diari

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2019/8390]

(DOGV núm. 8637 de 18.09.2019) Ref. Base de dades 008317/2019

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2019/8390]
D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 2 de setembre de 2019.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat: Daría Terrádez Salom.ANNEX
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Generalitat en relació amb la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat

1r. De conformitat amb les negociacions celebrades pel grup de treball constituït en compliment del que es preveu en l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Generalitat, de data 20 de març de 2019, per a l’estudi i proposta de solució de discrepàncies manifestades en relació amb els articles 40, 69 i 70 i la disposició addicional cinquena de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, totes dues parts consideren solucionades les discrepàncies, i això en raó de les consideracions i compromisos següents:

a) L’article 40 de la Llei 27/2018 va introduir una nova disposició transitòria tretzena en la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana. Totes dues parts coincideixen que aquesta disposició excedia les competències que l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat en matèria de policies locals i de règim local.
No obstant això, la redacció introduïda per l’article 40 esmentat va ser substituïda posteriorment per la redacció establida en l’article únic del Decret llei 2/2019, de 22 de febrer, que ha sigut convalidat per les Corts Valencianes en la seua Resolució 5/IX, de 10 d’abril de 2019. Per això, totes dues parts coincideixen que l’Acord de data 20 de març ha perdut el seu objecte pel que fa a l’article 40 de la Llei 27/2018.

D’altra banda, com a conseqüència de les negociacions iniciades oportunament per a resoldre les discrepàncies competencials relatives al Decret llei 2/2019 s’ha subscrit l’Acord de data 16 de juliol de 2019 pel qual la Generalitat es compromet a promoure amb la màxima celeritat possible la derogació de la vigent disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017; en efecte, totes dues parts han coincidit a entendre que també la nova redacció establida pel Decret llei 2/2019 excedeix les competències de la comunitat autònoma en matèria de règim local i policia autonòmica.
b) Pel que fa a l’article 69 de la Llei 27/2018 pel qual es modifiquen, entre altres, l’article 12.1, lletres a i d de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana, totes dues parts donen per resolta la discrepància competencial existent, davant la voluntat, declarada per la Generalitat, d’establir una moratòria per a la caça de la tórtora europea en el període 2019/2020, mitjançant una resolució de la direcció general competent en la matèria i sense perjudici d’altres mesures de protecció que per a aquesta espècie s’aproven d’acord amb el Pla d’acció per a la tórtora europea de 2018.
c) Pel que fa a l’article 70 de la Llei 27/2018, pel qual es modifiquen diversos articles de la Llei 12/1994, de 28 de desembre, de mesures administratives i de modificació del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, el Govern de la Generalitat es compromet a promoure la derogació de l’article 19.2 de la Llei 12/1994 a través de la llei de mesures de 2019/2020.
d) Pel que fa a la disposició addicional cinquena de la Llei 27/2018, el Govern de la Generalitat es compromet a promoure la derogació del paràgraf segon al tenor del qual «s’igualaran els complements específics dels odontòlegs de les unitats de suport d’atenció primària als percebuts pels facultatius especialistes, segons les taules retributives vigents per a cada anualitat, a partir de l’1 de gener de 2019». La derogació s’efectuarà a través de la llei de mesures de 2019/2020. Igualment, el Govern de la Generalitat assumeix el compromís de no aplicar aquest precepte l’any 2019.

2n. En raó de l’acord aconseguit, totes dues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada.

3r. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979 de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea