diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de Finances i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. [2015/7723]

(DOGV núm. 7620 de 22.09.2015) Ref. Base de dades 007536/2015

CORRECCIÓ d'errades del Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de Finances i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.
[2015/7723]
Advertida una errada en la publicació de l’apartat 2 de l’annex de la disposició esmentada, relativa a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7610, de 8 de setembre de 2015, s’efectua la rectificació oportuna:

On diu:

– L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:
«1. L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i capacitat d’obrar per a la realització dels seus fins de gestió de la política industrial de la Generalitat i suport a les empreses, en matèria d’inversió, disseny i desenvolupament de mesures de finançament del sector privat que no afecten el marc d’actuació atribuït a l’IVF, sense perjuí dels convenis de col·laboració i restants acords que s’instrumenten entre este i l’IVACE, i també la promoció d’enclavaments tecnològics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metodologia, vehicles i empreses i el foment de l’estalvi, l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, i també la gestió de la política energètica de la Generalitat».


Ha de dir:

– L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:
«1. L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d’obrar per a la realització dels seus fins de gestió de la política industrial de la Generalitat i suport a les empreses, en matèria d’innovació, emprenedoria, internacionalització i captació d’inversió, disseny i desenvolupament de mesures de finançament del sector privat que no afecten el marc d’actuació atribuït a l’IVF, sense perjuí dels convenis de col·laboració i restants acords que s’instrumenten entre este i l’IVACE, i també la promoció d’enclavaments tecnològics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, vehicles i empreses i el foment de l’estalvi, l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, i també la gestió de la política energètica de la Generalitat».

linea