diari

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2010, del director gerent de l'Agència Valenciana de Salut, per la qual dicta instruccions per a l'execució del Decret 94/2010, de 4 de juny, que regula les activitats d'ordenació, control i assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris i en l'atenció domiciliària. [2010/8128]

(DOGV núm. 6313 de 19.07.2010) Ref. Base de dades 008139/2010

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2010, del director gerent de l'Agència Valenciana de Salut, per la qual dicta instruccions per a l'execució del Decret 94/2010, de 4 de juny, que regula les activitats d'ordenació, control i assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris i en l'atenció domiciliària. [2010/8128]
El Decret 94/2010, de 4 de juny, regula, entre altres coses, l'assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris tant públics com privats que atenguen sectors de població com ara ancians, discapacitats i qualssevol altres que, a més d'atenció social, requerisquen determinada assistència sanitària, de manera que tots els centres sociosanitaris han d'optar, en les condicions establides en el Decret 94/2010, de 4 de juny, per una de les tres opcions de servicis farmacèutics que descriu.
D'altra banda, les oficines de farmàcia interessades a vincular-se a un centre sociosanitari han d'inscriure's en la borsa creada per a això a través del Sistema d'Informació de l'Agència Valenciana de Salut (SICOMEPS).
A fi d'aclarir l'aplicació del Decret 94/2010, de 4 de juny, es dicten estes instruccions, que s'han de tindre en compte en l'actuació de centres sociosanitaris i oficines de farmàcia.
Instruccions per als centres sociosanitaris
1r. Tots els centres sociosanitaris, abans del dia 11 d'octubre de 2010, han d'optar per la instal·lació d'un servici de farmàcia, un depòsit de medicaments o una farmaciola farmacèutica sociosanitària, i sol·licitar-ne abans d'esta data l'autorització preceptiva.
2n. Els centres sociosanitaris amb una capacitat de 60 llits o menys poden optar per qualsevol de les tres opcions. Els centres sociosanitaris de més de 60 llits només poden optar per les de depòsit de medicaments o de servici de farmàcia sociosanitari.
3r. Els centres sociosanitaris s'han de dotar en este termini de la superfície, equipament i material necessaris per a la realització de les funcions pròpies de cada tipus de servici farmacèutic, d'acord amb el que disposa el Decret 94/2010, de 4 de juny.
Instruccions per a l'oficina de farmàcia
1r. Les oficines de farmàcia disposen d'un termini de 15 dies hàbils, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució, per a inscriure's en la borsa prevista en l'article 10 del Decret 94/2010, de 4 de juny. Una vegada constituïda la borsa, durant els primers 10 dies de cada mes, les oficines de farmàcia poden inscriure noves altes, modificar les dades o donar-se de baixa.
2n. La inscripció en la borsa es fa exclusivament per mitjans telemàtics, a través del portal SICOMEPS, accessible des de en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat, i no té cap validesa qualsevol altre mitjà de sol·licitud d'inscripció. Per a poder accedir al sistema és necessari el certificat electrònic personal en suport de targeta. Les credencials d'accés per als usuaris estan disponibles en la mateixa pàgina web.
3r. Cada oficina de farmàcia por inscriure's en cada una de les opcions següents:
- Farmaciola farmacèutica sociosanitària.
- Depòsit de medicaments.
- Assistència farmacèutica domiciliària.
4t. La qualificació a què fa referència a l'article 10.4 del Decret 94/2010, de 4 de juny, la determinen els conceptes següents:
- Oficina de farmàcia amb recepta electrònica. 1 punt.
- Oficina de farmàcia de municipis de 1.500 habitants: 1 punt.
- Oficina de farmàcia amb acreditació Inacaps: 1 punt.
Instruccions per al procés de vinculació
1r. Els processos de selecció de les oficines de farmàcia per a la vinculació als servicis farmacèutics sociosanitaris es faran per mitjans informàtics a través de SICOMEPS, per mitjà d'un sistema mecanitzat.
2n. La comissió de servicis farmacèutics sociosanitaris (Serfaso), es convocarà quan no siga possible la vinculació per un sistema mecanitzat o per a la resolució dels conflictes que sorgisquen durant els processos.
3r. Quan una oficina de farmàcia es vincule al mateix temps a una farmaciola farmacèutica sociosanitària i a un depòsit de medicaments sociosanitari, la suma total de llits per a limitar la vinculació serà de 140. En els altres casos, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 8 del Decret 94/2010, de 4 de juny
València, 5 de juliol de 2010.- El director gerent de l'Agència Valenciana de Salut: Luis Rosado Bretón.

linea