diari

RESOLUCIÓ 1/VIII, de 29 d'agost de 2013, de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret Llei 4/2013, de 2 d'agost, pel qual s'establixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc. [2013/8578]

(DOGV núm. 7102 de 03.09.2013) Ref. Base de dades 008308/2013

RESOLUCIÓ 1/VIII, de 29 d'agost de 2013, de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret Llei 4/2013, de 2 d'agost, pel qual s'establixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc. [2013/8578]
La Diputació Permanent, en la reunió realitzada el dia 29 d’agost de 2013, una vegada debatut, d’acord amb l’article 137 del Reglament de les Corts, el Decret Llei 4/2013, de 2 d’agost, pel qual s’establixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc, ha adoptat la resolució següent que, d’acord amb l’article 137.3.5 del Reglament de les Corts, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Resolució

La Diputació Permanent, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 137 del Reglament de les Corts, ha acordat validar el Decret Llei 4/2013, de 2 d’agost, pel qual s’establixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc.


Palau de les Corts, València, 29 d’agost de 2013.– El president: Juan Gabriel Cotino Ferrer. El secretari primer: Antonio Clemente Olivert.

linea