diari

DECRET 100/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració. [2008/8486]

(DOGV núm. 5801 de 08.07.2008) Ref. Base de dades 008266/2008

DECRET 100/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració. [2008/8486]
El dia 1 de març de 2002 es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració.
L'esmentat decret ha patit diverses modificacions a través dels decrets 89/2002, de 30 de maig, 178/2002, de 28 d'octubre, i 190/2007, de 5 d'octubre, pels quals el Consell ha anat adaptant la composició del Fòrum Valencià de la Immigració a l'evolució de les circumstàncies referents al fenomen migratori en la Comunitat Valenciana.
Analitzada la composició actual del mencionat Fòrum, s'estima la necessitat d'ampliar, en primer lloc, el nombre de vocals que intervenen en representació de les associacions d'immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana, en segon lloc, el nombre dels que intervenen en representació de la resta d'organitzacions no governamentals que treballen en matèria d'immigració en la Comunitat Valenciana i, en tercer lloc, el nombre dels vocals designats pel titular de la conselleria amb competència en matèria d'immigració.
Per raó del que s'ha exposat, d'acord amb el que establix la Llei del Consell, a proposta del conseller d'Immigració i Ciutadania i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de juliol de 2008,
DECRETE
Article únic
Modificar l'article 2.1.c) del Decret 34/2002, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es va crear el Fòrum Valencià de la Immigració, en els termes que s'indiquen a continuació:
- El text de l'incís: «Tres vocals en representació de les associacions d'immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana»; ha de substituir-se per: «Dotze vocals en representació de les associacions d'immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana».
- El text de l'incís: «Tres vocals en representació de la resta d'organitzacions no governamentals que treballen en matèria d'immigració en la Comunitat Valenciana»; ha de substituir-se per: «Huit vocals en representació de la resta d'organitzacions no governamentals que treballen en matèria d'immigració en la Comunitat Valenciana».
- El text de l'incís: «Dos vocals designats pel titular de la conselleria amb competència en matèria d'immigració»; ha de substituir-se per: «Cinc vocals designats pel titular de la conselleria amb competència en matèria d'immigració».
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 4 de juliol de 2008.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Immigració i Ciutadania,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea