diari

DECRET 94/2009, de 10 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 52/2004, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família. [2009/8333]

(DOGV núm. 6056 de 14.07.2009) Ref. Base de dades 008235/2009

DECRET 94/2009, de 10 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 52/2004, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família. [2009/8333]
PREÀMBUL
El Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família va ser creat mitjançant el Decret 52/2004, de 2 d'abril, del Consell, amb l'objectiu de contribuir a l'eradicació de la violència de gènere i a l'exercida en persones dependents dins de l'àmbit de la família, en qualsevol de les seues múltiples manifestacions.
Posteriorment, el Decret 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat, va determinar el nombre i denominació de les Conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, entre les quals està la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
Com a conseqüència de la nova organització del Consell es va fer necessària l'assignació de les competències que corresponen als nous departaments que integren el Consell, mitajançant el Decret 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les Conselleries de la Generalitat. A continuació, el Decret 122/2007, de 27 de juliol, del Consell, va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i disposa en l'article 1 que li correspon exercir, entre altres, les competències en matèria de justícia i contribuir a la prevenció i eradicació de la violència, amb especial atenció a l'exercida sobre la dona.
En eixe sentit, l'article 10 del Decret 122/2007, de 27 de juliol, del Consell, i l'Orde de 28 de novembre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, modificada per l'Orde de 30 de juny de 2008, assignen a la Direcció General de Justícia i Menor, de la Secretaria Autonòmica de Justícia, l'exercici de les funcions que la normativa vigent atribuïx a la Generalitat en matèria de violència de gènere i, en concret, els recursos dirigits a la prevenció, atenció i eradicació de la violència en tots els àmbits.
D'altra banda, la nova organització del Consell va suposar també la creació de la Conselleria de Governació i de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, la representació de les quals en el Fòrum permetrà enriquir el seu contingut amb aportacions en l'àmbit de la prevenció, atenció i eradicació de la violència.
Per tant, per a adequar la composició del Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família a la nova organització del Consell, i fent ús de les facultats atribuïdes pel article 18 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Benestar Social i de la consellera de Justícia i Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 10 de juliol de 2009,
DECRETE
Article únic. Modificació del Decret 52/2004, de 2 d'abril, del Consell
Es modifica el Decret 52/2004, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família, en els articles i en els termes que figuren en els apartats següents:
1. Es modifica l'article 2, el qual queda redactat de la manera següent:
"Article 2. Naturalesa
El Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família, òrgan col·legiat, consultiu i assessor, adscrit a la Conselleria que ostente la competència en matèria de violència de gènere, es constituïx com un fòrum de reflexió, intercanvi i comunicació entre els organismes públics i la societat, amb l'objectiu d'estudiar, investigar i promoure actuacions tendents a la prevenció i eradicació de la violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la familia".
2. Es modifica l'article 3, el qual queda redactat de la manera següent:
"Article 3. Funcions
El Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família tindrà les funcions següents:
1. Intervindre com a òrgan permanent d'arreplegada, anàlisi i estudi de la informació emanada per les diferents fonts internacionals, nacionals i autonòmiques sobre la violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família.
2. Proposar, coordinar i impulsar les recomanacions i les mesures tendents a millorar els indicadors i els sistemes d'informació relacionats amb el fenomen de la violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família.
3. Avaluar l'impacte en la societat de les polítiques i les mesures que s'exercisquen per a eradicar el fenomen de la violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família.
4. Informar les campanyes de prevenció i sensibilització que es promoguen contra la violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família, dirigides a la societat en el seu conjunt i als distints agents implicats en la seua eradicació.
5. Difondre les actuacions i programes que es duguen a terme sobre esta problemàtica a la Comunitat Valenciana.
6. Dissenyar i elaborar els plans de mesures del Consell que s'elaboren per a combatre la violència que s'exercix sobre les dones.
7. Elevar propostes a la Conselleria competent en matèria de violència de gènere per a la seua inclusió, si fa el cas, en els projectes normatius que incidisquen en esta matèria.
8. Informar els projectes normatius que, per incidir en el seu àmbit d'actuació, siguen sotmesos a la consideració del Fòrum.
9. Emetre els informes que li siguen requerits per la Conselleria competent en matèria de violència de gènere.
10. Qualssevol altres funcions relacionades amb l'àmbit de les seues competències".
3. Es modifica l'article 4, el qual queda redactat de la manera següent:
"Article 4. Composició
1. La presidència del Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família serrà ostentada pel/la titular de la Conselleria competent en matèria de violència de gènere.
La vicepresidència serà ostentada pel/la titular de la Secretaria Autonòmica competent en matèria de violència de gènere.
Els/les vocals seran:
- Un/a representant, amb el rang de secretari/ària autonòmic/a, sostssecretari/ària o de director/a general, per cadascuna de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda i ocupació, cultura i esport, educació, sanitat, medi ambient, aigua, urbanisme i habittage, immigració i ciutadania i governació o les persones en qui deleguen.
- El/la titular de la Direcció General competent en matèria de dona i igualtat, o la persona en qui delegue.
- El/la titular de la Direcció General competent en matèria de persones amb discapacitat i dependència, o la persona en qui delegue.
- Un/a membre del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
- Un/a representant del Consell Autonòmic dels Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana.
- Un/a representant del Consell Autonòmic dels Col·legis de Procuradors de la Comunitat Autònoma Valenciana.
- El/la Síndic de Greuges, o la persona en qui delegue.
- Un/a representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
- Un/a representant de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere.
- Quatre vocals nomenats per la Presidència entre experts en matèria jurídica i social en assumptes de violència de gènere i familiar.
Els/les vocals i els seus suplents seran nomenats pel/la president/a del Fòrum, a proposta, si fa el cas, de les entitats representades.
2. Podrà acordar-se l'assistència a les sessions del Fòrum, com a expertes, amb veu però sense vot, de juristes de reconegut prestigi o especialistes en assumptes de violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família, així com altres experts designats/des a este efecte per la Presidència.
3. Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot en les seues deliberacions, el/la titular de la Direcció General competent en matèria de violència de gènere".
4. Es modifica l'article 7, el qual queda redactat de la manera següent:
"Article 7. De la secretaria
Al secretari/ària li correspon:
1. Assistir a les reunions.
2. Realitzar les convocatòries de les sessions, prèvia orde de la Presidència.
3. Preparar i distribuir la documentació necessària per a les deliberacions.
4. Redactar i autoritzar les actes de les sessions.
5. Expedir els certificats deels actes, acords i informes, amb el vistiplau de la Presidència.
6. El depòsit i control de la documentació del Fòrum.
7. Totes aquelles que siguen inherents al càrrec de secretari/ària".
5. Es modifica l'article 8, el qual queda redactat de la manera següent::
"Article 8. Funcionament
1. El Ple del Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família es reunirà, amb caràcter ordinari, dues vegades a l'any i, amb caràcter extraordinari, quan el convoque la Presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de, com a mínim, un terç dels/les membres del Fòrum.
2. El Fòrum aprovarà el seu Reglament d'Organització i Règim de Funcionament, i, a més, es regirà pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. El suport administratiu i tècnic que precise el Fòrum per al degut exercici de les seues funcions serà prestat per les Conselleria amb competència en matèria de violència de gènere.
El Fòrum podrà demanar tots quelles informes, estudis i anàlisi que considere necessaris per a l'exercici de les seues funcions".
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
Queda derogada la disposició addicional del Decret 52/2004, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família.
Igualment, queden derogades totes aquelles disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que establix el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament i aplicació
El/la titular de la conselleria competent en matèria de violència de gènere queda facultat per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i aplicació del present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 10 de juliol de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Benestar Social
JUAN GABRIEL COTINO FERRER
La consellera de Justícia i
Administracions Públiques,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA

linea