diari

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb el Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2019/8376]

(DOGV núm. 8637 de 18.09.2019) Ref. Base de dades 008314/2019

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb el Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2019/8376]

D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 2 de setembre de 2019.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat: Daría Terrádez Salom.


ANNEX

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat en relació amb el Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana

1. De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït en compliment del que es preveu en l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, de data 9 d’abril de 2019, per a l’estudi i proposta de solució de discrepàncies manifestades en relació amb l’article únic del Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, totes dues parts consideren solucionades les discrepàncies, i això per raó de les consideracions següents:

L’article únic del Decret llei 2/2019 ha atorgat nova redacció a la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana; el Decret llei 2/2019 ha sigut convalidat per les Corts Valencianes en la seua Resolució 5/IX, de 10 d’abril de 2019.

No obstant això, totes dues parts coincideixen a apreciar que l’esmentada disposició transitòria excedeix les competències que l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Comunitat Valenciana en matèria de policies locals i de règim local.
Per això, la Generalitat es compromet a promoure, amb la màxima celeritat possible, la derogació, íntegrament, de la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

2. Per raó de l’acord aconseguit, totes dues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada.
3. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea