clausura del local o establiment.
4. Decomís dels béns relacionats amb l’espectacle o activitat.

5. Retirada de les entrades de la revenda o venda ambulant.

Article 317. Òrgans competents
La competència per a l’adopció de les mesures provisionals vinculades als procediments sancionadors per infraccions greus o molt greus correspondrà als òrgans competents de la Generalitat en matèria d’espectacles públics així com als ajuntaments.

Article 318. Moment de l’adopció de mesures provisionals
De conformitat amb el que preveuen les seccions següents, les mesures provisionals previstes en este capítol podran adoptar-se en algun dels moments següents:
1. Amb caràcter previ a l’acord d’iniciació d’un procediment sancionador.
2. En el mateix acord d’iniciació del procediment.
3. Durant la tramitació del procediment.

Secció segona
Adopció de mesures provisionals prèvies a l’inici d’un procediment sancionador

Article 319. Supòsits d’adopció de mesures provisionals
Quan concórrega algun dels supòsits d’urgència o protecció provisional dels interessos implicats, els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat i dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran adoptar, de forma motivada i d’acord amb criteris de proporcionalitat, les mesures provisionals previstes en este capítol que millor s’adeqüen a la finalitat perseguida.
Els supòsits d’adopció seran els següents:
1. Quan se celebren espectacles públics i activitats recreatives prohibits per la seua naturalesa en l’article 3 de la Llei 14/2010. En este cas, l’autoritat que acorde l’adopció de la mesura provisional de prohibició o suspensió d’estos, per ser constitutius de delicte, el posarà en coneixement de l’òrgan jurisdiccional competent o del Ministeri Fiscal.

2. Quan en el desenrotllament d’estes es produïsca o es preveja que poden produir-se alteracions de l’orde públic amb perill per a les persones i els béns.
3. Quan hi haja risc greu o perill imminent, per a la seguretat de persones o béns o quan s’incomplisquen greument les condicions sanitàries i d’higiene.
4. Quan se celebren en establiments que no tinguen llicència.
5. Quan no tinguen les autoritzacions preceptives.
6. Quan no es tinga l’assegurança exigida en l’article 18 de la Llei 14/2010.

Article 320. Procediment d’adopció
1. Amb caràcter general, amb l’audiència prèvia a l’interessat per un termini de deu dies, els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat i dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran adoptar, per mitjà d’una resolució motivada, les mesures provisionals que estimen més ajustades a la finalitat perseguida.
No obstant això, en cas d’urgència, degudament motivada, el termini d’audiència previst en el paràgraf anterior quedarà reduït a dos dies.
Quan s’aprecie perill imminent per a la seguretat de les persones, podran adoptar-se les mesures provisionals procedents sense audiència prèvia.
2. En el cas d’adopció de mesures provisionals previstes en esta secció per part dels òrgans competents dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, la resolució municipal haurà de ser immediatament remesa a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria d’espectacles perquè este, en el termini màxim de quinze dies des de l’adopció d’aquella, confirme, modifique o alce la mesura provisional adoptada en l’acord d’iniciació de l’oportú procediment sancionador.

Si les mesures provisionals previstes en esta secció foren adoptades per part dels òrgans competents de la Generalitat, estos òrgans, en el termini màxim de quinze dies des de l’adopció de la mesura, hauran de confirmar-la, modificar-la o alçar-la en l’acord d’iniciació del corresponent procediment sancionador.
3. Si, en qualsevol dels dos supòsits previstos en l’apartat anterior no s’iniciara el procediment sancionador en el termini previst en este, o l’acord d’iniciació del procediment no incloguera pronunciament expresse sobre la mesura provisional adoptada, esta quedarà sense efecte.
En tot cas, si l’acord d’iniciació del procediment sancionador confirma íntegrament la mesura provisional prèviament adoptada, o en mantinguera la vigència fins i tot modificant-la, l’interessat podrà recórrer esta confirmació o modificació de conformitat amb el que preveu la normativa sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Secció tercera
Adopció de mesures provisionals en l’acord d’iniciació d’un procediment sancionador

Article 321. Supòsits d’adopció
Els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat en matèria d’espectacles podran adoptar en l’acord d’iniciació d’un procediment sancionador, de forma motivada i d’acord amb criteris de proporcionalitat, les mesures provisionals previstes en este capítol que siguen necessàries per al normal desenrotllament del procediment, per a assegurar el compliment de la sanció que poguera imposar-se i per a evitar la comissió de noves infraccions.

Article 322. Procediment d’adopció
1. En l’acord d’iniciació haurà d’indicar-se, en tot cas, quina mesura concreta s’adopta, el motiu, l’abast, el període de vigència, la possibilitat d’interposar recurs contra l’acord de l’adopció, la condició o les condicions per a la modificació o l’alçament així com, al seu torn, que, en tot cas, quedarà sense efecte amb la resolució que es dicte al finalitzar la tramitació de l’expedient.
2. Una vegada notificat l’acord d’iniciació a l’interessat, i en funció que este haja interposat o no el recurs administratiu que procedisca, l’instructor del procediment podrà, en la proposta de resolució:
a) Proposar el manteniment de la mesura provisional tal com va ser adoptada si l’interessat no ha interposat recurs o este ha sigut desestimat integrament.
b) Proposar l’alçament o la modificació de la mesura abans que concloga el procediment quan concórrega algun dels supòsits següents:

1r. Estimació parcial del recurs interposat per l’interessat contra la mesura adoptada.
2n. Aportació per l’interessat d’elements de prova que posen de manifest circumstàncies sobrevingudes que així ho aconsellen.
3r. Incorporació a l’expedient en tràmit d’elements de prova que així ho aconsellen.
3. En la resolució que pose fi al procediment, l’òrgan competent haurà de pronunciar-se, de forma expressa, sobre l’alçament de la mesura i, si és el cas, sobre la incidència que la seua adopció puga tindre en la sanció que s’impose.

Secció quarta
Adopció de mesures provisionals durant la instrucció d’un procediment sancionador

Article 323. Supòsits d’adopció
Iniciat un procediment sancionador per la presumpta comissió d’infraccions greus i molt greus, els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat en matèria d’espectacles podran, amb audiència prèvia de l’interessat per un termini de deu dies, adoptar, mitjançant una resolució motivada i d’acord amb criteris de proporcionalitat, les mesures provisionals previstes en este capítol que siguen necessàries per al normal desenrotllament del procediment, per a assegurar el compliment de la sanció que poguera imposar-se i per a evitar la comissió de noves infraccions.
En cas d’urgència, degudament motivada, el termini d’audiència ressenyat en el paràgraf anterior quedarà reduït a dos dies.

Article 324. Procediment d’adopció
1. En la resolució d’adopció de la mesura provisional haurà d’indicar-se, en tot cas, quina mesura concreta s’adopta, el motiu, l’abast, el període de vigència, la possibilitat d’interposar recurs contra esta, la condició o les condicions per a la seua modificació o alçament i, al seu torn, la indicació que quedarà sense efecte amb la resolució que es dicte al finalitzar la tramitació de l’expedient.
2. Notificada a l’interessat la resolució d’adopció de la mesura provisional, l’òrgan de la Generalitat competent en matèria d’espectacles que l’haguera adoptada podrà:
a) Resoldre sobre el manteniment de la mesura provisional, si l’interessat interposa recurs i este es desestima integrament.
b) Acordar l’alçament o la modificació de la mesura abans que concloga el procediment quan concórrega algun dels supòsits següents:

1r. Estimació parcial del recurs interposat per l’interessat contra la mesura adoptada.
2n. Aportació per l’interessat d’elements de prova que posen de manifest circumstàncies sobrevingudes que així ho aconsellen.
3r. Incorporació a l’expedient en tràmit d’elements de prova que així ho aconsellen.
3. En la resolució que pose fi al procediment sancionador, l’òrgan competent haurà de pronunciar-se, de forma expressa, sobre l’alçament de la mesura i, si és el cas, sobre la incidència que l’adopció puga tindre en la sanció que s’impose.

Secció quinta
Compliment i execució de mesures provisionals

Article 325. Vigilància i inspecció
Notificada a l’interessat l’adopció de la mesura provisional, els òrgans competents de la Generalitat en matèria d’espectacles vetlaran pel seu compliment íntegre. En este sentit, s’instarà la realització de totes les visites d’inspecció que siguen necessàries per part dels agents de l’autoritat.

Article 326. Compliment voluntari i execució subsidiària
1. La persona física o jurídica responsable de complir a la mesura provisional disposarà de deu dies, comptadors des de la notificació de la resolució, per a complir-la de forma voluntària. En tot cas, s’instarà dels agents de l’autoritat la realització de les oportunes visites d’inspecció als efectes de verificació.
2. Si, a conseqüència d’eixes visites d’inspecció, es comprova que la mesura no s’ha portat a efecte de forma voluntària, l’Administració de la Generalitat, amb independència de poder incoar el procediment sancionador pertinent per l’incompliment de la mesura, iniciarà el procediment d’execució subsidiària d’acord amb les directrius següents:

a) Notificació a l’interessat d’una citació per a comparéixer en l’establiment, amb referència al procediment de què porta causa i el motiu de la citació, indicant expressament que se’n procedirà a l’execució subsidiària de la mesura adoptada.
b) De la compareixença en l’establiment i les circumstàncies concurrents s’alçarà una acta on constaran les dades bàsiques als efectes de la seua determinació (dia, lloc, hora, nom dels compareixents, al·legacions de l’interessat i altres dades rellevants). L’interessat podrà obtindre una còpia d’esta acta si així ho sol·licita.
c) Si la mesura adoptada ho requerix, es procedirà al precinte de l’establiment o d’aquelles àrees o elements d’este afectades pel cessament o clausura. No obstant això, si l’interessat es compromet en eixe acte a complir la mesura adoptada, podrà deixar-se constància d’això en l’acta per a motivar que no es procedisca al precinte.

CAPÍTOL II
Mesures de policia

Secció primera
Disposicions generals

Article 327. Concepte i absència de caràcter sancionador
1. Els òrgans competents de la Generalitat i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran adoptar les mesures de policia d’entre les previstes en l’article següent a fi de vetlar pel compliment de la normativa aplicable i evitar, així mateix, qualsevol risc per a la seguretat de les persones i dels béns derivat del possible incompliment.

2. Les mesures adoptades en el marc d’este capítol no tindran caràcter sancionador i no es conceptuaran com a mesures provisionals. En tot cas, el seu procediment d’adopció i la seua vigència no estaran lligats a l’existència d’un expedient sancionador previ o a la possible incoació d’este.
3. Les mesures recauran expressament sobre l’establiment, espectacle o activitat, amb independència de qui siga el titular o explotador de l’activitat que es desenrotlle. En este sentit, en el cas que es produïsca una modificació subjectiva, això no constituirà un obstacle per a continuar la tramitació del procediment, i haurà d’assumir la responsabilitat qui estiga al capdavant del local, espectacle o activitat siga quin siga el seu títol.

Article 328. Tipus de mesures de policia
Els òrgans competents de la Generalitat i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran adoptar, de forma motivada i d’acord amb criteris de proporcionalitat, les mesures de policia següent:
1. La suspensió de la llicència o autorització de l’activitat.
2. Suspensió o prohibició de l’espectacle públic o activitat recreativa.
3. Clausura del local o establiment.
4. Decomís dels béns relacionats amb l’espectacle o activitat.

5. Retirada de les entrades de la revenda o venda ambulant.

Article 329. Òrgans competents de les entitats locals
L’adopció de mesures de policia, per part dels ajuntaments, serà d’acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Secció segona
Procediment d’adopció

Article 330. Inici
1. Conclosa la fase d’actuacions prèvies, en la qual l’Administració verificarà les circumstàncies en què es troba l’establiment, espectacle o activitat, podrà acordar-se l’inici del procediment per a adoptar una mesura de policia.
2. En l’acord haurà d’indicar-se, com a mínim, el motiu, el tipus de mesura adoptat i la condició per a alçar-la o modificar-la.

Article 331. Tràmit d’audiència
1. Una vegada notificat l’acord d’iniciació a l’interessat, este disposarà d’un termini mínim de deu dies hàbils per a formular al·legacions, sol·licitar la pràctica de prova o aportar els elements probatoris que crega oportuns.
2. En cas d’urgència, el termini serà de dos dies i, en el supòsit de greu risc per a la seguretat de persones i béns, la mesura s’adoptarà immediatament.

Article 332. Prova
Per a la pràctica de la prova, caldrà ajustar-se al que disposen les normes generals sobre este tipus d’actuació.

Article 333. Proposta de resolució
Les mesures de policia hauran d’observar la deguda separació entre les fases de proposta i resolució, en el marc de les competències assignades als diferents òrgans municipals per la normativa bàsica de règim local.

Article 334. Resolució
En les mesures de policia l’òrgan competent dictarà l’oportuna resolució, indicant expressament quina és la mesura adoptada, els termes exactes en què ha de complir-se i la condició o les condicions per a procedir, si és el cas, a l’alçament o modificació d’aquella en el marc de les competències assignades per la normativa bàsica de règim local.


Secció tercera
Compliment i execució de mesures de policia

Article 335. Vigilància i inspecció
Notificada a l’interessat l’adopció de la mesura de policia, les administracions públiques vetlaran pel seu compliment íntegre, a l’efecte de les quals instaran la realització de totes les visites d’inspecció que siguen necessàries per part dels agents de l’autoritat.

Article 336. Compliment voluntari i execució subsidiària
1. La persona física o jurídica responsable de complir a la mesura de policia procedirà a la seua observança en el termini indicat en la resolució. En tot cas, s’instarà dels agents de l’autoritat la realització de les oportunes visites d’inspecció als efectes de verificació.
2. Si, a conseqüència d’eixes visites d’inspecció, es comprovara que la mesura no s’ha portat a efecte de forma voluntària, els òrgans de la Generalitat competents en matèria d’espectacles podran acordar la incoació del procediment sancionador pertinent per l’incompliment de la mesura.
3. Apreciat l’incompliment de la mesura de policia per l’interessat, i sense perjuí del que preveu el paràgraf anterior, els òrgans competents iniciaran el procediment d’execució subsidiària d’acord amb les pautes següents:
a) Notificació a l’interessat d’una citació per a comparéixer en l’establiment, amb breu ressenya del procediment de què porta causa i el motiu de la citació, indicant expressament que es procedirà a l’execució subsidiària de la mesura adoptada.
b) De la compareixença en l’establiment i les circumstàncies concurrents s’alçarà una acta on constaran les dades bàsiques concurrents als efectes de la seua determinació (dia, lloc, hora, nom dels compareixents, al·legacions de l’interessat i altres dades rellevants). L’interessat podrà obtindre una còpia d’esta acta si així ho sol·licita.
c) Si la mesura adoptada ho requerix, es procedirà al precinte de l’establiment o d’aquelles parts d’este afectades pel cessament o clausura. No obstant això, si l’interessat es compromet en eixe acte a complir la mesura adoptada, podrà deixar-se constància d’això en l’acta per a motivar que no es procedisca al precinte.

Secció quarta
Modificació i alçament de mesures de policia

Article 337. Supòsits
1. Si durant la tramitació del procediment d’adopció d’una mesura de policia es produïra una circumstància sobrevinguda que aconselle la no-adopció, es procedirà a l’arxivament de l’expedient. D’esta circumstància es donarà coneixement a l’interessat per mitjà de notificació de l’oportuna resolució.
2. Una vegada dictada la resolució per la qual s’adopte la mesura de policia que s’estime pertinent, podrà procedir-se a la modificació o a l’alçament en estos supòsits:
a) Quan es done alguna circumstància sobrevinguda que així ho aconselle.
b) Quan l’interessat complisca la condició que se li va imposar per a procedir a la modificació o a l’alçament de la mesura.

Article 338. Procediment
1. La modificació de la mesura haurà d’efectuar-se indicant, de forma expressa i suficientment detallada, la causa de la modificació, en què consistix esta i com afecta el funcionament de l’establiment, espectacle o activitat.
2. Si es resolguera alçar la mesura de policia prèviament adoptada i deixar-la sense efecte, la resolució haurà d’indicar expressament la causa de l’alçament, amb expressa menció dels documents que a este efecte hi ha en l’expedient.
La notificació efectuada a l’interessat de la resolució d’alçament de la mesura permetrà iniciar o tornar a exercir l’activitat o espectacle o, si és el cas, obrir l’establiment, en les condicions que es deriven de la mateixa resolució, així com de la llicència o autorització administrativa que haguera sigut concedida.

TÍTOL XVII
De la Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana

CAPÍTOL ÚNIC

Article 339. Caràcter de la Comissió
La Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana és el màxim òrgan consultiu i assessor de les administracions autonòmica i local en matèria d’espectacles i, més en concret, en allò que afecta el contingut i desenrotllament del que preveu la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

Article 340. Composició de la Comissió
1. Els membres de la Comissió seran els següents:
a) Presidència de la Comissió: correspondrà a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d’espectacles.
El president podrà delegar esta en els vicepresidents.
b) Vicepresidència primera: serà exercida per la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria d’espectacles.
c) Vicepresidència segona: exercida per la persona titular de la direcció general competent en matèria d’espectacles.
d) Vocals. Seran vocals de la Comissió els titulars dels òrgans següents:
1r. Un representant de la conselleria amb competències en matèria de joc designat pel seu titular.
2n. Un representant de la conselleria amb competències en matèria de turisme designat pel seu titular.
3r. Un representant de la conselleria amb competències en matèria d’esport designat pel seu titular.
4t. Un representant de la conselleria amb competències en matèria de qualitat ambiental designat pel seu titular.
5é. Un representant de la conselleria amb competències en matèria d’ordenació urbana designat pel seu titular.
6é. Un representant de la conselleria amb competències en matèria de joventut designat pel seu titular.
7é. El titular de la regidoria dels ajuntaments d’Alacant, Castelló i València amb competències en la matèria.
8é. Quatre representants de l’Administració local, designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
9é. Quatre representants de les associacions empresarials del sector, designats per la federació que tinga la representativitat d’estes a la Comunitat Valenciana.
10é. Quatre representants de les organitzacions sindicals de major representativitat en este àmbit.
11é. Tres representants de les associacions de veïns, consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, designats per les associacions de més implantació.
e) Secretaria: serà exercida per la persona que tinga la direcció del servici d’espectacles de la direcció general competent en este àmbit. El titular de la Secretaria actuarà amb veu però sense vot. La suplència d’este recaurà en un membre del dit servici que tinga una direcció de secció.
2. Quan la naturalesa dels assumptes ho requerisca, la Comissió podrà convocar tots els experts en matèries específiques que considere oportú. Estos experts podran incorporar-se a les seccions o grups de treball que es constituïsquen i presidir-los, si és el cas.
3. En els casos d’absència, vacant o malaltia, els membres de la Comissió podran ser substituïts per altres representants dels seus respectius òrgans, associacions o organitzacions amb la comunicació prèvia al secretari de la Comissió. En este sentit, els vocals membres de l’Administració autonòmica podran ser substituïts per funcionaris que disposen, com a mínim, d’una plaça de direcció de servici.
4. Les organitzacions representatives dels sectors socials podran designar un portaveu.
5. Els membres de la Comissió perdran la seua condició de tals per:
a) Renúncia, que tindrà efectivitat en el moment que es comunique a la conselleria competent en matèria d’espectacles.
b) Cessament dels representants de l’Administració.
c) Revocació per la persona que va fer el nomenament.
d) Pèrdua sobrevinguda de les condicions que van motivar la designació per al càrrec o dels requisits establits per a ser designat.

Article 341. Règim jurídic de la Comissió
1. El règim jurídic de la Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana serà l’establit en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

2. Els acords de la Comissió s’entendran adoptats per majoria de vots. En cas d’empat decidirà el president fent ús del vot de qualitat.

Article 342. Funcions de la Comissió
La Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa la Llei 14/2010, de 3 de desembre, exercirà les funcions següents:
1. Actuar com a òrgan consultiu i assessor en aquelles qüestions que afecten el desenrotllament i la implantació del règim jurídic vigent en matèria d’espectacles.
2. Actuar com a òrgan consultiu en les qüestions que afecten la seguretat de les persones i béns i, en general, la defensa dels interessos del públic quant a espectacles i activitats recreatives.
3. Informar les disposicions de caràcter general dictades sobre matèria d’espectacles. Este informe tindrà caràcter preceptiu quan les disposicions mencionades regulen els horaris i el catàleg de l’annex dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

4. Plantejar modificacions en la normativa vigent dirigides a millorar la qualitat de l’oci, així com la necessària compatibilitat d’este amb el dret al descans dels ciutadans.
5. Proposar mesures que impliquen el desenrotllament i l’execució de la normativa en vigor.
6. Assessorar i informar els òrgans administratius i associacions més representatius en este àmbit.
7. Proposar i estudiar iniciatives i propostes tendents a millorar les condicions de seguretat dels establiments públics.
8. Exercir les funcions que li siguen atribuïdes per disposicions legals o reglamentàries i, en particular, aquelles que es deriven de l’aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’acord amb el caràcter consultiu i assessor de la Comissió.


ANNEX I DEL REGLAMENT
Model de certificat de l’assegurança de responsabilitat civil

Nom de la companyia d’assegurances
Adreça de la companyia
Localitat: seu de la companyia

(Nom i cognoms) ... en qualitat de ... de la companyia asseguradora ..., corredoria d’assegurances ...

CERTIFICA

Que esta entitat ha expedit una assegurança de responsabilitat civil amb número de pòlissa ..., que inclou les contingències previstes en l’article 18 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i en allò que preveu el reglament de desplegament.

La quantia assegurada s’eleva a ... euros, i el període de cobertura és el comprés entre el ... (dia, mes i any) i el ... (dia, mes i any).
Esta pòlissa està al corrent de pagament.
I perquè així conste, firme este certificat

..., … de ... de ...

Firma:
Càrrec:


ANNEX II DEL REGLAMENT
Model de fiança per a les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables per mitjà d’aval o assegurança de caució

1. Model d’aval
L’entitat ..., i en nom seu i representació Sr./Sra. ... amb ..., DNI número ..., degudament facultat per a este acte, segons resulta de la validació efectuat pel servici jurídic de la conselleria competent en matèria d’hisenda, es constituïx com a fiador solidari davant d’esta conselleria i a favor dels ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana, de l’empresa ... amb NIF ... amb domicili en el carrer ..., de per ..., les activitats que organitze o celebre en estos, per la suma de ... euros.
La fiança que es constituïx tindrà una vigència anual, i únicament podrà deixar-se sense efecte quan s’acredite davant de l’Administració de la Generalitat la no-existència de denúncies o reclamacions formulades com a conseqüència de l’activitat i per la Conselleria d’Hisenda s’autoritze expressament la seua cancel·lació.
La fiança quedarà afecta a la responsabilitat i al compliment de les obligacions que es deriven de les possibles responsabilitats econòmiques que pogueren dimanar-se de l’organització i celebració d’espectacles públics i activitats recreatives i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar-se amb motiu de la celebració d’estos esdeveniments, d’acord amb el que disposa la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i en el reglament de desplegament.

Per la present fiança, l’entitat financera està obligada a pagar en la Tresoreria de la Generalitat, en defecte de pagament per la fiança, les quantitats degudes pels conceptes indicats en el paràgraf anterior, més el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i costes que en cada cas siguen exigibles, d’acord amb allò que s’ha disposat en Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
L’entitat fiadora renúncia expressament a qualssevol beneficis i en particular al de l’excussió prèvia de béns.

València, a ... de ... de ...
Firma:


2. Certificat d’assegurança de caució
L’entitat ..., amb CIF núm ..., domicili en el carrer ..., i en nom seu i representació Sr./Sra. ..., amb DNI núm. ..., de poder suficient per a obligar-se en este acte, segons resulta de l’escriptura de poder atorgada davant del notari de ..., Sr./Sra. ..., que hi ha en el número ... del seu protocol,
AVALA
Solidàriament ..., amb DNI/CIF ... amb domicili en el carrer ..., representat en este acte pel Sr./Sra. ... amb DNI número ..., segons consta acreditat en escriptura de poder atorgada davant del notari de ..., Sr./Sra. ..., que hi ha en el número ... del seu protocol, en concepte de prenedor de l’assegurança davant dels ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana en què organitze o celebre la seua activitat, fins a l’import màxim de ... euros, en els termes i les condicions establits en la legislació vigent i en particular en el títol V del reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

La fiança prestada quedarà afecta a les responsabilitats i al compliment de les obligacions que es deriven de les possibles responsabilitats econòmiques que pogueren derivar-se de l’organització i celebració d’espectacles públics i activitats recreatives i, en tot cas, del compliment de les sancions que pogueren imposar-se amb motiu de la celebració d’estos esdeveniments, d’acord amb el que disposa la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i el reglament de desplegament.

Esta garantia serà vàlida a partir de la data d’expedició i amb una duració inicial d’un any des del moment de l’expedició.
La cancel·lació de la garantia només es produirà si en el moment del venciment, una vegada sol·licitada la devolució a l’assegurat, la Generalitat certificarà, amb la comunicació prèvia dels ajuntaments en què s’haja realitzat l’activitat inclosa en la fiança, que no hi ha denúncies fundades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d’execució.
València, … de ... de …
Firma:
Càrrec:ANNEX III DEL REGLAMENT
Contingut de la prova avaluadora per al personal del servici específic d’admissió

El contingut mínim de la prova avaluadora a efectuar pels aspirants al servici d’específic d’admissió constarà de dos parts:

1. Prova psicotècnica.

2. Prova teòrica de coneixements sobre les matèries següents:
a) Matèries jurídiques:
– Constitució Espanyola de 1978: títol I. Dels drets i deures fonamentals.
– Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics: títol I, capítol IV del títol II, títol III i capítol II del títol IV.
– Normativa de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, relativa a reserva, dret i servici d’admissió, protecció de menors d’edat i horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
– Normativa sobre fulls de reclamacions: Llei de l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana i normativa de desplegament per la qual es regulen els fulls de reclamacions.
– Normativa reguladora de la venda, subministrament, consum i publicitat de productes del tabac i alcohol i normativa sobre drogodependències: normativa bàsica estatal i normativa reguladora sobre drogodependències i altres trastorns addictius de la Comunitat Valenciana.
– Nocions bàsiques sobre mesures de seguretat en els establiments públics: plans de seguretat, seguretat contra incendis, eixides d’emergències i evacuació.
b) Matèries de psicologia:
– Formació sobre actuacions que s’han de seguir en situacions de perill per a les persones.
– Desenrotllament d’habilitats i destreses necessàries en la interactuació personal amb els clients dels establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics.
– Adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes dels clients dels establiments públics, activitats recreatives i espectacles públics amb l’objectiu de previndre situacions de riscos específics.

– Estudi i anàlisi dels diferents tipus de comportaments de les persones quan es troben en estat d’embriaguesa per haver consumit alcohol, estupefaents o altres substàncies, així com altres situacions previsibles.

c) Matèries de primers auxilis:
Nocions fonamentals sobre primers auxilis per a atendre situacions d’assistència sanitària immediata: conceptes bàsics de primers auxilis.

linea