diari

Extracte de la Resolució de 2 d'agost de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2018/7847]

(DOGV núm. 8356 de 07.08.2018) Ref. Base de dades 007631/2018

Extracte de la Resolució de 2 d'agost de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2018/7847]
BDNS (identif.): 411032.
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3 b i 20.8. a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la base de dades nacional de subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris i condicions
Podrà ser beneficiària d’aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana, que realitze la conversió a indefinit de contractes temporals de les persones ocupades que consten inscrites com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’ocupació amb posterioritat a la publicació d’aquest extracte.

Segon. Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Tercer. Bases reguladores
Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 16 de juliol de 2018.

Quart. Quantia
1. Les subvencions es finançaran per un import global màxim de 2.000.000 €.
2. L¿import de la subvenció ascendirà a 9.272,34 €. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l’import ascendirà a 10.302,60 €. Si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, l’import ascendirà a 20.605,20 €.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d¿aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 d’octubre de 2018.

València, 2 d’agost de 2018.– El director general del SERVEF: Enric Nomdedéu i Biosca.

linea