diari

ORDRE 69/2016, de 4 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana. [2016/8801]

(DOGV núm. 7912 de 08.11.2016) Ref. Base de dades 008360/2016

ORDRE 69/2016, de 4 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana. [2016/8801]
ÍNDEX

Article 1. Objecte
Article 2. Procediment de concessió
Article 3. Compatibilitat
Article 4. Àmbit d’aplicació i finançament
Article 5. Beneficiaris i requisits
Article 6. Obligacions dels beneficiaris
Article 7. Sol·licituds
Article 8. Documentació
Article 9. Tramitació per les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’educació
Article 10. Comissió avaluadora
Article 11. Distribució pressupostària i criteris de baremació
Article 12. Resolució
Article 13. Recursos
Article 14. Supòsits i criteris de modificació de la resolució
Article 15. Règim de pagament de la subvenció
Article 16. Justificació de les subvencions
Article 17. Minoració i reintegrament de la subvenció
Article 18. Seguiment i control de les ajudes
Disposició addicional
Única. No incidència pressupostària
Disposicions finals
Primera. Instruccions de desplegament
Segona. Delegació de competències
Tercera. Entrada en vigor


PREÀMBUL

El capítol VI del títol I de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, regula les ensenyances artístiques i, entre aquestes, l’ensenyança de la música i la dansa. L’article 47 estableix que les administracions educatives facilitaran la possibilitat que l’alumnat puga cursar al mateix temps música, dansa i educació secundària.

En aquesta línia, la Generalitat busca la cooperació institucional per a millorar la qualitat dels serveis educatius, impulsant i emparant iniciatives públiques i privades, a fi d’harmonitzar la simultaneïtat d’aquests nivells educatius.
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport és conscient de la importància d’aquestes ensenyances artístiques, i en especial de la música, a la Comunitat Valenciana i de l’esforç econòmic que realitzen les corporacions locals i altres entitats privades per a oferir als ciutadans de la Comunitat unes ensenyances de música i de dansa de qualitat i tant pròximes com siga possible del lloc de residència del ciutadà.
Per aquest motiu, encara que aquestes ensenyances no són de caràcter obligatori, la Generalitat aposta per la col·laboració institucional entre sector públic i sector privat, i fa un important esforç per mantindre les ajudes als conservatoris i centres privats autoritzats de música i, a més, ampliar-les a l’àmbit de les ensenyances de la dansa, a fi de mantindre i acréixer la difusió d’aquestes ensenyances en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Així, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’àmbit de les seues competències, considera necessari establir les bases reguladores de les subvencions destinades al finançament parcial dels conservatoris de titularitat municipal i centres de titularitat d’entitats privades sense ànim de lucre autoritzats per a ensenyances elementals o professionals de música o de dansa.
Aquestes subvencions estan integrades en el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que figura com a annex únic de la Resolució de 30 d’agost de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV 7865, 05.09.2016).
A aquestes ajudes, pel seu caràcter de subvenció, els és d’aplicació la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i, en els preceptes que siga aplicable, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reglament general de subvencions aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Les subvencions que regula aquesta ordre, de conformitat amb l’article 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, no requereixen la notificació a la Comissió Europea perquè no els és d’aplicació l’article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atés que les ajudes van dirigides a entitats que no exerceixen activitats econòmiques i, per tant, no afecten els intercanvis comercials entre els estats membres.

Per tot això, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell; l’article 160 de la mencionada Llei 1/2015, i el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a proposta del director general de Centres i Personal Docent i vistos els informes preceptius, el resultat del tràmit d’audiència i conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,


ORDENE

Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases reguladores que regiran la concessió de les subvencions per als centres autoritzats de titularitat de corporacions locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que impartisquen les ensenyances elementals i/o professionals de música o de dansa:
a) Conservatoris d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa, sempre que no hagen subscrit un conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al seu sosteniment econòmic.

b) Centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa, de titularitat d’entitats privades sense ànim de lucre.
2. Aquestes subvencions contribuiran al finançament parcial de les despeses corrents dels centres enumerats en l’apartat anterior.

Article 2. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i s’iniciarà d’ofici per mitjà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria aprovada per resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’educació.

Article 3. Compatibilitat
Aquestes subvencions seran compatibles amb les concedides per altres administracions públiques o entitats privades destinades a la mateixa finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de subvencions, sempre que la suma total no supere el cost de l’activitat subvencionada.

Article 4. Àmbit d’aplicació i finançament
1. Les bases que recull aquesta ordre seran aplicables per a les successives convocatòries de subvencions dirigides al manteniment de conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de titularitat de corporacions locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.
2. Aquestes subvencions es finançaran a càrrec de les aplicacions i programes pressupostaris que s’indiquen en la convocatòria corresponent, incloses en el pressupost de la Generalitat per a l’exercici d’aplicació.
3. Si la convocatòria corresponent així ho preveu, aquest import podrà ser incrementat com a conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l’article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reglament de la llei general de subvencions.


Article 5. Beneficiaris i requisits
1. Podran sol·licitar aquestes subvencions les corporacions locals i les entitats privades sense ànim de lucre titulars dels conservatoris i centres privats autoritzats per a impartir les ensenyances elementals o professionals de música o de dansa que estiguen ubicats a la Comunitat Valenciana.
2. No obstant això, si una corporació local gestiona el conservatori de la seua titularitat a través d’un concessionari, la gestió indirecta de l’ensenyança haurà de ser al 100 % i, en aquest cas, sol·licitarà i percebrà la subvenció el concessionari, que serà el beneficiari als efectes previstos en aquesta ordre, sempre que complisca els requisits, obligacions i qualsevol disposició prevista en aquesta ordre per a les entitats privades.
3. No podran ser beneficiaris de les subvencions que regula aquesta ordre les corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre que es troben en algun dels casos següents:
a) En el cas d’entitats privades, no haver acreditat la seua condició d’entitats sense ànim de lucre.
b) No tindre autorització administrativa per a impartir les ensenyances musicals i de dansa corresponents o no tindre subscrit el conveni de reconeixement de la validesa acadèmica oficial de les ensenyances de música i dansa del curs escolar corresponent.
c) Haver subscrit un conveni amb la conselleria competent en matèria d’educació per al seu sosteniment econòmic.
d) No haver presentat la justificació d’aquest mateix tipus d’ajudes en cas d’haver resultat beneficiaris en convocatòries anteriors.
e) No haver iniciat l’activitat del centre d’acord amb el calendari escolar.
f) Que la totalitat del personal docent i no docent del centre no es trobe donat d’alta en el règim de Seguretat Social que li corresponga, segons la normativa aplicable.
g) No estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social segons el que estableix el punt 1, lletra e, de l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
4. No podran obtindre la condició de beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13, apartats 2 i 3, de la mencionada Llei 38/2003.


Article 6. Obligacions dels beneficiaris
1. De conformitat amb l’article 14 de la Llei General de Subvencions, els beneficiaris de la subvenció hauran de complir les obligacions següents:
a) Mantindre, com a mínim, el volum de contractació de personal docent que haja sigut considerat per a la concessió de la subvenció, així com el funcionament del centre de música o de dansa, durant els períodes lectius del curs corresponent.
b) Justificar davant de la conselleria competent en matèria d’educació la subvenció en els termes i terminis previstos en aquesta ordre i la corresponent convocatòria.
c) El sotmetiment a les actuacions de comprovació a efectuar per la conselleria competent en matèria d’educació, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a la conselleria competent en matèria d’educació l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació, en la qual es farà constar l’import i la procedència dels fons, s’haurà de fer tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
e) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social al dictar-se la resolució de concessió i del pagament de la subvenció.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
g) Incloure en la publicitat del centre que està subvencionat parcialment per la conselleria competent en matèria d’educació.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en aquesta ordre i en la legislació vigent en matèria de subvencions.
i) Col·laborar en coordinació amb la conselleria competent en matèria d’educació en la planificació que aquesta conselleria puga elaborar en el camp de l’ensenyança musical i de dansa.
j) En el cas de les entitats privades sense ànim de lucre, de conformitat amb el que preveu l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana; si el beneficiari rep una subvenció per import superior a 10.000 euros, haurà de fer l’adequada publicitat indicant que és una subvenció de la Generalitat, l’import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionats. La difusió d’aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En el cas que no disposen de pàgina web on realitzar la publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

2. L’incompliment de les obligacions anteriors donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats o sancions que corresponguen, d’acord amb el títol IV de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.


Article 7. Sol·licituds
1. Les sol·licituds es formalitzaran en els models i terminis que determine la corresponent convocatòria.
2. Es presentarà una sol·licitud per cada centre participant. L’incompliment del termini de presentació de sol·licituds determinarà l’exclusió de la convocatòria.
3. La sol·licitud, junt amb la documentació que l’acompanye, es presentarà preferentment en el registre d’entrada de les direccions territorials competents en matèria d’educació corresponents, sense perjuí de les formes previstes en la legislació de procediment administratiu comú.

4. La convocatòria corresponent podrà establir el procediment telemàtic per a la presentació i tramitació de les sol·licituds.

Article 8. Documentació
Junt amb la documentació específica que determine cada convocatòria, els sol·licitants hauran de presentar:
1. Documentació a presentar per tots els sol·licitants:
a) Declaració responsable subscrita pel representant legal de l’entitat (inclosa en la sol·licitud) de no estar incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
b) Resolució o acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat local, o declaració responsable del representant de la titularitat de l’entitat privada corresponent, que incloga la sol·licitud de subvenció que es pretén obtindre, a més del compromís de la corporació local o entitat privada de complir les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció en el cas que resulten beneficiaris. A més, en el cas de centres de titularitat d’una corporació local, i a excepció dels conservatoris gestionats a través d’un concessionari, en aquesta certificació ha de constar el compromís d’incloure una partida pressupostària destinada al manteniment del centre de música en els pressupostos de l’entitat local de l’exercici corresponent a la convocatòria.

c) Certificació acreditativa de la secretaria de la corporació local o declaració responsable del representant de la titularitat de l’entitat privada en què consten els conceptes, la periodicitat de la meritació i el corresponent import de les aportacions econòmiques que l’alumnat del centre de música o de dansa ha de satisfer durant l’últim trimestre de l’exercici anterior a aquell que se sol·licita la subvenció i els tres primers trimestres de l’exercici per al qual se sol·licita l’ajuda (ingrés, matrícula general, matrícula per assignatura, etc.).
d) Pressupost previst d’ingressos i despeses per al funcionament del centre durant l’últim trimestre de l’exercici anterior i els tres primers trimestres de l’exercici de convocatòria, segons el model que es determine en aquesta.
e) Certificació de la secretaria de l’entitat local o declaració responsable del representant de la titularitat de l’entitat privada en què conste la relació nominal de la totalitat de la plantilla del personal docent i personal no docent del centre per al curs escolar, així com que la totalitat d’aquest personal es troba donat d’alta en el règim de la Seguretat Social que li correspon. Tot això, d’acord amb els models que es determinaran en la corresponent convocatòria.
f) Model de domiciliació bancària, disponible en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d’educació o en l’Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l’Administració de la Generalitat.
2. Documentació addicional a presentar únicament per les corporacions locals titulars de conservatoris:
En cas que la gestió del conservatori es realitze a través d’organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l’entitat local, s’haurà d’aportar una certificació de la secretaria de la corporació local en què s’acredite la seua titularitat respecte d’aquells.
3. Documentació addicional a presentar únicament pels concessionaris de conservatoris de titularitat de corporacions locals:
En el cas que un conservatori de titularitat d’una corporació local siga gestionat per un concessionari, haurà d’aportar la documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l’entitat que explota el centre (contracte i plecs preparatoris), a més de la documentació que procedisca de la prevista en aquest article per a les entitats privades sense ànim de lucre.

La gestió indirecta haurà d’estar autoritzada de conformitat amb l’administració local i complir els requisits previstos en l’article 29 de la Llei General de Subvencions.
4. Documentació addicional a presentar per les entitats privades sense ànim de lucre titulars de centres privats autoritzats:
a) Documentació que acredite la capacitat del firmant de la sol·licitud per a representar l’entitat (document públic o, almenys, certificació de l’acord adoptat per l’òrgan de govern que corresponga, en què es faculte el representant per a subscriure la petició), així com fotocòpia compulsada del seu document nacional d’identitat (DNI) o l’autorització per a consultar-ho telemàticament.
b) Documentació acreditativa de la condició d’entitat sense ànim de lucre, de conformitat amb el que preveu l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats Sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. La dita condició s’acreditarà per mitjà de certificat actualitzat expedit pel registre que legalment procedisca, en el que conste la seua inscripció com a entitat sense fins lucratius.
c) Fotocòpia compulsada de la targeta de persones jurídiques i entitats en general en què conste el CIF de l’entitat.
d) Certificats d’estar al corrent amb la hisenda estatal, la hisenda autonòmica i la Seguretat Social. No caldrà aportar-los si s’autoritza a reclamar-los directament a la conselleria competent en matèria d’educació.
e) Fotocòpia de la documentació acreditativa de la Seguretat Social on consten tots els membres de la plantilla de personal docent i no docent d’alta en el centre autoritzat d’ensenyances musicals i de dansa.

La documentació a què es refereixen els apartats 1.f, 2, 3, 4.a, 4.b i 4.c d’aquest article no caldrà aportar-la si ha sigut beneficiari d’aquesta subvenció en l’exercici anterior i les circumstàncies no han variat.

Si una entitat és titular de diversos centres, haurà de presentar una sol·licitud per centre, en què s’incloguen les dades concretes. Els documents previstos en els apartats 1.f, 4.a, 4.b, 4.c i 4.d, si és procedent, només caldrà remetre’ls en un expedient.
Tots els documents que s’aporten hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per un ens públic, sense perjuí que la corresponent convocatòria puga establir un altre procediment per a contrastar la documentació, de conformitat amb el que preveu la normativa que regula el procediment administratiu comú.

Article 9. Tramitació per les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’educació
1. De conformitat amb la legislació sobre procediment administratiu comú, si després de la recepció de la instància i la documentació adjunta s’observa que falten documents o dades essencials per a la resolució de l’expedient, la direcció territorial de la conselleria competent en matèria d’educació corresponent els reclamarà a la corporació local o entitat privada sol·licitant, i li concedirà un termini de 10 dies perquè puga esmenar la falta o adjuntar els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició. En aquest cas, la direcció territorial corresponent remetrà l’expedient, fent constar aquesta incidència, a la direcció general competent per raó de la matèria per a resoldre, la qual declararà l’esmentat desistiment en la resolució de la convocatòria corresponent.

2. Una vegada complets els expedients, la Inspecció educativa emetrà un informe, ajustat al model que li serà remés per la direcció general competent per a resoldre, a fi de comprovar les dades aportades per l’entitat sol·licitant en la instància respecte a la realitat del centre, fonamentalment en relació amb el seu alumnat, plantilla i especialitats impartides.
Les direccions territorials enviaran a la direcció general competent per a resoldre els expedients complets i degudament omplits, junt amb l’informe de la Inspecció educativa, a fi que es duga a terme la tramitació corresponent.
3. En el termini que es determine en la corresponent convocatòria, les direccions territorials remetran, a la direcció general competent per raó de la matèria per a resoldre, els expedients complets i degudament omplits, junt amb l’informe de la Inspecció educativa, per a la seua tramitació corresponent.

Article 10. Comissió avaluadora
1. L’examen i la valoració dels expedients presentats i dels informes emesos per la Inspecció, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes, correspondran a una comissió avaluadora que estarà composta per:
President/a: el/la subdirector/a general competent per raó de la matèria objecte de subvenció.
Vocals:
– El/la cap del servei competent per raó de la matèria.
– Un/a inspector/a d’educació designat per la Inspecció General Educativa.
– Un/a representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
– Un/a representant de la Federació de Centres de Música Autoritzats i Conservatoris de la Comunitat Valenciana.
– Un/a director/a de conservatori de titularitat de la Generalitat, designat/ada per la direcció general competent per a concedir les ajudes.

– Un/a representant del servei d’ensenyances de règim especial de la direcció general competent en aquestes ensenyances.
– Un/a funcionari/ària del servei competent en matèria d’autoritzacions, corresponent a la direcció general competent en matèria de centres docents.
– Els/les caps de secció de centres de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’educació, o funcionari/ària designat/ada per la direcció territorial corresponent.
– Un/a funcionari/ària de la conselleria competent en matèria d’educació, nomenat pel/per la director/a general competent per raó de la matèria, que exercirà les funcions de secretari/ària de la comissió, amb veu però sense vot.
En cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, el règim de suplències serà el següent:
– El/la president/a i el secretari/ària de la comissió podrà ser substituït per un altre/altra funcionari/ària de la direcció general competent per raó de la matèria.
2. En el que no preveu el punt anterior, la comissió ajustarà el seu funcionament al que estableix sobre òrgans col·legiats la legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.

Article 11. Distribució pressupostària i criteris de baremació
1. La dotació pressupostària màxima destinada a aquestes ajudes a cada convocatòria es distribuirà entre els distints grups de centres participants, segons les ensenyances que imparteixen:
a) En cada convocatòria es determinarà l’import de la subvenció que es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances de música. D’aquest import, el 5 % es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances elementals de música. El 95 % d’aquest es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de música.
b) Així mateix, en la convocatòria es determinarà l’import de la subvenció que es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances de dansa. D’aquest import, el 5 % es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances elementals de dansa. El 95 % d’aquest es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de dansa.

2. La comissió avaluadora realitzarà la valoració dels expedients presentats i l’assignació de l’import de les ajudes previstes en aquesta ordre tenint en compte el que preveuen aquestes bases i els criteris de baremació següents:
A) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances elementals de música:
a.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de música (fins a 5 punts), d’acord amb els intervals i les puntuacions que es determinen en la convocatòria corresponent, tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació es considerarà l’inici i la finalització de la contractació i la seua adequació al període lectiu del curs escolar.
a.2) Nombre d’especialitats impartides pel centre de música en relació amb la totalitat de les establides en el currículum d’ensenyances elementals de música (fins a 1 punt).
Punts = (nre. especialitats del centre / total especialitats d’ensenyances elementals).
a.3) Inexistència, en la mateixa localitat, d’escoles de música inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana (1 punt).
a.4) Proporció d’alumnat matriculat en les especialitats que integren les agrupacions instrumentals de corda-arc, vent-metall, vent-fusta i percussió, en relació amb l’alumnat matriculat en el conjunt de les especialitats instrumentals impartides pel centre de música (fins a 1 punt).

Punts = (alumnes C-A + V-M + V-F + P / alumnes totes especialitats)
a.5) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de música durant l’últim trimestre de l’exercici anterior a aquell que se sol·licita l’ajuda i els tres primers trimestres de l’exercici per al qual se sol·licita l’ajuda (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat / despeses globals) x 2

B) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de música:
b.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de música (fins a 5 punts), d’acord amb els intervals i les puntuacions que es determinen en la convocatòria corresponent tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació es considerarà l’inici i la finalització de la contractació i la seua adequació al període lectiu del curs escolar.
b.2) Nombre d’especialitats impartides pel centre de música en relació amb la totalitat de les establides en el currículum d’ensenyances professionals de música (fins a 1,5 punts).
Punts = (nre. especialitats ensenyances professionals del centre / total especialitats d’ensenyances professionals) x 1,5
b.3) Proporció d’alumnat matriculat en les especialitats corresponents a les ensenyances professionals en relació amb la totalitat d’alumnat matriculat en el conjunt d’especialitats instrumentals impartides pel centre de música (fins a 3 punts).
Punts = (alumnes ensenyança professional / total alumnes) x 3
b.4) Proporció d’alumnat matriculat en les especialitats que integren les agrupacions instrumentals de corda-arc, vent-metall, vent-fusta i percussió, en relació amb l’alumnat matriculat en el conjunt de les especialitats instrumentals impartides pel centre de música (fins a 1 punt).

Punts = (alumnes C-A + V-M + V-F + P / alumnes totes especialitats)
b.5) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de música durant l’últim trimestre de l’exercici anterior a aquell que se sol·licita l’ajuda i els tres primers trimestres de l’exercici per al qual se sol·licita l’ajuda. (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat / despeses globals) x 2

C) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances elementals de dansa:
c.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de dansa (fins a 5 punts), d’acord amb els intervals i les puntuacions que es determinen en la convocatòria corresponent, tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació es considerarà l’inici i finalització de la contractació i la seua adequació al període lectiu del curs escolar:
c.2) Inexistència, en la mateixa localitat, d’escoles de dansa inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana (1 punt).

c.3) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de dansa durant l’últim trimestre de l’exercici anterior a aquell que se sol·licita l’ajuda i els tres primers trimestres de l’exercici per al qual se sol·licita l’ajuda (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat / despeses globals) x 2

D) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de dansa:
d.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de dansa (fins a 5 punts), d’acord amb els intervals i les puntuacions que es determinen en la convocatòria corresponent, tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació es considerarà l’inici i finalització de la contractació i la seua adequació al període lectiu del curs escolar:
d.2) Nombre d’especialitats impartides pel centre de dansa en relació amb la totalitat de les establides en el currículum d’ensenyances professionals de dansa (fins a 1,5 punts).
Punts = (nre. especialitats ensenyances professionals del centre / total especialitats d’ensenyances professionals) x 1,5
d.3) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de dansa durant l’últim trimestre de l’exercici anterior a aquell que se sol·licita l’ajuda i els tres primers trimestres de l’exercici per al qual se sol·licita l’ajuda (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat / despeses globals) x 2
3. Quan un conservatori o un centre privat autoritzat d’ensenyança professional de música o de dansa tinga alumnes empadronats en localitats diferents de la del centre, s’incrementarà la puntuació d’acord amb el percentatge següent:
Del 5 % al 10 % d’alumnat d’altres localitats:0,5 punts
A partir del 10 % i fins al 20 % d’alumnat d’altres localitats:1 punt

Més del 20 % d’alumnat d’altres localitats:1,5 punts

4. A més dels elements de baremació assenyalats en els dos apartats anteriors, es doblarà la puntuació obtinguda arran de l’aplicació del barem anterior en el cas que la titularitat del centre corresponga a una corporació local o una entitat pública que en depenga. Aquest precepte no serà aplicable en el cas que el conservatori es gestione a través d’un concessionari privat.
5. Cap entitat beneficiària podrà rebre per la convocatòria en concepte de subvenció per al centre de música o de dansa, una quantitat superior a la menor de les següents:
a) L’ajuda sol·licitada per l’entitat.
b) El 75 % de la diferència entre el total d’ingressos i el total de despeses per al manteniment del centre durant l’últim trimestre de l’exercici anterior a aquell que se sol·licita l’ajuda i els tres primers trimestres de l’exercici per al qual se sol·licita l’ajuda.
Quan la subvenció resulte superior a la menor de les dos quantitats mencionades en l’apartat anterior, s’assignarà directament aquesta última al sol·licitant en qui concórrega la circumstància descrita. La quantitat sobrant en cada grup de centres es distribuirà, aplicant els mateixos criteris de valoració, entre els sol·licitants del mateix grup que encara no hagen arribat a aquells límits, i així successivament, fins que no quede cap quantitat per repartir. No obstant això, si queda algun import sobrant en un grup es reassignarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de música que encara no hagen arribat als límits establits.


Article 12. Resolució
1. Una vegada realitzada la proposta de la comissió avaluadora sobre l’adjudicació de quantitats i la denegació de subvenció a les institucions que no complisquen els requisits previstos en l’ordre de convocatòria, el servei competent per raó de la matèria, com a òrgan instructor del procediment, emetrà un informe de conformitat i elevarà la proposta a la persona titular de la direcció general competent per raó de la matèria, que resoldrà per delegació de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’educació.
En tot cas, la denegació de la subvenció ha de ser motivada i les raons s’han de fer constar en la resolució de concessió.
2. La resolució a què fa referència aquest article s’ha de dictar i publicar en el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que transcorregut aquest termini no s’haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades per silenci administratiu, sense perjuí de l’obligació de l’Administració de resoldre, de conformitat amb el que disposa la legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.

3. L’esmentada resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Article 13. Recursos
Contra la resolució de concessió, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació o directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Article 14. Supòsits i criteris de modificació de la resolució
La modificació o alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

Article 15. Règim de pagament de la subvenció
Les subvencions a què fa referència aquesta ordre se satisfaran de la manera següent, llevat que la legislació de la Generalitat permeta un règim de lliurament distint, segons la titularitat del centre:
1. Corporacions locals
En virtut del que preveu l’article 171 de la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, aquestes subvencions se satisfaran a les corporacions locals beneficiàries d’acord amb el règim següent:
– Un 30 % de la subvenció concedida, una vegada resolta la convocatòria.
– El 70 % restant, quan el beneficiari justifique la totalitat de la subvenció en els termes establits en l’article següent.
D’acord amb el que preveu l’article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, les entitats locals beneficiàries hauran d’acreditar que es troben al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes.
2. Entitats privades sense ànim de lucre i concessionaris
Aquestes subvencions se satisfaran a les entitats privades sense ànim de lucre beneficiàries quan justifiquen la totalitat de la subvenció en els termes establits en l’article següent.

Article 16. Justificació de les subvencions
1. Una vegada publicada la resolució de concessió de subvenció, els beneficiaris hauran de presentar la documentació justificativa en el termini que es determine en la corresponent convocatòria anual, en tot cas, amb anterioritat al 15 de desembre de l’exercici de convocatòria. La no-presentació de la justificació de les despeses en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció.
2. Per a la percepció de la subvenció els beneficiaris han de justificar, davant de la direcció general competent en matèria de centres docents, les despeses i la seua destinació, en la forma establida en els apartats A i B d’aquest punt.
A) Corporacions locals.
La justificació de la subvenció concedida es realitzarà presentant un certificat de la secretaria o intervenció de l’entitat local en què conste:

a.1) Una relació detallada i comprensiva de la totalitat dels ingressos, despeses i obligacions generats pel funcionament del conservatori de música o de dansa imputables a l’últim trimestre de l’exercici anterior a aquell que se sol·licita l’ajuda i els tres primers trimestres de l’exercici per al qual se sol·licita l’ajuda.
a.2) El fet del depòsit i custòdia dels justificants originals en la intervenció i tresoreria de la corporació local, a disposició de les comprovacions i requeriments que siguen necessaris per part dels òrgans gestors de la conselleria competent en matèria d’educació.

En tot cas, no es podrà abonar una quantia superior a la diferència entre el total d’ingressos i el total de despeses que haja justificat.
B) Entitats sense ànim de lucre i concessionaris
La justificació de la subvenció concedida es realitzarà aportant la documentació següent:
b.1) Declaració responsable del representant del titular de l’entitat en què conste una relació detallada i comprensiva de la totalitat dels ingressos, despeses i obligacions generats pel sosteniment del centre de música o de dansa per a l’últim trimestre de l’exercici anterior a aquell que se sol·licita l’ajuda i els tres primers trimestres de l’exercici per al qual se sol·licita l’ajuda. Serà també aplicable, en aquest cas, el que preveu l’últim paràgraf de l’apartat anterior.
b.2) Documentació de caràcter econòmic que justifique, per un import igual o superior a la subvenció concedida, les despeses corrents efectuades pel centre de música o de dansa en l’últim trimestre de l’exercici anterior a aquell que se sol·licita l’ajuda i els tres primers trimestres de l’exercici per al qual se sol·licita l’ajuda. Tots els documents que s’aporten han de ser originals o fotocòpies compulsades.
3. La justificació de la subvenció s’ha de fer d’acord amb les instruccions i els annexos que estaran a disposició dels interessats en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d’educació.

Article 17. Minoració i reintegrament de la subvenció
1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió o minoració de les ajudes.
2. L’incompliment per l’entitat beneficiària de qualsevol dels requisits, condicions i restants circumstàncies que van donar lloc a l’atorgament de la subvenció, la variació de la finalitat de l’actuació, la falta de justificació de l’acció i la resta de causes previstes en l’article 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, donarà lloc a la incoació, per l’òrgan competent per a la concessió de les ajudes, del corresponent procediment, que podrà finalitzar, si és el cas, amb la revocació de la subvenció i l’obligació de reintegrar les quantitats indegudament percebudes i l’interés de demora.
3. L’òrgan competent per a instruir i resoldre els expedients de minoració i/o reintegrament serà la direcció general competent per raó de la matèria.
4. En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret de l’interessat al tràmit d’audiència.
5. Les quantitats que s’hagen de reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, als efectes del procediment aplicable per a la cobrança.

Article 18. Seguiment i control de les ajudes
1. La comprovació administrativa de la justificació documental de la subvenció concedida es realitzarà per mitjà de la revisió de la documentació que a aquest efecte estableixen les presents bases.
2. La comprovació material de l’efectiva realització de l’activitat, existència de la condició o compliment de la finalitat, es durà a terme en els termes establits en el pla de control que establirà a aquest efecte la direcció general competent en matèria de centres docents, segons estableix l’article 169.3 de la Llei 1/2015 esmentada anteriorment.DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. No incidència pressupostària
La present ordre no té incidència pressupostària.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Instruccions de desplegament
Es faculta la persona titular de la direcció general competent per raó de la matèria perquè, en l’àmbit de les seues competències, dicte les instruccions i adopte les mesures necessàries per al desplegament i aplicació d’aquesta ordre.

Segona. Delegació de competències
1. Es delega en la persona titular de la direcció general competent per raó de la matèria la facultat de concedir o denegar aquestes ajudes i se l’autoritza perquè dicte les resolucions necessàries per a l’execució d’aquesta ordre. A més, se l’autoritza perquè dicte resolucions que complementen o modifiquen les resolucions anteriors en cas de necessitat, d’acord amb l’article 19, punt 4, de la Llei General de Subvencions.

2. Així mateix, es delega en la persona titular de la direcció general competent per raó de la matèria la resolució dels expedients de reintegrament que siguen pertinents i les resolucions de desistiment, i se l’autoritza per a l’ampliació dels terminis de presentació d’instàncies i justificacions, quan es considere aconsellable per al desplegament i execució d’aquesta ordre, d’acord amb el que dispose la legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.

Tercera. Entrada en vigor
La present ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 4 de novembre de 2016

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

linea