diari

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual aprova el Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris per a l'any 2009. [2009/7719]

(DOGV núm. 6050 de 06.07.2009) Ref. Base de dades 007924/2009

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual aprova el Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris per a l'any 2009. [2009/7719]
Vist que l'article 54 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, relatiu a la Inspecció de Servicis Sanitaris, preveu que anualment s'establirà un pla d'inspecció de servicis sanitaris en què es definisquen els programes d'actuació preferencials i la coordinació amb totes les inspeccions que incidisquen en l'àmbit sanitari i de la salut pública i, en especial, amb els ens locals.
I vist que l'article 34 del Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, aprovat pel Decret 56/2006, de 28 d'abril, del Consell, disposa que l'elaboració d'un pla d'inspecció de servicis sanitaris constituïx una ferramenta fonamental per a aconseguir la planificació reglada de les activitats de la Inspecció de Servicis Sanitaris, i que l'apartat 9 establix que el pla d'inspecció l'ha d'aprovar el conseller de Sanitat.
En l'elaboració del pla s'ha donat participació als òrgans directius de la Conselleria de Sanitat i de l'Agència Valenciana de Salut, i als servicis territorials de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Comunitat Valenciana, i s'ha informat del Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris a la Inspecció General de Servicis de la Generalitat, d'acord amb el que disposa el Decret 236/1997, de 9 de setembre, del Consell.
Per tant, s'han observat tots els tràmits legals i reglamentaris establits, i fent ús de les atribucions que em conferix l'article 34.9 del Decret 56/2006, de 28 d'abril, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, resolc:
Primer
Aprovar el Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris per a l'any 2009 que s'estructura en les àrees i programes que es detallen a continuació:
Àrea 1. Inspecció dels drets dels ciutadans en la relació amb el sistema sanitari
- Programa 1.1. Inspecció i avaluació del compliment de les normes de bona pràctica clínica en la investigació sanitària. Els assajos clínics en éssers humans.
- Programa 2.2. Inspecció i avaluació del consentiment.
Àrea 2. Inspecció de l'assistència sanitària de centres i servicis sanitaris
- Programa 2.1. Actuacions programades i excepcionals d'inspecció de centres i servicis sanitaris públics.
- Programa 2.2. Actuacions programades i excepcionals d'inspecció de centres i servicis sanitaris privats.
- Programa 2.3. Actuacions d'inspecció de centres sanitaris participants en el Pla d'Eliminació de Llistes d'Espera.
- Programa 2.4. Actuacions d'inspecció de centres i servicis sanitaris concertats.
- Programa 2.5. Actuacions d'inspecció de centres i servicis de transfusió.
- Programa 2.6. Actuacions d'inspecció de servicis sanitaris en els procediments d'autorització sanitària de centres i servicis sanitaris.
Àrea 3. Inspecció en matèria de sistemes d'informació
- Programa 3.1. Sistema d'informació propi de la inspecció de servicis sanitaris.
- Programa 3.2. Sistemes d'informació corporatius de la Conselleria de Sanitat.
Àrea 4. Inspecció en matèria d'assegurament de l'eficiència en l'ús de les prestacions sanitàries
- Programa 4.1. Inspecció de la prestació sanitària de consulta a demanda d'infermeria en l'Agència Valenciana de la Salut.
- Programa 4.2. Inspecció d'establiments d'ortopèdia i de les prestacions ortoprotètiques. Inspecció de la prestació d'oxigenoteràpia i ventiloteràpia.
- Programa 4.3. Inspecció en els procediments de reintegrament de despeses, ocasionats per l'assistència sanitària fora del Sistema Nacional de Salut.
- Programa 4.4. Inspecció de l'assistència sanitària segons convenis internacionals.
Àrea 5. Inspecció en matèria de responsabilitat sanitària
- Programa 5.1. Inspecció dels procediments disciplinaris i sancionadors.
- Programa 5.2. Inspecció dels procediments administratius i del funcionament general dels servicis sanitaris.
- Programa 5.3. Inspecció en responsabilitat patrimonial de la Conselleria de Sanitat.
- Programa 5.4. Valoració mèdica del dany corporal.
- Programa 5.5. Gestió de riscos sanitaris.
Àrea 6. Inspecció en matèria de prestacions de la Seguretat Social: la incapacitat temporal
- Programa 6.1. Gestió sanitària de la prestació per incapacitat temporal.
- Programa 6.2. Desplegament del conveni subscrit per a la millora de la gestió de la prestació d'incapacitat temporal amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social i dels altres que se subscriguen per a cercar mesures innovadores.
- Programa 6.3. Desplegament del conveni per a la millora de la gestió de la prestació d'incapacitat temporal entre la Conselleria de Sanitat i les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social que actuen a la Comunitat Valenciana.
Àrea 7. Inspecció en matèria de prestació farmacèutica
- Programa 7.1. Inspecció de la facturació de receptes mèdiques.
- Programa 7.2. Inspecció, seguiment i control de metges prescriptors i farmàcies dispensadores.
- Programa 7.3. Inspecció de la utilització de productes farmacèutics per a residents en centres de la tercera edat.
- Programa 7.4. Monitorització i assistència en les bases de dades farmacoterapèutiques especialitzades en el visat d'inspecció sanitària i prescripció / dispensació electrònica.
Segon
Publicar esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb l'advertiment que esgota la via administrativa i que s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Sanitat, en el termini d'un mes, o es pot impugnar directament davant de l'orde jurisdiccional contenciós administratiu.
València, 14 de maig de 2009.- El conseller de Sanitat: Manuel Cervera Taulet.

linea