diari

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es resol la concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19. [2020/7850]

(DOGV núm. 8916 de 30.09.2020) Ref. Base de dades 007599/2020

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es resol la concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19. [2020/7850]
Vista la proposta de la comissió tècnica creada per a la concessió de les ajudes previstes en el Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, es dicta aquesta resolució a la qual resulten aplicables els següents.

Antecedents de fet

Primer. Amb data 10 d’abril de 2020, el Consell va aprovar el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i treballadores afectats per un ERTO, i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
Segon. Amb data 24 d’abril de 2020, el Consell va aprovar el Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19.

Tercer. Mitjançant l’Acord del Consell de 30 d’abril de 2020 es va incloure en els pressupostos de la Generalitat una línia de subvenció per a la concessió directa d’ajudes econòmiques a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la paralització econòmica per la Covid-19.
Quart. Mitjançant la Resolució de 9 de maig de 2020, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, es va aprovar el procediment d’abocament informàtic i registre en la base de dades de tercers de l’Administració de la Generalitat de les dades de les persones beneficiàries i dels comptes bancaris, per al pagament de les ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19.
Cinqué. Després de l’aportació de les dades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i l’alta d’aquestes en l’aplicació corporativa de subvencions SUGUS per la Direcció General de Tecnologies de la Informació, amb data 17 de juny de 2020, la comissió tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat elevar al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, d’acord amb el que s’ha establit en l’apartat 5 de l’article 7 del Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, una proposta de concessió parcial de les ajudes a favor d’un total de 331 beneficiaris.

Als anteriors antecedents de fet resulten aplicables els següents


Fonaments de dret

Primer. De conformitat amb el que es disposa en l’apartat 2 de l’article 6 del Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, correspon al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball resoldre la concessió de les ajudes regulades en el decret esmentat.
Segon. De conformitat amb el que es disposa en l’apartat 3 de l’article 6 del Decret 54/2020, esmentat en l’apartat anterior, la proposta de concessió de les ajudes serà realitzada per una comissió tècnica la composició i el funcionament de la qual es regula en aquest article.
En l’apartat 4 de l’article 7 del decret esmentat s’estableix que la comissió tècnica confeccionarà la relació de persones beneficiàries i elevarà una proposta de resolució a la persona titular de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Tercer. En l’apartat 5 del Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, s’estableix que «Atenent les raons d’interés públic exposades en l’article 3, especialment la necessitat inajornable de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre els treballadors i treballadores amb rendes baixes els ingressos dels quals hagen disminuït, la comissió tècnica podrà elevar una o diverses propostes parcials a favor de les persones amb bases de cotització més baixes, de conformitat amb les instruccions de desenvolupament que es dicten sobre aquest tema».
Una vegada remeses les dades requerides pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i creuades amb les existents en els sistemes informàtics del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), s’han observat determinades incongruències que han de ser aclarides abans de procedir al pagament complet de les ajudes. No obstant això, concorren raons d’interés social i humanitari que exigeixen iniciar com més prompte millor el pagament de les ajudes. Així mateix, resulta convenient iniciar el procediment de pagament, que té un marcat caràcter nou i complex, mitjançant una mostra limitada de beneficiaris que permeta anar resolent les incidències de tramitació que puguen sorgir durant el procediment de concessió i pagament de les ajudes. A aquest efecte, s’ha acordat iniciar el procés amb una mostra de 331 beneficiaris amb bases reguladores baixes (entre 500 € i 507 €) que compleixen els requisits establits en l’article 4 de les bases reguladores de les ajudes i que no comprometen el resultat final de la selecció dels beneficiaris.

Les dades requerides al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) són les exigides pel Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, i que s’indiquen en l’annex de l’escrit de petició de 16 de juny de 2020, del secretari autonòmic d’Ocupació i director general de LABORA, dirigit al SEPE, el qual ha contestat l’esmentada petició mitjançant un escrit del subdirector general d’Estadística i Informació amb el vistiplau del director general del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
La Direcció General de Tecnologies de la Informació ha donat l’alta, de conformitat amb el que ha acordat la comissió interdepartamental entre LABORA, DGTIC i ATV, de la mostra de beneficiaris seleccionats que s’ha indicat que reuneixen els requisits assenyalats en l’article 4 del Decret 54/2020 en l’aplicació corporativa de subvencions SUGUS, tenint en compte que es poden revisar les dades seleccionades amb la finalitat de verificar-ne la fiabilitat.
En conseqüència, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 6 del Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, a proposta de la comissió tècnica per a la gestió de les ajudes, i fent ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, resolc:

Primer
Aprovar la relació de persones beneficiàries proposades per la comissió tècnica i concedir-los, amb càrrec a la línia de subvenció S0534000 del capítol IV del programa 315.10, Condicions de treball i administració de les relacions laborals (aplicació pressupostària 11.03.02.315.10.4 dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020), les ajudes de 150 €, d’acord amb la proposta de resolució emesa per la comissió tècnica, que pugen a un import total de 49.650 €.


Segon
Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la relació de les persones beneficiàries en la pàgina web de la Generalitat Valenciana (www.gva.es), en l’apartat corresponent a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Tercer
Ordenar el pagament de les ajudes, que es realitzarà mitjançant transferència al corresponent compte bancari de les persones beneficiàries.
No serà aplicable en el pagament d’aquestes ajudes el requisit establit en el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’acord amb el que s’estableix en la disposició addicional segona del Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i treballadores afectats per un ERTO, i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de ser publicada davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o, potestativament, un recurs de reposició davant d’aquest mateix òrgan en el termini d’un mes, comptat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que la persona interessada puga presentar-hi qualsevol altre recurs que estime pertinent.

Valéncia, 18 de juny de 2020.– El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

linea