diari

DECRET 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana. [2009/8340]

(DOGV núm. 6056 de 14.07.2009) Ref. Base de dades 008237/2009

DECRET 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana. [2009/8340]
PREÀMBUL
Després de l'aprovació de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, i com preveu la seua disposició final segona, es fa necessari el desplegament reglamentari del mencionat text normatiu, a fi d'establir les bases fonamentals del model d'integració social de les persones immigrants que es troben en la Comunitat Valenciana que la dita llei contempla.
En efecte, la Llei 15/2008 determina els paràmetres essencials d'un model que possibilite l'efectiva integració social de les persones immigrants que es troben en la Comunitat Valenciana. Una integració que ha de consolidar-se per mitjà d'una convivència respectuosa amb els valors constitucionals i que contribuïsca al benestar de tots. El nombre de persones que, provinents de la resta del món, decidixen buscar noves oportunitats en la Comunitat Valenciana és cada vegada major, una realitat que ha quedat reflectida en el mateix Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en referir-se a este col·lectiu social com un dels àmbits d'actuació primordial de la Generalitat en els articles 10.3 i 49.1.27a. Així, doncs, el creixement de la població immigrant en la Comunitat Valenciana oferix nous reptes a la societat valenciana en general, i als poders públics en particular.
La integració de les persones immigrants en la societat valenciana implica el reconeixement d'una sèrie de drets, així com el compliment d'uns deures que partixen de les normes de convivència i organització de què s'ha dotat democràticament la societat. Tot això dins del respecte a la identitat cultural i religiosa dels nouvinguts. En este sentit, la integració només pot fer-se efectiva a través del coneixement mutu. Per a això, els poders públics hauran de promoure les mesures necessàries per a aconseguir este fi.
Tant la Llei 15/2008 com el present text normatiu recullen les directrius marcades per la Unió Europea en la Directiva 2003/109/ CE, relativa a l'Estatut dels Nacionals de Tercers Països Residents de Llarga Duració; en la Decisió del Consell de Ministres de Justícia i Assumptes d'Interior a Brussel·les, de 19 de novembre de 2004, i en la Comunicació de la Comissió (2005) 389, que porta per títol «Programa Comú per a la Integració-Marc per a la Integració dels Nacionals de Tercers Països en la Unió Europea». Estos documents subratllen el caràcter transversal de les polítiques d'integració, les quals han de tindre en compte no sols aspectes econòmics i socials, sinó també aquells relacionats amb la diversitat cultural i religiosa, la ciutadania i la participació.
El reglament suposa el complement necessari per a l'execució de la Llei 15/2008. En este sentit, regula en detall el Compromís d'Integració, així com el contingut i l'execució del Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida, previstos en l'esmentada llei. D'altra banda, desplega la Llei 15/2008 pel que fa referència a la regulació dels distints instruments d'integració que planteja, com és la figura del mediador intercultural, les Agències de Mediació per a la Integració i la Convivència Social (AMICS) i la Xarxa que conformen, els Espais Interculturals, el Fòrum Valencià de la Immigració i l'Observatori Valencià de la Immigració. Així mateix, es crea el Registre d'Agències AMICS i d'entitats locals adherides a la xarxa d'AMICS.
En conseqüència, d'acord amb el que establix l'article 18 de la Llei del Consell, a proposta del conseller d'Immigració i Ciutadania, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 10 de juliol de 2009,
DECRETE
Article únic
S'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, que figura com a annex de la present disposició.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Divulgació d'activitats
La conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants efectuarà periòdicament campanyes de divulgació de les activitats que, en el marc de la Llei d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana i del reglament, es contemplen, i, de manera especial, les relatives al Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Mediadors interculturals
La persona que estiga treballant com a mediador intercultural que, a l'entrada en vigor del reglament, no posseïsca la formació requerida en l'article 20, tindrà el termini d'un any per a adquirir-la.
Segona. Agències AMICS
Les agències AMICS ja constituïdes i obertes al públic a l'entrada en vigor del reglament disposen d'un any des de la seua entrada en vigor per a aprovar el pla d'integració social de les persones immigrants requerit en l'article 30.2 del reglament. La direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants serà competent per a determinar les entitats locals que quedaran excloses com a agències AMICS en el supòsit d'incomplir les obligacions derivades del reglament.
Tercera. Fòrum Valencià de la Immigració
Sense perjudici del que establix l'article 59 del reglament, els membres del Fòrum Valencià de la Immigració que a l'entrada en vigor del reglament tingueren assenyalat un període de nomenament, romandran com a tals fins que finalitze el mandat assenyalat per al qual van ser designats, es procedirà llavors a una nova designació segons el procediment establit en el reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
1. Es deroguen el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració, i els decrets 89/2002, de 30 de maig, 178/2002, de 28 d'octubre, 190/2007, de 5 d'octubre, i 100/2008, de 4 de juliol, de modificació del primer.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa el reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
El reglament entrarà en vigor als 30 dies de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 10 de juliol de 2009
El president de la Generalitat,
Francisco Camps Ortiz.
El conseller d'immigraciói ciutadania,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX
Reglament de la Llei d'Integració de les Persones Immigrants
en la Comunitat Valenciana
TÍTOL I
OBJECTE, ÀMBIT D'APLICACIÓ, PRINCIPIS
D'ACTUACIÓ I FOMENT DE LA INTEGRACIÓ
Article 1. Objecte del Reglament
D'acord amb el que establix la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, constituïx l'objecte del reglament regular els mecanismes i instruments que faciliten:
1. L'establiment de les bases fonamentals d'un model que possibilite l'efectiva integració social de les persones immigrants que es troben en la Comunitat Valenciana.
2. Que la integració es construïsca sobre la base d'una convivència respectuosa amb els valors constitucionals.
3. Que la integració de les persones immigrants contribuïsca al benestar de tots.
4. L'exercici dels drets, així com el compliment de deures, que contribuïsquen a una integració de les persones immigrants en la societat valenciana, dins del respecte a la identitat cultural i religiosa dels nouvinguts.
5. El coneixement mutu entre la societat d'acollida i les persones immigrants.
6. La plena i efectiva igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens.
7. El respecte a les manifestacions inherents a la diversitat cultural o religiosa de les persones immigrants, perquè siguen respectuoses amb els valors, principis i drets fonamentals establits en la Constitució Espanyola i amb els acords internacionals en matèria de drets humans ratificats per Espanya.
8. L'afavoriment de polítiques efectives de participació cívica, social, econòmica i cultural.
Article 2. Àmbit d'aplicació
El reglament s'aplica en tot el territori de la Comunitat Valenciana a totes les seues administracions públiques i a tota persona estrangera a la qui no se li aplique el règim comunitari que es trobe en la Comunitat Valenciana en qualsevol de les situacions administratives previstes en la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seua Integració Social.
Article 3. El reconeixement especial per destacar en les actuacions integradores i de foment de la convivència entre diverses cultures
1. Com a activitat de foment, la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants atorgarà un reconeixement especial de naturalesa honorífica a les persones o entitats i institucions que destaquen per les actuacions integradores i de foment de la convivència entre diverses cultures.
2. La conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants formularà la pertinent proposta en què es detallaran les actuacions mereixedores d'este reconeixement, prèvia consulta al Fòrum Valencià de la Immigració.
3. Este atorgament es materialitzarà en la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del reconeixement especial de naturalesa honorífica i en l'entrega d'un diploma acreditatiu.
TÍTOL II
DEL COMPROMÍS D'INTEGRACIÓ
CAPÍTOL I
Del contingut del Compromís d'Integració i del Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida
Article 4. Del Compromís d'Integració
1. Amb caràcter voluntari, es posa a disposició de les persones immigrants majors d'edat que residisquen en la Comunitat Valenciana un Compromís d'Integració, com a manifestació del mutu interés per procurar la plena incorporació en la societat valenciana. El Compromís d'Integració consistix en l'oferiment, per part de la Generalitat, del Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida, que facilite a la persona immigrant els coneixements bàsics sobre aquella i en la manifestació de la voluntat de la persona immigrant de seguir amb aprofitament este programa.
2. La persona que supere amb aprofitament este programa rebrà un certificat acreditatiu, que podrà fer valdre en les seues relacions socials i jurídiques.
3. La Generalitat es compromet a fomentar les condicions adequades perquè les persones immigrants puguen mantindre la seua identitat cultural, dins del marc constitucional.
Article 5. El Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida
1. El Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida garantix a la persona immigrant el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica, dels seus drets i deures, de l'estructura política, la cultura i els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
2. Les activitats formatives oportunes es realitzaran tenint en compte la situació personal, familiar i laboral de la persona immigrant i des del ple respecte a la seua cultura i religió, dins del marc constitucional.
3. El Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida és l'instrument d'actuació bàsic del compromís d'integració i consistix en el procés temporal d'activitats encaminades a garantir que la persona immigrant puga adquirir el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica, dels seus drets i deures, de l'organització política, aspectes culturals i socials i els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
4. El seguiment d'este programa serà gratuït.
Article 6. Contingut del programa
El Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida tindrà els continguts següents:
1. Valors i regles de convivència democràtica.
2. Drets i deures establits en la Constitució i en les lleis.
3. Organització política de l'Estat i de la Comunitat Valenciana.
4. Coneixements de la llengua valenciana.
5. Coneixements del castellà.
6. Coneixement suficient del sistema de relacions laborals, servicis d'ocupació i formació professional.
7. Coneixement de les dades geogràfiques, històriques, econòmiques, socials i culturals bàsiques de la Comunitat Valenciana.
Article 7. Difusió del programa
1. La conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants editarà els textos bàsics que serviran de suport per al programa de formació, per al qual podrà establir els convenis de col·laboració que considere necessaris amb entitats o institucions públiques o privades amb experiència docent i formativa.
2. Es donarà publicitat dels elements bàsics del programa a través de la xarxa d'AMICS, de les oficines i dependències de l'administració de la Generalitat amb comeses socials i de les entitats locals.
Article 8. Impartició del programa
1. Els continguts del programa s'adaptaran a les circumstàncies personals de la persona immigrant, que seguirà els que siguen més adequats i eficaços, sense que siga necessari que se seguisquen tots ells, garantint, en tot cas, el respecte a la seua cultura i religió, sempre dins del marc constitucional.
2. El programa tindrà una duració mínima de 40 hores lectives.
Article 9. Estructura organitzativa per a l'aplicació del programa
La conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants constituirà una comissió de seguiment i actualització del programa, la comesa del qual serà la gestió i coordinació de les activitats formatives previstes en el reglament.
Article 10. Certificats acreditatius
1. Finalitzat el programa, la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants atorgarà el pertinent certificat a favor de qui l'haja superat amb aprofitament.
2. Les persones immigrants podran fer valdre estos certificats en les seues relacions jurídiques i socials en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Així mateix, podran tindre eficàcia en l'àmbit estatal d'acord amb els acords que s'aconseguisquen amb l'administració General de l'Estat quant al seu reconeixement oficial.
Article 11. Formació contínua de les persones immigrants
Amb la finalitat d'aconseguir la integració plena de les persones immigrants, la Generalitat procurarà i recolzarà actuacions formatives complementàries al Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escoles d'Acollida, encaminades a enfortir els coneixements de les persones immigrants.
CAPÍTOL II
De l'execució del Programa Voluntari de Comprensió
de la Societat Valenciana Escoles d'Acollida
Article 12. Sistema d'execució del programa
Per a l'execució del programa, la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants podrà establir instruments de col·laboració amb les entitats locals i els agents socials.
Article 13. Mitjans personals
Les entitats locals i els agents socials que participen en este programa han de dotar-se dels mitjans personals adequats per a proporcionar les activitats formatives contingudes en el programa. Les persones que impartisquen el contingut del programa han de ser diplomats o llicenciats en aquelles especialitats que tinguen relació amb les matèries que s'han d'impartir.
Article 14. Mitjans materials
Les entitats locals i els agents socials que participen en este programa han de dotar-se també dels mitjans materials adequats per a proporcionar les activitats formatives contingudes en el programa.
Article 15. Autorització
La impartició del programa requerirà l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
Article 16. Accés al programa dels ciutadans a qui s'aplica el règim comunitari
Els ciutadans a qui s'aplica el règim comunitari residents en la Comunitat Valenciana podran accedir al programa atenent els mitjans personals i materials disponibles.
TÍTOL III
DELS PLANS D'INTEGRACIÓ
Article 17. Dels plans d'integració
1. La Generalitat elaborarà plans d'integració de les persones immigrants com a instruments que arrepleguen els projectes d'actuació dels poders públics de la Comunitat Valenciana durant un període de temps, i fixarà en ells els seus objectius, els subjectes compromesos i els mitjans disponibles.
2. Els plans establiran les actuacions que els poders públics de la Generalitat hauran de realitzar per a facilitar una plena integració social de les persones immigrants.
3. La conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants coordinarà l'elaboració d'estos plans, en els quals participaran les conselleries que tinguen competència en matèria d'immigració, així com les entitats locals, i se sotmetran a consulta del Fòrum Valencià de la Immigració.
4. Els plans d'integració han de contindre, en tot cas, una previsió del seu cost i els mecanismes per al seu finançament.
Article 18. Contingut dels plans d'integració
Els plans han de recollir, com a mínim, les matèries següents:
1. Mesures concretes d'actuació que, quant a les circumstàncies, es consideren rellevants per a garantir l'equiparació de drets i deures de totes les persones, i, a les persones immigrants en particular, el principi d'igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la vida social valenciana.
2. Accions positives per mitjà de l'adopció de mesures específiques dirigides a combatre les discriminacions que puguen patir les persones immigrants en l'exercici dels seus drets.
3. Mesures que promoguen una convivència ciutadana en què primen els valors democràtics de solidaritat, tolerància, coneixement mutu i respecte a la diversitat, i que inspiren actituds contràries a tot tipus de racisme i xenofòbia.
4. Programes de formació i sensibilització, dirigits al personal de l'administració pública, que permeten a este personal una millor comprensió del fenomen migratori en els seus diferents aspectes i els capacite per a percebre i avaluar les necessitats que les persones immigrants plantegen, així com, al mateix temps, transmetre a estos els valors i els principis de convivència de la nostra societat i les vies d'integració en esta.
5. Actuacions que afavorisquen la prestació d'assistència jurídica a les persones immigrants, si és el cas gratuïta, segons la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta; i la recepció d'un assessorament jurídic que els permeta l'exercici dels drets i el compliment de les obligacions que preveu la normativa vigent.
6. Actuacions que afavorisquen de forma específica el reconeixement i el desenrotllament dels drets que els menors immigrants tenen reconeguts en la legislació vigent.
7. Mesures que garantisquen la plena escolarització dels menors. Es prestarà especial atenció a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa, per presentar retard en l'escolarització o desconeixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, per mitjà de programes d'acollida al sistema educatiu.
8. Mesures que afavorisquen el coneixement de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
9. Actuacions en matèria de sanitat i d'habitatge que garantisquen els drets reconeguts en este reglament.
10. Actuacions que afavorisquen la formació i l'ocupació de les persones immigrants per a la seua plena integració social.
11. Mesures que garantisquen l'accés als servicis socials de les persones immigrants.
TÍTOL IV
De la mediació intercultural
Article 19. La mediació intercultural
La mediació intercultural és una modalitat d'intervenció de terceres parts en situacions socials de diversitat cultural significativa, orientada cap a l'acostament de les parts, la comunicació i la comprensió mútua, l'aprenentatge i el desenrotllament de la convivència i l'adequació institucional.
Article 20. La figura del mediador o de la mediadora intercultural
1. A l'efecte del reglament, serà mediador o mediadora intercultural la persona que acredite davant de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants una formació mínima de 250 hores, impartida per un centre d'estudis de reconegut prestigi en matèria d'immigració, consistent en coneixements, habilitats i actituds específiques en mediació intercultural, interpretació lingüística i sociocultural, àmbits d'intervenció de la figura mediadora i comunicació intercultural.
2. També es considerarà mediador o mediadora intercultural, a l'efecte del reglament, la persona que acredite davant de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants una formació mínima de 150 hores, impartida per un centre d'estudis de reconegut prestigi en matèria d'immigració, d'acord amb el que establix l'apartat anterior, així com un any d'experiència professional en l'àmbit de la mediació intercultural.
Article 21. Principals funcions del mediador o mediadora intercultural
Seran funcions del mediador o mediadora intercultural:
1. Recolzar la integració com a funció primordial.
2. Facilitar l'acollida de persones immigrants.
3. Acompanyar amb l'objecte de facilitar a la persona el coneixement dels recursos públics i privats.
4. Sensibilitzar i acostar interculturalment la població immigrada i la societat d'acollida.
5. Facilitar la trobada entre persones diverses i propiciar la comunicació eficaç entre persones i grups de cultures distintes.
6. Construir ciutadania i acompanyar activament els processos d'integració.
7. Realitzar tasques de cohesió social i activitats de participació social i ciutadana.
Article 22. Ubicació de la figura del mediador o mediadora intercultural
1. El mediador o la mediadora intercultural exercirà la seua labor tant en entitats públiques com privades on la seua funció siga rellevant de cara a la gestió de la diversitat cultural i la integració de les persones immigrants.
2. Les agències AMICS seran un dels espais per a desplegar la seua actuació professional coordinadament amb la resta de professionals treballadors d'estes.
Article 23. Procediment d'actuació del mediador o mediadora intercultural
1. Actuarà a petició de persona, institució o ens que ho sol·licite. Sense perjudici de l'anterior, el mediador o mediadora intercultural que tinga coneixement d'una situació social de diversitat cultural significativa, informarà les entitats i institucions oportunes, la qual cosa podrà donar inici a un procés de mediació intercultural.
2. En tot cas, promourà el diàleg i la comunicació, fent veure a cada interessat les posicions de la resta, els seus avantatges i raons de cadascú, acostant punts de vista i proposant solucions.
3. En la seua actuació no dictarà cap resolució sobre la qüestió, quedant les parts lliures per a l'exercici de les accions i drets que entenguen oportunes.
TÍTOL V
DE LES AGÈNCIES DE MEDIACIÓ PER A LA
INTEGRACIÓ I LA CONVIVÈNCIA SOCIAL
CAPÍTOL I
Regles generals aplicables a les Agències de Mediació per a la
Integració i la Convivència Social
Article 24. Les agències de mediació per a la integració i la convivència social
1. Les agències AMICS són oficines locals d'informació, mediació, assessorament i orientació per al col·lectiu immigrant, a fi de facilitar el coneixement i la posada a disposició dels recursos que l'administració i altres entitats disposen en la matèria.
2. Les agències AMICS fomenten la cooperació entre l'administració autonòmica valenciana i les administracions locals, promovent la implicació de tots els agents socials en la construcció d'una societat solidària, tolerant i integrada.
3. Els àmbits d'actuació de les agències AMICS seran els establits en el Pla director d'Immigració i Convivència.
Article 25. Principis rectors d'organització i funcionament de les agències AMICS i la xarxa d'AMICS
Els principis rectors d'organització i funcionament de les agències AMICS i la xarxa d'AMICS són els següents:
1. Principi de coordinació.
2. Principi de cooperació.
3. El principi de ple respecte a la mateixa dignitat de totes les persones i la garantia de no-discriminació per raó de la condició d'immigrant.
4. Principi de responsabilitat professional i servici dels ciutadans.
5. Principi de reciprocitat.
6. Principi de cohesió social.
Article 26. Tipologia
1. Les agències AMICS poden ser de dos tipus:
a) Agències AMICS municipals: les constituïdes en el si d'un municipi, i l'àmbit d'actuació de les quals és, bàsicament, municipal.
b) Agències AMICS supramunicipals: les constituïdes en el si d'entitats locals d'àmbit supramunicipal, havent d'establir en la seua constitució l'àmbit territorial d'actuació.
2. Si bé només serà possible constituir una agència AMICS en cada entitat local, es podran crear en cada agència una o més oficines d'atenció, quan ho aconsellen raons de millora en l'eficàcia de l'atenció, de comú acord entre la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants i l'entitat local corresponent.
Article 27. Usuaris o usuàries
Les agències AMICS es constituïxen per a atendre preferentment les persones immigrants empadronades en el municipi en què du a terme la seua activitat l'agència AMICS.
Article 28. Drets dels usuaris o les usuàries
Els usuaris o les usuàries de les agències AMICS tenen els següents drets:
1. Dret a rebre informació general completa i veraç, de manera presencial, telefònica i informàtica, així com l'orientació necessària sobre els servicis que oferix l'agència.
2. Dret a rebre una atenció directa i personalitzada, així com un tracte correcte per part del personal de les agències AMICS.
3. Dret a fer ús de les dependències d'accés públic de què dispose el centre, respectant les normes bàsiques de convivència interna.
4. Dret al respecte de la seua intimitat personal i familiar, guardant-se la necessària confidencialitat respecte de les dades facilitades a l'agència AMICS, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Article 29. Obligacions dels usuaris o les usuàries
Els usuaris o les usuàries de les agències AMICS tenen les obligacions següents:
1. Complir les normes sobre utilització del centre o servici establides en el reglament de règim interior de les agències AMICS.
2. Observar una conducta basada en el respecte mutu, tolerància i col·laboració, encaminada a facilitar el desenrotllament de la prestació del servici.
3. Aportar la informació necessària amb vista a la valoració de les circumstàncies personals, familiars i socials que determinen la necessitat de la prestació.
Article 30. Requisits de constitució
Podran constituir una agència AMICS les entitats locals de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:
1. Que la seua creació es realitze a través de conveni de col·laboració entre l'entitat local corresponent i la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
2. Que disposen d'un pla d'integració social de les persones immigrants, vigent, en l'àmbit territorial corresponent, elaborat tenint en compte els continguts establits en l'article 18.
Article 31. Obertura de l'agència
L'entitat local corresponent, una vegada entre en vigor el conveni de col·laboració, ha de posar en funcionament l'agència AMICS en els terminis que establisca l'instrument de constitució.
Article 32. Adscripció de les agències AMICS
Les agències AMICS s'adscriuen i depenen orgànicament de l'entitat local en les dependències de les quals estiga ubicada l'agència i seran coordinades per la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
Article 33. Funcions
Les agències AMICS tindran, preferentment, les funcions següents:
1. Configurar els instruments d'assessorament necessaris a fi de posar-los al servici de les administracions locals i la resta d'agents socials.
2. Facilitar l'accés de les persones immigrants al Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escoles d'Acollida.
3. Prestar servicis d'informació, mediació, assessorament i orientació en les matèries següents:
a) Situació i regularització legal en la Comunitat Valenciana i lloc on puguen tramitar-la.
b) Accés al sistema educatiu.
c) Accés a la formació ocupacional i no reglada.
d) Accés al sistema laboral, podent establir la corresponent coordinació amb les agències de desenrotllament local, que duen a terme la dita funció en aquelles entitats locals que existisquen.
e) Accés al sistema sanitari.
f) Tramitació i recepció d'habitatge digne.
g) Assessorament en matèria d'integració cultural.
h) Activitats encaminades a afavorir la interculturalitat i convivència entre la població immigrant i la d'acollida.
i) Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida.
j) La resta de funcions que els puguen ser conferides per norma amb rang de llei o reglamentari, o que fóra delegada per òrgan competent.
Article 34. Estructura i funcionament
L'estructura i el funcionament de l'agència AMICS serà determinada per l'entitat local en el si de la qual s'establisca, havent de respectar el contingut següent mínim:
1. Horari: les agències tindran un horari d'atenció al públic, almenys, de 20 hores setmanals.
2. Personal: el responsable de l'agència ha de tindre, com a mínim, la qualificació de diplomat universitari o equivalent, preferentment amb formació o coneixements en matèria de polítiques actives d'integració de les persones immigrants. Així mateix, s'ha de disposar de la col·laboració d'un mediador intercultural.
L'entitat local que pose en marxa una agència AMICS comunicarà a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants la relació de recursos humans de què disposarà l'agència, així com si es tracta de personal al servici de l'entitat local, o si la prestació del servici es convé amb una altra entitat.
3. Ubicació: l'agència ha d'estar ubicada en un local sobre el qual l'entitat local corresponent dispose de titularitat jurídica suficient per a mantindre en funcionament l'agència.
Este local ha de complir la normativa d'accessibilitat dels espais públics, i ha de tindre, com a mínim, l'equipament següent:
a) Zona d'atenció al públic.
b) Mobiliari suficient i adaptat a la prestació dels servicis.
c) Bústia de suggeriments.
d) Ordinador.
e) Accés a Internet.
f) Correu electrònic.
g) Impressora, fotocopiadora i fax.
h) Telèfon.
i) Paquet bàsic d'ofimàtica.
4. Imatge corporativa de l'agència: les agències AMICS han d'observar les següents especificacions tècniques quant a imatge interior i exterior:
a) Han de constar en la façana de l'agència les plaques distintives de les agències AMICS amb els distintius de la Generalitat, l'entitat local corresponent, així com els que establisca la normativa vigent.
b) La resta d'especificacions tècniques proporcionades per la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, quant a la imatge interior i exterior de l'agència, així com les que s'establisquen per al material gràfic, audiovisual, entre altres.
5. Regulació: cada agència AMICS es dotarà d'un reglament de règim interior, que regularà l'organització, gestió i funcionament de l'agència AMICS, en el marc del que establix este reglament.
6. Informació: cada agència AMICS ha de remetre la següent informació a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, en els suports i amb el format que esta establisca:
a) Una memòria d'activitats, amb caràcter trimestral.
b) Els informes, o qualsevol altra informació, en el format que s'establisca, que sobre la prestació del servici puga demandar la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
Article 35. Obligacions de les agències AMICS
Les agències AMICS adherides a la xarxa han de complir les obligacions següents:
1. Prestar les activitats d'informació, assessorament, mediació, orientació, i les altres funcions que realitze l'agència, de forma gratuïta, objectiva i orientant els usuaris o les usuàries sobre els servicis que siguen requerits.
2. Posar a disposició dels usuaris i usuaries el material promocional que edite i distribuïsca la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, sobre la xarxa AMICS.
3. Aprovar un reglament de règim interior de l'agència AMICS.
4. Presentar les memòries trimestrals i la resta d'informes i documentació sol·licitada per la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
5. Comunicar a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants el seu calendari i horari anual d'obertura de l'any següent.
6. Comunicar a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants les modificacions en la relació de recursos humans al servici de l'agència AMICS.
7. Utilitzar el logo i la resta d'elements d'imatge corporativa en aquelles activitats o en l'edició de materials divulgatius, formatius i informatius que realitze l'agència AMICS.
8. Realitzar la senyalització interior i exterior de l'agència AMICS d'acord amb les especificacions tècniques que aprovarà la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
9. Incloure en la pàgina web de l'entitat local un enllaç a la WEB d'AMICS, on conste el logo de la xarxa d'AMICS.
Article 36. Finançament
El finançament de les agències AMICS anirà a càrrec de l'entitat local de la qual depenga, sense perjudici de la percepció de subvencions específiques per part d'entitats públiques i privades per a la posada en marxa, funcionament i manteniment de l'agència.
Article 37. Gestió
1. La gestió de l'agència AMICS podrà realitzar-se directament per part de la corporació local, o bé gestionar-se per entitat privada, per mitjà de conveni o un altre instrument jurídic. En este últim cas, ha d'emetre's informe favorable de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
2. En tot cas, l'entitat local en què estiga ubicada l'agència AMICS designarà un representant davant de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, que haurà de tindre la condició de funcionari o de treballador al servici de la corporació local.
CAPÍTOL II
De la xarxa d'Agències de Mediació per a la Integració
i la Convivència Social
Article 38. La xarxa d'AMICS
1. La xarxa d'AMICS és un instrument de coordinació de les polítiques d'integració de les persones immigrants, format per la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants i els ens locals de la Comunitat Valenciana que disposen d'agències AMICS.
2. Podran adherir-se a la xarxa d'AMICS, les entitats locals de la Comunitat Valenciana que, sense tindre una agència AMICS, disposen d'un pla d'integració social de les persones immigrants, vigent, en el seu àmbit territorial, i d'un servici permanent d'atenció a les persones immigrants.
Article 39. Procediment d'adhesió a la xarxa
El procediment d'adhesió a la xarxa AMICS consta de tres fases:
1. Iniciació: el procediment s'iniciarà per mitjà de sol·licitud de l'alcaldia o presidència de la corporació local que desitge adherir-se a la xarxa, segons model normalitzat, que serà aprovat per la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, i ha de dirigir-se a la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
Ha d'adjuntar-se a la sol·licitud el certificat de l'acord, per part de l'òrgan competent, pel qual es manifesta l'interés d'adhesió a la xarxa, i se sol·licita esta, així com l'acreditació del compliment de les condicions d'adhesió de l'article anterior, segons les indicacions establides per la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
2. Instrucció: rebuda la sol·licitud amb la documentació preceptiva, la direcció d'àrea competent en matèria d'integració social de les persones immigrants elaborarà un informe sobre el compliment dels requisits reglamentaris de l'entitat local sol·licitant.
3. Resolució: en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants dictarà l'oportuna resolució, acceptant o denegant la sol·licitud d'adhesió a la xarxa AMICS. Si transcorregut el termini indicat en l'apartat anterior, no s'haguera notificat resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud.
Article 40. Instruments de col·laboració
1. Comissió de Coordinació de la Xarxa com a òrgan representatiu i executiu de la Xarxa:
a) Composició:
1r. Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants la presidirà, o persona en qui delegue.
2n. Vocals:
- Un regidor o una regidora de cada un dels tres ajuntaments de les capitals de província de la Comunitat Valenciana, o persona en qui delegue.
- Un regidor o una regidora d'una entitat local de cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana, triat o triada per sorteig, o persona en qui delegue. Tots ells hauran de pertànyer a l'àrea d'integració social de les persones immigrants en les entitats locals que hagen constituït una agència AMICS.
- Quatre representants de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, designats per la presidència de la Comissió.
3r. Secretaria: un funcionari o una funcionària de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, amb veu i vot, designat per la presidència.
b) Els vocals triats per sorteig seran renovats cada quatre anys.
c) Funcions:
1r. Adoptar mesures de coordinació i orientació de les activitats de les agències AMICS que garantisquen el compliment de la normativa vigent.
2n. Avaluació i seguiment de les activitats de les agències AMICS.
3r. Proposar noves línies d'actuació.
4t. Crear grups de treball.
d) Règim de treball: la comissió es reunirà semestralment de forma ordinària, per mitjà de convocatòria de la persona que exercisca la presidència, i de forma extraordinària quan se sol·licite la seua convocatòria per un nombre de membres que supose la majoria d'este òrgan. En el no previst es regirà per les normes contingudes en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. Grups de treball: la Comissió podrà establir grups de treball per a desplegar les funcions que té encomanades. Estaran integrades, almenys, per un tècnic de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants i per dos responsables de les agències AMICS.
CAPÍTOL III
El registre de la Xarxa d'AMICS
Article. 41. Constitució, caràcter i adscripció del registre
1. Per mitjà del reglament es constituïx el Registre de la Xarxa d'AMICS.
2. En l'esmentat registre s'inscriuran les entitats locals que hagen constituït una agència AMICS, i les entitats locals que no disposen d'agència AMICS però s'han adherit a la xarxa d'AMICS.
3. L'esmentat registre té caràcter públic, i constituïx un instrument per al coneixement, planificació, ordenació i publicitat de la xarxa d'AMICS.
4. El registre s'adscriu a la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants i és únic per a tota la Comunitat Valenciana.
Article 42. Estructura i organització del registre
1. El Registre de la Xarxa d'AMICS s'estructura en les seccions següents:
a) Secció d'entitats locals amb agències AMICS.
b) Secció d'entitats locals que no disposen d'agència AMICS i estiguen adherides a la xarxa d'AMICS.
2. Cada secció tindrà el seu propi llibre de registre, i ha de crear-se:
a) El llibre de registre d'entitats locals amb agències AMICS, que recollirà la següent informació materialitzada en una fitxa per cada entitat local:
1r. Denominació de l'entitat local a què està adscrita l'agència AMICS.
2n. Denominació de l'agència AMICS.
3r. Domicili de l'agència AMICS.
4t. Domicili de l'entitat local.
5é. Número d'identificació fiscal de l'entitat local.
6é. Tipus d'entitat Local.
7é. Nom i identificació del responsable de l'agència AMICS.
8é. Àmbit territorial d'actuació.
9é. Àmbit material d'actuació.
10. Data de l'entrada en funcionament de l'agència AMICS.
11. Oficines d'atenció de que disposa l'agència AMICS.
12. Subvencions, concerts, convenis amb l'administració de la Generalitat, si és el cas.
13. Número registral.
b) El llibre de registre d'entitats locals que no disposen d'agència AMICS i estiguen adherides a la xarxa d'AMICS, que arreplegarà la següent informació, materialitzada en una fitxa per cada entitat local:
1r. Denominació de l'entitat local.
2n. Domicili de l'entitat local.
3r. Número d'identificació fiscal de l'entitat local.
4t. Tipus d'entitat local.
5é. Nom i identificació del representant de l'entitat davant de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
6é. Data de l'adhesió a la Xarxa d'AMICS.
7é. Àmbit territorial d'actuació.
8é. Àmbit material d'actuació.
9é. Subvencions, concerts o convenis amb l'administració de la Generalitat, si és el cas.
10. Número registral.
Article 43. Els assentaments registrals
1. Els llibres de registre contindran les següents classes d'assentaments:
a) Inscripcions.
b) Notes marginals.
c) Cancel·lacions.
2. Les inscripcions reflectiran els actes que prèviament han sigut objecte de constitució d'una agència AMICS o adhesió a la xarxa d'AMICS.
3. Les notes marginals deixaran constància de les variacions en les dades relatives als titulars de les activitats, als centres o als servicis que consten en el registre.
4. Les cancel·lacions tenen com a objecte extingir les inscripcions, comportant la pèrdua de la inscripció del número registral.
Article 44. El número registral
1. A cada entitat local que s'inscriga se li assignarà un número registral diferenciat, en el qual es distingirà la identificació del llibre de registre, l'ordinal corresponent al tipus d'inscripció que es practique i la província de referència.
2. La inscripció es plasmarà en el corresponent llibre de registre, de forma correlativa a cada titular que s'inscriga i romandrà invariable en les successives anotacions registrals que es practiquen.
3. Quan es cancel·le un número registral, al dit número no se li assignarà una nova entitat local, sinó que s'arxivaran les actuacions, i a la nova inscripció s'assignarà el número correlatiu que li corresponga.
Article 45. El procediment d'inscripció registral
1. La inscripció en els llibres de registre de la xarxa d'AMICS es realitzarà sempre d'ofici:
a) En el cas d'entitats locals que disposen d'agències AMICS, quan entre en funcionament l'agència.
b) En el cas d'entitats locals que no disposen d'agències AMICS i estiguen adherides a la xarxa d'AMICS, quan es resolga expressament l'acceptació per part de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, o quan s'entenga estimada la sol·licitud per silenci positiu.
2. La inscripció es realitzarà mitjançant una resolució motivada per part de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, com a conseqüència dels fets plantejats en l'apartat anterior.
Article 46. Comunicació de la variació de dades registrals
Les entitats locals les dades de les quals consten en el Registre de la Xarxa d'AMICS estan obligades a comunicar, en el termini màxim d'un mes, qualsevol variació que es produïsca en relació amb les dades aportades i que supose modificació de les que consten en el registre.
Article 47. Efectes de la inscripció registral
1. La inscripció té efectes des de la data de la resolució administrativa que l'acorde.
2. La inscripció de les entitats locals no conferirà a les dites entitats més dret que el de la constància dels actes i dades de què porta causa.
Article 48. Cancel·lació de les inscripcions
1. Les inscripcions es cancel·laran pels motius següents:
a) Extinció o pèrdua de la personalitat jurídica de l'entitat local.
b) Incompliment sobrevingut, total o parcial, de les condicions exigides per a la inscripció.
c) Cessament de l'activitat o tancament de l'agència AMICS, en el cas de les agències en funcionament.
d) Qualsevol altra causa que determine la impossibilitat, siga física o jurídica, de continuar prestant l'activitat.
2. La cancel·lació de les inscripcions de centres o servicis es realitzarà d'ofici en qualsevol dels supòsits previstos en l'article anterior, o a instàncies de part interessada, prèvia la tramitació del corresponent procediment.
3. En ambdós casos, la resolució de cancel·lació serà motivada i notificada al titular o representant i produirà efectes des de la data en què esta es notifique.
TÍTOL VI
DELS ESPAIS INTERCULTURALS
Article 49. Definició
Els espais interculturals són espais físics o virtuals que tenen com a base propiciar el diàleg, la tolerància, la solidaritat i la interculturalitat entre persones i col·lectius de diferents cultures.
Article 50. Principis fonamentals de funcionament dels espais interculturals
Els principis fonamentals de funcionament dels espais interculturals són els següents:
1. Difondre els valors democràtics i el respecte als drets humans.
2. Informar i difondre la riquesa de les cultures que conviuen en la Comunitat Valenciana.
3. Oferir un espai de relació i intercanvi d'experiències de persones immigrants amb la realitat del lloc.
4. Crear un espai de reflexió i debat sobre les potencialitats i les dificultats implícites en la realitat de les migracions.
5. Desplegar metodologies i activitats per a treballar en els principals temes que preocupen a les persones immigrants com a la societat en general.
Article 51. Creació d'espais interculturals
La Generalitat, en col·laboració amb les entitats socials i locals, potenciarà la creació d'espais interculturals on les persones nacionals i les persones immigrants procedents de diferents cultures puguen exercir activitats que afavorisquen la convivència i la integració.
Article 52. Difusió dels espais interculturals
Els espais interculturals que es constituïsquen seran objecte de difusió general pels mitjans que s'inclouen en el reglament, així com pels mitjans de publicitat de les actuacions i programes públics d'interés general que es contemplen en les normes reguladores de la difusió de l'activitat institucional.
TÍTOL VII
EL FÒRUM VALENCIÀ DE LA IMMIGRACIÓ
Article 53. El Fòrum Valencià de la Immigració
El Fòrum Valencià de la Immigració és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació social i instrument de consulta, participació i debat dels agents socials i institucionals implicats en l'atenció integral a les persones immigrants, adscrit a la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
Article 54. Composició del Fòrum Valencià de la Immigració
1. El Fòrum Valencià de la Immigració estarà compost pels membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
b) Vicepresidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
c) Vocals:
1r. Dotze vocals en representació de les associacions de persones immigrants amb domicili social en la Comunitat Valenciana.
2n. Huit vocals en representació d'organitzacions no governamentals l'àmbit d'actuació de les quals siga la integració social de les persones immigrants i que tinguen domicili social en la Comunitat Valenciana.
3r. Cinc vocals designats per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
4t. Un vocal en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
5é. Un vocal en representació de la Diputació Provincial d'Alacant.
6é. Un vocal en representació de la Diputació Provincial de València.
7é. Un vocal en representació de la Diputació Provincial de Castelló.
8é. Tres representants de l'administració de l'Estat, proposats per la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.
9é. Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals, de caràcter intersectorial, més representatives de la Comunitat Valenciana.
10. Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana.
11. Dos vocals en representació de les organitzacions agràries més representatives de la Comunitat Valenciana.
12. Dos vocals en representació de la Comissió Interdepartamental d'Immigració.
13. Un vocal en representació del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
d) Secretaria: un funcionari o una funcionària de la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, que actuarà amb veu però sense vot, designat per la presidència del Fòrum.
2. Els vocals del Fòrum Valencià de la Immigració seran nomenats per la presidència d'este òrgan col·legiat, a proposta de les entitats representades.
Article 55. Funcions
El Fòrum Valencià de la Immigració tindrà les funcions següents:
1. Assessorar i formular recomanacions a la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants sobre totes aquelles qüestions que li siguen requerides en matèria d'immigració per estos òrgans, emetent els informes oportuns i, en especial, en l'elaboració del Pla Valencià de la Immigració.
2. Informar el Pla Valencià de la Immigració que li siga proposat per la direcció general competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, amb caràcter previ a la remissió d'este al Consell per a la seua aprovació.
3. Conéixer totes les accions que poden ser realitzades des de la Generalitat en l'àmbit d'actuació del Fòrum, amb especial referència a la normativa que poguera desplegar-se.
4. Coordinar i potenciar les iniciatives socials en este àmbit, demanant les propostes de les organitzacions sindicals i empresarials l'activitat de les quals tinga relació amb el fenomen immigratori.
5. Cooperar amb altres òrgans anàlegs d'àmbit internacional, estatal i autonòmic amb el fi de coordinar i millorar totes aquelles actuacions que redunden en benefici de la integració social de les persones immigrants.
6. Quantes altres funcions li siguen atribuïdes reglamentàriament.
Article 56. Règim de funcionament
1. El Fòrum Valencià de la Immigració aprovarà el seu propi reglament d'organització i règim de funcionament, sent-li, a més, d'aplicació, en el que no estiga previst en el dit reglament, les normes contingudes en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. En tot cas, el Fòrum es reunirà, amb caràcter ordinari, almenys, dos vegades a l'any, sense perjudici de la possibilitat de celebrar reunions extraordinàries convocades per la seua presidència, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres.
Article 57. Convocatòria i assistència
1. La convocatòria i l'orde del dia de cada reunió, juntament amb la documentació necessària, seran remesos a tots els seus membres amb una antelació mínima de huit dies, excepte en els casos d'urgència justificada.
2. Tots els membres del Fòrum Valencià de la Immigració podran delegar per escrit, en favor d'una altra persona, l'assistència a les sessions. Per a un major coneixement dels temes que s'han de tractar, a les reunions del Fòrum podran assistir aquelles altres persones que el mateix òrgan decidisca, que actuaran amb veu però sense vot.
Article 58. Comissions de treball
Per a millor compliment de les seues funcions, el Fòrum Valencià de la Immigració podrà constituir comissions de treball, que seran regulades pel reglament específic que per a això s'aprove.
Article 59. Duració del mandat
1. La duració del mandat dels membres del Fòrum Valencià de la Immigració serà, en aquells casos en què ho siguen per raó del càrrec, mentre perdure el nomenament, i en els altres casos, de quatre anys. Transcorregut este període, es procedirà a una nova designació, segons el procediment exposat en el 54.2 del reglament.
2. Els membres del Fòrum Valencià de la Immigració podran ser remoguts per la seua presidència, a proposta de les entitats representades.
Article 60. Secretaria Administrativa
La Secretaria Administrativa del Fòrum Valencià de la Immigració correspondrà a la unitat administrativa que tinga atribuïdes les funcions de secretariat administratiu dels òrgans col·legiats de la Generalitat.
TÍTOL VIII
L'OBSERVATORI VALENCIÀ DE LA IMMIGRACIÓ
Article 61. Creació
Es crea l'Observatori Valencià de la Immigració com a ferramenta d'investigació sobre els fluxos migratoris de la Comunitat Valenciana.
Article 62. Funcions
1. Corresponen a l'Observatori Valencià de la Immigració les funcions següents:
a) Realitzar activitats d'investigació per a facilitar el coneixement, anàlisi i valoració de la incidència dels fluxos migratoris.
b) Dur a terme activitats de formació per a millorar la qualitat de les respostes que tant les administracions públiques com els professionals i la resta d'agents socials que intervenen en matèria d'immigració donaran.
c) Crear un centre de documentació especialitzat en matèria d'immigració, que preste els seus servicis a tots els interessats.
2. La seua actuació es caracteritzarà per la permanència i estabilitat en la recollida de dades i per la seua implicació en l'intercanvi d'informació en matèria d'immigració amb l'administració General de l'Estat, així com amb la resta de comunitats autònomes i entitats locals, si la seua tasca en concret ho aconsellara.
3. Els informes i estudis de l'Observatori seran objecte de pública difusió.
Article 63. Composició
L'Observatori Valencià de la Immigració estarà compost pels membres següents:
1. President: la persona titular de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants o persona en qui delegue.
2. Coordinador: designat pel president entre els vocals.
3. Vocals: en nombre de sis, designats entre professionals de reconegut prestigi de distints àmbits i activitats professionals relacionats amb la integració social de les persones immigrants, que seran nomenats per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
4. Secretaria: serà exercida per un funcionari o una funcionària de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants, que actuarà amb veu però sense vot en les seues deliberacions.
Article 64. Normes de funcionament
1. L'Observatori es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada trimestre i amb caràcter extraordinari quan el convoque la seua presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud almenys, de la meitat dels membres de l'observatori.
2. Competix a la presidència de l'Observatori convocar les seues reunions amb, almenys, 15 dies d'antelació i fixar l'orde del dia. El termini de convocatòria podrà reduir-se en cas d'urgència.
3. Competix al coordinador la direcció de les actuacions de l'Observatori, així com la proposta de constitució de comissions o grups de treball.
4. L'Observatori podrà constituir comissions o grups de treball específics per àrees d'actuació per a l'exercici de les funcions previstes en el reglament, podent demanar per a això la col·laboració d'aquells experts que, segons els temes que s'han de tractar, estime convenient.
5. Sense perjudici del que establixen els paràgrafs precedents, l'Observatori podrà elaborar les seues pròpies normes de funcionament, que han de ser aprovades per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'integració social de les persones immigrants.
6. En els extrems no previstos en el present reglament caldrà ajustar-se al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

linea