diari

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. [2015/8400]

(DOGV núm. 7638 de 19.10.2015) Ref. Base de dades 008145/2015

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. [2015/8400]
PREÀMBUL

El Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, recorda en el seu preàmbul que «els empleats públics han contribuït amb un esforç notable i directe a la recuperació econòmica i al compliment dels compromisos adquirits per Espanya en matèria de consolidació fiscal».
Així mateix, recorda que la publicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va ser motivada per la greu crisi econòmica i les dificultats d’accés al finançament, però que, com assenyalava la seua exposició de motius, les mesures que contenia tenien caràcter temporal i estava prevista la seua aplicació només mentre subsistiren les circumstàncies econòmiques i financeres excepcionals. Aquesta situació estaria remetent, la qual cosa permetria de forma gradual la compensació dels esforços realitzats.
El Reial Decret Llei 20/2012, citat, introduïa amb caràcter bàsic modificacions substancials en matèria, entre altres, de vacances i dies de lliure disposició, així com la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012. Per això, el Consell va dictar el Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, de desplegament i aplicació de les disposicions contingudes en aquell.
Ara, el Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, permet a les administracions públiques, d’una banda, establir de nou el règim derogat en 2012 de dies addicionals de vacances, i de permís per assumptes particulars, per antiguitat. De l’altra, permet a les administracions públiques el reemborsament de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 amb l’objectiu de «restituir el poder adquisitiu dels empleats públics recuperant la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012».
Per aquestes raons, el Consell considera necessari i oportú dictar, en raó del seu àmbit competencial estatutàriament reconegut, una norma amb rang de llei que desenvolupe i adapte les mesures esmentades.
Aquestes circumstàncies, i que la plena efectivitat de les mesures siga en el present any 2015, constitueixen el fet habilitant d’extraordinària i urgent necessitat que l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana exigeix en el seu article 44 per a l’adopció d’un decret llei.
Per tot açò, i a l’empara del que es preveu en els articles 44, 49 i 50 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 16 d’octubre de 2015,


DECRETE

TÍTOL I
Àmbit d’aplicació

Article 1. Finalitat i efectes
1. Les mesures incloses en este decret llei es dicten en desplegament i aplicació dels preceptes inclosos en el capítol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.
2. En tot cas, l’aplicació de les mesures adoptades en este decret llei hauran de tindre un impacte equivalent en tota la Generalitat, les seues institucions i el seu sector públic, i és responsabilitat dels distints òrgans competents en matèria de personal, en cada una de les entitats, institucions i la resta de persones jurídiques afectades, assegurar el compliment de l’esmentada equivalència, sense perjuí de la necessària adequació en l’aplicació de les mesures a la naturalesa, fins i règim jurídic de cada un dels subjectes jurídics afectats.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. El títol II i les disposicions addicionals primera a cinquena resulten aplicables al sector públic de la Generalitat, en els termes en què es defineix en l’article 2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, afectat per l’aplicació del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
2. El títol III és aplicable, exclusivament, al personal al qual es refereixen els articles 3 i 4 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.


TÍTOL II
Recuperació de la paga extraordinària

Article 3. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic valencià
1. D’acord amb allò que s’ha disposat, amb el caràcter de bàsic, en el Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, el personal del sector públic valencià percebrà la part proporcional que, si és el cas, corresponga respecte dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, relatives al mes de desembre de 2012.
2. En l’exercici 2015, s’abonarà per una sola vegada al personal funcionari, laboral i estatutari al servei de la Generalitat i al del seu sector públic instrumental, una retribució de caràcter extraordinari en concepte de part de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, calculada d’acord amb les previsions del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, de manera que, afegida als imports ja abonats en aplicació de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, i la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per al exercici 2015, donen com a resultat una recuperació equivalent a la fixada per la normativa bàsica de l’Estat per a l’exercici 2015.

3. Les quantitats a abonar es reduiran en les quanties que s’hagueren satisfet per aquests mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència de sentència judicial i altres actuacions.
4. En aquells casos en què no siga procedent el reconeixement de la totalitat de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, les quantitats esmentades en aquest article es reduiran proporcionalment al còmput de dies que hagueren correspost.


TÍTOL III
Permisos i vacances

Article 4. Modificació de l’article 69 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana

S’afig un nou apartat 2 a l’article 69 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que queda redactat en els termes següents:

«Article 69. Permisos
2. A més dels dies per assumptes propis que s’establisquen, el personal funcionari tindrà dret al gaudi de dos dies addicionals en complir el sisé trienni, i s’incrementarà en un dia addicional per cada trienni complit a partir del vuité».

Article 5. Modificació de l’article 71 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana

S’afig un nou apartat 3 a l’article 71 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que queda redactat en els termes següents:

«Article 71. Vacances
3. En el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat en l’Administració que s’indiquen, es tindrà dret al gaudi dels següents dies de vacances anuals:
a) A partir dels quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils.
b) A partir dels vint anys de servei: vint-i-quatre dies hàbils.
c) A partir dels vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils.

d) A partir dels trenta anys de servei: vint-i-sis dies hàbils.
Aquests dies es podran gaudir des de l’endemà del compliment dels corresponents anys de servei».


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Pagament de la part corresponent de la paga extra al personal titular d’òrgans superiors i directius
1. Les persones empleades públiques de la Generalitat que en el període corresponent a la paga extraordinària de desembre de 2012 ocuparen llocs qualificats com a òrgans superiors o directius per l’article 67 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, tindran igualment dret a la recuperació de la paga extraordinària i addicional prevista en l’article 3 del present decret llei, i en procedirà el pagament a la conselleria o entitat en què presten serveis en l’actualitat.

2. Les persones que en el període corresponent a la paga extraordinària de desembre de 2012 ocuparen llocs qualificats com a directius per l’article 67 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i no tinguen la consideració de personal empleat públic al servei de la Generalitat, tindran igualment dret a l’abonament de les quantitats reflectides en l’article 3 del present decret llei, i hauran de sol·licitar el pagament que els corresponga a la sotssecretaria de la conselleria o a l’òrgan competent en matèria de personal de l’entitat a la qual li haguera correspost abonar la paga extraordinària.

Segona. Resta de personal que a data del pagament no estiga d’alta en nòmina
El personal que a data de l’abonament efectiu de les quantitats reflectides en l’article 3 del present decret llei no es trobara en la situació de servei actiu o assimilada, o haguera perdut la condició de personal empleat públic, haurà de sol·licitar el pagament que li corresponga a la sotssecretaria de la conselleria o a l’òrgan competent en matèria de personal de l’entitat a la qual li haguera correspost abonar la paga extraordinària de desembre de 2012..

Tercera. Institucions de la Generalitat
Els òrgans competents en matèria de personal de les institucions de la Generalitat a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana adoptaran les mesures necessàries per a assegurar el compliment d’aquest decret llei dins de l’àmbit de les seues competències respectives i en els termes que s’hi preveuen.
Les institucions a què es refereix aquesta disposició addicional comunicaran a la Conselleria de Hisenda i Model Econòmic l’impacte en els seus pressupostos de les actuacions conseqüència de l’aplicació d’aquest decret llei.

Quarta. Centres docents privats concertats
Les conselleries d’Hisenda i Model Econòmic i d’Educació, Investigació, Cultura i Esport adoptaran, dins de l’àmbit de les seues competències respectives, les mesures necessàries per a l’aplicació de l’article 3 d’aquest decret llei als professors de centres concertats, i abonaran l’import corresponent a la paga extraordinària i addicional o equivalent del mes de desembre, en els mateixos termes que al professorat dels centres docents públics.

Cinquena. Universitats públiques de la Comunitat Valenciana
Les mesures previstes en l’article 3 seran aplicables en l’àmbit de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
Les universitats públiques hauran de comunicar a la Conselleria de Hisenda i Model Econòmic l’impacte en els seus pressupostos de les actuacions conseqüència de l’aplicació d’aquest decret llei en el seu àmbit.

Sisena. Personal estatutari del Servei de Salut de la Comunitat Valenciana
El personal estatutari del Servei de Salut de la Comunitat Valenciana recupera en la seua totalitat, en el 2016, el dret als dies addicionals al permís per assumptes particulars, del qual gaudia amb anterioritat al Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, en els termes i condicions que reglamentàriament es determinen, prèvia negociació en la Mesa Sectorial de Sanitat, en el marc del que disposa la disposició addicional catorze de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, introduïda per l’article 2, apartat dos, del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre. Pel que fa als de 2015, es recuperaran en els termes i condicions que s’establisquen en la Mesa Sectorial de Sanitat.

Es reconeix, per a l’esmentat personal, el dret a dies addicionals de vacances per raó d’antiguitat, a què es refereix la nova disposició addicional quinze de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’aplicació de la qual serà objecte de negociació al si de la Mesa Sectorial de Sanitat.

Setena. Suspensió de pactes, acords i convenis
La limitació que estableix l’article 8 del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en aplicació de l’apartat tres de l’article 8 de l’esmentat Reial Decret Llei 20/2012, per als convenis, pactes i acords per al personal funcionari i laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest decret llei, ha d’entendre’s referida a la nova redacció donada pel present decret llei als permisos i les vacances del personal funcionari públic.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Pròrroga del període de gaudi de les vacances i del permís per assumptes particulars de 2015
Amb caràcter excepcional, els dies de vacances i de permís per assumptes particulars corresponents a 2015 es podran gaudir fins al 31 de març de 2016, inclusivament.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
El present decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 16 d’octubre de 2015

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La consellera de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques,
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO

linea