diari

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/8686]

(DOGV núm. 8636 de 17.09.2019) Ref. Base de dades 008258/2019

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/8686]

Per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es va convocar un procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional (DOGV 8498), i una vegada fetes públiques les llistes de les persones aspirants que han superat el concurs oposició, i de conformitat amb la base 11 de l’esmentada convocatòria, resolc:

Primer
Nomenar personal funcionari en pràctiques del respectiu cos docent durant el curs escolar 2019-2020 les persones aspirants que s’indiquen per cossos en l’annex I de la present resolució.
Aquest nomenament produirà efectes econòmics i administratius des de l’1 de setembre de 2019 o, si és el cas, des de la data de la presa de possessió corresponent, i des d’aquesta data el règim jurídic aplicable serà l’establit en la legislació vigent per als funcionaris en pràctiques, el qual es mantindrà fins a la finalització del període de pràctiques.

Qui no s’haja incorporat a les destinacions adjudicades s’entendrà que renuncia al procediment selectiu, excepte que es trobe en situació d’ajornament legal per a la realització de les pràctiques per tindre concedida una pròrroga d’incorporació.

Segon
Els nomenaments efectuats en virtut d’aquesta resolució queden condicionats al compliment dels requisits que s’estableixen en la base 2 de l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer. A aquests efectes, una vegada examinada la documentació presentada per les persones aspirants seleccionades, conforme al que es disposa en la base 10 de l’ordre esmentada, quedaran anul·lades les actuacions de qui no haja acreditat reunir algun dels requisits exigits, i per tant quedarà sense efectes aquest nomenament.


Tercer
De conformitat amb el que disposa l’article 24 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana (DOGV 7964), durant el període de pràctiques les persones aspirants tindran la consideració de personal funcionari en pràctiques i percebran les retribucions que establisca la normativa vigent.

Si la persona aspirant és personal funcionari o laboral de la mateixa administració en servei actiu, se li concedirà una llicència per estudis durant el temps que es prolongue el període de pràctiques, i percebrà les retribucions que li corresponguen de conformitat amb la normativa vigent.

Quart
De conformitat amb la base 12.4 de l’ordre de la convocatòria, és procedent estimar la sol·licitud presentada per les persones aspirants que s’indiquen en l’annex II d’aquesta resolució, i declarar-les en situació de pròrroga per a la realització de la fase de pràctiques el pròxim curs 2020-2021.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de publicar-se de conformitat amb el que es preveu en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de publicar-se, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 12 de setembre de 2019.– La directora general de Personal Docent: María Ángeles Herranz Ábalos.


linea