diari

Ordre de 30 de setembre de 1987, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es modifica l'Ordre de 16 de setembre de 1987, reguladora de la caça d'ocells aquàtics al Parc Natural de l'Albufera per a la temporada 87-88 (DOGV núm. 673).

(DOGV núm. 743 de 15.01.1988) Ref. Base de dades 0081/1988

Ordre de 30 de setembre de 1987, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es modifica l'Ordre de 16 de setembre de 1987, reguladora de la caça d'ocells aquàtics al Parc Natural de l'Albufera per a la temporada 87-88 (DOGV núm. 673).
Vist l'informe emès pel Consell Directiu del Parc Natural de l'Albufera, de 27 de novembre de 1987.
Per tal d'aconseguir una major igualtat entre els vedats de l'àrea objecte de regulació i basant-nos en l'experiència adquirida en el període d'aplicació, es fa necessari de modificar el punt 2.1 de l'article segon i l'apartat c) de l'article quart, de l'Ordre de la Conselleria d’agricultura i Pesca, de 16 de setembre de 1987, per la qual es regula la caça d'ocells aquàtics al Parc Natural de l'Albufera per a la temporada 87-88.
En atenció d'aquests motius, i fent ús de les atribucions que tinc atribuïdes,
ORDENE:
Article únic
Es modifiquen el punt 2.1 de l'article segon i l'apartat c) de l'article quart, de l'Ordre de 16 de setembre de 1987, de la Conselleria d’agricultura i Pesca, per la qual es regula la caça d'ocells aquàtics al Parc Natural de l'Albufera per a la temporada 87-88. La redacció dels articles esmentats queda de la manera següent:
«Article segon
2.1. Queda prohibida la caça al Llac de l'Albufera i en un cinturó perimetral de 100 m d'amplària, presos a partir de l'amollonament realitzat per l'Ajuntament de València, excepte en cas d'acord entre els titulars dels vedats confrontants i el del llac.
Tot això sense perjudici de la prohibició de caçar a l'interior de la propietat de l’ajuntament de València.
Article quart
c) Càbiles.
D'acord amb la tradició existent als terrenys cinegètics de regim especial del Parc Natural de l'Albufera, s'hi autoritza la caça els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de gener de 1988, sense perjudici de l'horari que disposa l'Ordre de 16 de setembre de 1987, de la Conselleria d’agricultura i Pesca.»
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de desembre de 1987.
El Conseller d’agricultura i Pesca,
LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS

linea