diari

LLEI 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2008/8599]

(DOGV núm. 5803 de 10.07.2008) Ref. Base de dades 008386/2008

LLEI 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 98/1998, de 9 de desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2008/8599]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
Preàmbul
L'article 53.1 de la Constitució reserva a la Llei la regulació de l'exercici dels drets i llibertats, entre els quals es troba el de fundació, arreplegat en l'article 34 del text constitucional. En desplegament d'este, i en virtut dels títols competencials derivats de l'article 149.1.1.ª, 6.ª i 8.ª de la Constitució, l'Estat va dictar la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General.
Per la seua banda, la Generalitat té conferida, pel seu Estatut d'Autonomia, la competència exclusiva en matèria de fundacions de caràcter docent, cultural, artístic, beneficoassistencial i semblants que desenvolupen principalment les seues funcions en l'àmbit d'esta.
Fent ús de l'esmentada competència, la Generalitat va regular la matèria mitjançant la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i s'ajustà als principis i criteris de la, llavors vigent i ja referida, Llei 30/94. L'entrada en vigor de la Llei 8/1998 es va produir l'any 1999, i ha sigut objecte, des de llavors, de dues expresses afectacions, exclusivament. Esta llei, construïda a partir dels preceptes de la Llei 30/1994, així com de la seua normativa de desplegament, té com a objecte establir un marc jurídic estable en què les fundacions a què correspon quedar subjectes a la regulació de la Generalitat puguen desenrotllar-se amb la més seguretat jurídica. Però, com a tal llei autonòmica assenyalava en el preàmbul, la repetidament esmentada Llei 30/1994, segons la disposició final primera d'esta, resultava d'aplicació bàsica en determinats articles, els quals, per tant, resultaven del tot punt indisponibles per al legislador autonòmic. Per això, la llei autonòmica 8/98 conté diversos articles que remeten directament a aquella llei o, més directament, que han arreplegat de forma literal preceptes d'esta.
Però la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, va ser derogada per les lleis 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim lucratiu, i 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, també ambdós estatals, que han introduït significatives variacions en el règim jurídic i fiscal de les fundacions i originat el desfasament de les prescripcions de la llei autonòmica valenciana sobre diversos aspectes de la seua regulació.
A més, l'entrada en vigor de la Llei 50/2002, amb la derogació de la Llei 30/1994, ha generat freqüents dubtes, i fins i tot, confusions en els que no tenen per què ser experts en tècnica jurídica o profunds coneixedors de la legislació sobre la matèria, ja que la vigència d'aquella entranya una derogació no expressa dels preceptes de la regulació autonòmica que han entrat en contradicció amb la regulació dels nous preceptes, l'aplicació dels quals resulte preferent a la del dret autonòmic per resultar d'aplicació directa el contingut de la norma estatal; i es dóna també la circumstància que altres dels seus dictats poden considerar-se desfasats, però no derogats, perquè les noves lleis han aportat innovacions que es considera convenient incorporar. En conseqüència, tant raons de seguretat jurídica com d'eficàcia en el funcionament del Protectorat i del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, fan necessària la modificació de determinats preceptes de l'esmentada Llei 8/1998.
Les modificacions que aprova aquesta llei, que té en compte la recent aprovació de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la comunitat Valenciana, mitjançant la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, i de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'Assistència Jurídica a la Generalitat, així com del Decret 183/2006, de 15 de desembre, del Consell, no persegueixen una profunda reordenació del règim jurídic fundacional valencià, sinó que tenen com a objecte, de forma primordial, iniciar el procés per a l'acomodació del marc normatiu valencià en matèria de fundacions, constituït, fonamentalment, per la ja esmentada Llei 8/1998 i pel Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Consell, que efectua el seu desplegament reglamentari, a la nova regulació derivada de les esmentades lleis 49/2002 i 50/2002.
Això sí, s'aprofita per a incorporar un nou títol, el III, amb tres articles, per a aclarir, tan sols mínimament, les peculiaritats en la constitució i en el règim jurídic de les fundacions del sector públic de la Generalitat, fins ara faltats d'una regulació autonòmica específica, excepte les previsions del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, l'abast de les quals es limita a l'establiment de determinades obligacions i controls per a aquestes, quant als seus aspectes de comptabilitat i financers. I davant dels nombrosos dubtes que sorgien respecte al règim aplicable a aquest peculiar tipus de fundacions, s'ha considerat convenient incorporar a la llei autonòmica les mateixes previsions que conté la llei estatal, que no són sinó el reflex de les directives comunitàries i de les organitzacions de control respecte als ens que es nodreixen de fons dels pressupostos públics o en els òrgans de representació o direcció dels quals estan majoritàriament representades les administracions o els seus organismes.
Així mateix, ha de ressaltar-se que el nou títol III que s'incorpora a la reiteradament esmentada Llei 8/1998, dedicat a les fundacions del sector públic de la Generalitat, ha de posar-se en íntima relació amb les previsions de l'apartat 3, de l'article 5 del vigent Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, que fa referència a les fundacions públiques de la Generalitat, ja que els dos textos es refereixen a idèntic tipus d'entitats, a pesar de la diferència en la denominació que ambdues normes confereixen.
Per tant, havent sigut consultada la representació del sector, a través del Consell Superior de Fundacions de la Generalitat i de l'Asociación Española de Fundaciones, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,
Article 1
Modificació de l'articulat de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Els articles de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, que a continuació es relacionen, quedaran redactats com segueix:
1. «Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. Esta llei té com a objecte la regulació de les fundacions de competència de la Generalitat, d'acord amb el que disposa l'apartat 1, 23.ª, de l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
2. Seran regits pel que disposa aquesta llei:
a) Les fundacions que desenvolupen principalment les seues funcions al territori de la Comunitat Valenciana.
b) Les delegacions de les fundacions estrangeres que actuen principalment al territori de la Comunitat Valenciana.
c) Les fundacions que s'inscriguen al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana per a desenrotllar una de les seues activitats principals a l'estranger.
3. Per a determinar la submissió a aquesta llei caldrà ajustar-se al que, sobre l'àmbit territorial en què hagen de desenrotllar principalment les seues activitats, determinen els estatuts de la fundació».
2. «Article 2. Règim jurídic
Les fundacions són regides per la voluntat del fundador, pels seus estatuts i, en tot cas, per la llei».
3. «Article 3. Fins i beneficiaris
1. Les fundacions hauran de perseguir fins d'interès general, com poden ser, entre d'altres i a més dels així declarats per la legislació estatal com a condicions bàsiques del dret de fundació, els d'estudi, promoció i defensa del patrimoni natural i cultural valencià i de la llengua valenciana, l'estudi i divulgació de la història valenciana, els de suport a un model de desenrotllament sostenible, la promoció del món rural, els de foment de l'economia o de la investigació, els de suport a la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones, la defensa dels principis estatutaris i qualsevol altres de naturalesa anàloga.
2. Quant als beneficiaris de la finalitat fundacional, caldrà ajustar-se al que disposa l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
3. Els beneficiaris seran seleccionats per les fundacions democràticament amb criteris d'imparcialitat, no discriminació i objectivitat, d'acord amb les bases, normes o regles que s'elaboren per a la seua selecció. Les fundacions hauran de donar, a aquest efecte, la major publicitat i informació als seus fins i activitats.
4. Queden prohibides les fundacions la finalitat principal de les quals siga la de destinar les seues prestacions al fundador o als patrons, els seus cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat, o als seus parents, per consanguinitat o afinitat, fins al quart grau inclusivament, així com a persones jurídiques singularitzades que no perseguisquen fins d'interés general.
5. No s'inclouen en l'apartat anterior les fundacions la finalitat exclusiva o principal de les quals siga la conservació i restauració dels béns a què es referix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià».
4. «Article 7. Capacitat per a fundar
1. Quant a la capacitat per a fundar de les persones físiques o jurídiques, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 8 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
2. Les persones juridicopúbliques tindran capacitat per a constituir fundacions, llevat que les seues normes reguladores establisquen el contrari i sense que la seua constitució puga comportar l'establiment de serveis públics la prestació dels quals, en règim de fundació, no es trobe especialment prevista.
3. Les persones jurídiques hauran de designar qui haja d'actuar per aquestes en l'acte de constitució».
5. «Article 8. Constitució mitjançant testament
Si en la constitució d'una fundació per acte mortis causa, el testador s'haguera limitat a establir la seua voluntat de constituir una fundació i de disposar dels béns i drets de la dotació, l'escriptura pública en què es continguen els altres requisits exigits per aquesta llei seran atorgats pel marmessor testamentari i, si no n'hi ha, pels hereus testamentaris, i en el cas que no hi haja, o incompliren aquesta obligació, l'escriptura serà atorgada pel Protectorat, amb l'autorització prèvia judicial».
6. «Article 9. Escriptura de constitució
L'escriptura de constitució d'una fundació haurà de contindre, almenys, els punts següents:
a) El nom, cognoms, edat i estat civil dels fundadors si són persones físiques, i la denominació o raó social si són persones jurídiques, i en ambdós casos, la nacionalitat, el domicili i número d'identificació fiscal.
b) La voluntat de constituir una fundació.
c) La dotació, la seua procedència i valoració. Al notari autoritzant haurà d'acreditar-se-li la forma i realitat de l'aportació en els termes expressats en l'article 11 d'esta Llei, i s'hi adjuntaran els documents justificatius originals a l'escriptura.
d) Els estatuts de la fundació, el contingut dels quals s'ajustarà a les prescripcions de l'article següent.
e) La identificació de les persones que integren el Patronat, així com la seua acceptació si s'efectua en el moment fundacional.
f) El certificat del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana acreditatiu de no trobar-se inscrit, o pendent d'inscripció, cap altra fundació amb denominació idèntica o semblant a la que es pretén constituir».
7. «Article 10.Estatuts
En els estatuts de la fundació es farà constar, en qualsevol de les dues llengües oficials al territori de la Comunitat Valenciana:
a) La denominació de l'entitat, en què hauran de figurar les paraules Fundación de la Comunitat Valenciana o Fundació de la Comunitat Valenciana, que no podrà coincidir, o assemblar-se de manera que puga crear confusió, amb cap altra prèviament inscrita al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
No obstant, en la denominació de les fundacions que han de ser autoritzades pel Consell, després de la paraula Fundación o Fundació, segons la llengua elegida, podrà continuar-se amb l'expressió Comunitat Valenciana, seguida d'un guió i a continuació la resta de la denominació que la individualitze; o bé, després de l'esmentada paraula, segons la llengua elegida, la seua individuitat, a què seguirà el guió i l'expressió Comunitat Valenciana.
b) Els fins fundacionals, amb especificació de les activitats encaminades al seu compliment.
c) El domicili de la fundació.
d) L'àmbit territorial en què haja de desenrotllar principalment les seues activitats.
e) Les regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos al compliment dels fins fundacionals i per a la determinació dels beneficiaris.
f) La composició del Patronat, les regles per a la designació i substitució dels seus membres, les causes del seu cessament, les seues atribucions i la forma de deliberar i adoptar acords.
g) Les causes de la seua extinció i la destinació dels béns i drets resultants de la seua liquidació, en els termes que preveu l'apartat 2 de l'article 26 d'esta llei.
h) Qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els fundadors tinguen a bé establir».
8. «Article 11. Dotació de la fundació
1. La dotació serà regida pel que disposa l'article 12 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. Sense perjuí de la dita regulació, tindran, així mateix, la consideració legal de dotació els béns i drets de contingut patrimonial que durant l'existència de la fundació siguen aportades en tal concepte pel fundador o per terceres persones, o que siguen afectades pel Patronat, amb caràcter permanent, als fins fundacionals.
La promesa d'aportacions econòmiques per tercers només podrà fer-se amb el caràcter de dotació, quan estigueren garantides per títols que comporten execució. En cap cas es podrà considerar com a dotació el mer propòsit de recaptar donatius, encara que siguen quotes o subvencions periòdiques o qualssevol altres ingressos a títol gratuït.
2. La valoració dels béns i drets que integren la dotació, dineraris o no, haurà de consignar-se en la moneda de curs legal a Espanya.
3. Les aportacions dineràries a la dotació es justificaran al notari autoritzant de l'escriptura de constitució, o si l'aportació amb caràcter dotacional fóra posterior, al patronat, que ho posarà en coneixement del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i es justificarà, en ambdós casos, mitjançant certificat acreditatiu de l'entitat de crèdit de trobar-se depositades en aquesta a nom de la fundació en constitució o constituïda.
4. Les aportacions no dineràries, siga quina siga la seua classe i naturalesa, hauran de ser efectuades pels aportants en l'escriptura de constitució o d'aportació a la dotació, on figuraran degudament ressenyades, i el seu valor s'acreditarà al notari autoritzant de la forma següent:
a) Tractant-se de béns mobles o immobles, mitjançant certificat per titulat competent sota la seua responsabilitat, excepte el que disposen els apartats b i c següents.
b) Si són valors cotitzats en mercat secundari oficial, mitjançant certificat de la borsa on es cotitzaren referida al cinqué dia anterior a la constitució de la fundació o de l'escriptura d'aportació.
c) Si es tracta de valors no cotitzats en mercat secundari, o participacions en societats mercantils, mitjançant certificat, de l'òrgan d'administració de l'entitat a què corresponguen els esmentats béns acreditatiu del seu valor teòric comptable d'acord amb el seu últim balanç.
Els esmentats documents s'incorporaran originals a l'escriptura pública.
5. L'aportació de la dotació inicial, si és dinerària, podrà fer-se de forma successiva, i en aquest cas el desemborsament haurà de ser com a mínim del 25% d'esta; la resta es desemborsarà en un termini no superior a cinc anys comptats des de l'atorgament de l'escriptura de la fundació, en les dates que determine el Patronat. Per a acreditar la realitat de les aportacions, caldrà ajustar-se al que establix l'apartat 3 d'este article.
6. La dotació podrà incrementar-se tant mitjançant noves aportacions dineràries o no dineràries al patrimoni fundacional, com a través de la transformació de reserves o excedents que ja figuren en l'esmentat patrimoni, bé de forma voluntària o per obligació legal, d'acord amb l'article 20.5 d'esta llei.
Les aportacions dineràries i les no-dineràries es justificaran segons el que disposen els apartats 3 i 4 d'este article.
Quan l'augment de dotació es faça a càrrec de reserves o excedents, es justificarà mitjançant certificat del Patronat, acreditatiu del seu origen, i aportació de l'últim balanç aprovat i depositat en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana».
9. «Article 12. Promoció de fundacions
1. Els que pretenguen promoure la constitució d'una fundació i recaptar la seua dotació mitjançant subscripcions, col·lectes públiques o altres actes anàlegs, hauran de presentar al Protectorat l'escriptura pública de promoció per al seu depòsit al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb caràcter previ a l'inici de les activitats de recaptació. El dit document, que podrà redactar-se en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, haurà de contindre els punts següents:
a) Nom, cognoms, edat i estat civil dels que pretenguen promoure la fundació si són persones físiques, i la denominació o raó social si són persones jurídiques, i en ambdós casos la nacionalitat, el domicili i la seua identificació fiscal.
b) Denominació de la fundació la constitució de la qual es promou, en els termes establits en l'article 10 d'esta llei, que haurà d'incloure les paraules Fundació de la Comunitat Valenciana en promoció o Fundación de la Comunitat Valenciana en promoción.
c) Fins d'interés general que perseguirà la fundació la constitució de la qual es promou.
d) Projecte d'estatuts de la futura fundació.
e) Programa d'activitats amb vista a la consecució d'aportacions suficients per a aconseguir la dotació.
f) Indicació del termini de duració de la promoció, que podrà ser prorrogat expressament per una sola vegada.
g) Comptes oberts en entitats de crèdit en què s'ingressaran les aportacions.
h) Identificació de les entitats no lucratives, públiques o privades, que tinguen afectats els seus béns a fins d'interés general anàlegs als de la fundació en promoció, que pogueren resultar destinatàries dels béns i drets obtinguts amb la promoció.
2. En el cas que la fundació no arribe a constituir-se, es reintegrarà els aportants totes les contribucions efectuades, llevat que aquests hagueren manifestat la seua voluntat expressa que allò que s'ha recaptat es destine a les entitats no lucratives mencionades en la lletra h de l'apartat anterior.
3. Els qui pretenguen promoure la constitució d'una fundació no tindran cap dret a reemborsar-se de les despeses que puguen o hagen d'atendre amb motiu de la seua actuació. Igualment, seran responsables personalment i solidàriament de la conservació i integritat dels béns i drets que recapten, així com de la seua aportació a la fundació que es constituïsca o, si és el cas, de la devolució als aportants, o bé de l'entrega a les entitats mencionades en la lletra h de l'apartat 1 d'este article.
4. Una vegada finalitzades les activitats de la promoció o transcorregut el termini previst per a la seua realització i, si és el cas, la pròrroga, s'haurà d'atorgar l'escriptura de constitució de la fundació i presentar-la per a la seua inscripció al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, o acreditar-se al Protectorat el compliment del que disposa l'apartat 2 d'este article».
10. «Article 13. Patrons
1. El Patronat estarà constituït pel nombre de patrons que determinen els estatuts, amb un mínim de tres. Podran ser-ne tant les persones físiques com les jurídiques, siguen aquestes públiques o privades. Els acords seran adoptats per majoria dels patrons en els termes establits en els estatuts.
En tot cas els actes de disposició o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o industrials, béns d'interés cultural i aquells l'import dels quals siga superior al 20% de l'actiu de la fundació que resulte de l'ùltim balanç aprovat, modificació dels estatuts, fusió i extinció requeriran del vot favorable de la meitat més un dels patrons.
2. Els patrons persones físiques hauran de tindre plena capacitat d'obrar, no estar inhabilitats per a l'exercici de càrrecs públics i exercir personalment les seues funcions en el Patronat. No obstant, podrà actuar en nom seu i representació un altre patró per ell designat. Esta actuació serà sempre per a casos concrets i haurà d'ajustar-se a les instruccions que el representat formule per escrit.
Si l'anomenat a exercir la funció de patró ho és per raó del càrrec que ocupa en entitats públiques o privades, podrà actuar en nom seu la persona a qui corresponga la seua substitució d'acord amb les normes que les regulen, o la persona que designe en escriptura pública si ho és amb caràcter permanent, o mitjançant un escrit especial per a cada ocasió.
3. Quan la condició de patró siga atribuïda a les persones jurídiques, aquestes hauran de designar, a través del seu òrgan competent, la persona física que actue en la seua representació, que haurà de conferir-se, en tot cas, per escrit. Si la persona física representant ho fóra per raó del càrrec, serà aplicable el que disposa el paràgraf segon de l'apartat anterior.
4. Els patrons entraran a exercir les seues funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec en document públic, en document privat amb firma legitimada per notari o mitjançant compareixença realitzada a aquest efecte en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, l'acceptació es podrà dur a terme davant del Patronat, i acreditar-se a través de certificat expedit pel secretari, amb firma legitimada notarialment.
En tot cas, l'acceptació es notificarà formalment al Protectorat, i s'inscriurà al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
5. Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament, sense que en cap cas puguen percebre retribució per l'exercici de la seua funció. No obstant, tindran dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que l'exercici de la seua funció els ocasione.
6. El patronat elegirà, entre els seus membres, un president, si no està prevista d'una altra manera la designació d'este en l'escriptura de constitució o en els estatuts. Així mateix, el Patronat haurà de nomenar un secretari, càrrec que podrà recaure en una persona aliena a aquell, i en aquest cas tindrà veu però no vot, i a qui correspondrà el certificat dels acords del Patronat.
7. En el cas de conflicte d'interessos o drets entre la fundació i algun dels patrons, els afectats no participaran en la decisió que haja d'adoptar el patronat, a qui competeix determinar, per la majoria que establesquen els estatuts, si concorre o no l'esmentat conflicte.
8. El Patronat haurà de portar el Llibre d'Actes, en què es reflectiran les reunions que celebre, i cadascuna d'estes haurà d'expressar els assistents, circumstàncies de cada convocatòria i els acords adoptats, i deixarà constància dels patrons que hagueren votat en contra d'aquells».
11. «Article 15. Delegacions i apoderaments
1. Si els estatuts no el prohibeixen, el Patronat podrà delegar les seues facultats en un o més dels seus membres, que exerciran les facultats consignades en l'acord de delegació mancomunada o solidàriament, segons els termes de l'acord, o en una Comissió Executiva. No seran delegables l'aprovació dels comptes i del pla d'actuació, ni la decisió sobre els conflictes a què es referix l'article 13.7 d'esta llei, ni aquells que requerisquen l'autorització del Protectorat. Tampoc ho seran les facultats de modificació dels estatuts, fusió i liquidació de la fundació. La delegació permanent de facultats haurà de constar en escriptura pública, que s'inscriurà al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
2. Sense perjuí de la delegació de facultats a què es refereix l'apartat anterior, el patronat podrà nomenar apoderats generals o especials amb les facultats que determine l'escriptura de poder, i en tot cas amb les limitacions a què es referix l'apartat anterior. Si els poders són generals, hauran d'inscriure's al Registre de Fundacions de la comunitat Valenciana».
12. «Article 16. Obligacions i responsabilitat dels patrons
1. Els patrons estan obligats a:
a) Complir i fer complir fidelment els fins fundacionals d'acord amb el que disposen la llei i els estatuts de la fundació.
b) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la fundació i mantenir plenament el rendiment i utilitat d'estos, conforme als criteris economicofinancers d'un bon gestor.
c) Assistir a les reunions del Patronat i vetlar per la legalitat dels acords que s'adopten.
2. La responsabilitat dels patrons es regeix pel que disposa l'article 17 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions».
13. «Article 17. Substitució, cessament i suspensió dels patrons
1. La substitució dels patrons es produirà en la forma prevista en els estatuts. Quan això no siga possible, es procedirà a la modificació d'estos, d'acord amb el que establix l'article 23 d'esta llei.
2. El cessament i suspensió dels patrons d'una fundació es produirà en els supòsits previstos en l'article 18 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
3. La substitució, cessament i suspensió de patrons s'inscriurà en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana».
14. «Article 19. Patrimoni de la fundació. Titularitat de béns i drets
1. La fundació haurà de figurar com a titular de tots els béns i drets integrants del seu patrimoni, que hauran de constar en el seu inventari anual. El Patronat promourà, sota la seua responsabilitat, la inscripció a nom de la fundació dels béns i drets que integren el patrimoni d'esta, als registres públics corresponents, en la forma que determine la legislació reguladora d'estos.
2. Les fundacions no podran tindre cap participació en societats mercantils en què hagen de respondre personalment dels deutes socials. Si la fundació rep, per qualsevol títol, participació en tals societats, haurà d'alienar-la llevat que, en el termini màxim d'un any, es produïsca la transformació d'estes societats en altres en què quede limitada la seua responsabilitat.
3. Quan formen part del patrimoni de la fundació participacions en societats mercantils en què hagen de respondre personalment dels deutes socials i l'esmentada participació siga majoritària, el Patronat podrà optar per alienar-les o per promoure la seua transformació per tal que adopten una forma jurídica en què quede limitada la responsabilitat de la fundació. En cas contrari, respondran solidàriament amb la societat pels deutes socials tots els patrons que no hagueren posat la diligència suficient per a l'adopció de l'acord d'alienació o transformació.
4. Si la fundació tinguera inicialment, o arribara a tindre, participació majoritària en societats mercantils en què no es responga personalment dels deutes socials, haurà de comunicar-ho expressament al Protectorat en tant que la dita circumstància es produïsca.
5. L'administració i disposició del patrimoni i de les rendes correspondrà al Patronat, d'acord amb el que establixen els estatuts i amb subjecció al que disposa la present llei».
15. «Article 20. Règim financer. Destinació de rendes i ingressos
1. La fundació, per a l'exercici de les seues activitats, es finançarà fonamentalment amb els recursos que provinguen del seu patrimoni i, si és el cas, amb aquells altres procedents de les ajudes, subvencions, donacions, herències i altres actes a títol gratuït, realitzats per persones físiques o jurídiques, siguen aquestes públiques o privades.
2. Les fundacions podran obtindre ingressos mitjançant el cobrament de preus als seus beneficiaris, que no podran excedir, en el seu conjunt, del cost del servei que els preste, el qual mai serà major del preu de mercat, i s'haurà de ponderar la capacitat econòmica individual dels beneficiaris per a la determinació de les seues quanties.
3. També podran obtindre rendiments mitjançant l'exercici per si mateixes d'activitats mercantils o industrials, sempre que coincidisquen amb l'objecte o finalitat específica de la fundació o siguen complementàries o accessòries d'estes, amb sotmetiment a les normes reguladores de la defensa de la competència, i sempre que això no implique una limitació injustificada de l'àmbit dels seus possibles beneficiaris.
En el cas que no coincidisquen tals activitats amb el fi fundacional, aquestes hauran de realitzar-se a través de qualsevol tipus de societat que tinga limitada la responsabilitat dels seus socis. Es comunicaran al Protectorat les activitats compreses en aquest apartat.
4. A la realització dels fins fundacionals haurà de ser destinat, almenys, el 70% dels ingressos nets i resultats ordinaris i extraordinaris que s'obtinguen per qualsevol concepte, i hauran de ser aplicats en el termini comprés entre l'inici de l'exercici en què hagen obtingut els respectius resultats i ingressos i els quatre següents al tancament de l'esmentat exercici.
En el càlcul dels ingressos no s'inclouran les aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació fundacional, en el moment de la seua constitució o en un moment posterior, ni els ingressos obtinguts en la transmissió onerosa de béns immobles en què l'entitat exercisca l'activitat pròpia del seu objecte o finalitat específica, sempre que l'import de l'esmentada transmissió es reinvertisca en béns immobles en què concórrega l'esmentada circumstància o en altres béns que s'afecten, amb caràcter permanent, als fins fundacionals.
5. L'excedent de l'exercici s'aplicarà, en primer lloc, a compensar pèrdues d'exercicis anteriors, i la resta es podrà aplicar o bé a incrementar la dotació, o bé a reserves, segons l'acord del Patronat.
6. S'entenen per despeses de l'òrgan de govern aquelles directament ocasionades pel funcionament del Patronat per a l'administració dels béns i drets que integren el patrimoni de la fundació, i les que els patrons tenen dret a rescabalar-se d'acord amb l'article 13.5 d'esta llei. Reglamentàriament es determinarà la proporció màxima de les esmentades despeses».
16. «Article 21. Règim comptable i pressupostari. Auditories
1. L'exercici econòmic serà anual i coincidirà amb l'any natural, llevat que els estatuts determinen una altra cosa respecte a les dates d'inici i tancament.
2. Les fundacions hauran de portar una comptabilitat ordenada i adequada a la seua activitat, que permeta un seguiment cronològic de les operacions realitzades. Per a això portaran necessàriament un llibre diari i un llibre d'inventaris i comptes anuals.
3. El president, o la persona que conforme als estatuts de la fundació, o a l'acord adoptat pel seu òrgan de govern, corresponga, formularà els comptes anuals, que hauran de ser aprovades, en el termini màxim de sis mesos des del tancament de l'exercici, pel Patronat de la fundació.
Els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de resultats, la memòria de la gestió econòmica i la memòria de les activitats fundacionals, formen una unitat, han de ser redactades amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.
La memòria de la gestió econòmica, a més de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, detallarà el referent al que preveuen els apartats 4 i 5 de l'article 20 d'esta llei. Igualment, s'incorporarà a la mencionada memòria un inventari dels elements patrimonials, el contingut del qual es desenrotllarà reglamentàriament. Per a aquelles fundacions que no puguen elaborar comptes anuals abreviats, la memòria de la gestió econòmica haurà d'incloure un quadre de finançament.
La memòria de les activitats fundacionals inclourà informació sobre els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació, així com el grau de compliment del pla d'actuació, i haurà d'indicar els recursos emprats, la seua procedència i el nombre de beneficiaris en cada una de les distintes actuacions realitzades, i els convenis que, si és el cas, s'hagen dut a terme amb altres entitats per a aquests fins. Les activitats fundacionals figuraran detallades amb els requisits que reglamentàriament s'establisquen.
4. Les fundacions podran formular els seus comptes anuals en els models abreviats quan complisquen els requisits establits respecte d'això en la normativa comptable que resulte aplicable a aquestes entitats sense fins lucratius.
5. Reglamentàriament es desenrotllarà un model d'administració simplificat de la comptabilitat, que podrà ser aplicat per les fundacions en què, al tancament de l'exercici, es complisquen almenys dos de les circumstàncies següents:
a) Que el total de les partides de l'actiu no supere els 150.000 euros. A aquests efectes, s'entendrà per total actiu el total que figura en el model de balanç.
b) Que l'import del volum anual d'ingressos per l'activitat pròpia, més, si és el cas, el de la xifra de negocis de la seua activitat mercantil, siga inferior a 150.000 euros.
c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no siga superior a 5.
6. Hi ha obligació de sotmetre a auditoria externa els comptes anuals de totes les fundacions en què, en data tancament de l'exercici, concórreguen almenys dos de les circumstàncies següents:
a) Que el total de les partides de l'actiu supere els 2.400.000 euros.
b) Que l'import net del seu volum anual d'ingressos per l'activitat pròpia més, si és el cas, el de la xifra de negocis de la seua activitat mercantil siga superior a 2.400.000 euros.
c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici siga superior a 50.
d) Que els preus que recapte dels seus beneficiaris suposen més del 50% dels ingressos totals de l'exercici.
e) Quan el preu del contracte o contractes a què es referix l'article 22.8 d'esta llei supose més del 15% de les despeses totals de l'exercici.
f) Que el valor dels títols representatius de la participació de la fundació en societats mercantils siga superior al 50% del valor total del seu patrimoni.
g) Que el valor de les alienacions o gravàmens de béns i drets de la fundació realitzats durant un exercici econòmic supere el 50% del valor total del seu patrimoni.
També se sotmetran a auditoria externa els comptes de les fundacions en què concórreguen, a juí del Patronat de la fundació o del Protectorat, circumstàncies d'especial gravetat en relació amb el seu patrimoni.
L'auditoria es contractarà i realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'Auditoria de Comptes, i els auditors disposaran d'un termini mínim d'un mes, a partir del moment en què els foren entregats els comptes anuals formulats, per a realitzar l'informe d'auditoria. El règim de nomenament i revocació dels auditors s'establirà reglamentàriament.
Els informes d'auditoria hauran de fer referència a les circumstàncies que han motivat la seua emissió.
7. En relació amb les circumstàncies assenyalades en els apartats 4, 5 i 6 anteriors, aquestes s'aplicaran tenint en compte el següent:
a) Quan una fundació, en la data de tancament de l'exercici, passe a complir dos de les esmentades circumstàncies, o bé deixe de complir-les, tal situació únicament produirà efectes quant al que assenyala si es repeteix durant dos exercicis consecutius.
b) En el primer exercici econòmic des de la seua constitució o fusió, les fundacions compliran el que disposen els apartats anteriorment mencionats si reuneixen, al tancament de l'esmentat exercici, almenys, dos de les tres circumstàncies que s'assenyalen en l'apartat 5 d'este article.
8. Els comptes anuals seran aprovats pel Patronat de la fundació i es presentaran al Protectorat dins dels deu dies hàbils següents a la seua aprovació, i s'haurà d'adjuntar un certificat acreditatiu de l'esmentada aprovació. Si és el cas, s'acompanyaran de l'informe d'auditoria.
El Protectorat, una vegada examinades i comprovada la seua adequació a la normativa vigent, procedirà a depositar-les en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. Qualsevol persona podrà obtindre informació dels documents depositats.
9. El Patronat elaborarà i remetrà al Protectorat, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d'actuació, en què queden reflectits els objectius i les activitats que es preveja desenrotllar durant l'exercici següent.
10. Quan es realitzen activitats econòmiques, la comptabilitat de les fundacions, pel que fa a aqueixes activitats, s'ajustarà al que disposa el Codi de Comerç, i s'hauran de formular comptes anuals consolidats quan la fundació es trobe en qualsevol dels supòsits allí previstos per a la societat dominant.
En tot cas, s'haurà d'incorporar informació detallada en un apartat específic de la memòria, i indicar els distints elements patrimonials afectes a l'activitat mercantil».
17. «Article 22. Alienació i gravamen dels béns de la fundació. Règim d'autoritzacions i comunicacions.
1. L'alienació, gravamen o qualssevol altres actes de disposició o d'administració dels béns i drets que integren el patrimoni de la fundació, constituïsquen o no dotació, seran a títol onerós, i haurà d'estar justificada, en tot cas, la necessitat o conveniència de tals actes, així com la inversió prevista de la contraprestació, llevat que es tracte de prestacions pròpies del compliment del fi fundacional. Això sense perjuí que queden supeditats a la seua autorització o comunicació, en els supòsits i forma previstos en els apartats següents.
2. L'alienació, gravamen o arrendament dels béns i drets que formen part de la dotació, o estiguen directament vinculats al compliment dels fins fundacionals, requeriran l'autorització prèvia del Protectorat, que es concedirà si hi ha justa causa degudament acreditada.
Si el valor dels esmentats béns i drets supera el 20 % de l'actiu de la fundació que resulte de l'últim balanç anual, la sol·licitud d'autorització haurà d'anar acompanyada d'una valoració pericial que acredite l'adequació a preus de mercat de la contraprestació econòmica que serà rebuda per la fundació, que serà degudament comprovada pel Protectorat. A aquest efecte, si l'esmentada valoració haguera sigut realitzada per una societat de taxació immobiliària de les inscrites al Registre Oficial del Banc d'Espanya, es presumirà adequada a preus de mercat.
L'autorització a què es referix aquest apartat no caldrà en els supòsits següents:
a) Valors que cotitzen en borsa.
b) Actes de disposició de béns adquirits per donació o en virtut de subvencions conforme als fins establits pel donant o per la corresponent norma.
3. Els actes de disposició sobre béns i drets de la fundació diferents dels que formen part de la dotació o estiguen directament vinculats al compliment dels fins fundacionals, el valor dels quals supere el 20 % de l'actiu de la fundació que resulte de l'últim balanç anual, hauran de ser comunicats pel Patronat al Protectorat en el termini màxim de trenta dies hàbils següents a la seua realització. Així mateix, també es donarà compte immediatament al Protectorat de l'alienació, gravamen o arrendament de béns immobles, establiments mercantils o industrials, valors mobiliaris que representen participacions significatives en aquells i objectes d'extraordinari valor, sempre que representen un valor superior al 10 % de l'actiu de la fundació que resulte de l'últim balanç anual.
4. El Protectorat haurà d'autoritzar prèviament, en tot cas, els actes de disposició del patronat sobre béns compresos en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, o en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.
5. Es requerirà autorització prèvia del Protectorat, o, si és el cas, comunicació, per a comprometre en arbitris d'equitat o celebrar transaccions respecte dels béns i drets a què es refereixen els apartats anteriors.
En la sol·licitud d'autorització o en la comunicació haurà de justificar-se la inexistència de perjuí econòmic per a la fundació.
6. L'acceptació de llegats amb càrregues o donacions oneroses o remuneratòries i la repudiació d'herències, donacions o llegats sense càrregues seran regits pel que disposa l'article 22.2 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, i hauran de ser comunicades pel Patronat al Protectorat en el termini màxim dels deu dies hàbils següents.
7. Les alienacions, gravàmens, arrendaments, compromisos i transaccions a què es referix aquest article, així com en general totes les alteracions superiors al 10 % de l'actiu de la fundació, es faran constar anualment al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana a l'acabament de l'exercici econòmic.
8. Els patrons i els seus parents per consanguinitat fins al quart grau, i per afinitat fins al segon, no podran contractar amb la fundació, ja siga en nom propi o d'un tercer, excepte autorització del Protectorat. Igualment, es requerirà l'esmentada autorització quan pretenguen contractar amb la fundació les societats de qualsevol naturalesa en què tinguen participació majoritària les persones anteriorment indicades. A aquests efectes, se sumaran les participacions que tinguen cada un dels patrons o familiars dins de la mateixa societat.
9. El termini per a resoldre i notificar sobre la concessió de les autoritzacions a què és referix este article serà de tres mesos, llevat que per resolució motivada del Protectorat es considere procedent investigar determinats aspectes que garantisquen la legalitat d'allò que s'ha sol·licitat, i en este cas es podrà ampliar el termini en tres mesos més. Transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat resolució expressa, es podran entendre desestimades les sol·licituds d'autorització. El termini per a resoldre la sol·licitud se suspendrà per causa imputable a l'interessat, reprenent-se el còmput des del moment que tal causa haja desaparegut.
10. El Protectorat podrà exercir les accions de responsabilitat que corresponguen contra els patrons, quan els acords del Patronat foren lesius per a la fundació en els termes que preveu les lleis».
18. «Article 23. Modificació dels estatuts
1. Per a la modificació dels estatuts caldrà ajustar-se al que disposen els apartats 1, 2, 3 i 5 de l'article 29 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
2. La modificació o nova redacció dels estatuts de la fundació haurà de constar en escriptura pública, que s'inscriurà al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. Amb caràcter previ a l'atorgament de l'escriptura, el Patronat ho notificarà al Protectorat, el qual podrà oposar-se a la nova redacció per raons de legalitat i mitjançant una resolució motivada».
19. «Article 24. Fusió
1. El Patronat d'una fundació podrà acordar la seua fusió amb una altra o altres fundacions. Per a això es requerirà:
a) Que resulte convenient per als seus interessos i que no ho haja prohibit el fundador.
b) L'acord de les fundacions interessades, el qual haurà de ser notificat al Protectorat, que podrà oposar-se per raons de legalitat i mitjançant un acord motivat.
2. La fusió podrà realitzar-se:
a) Per l'absorció per una fundació d'una altra o altres que s'extingeixen, la qual cosa haurà de constar en escriptura pública.
b) Mitjançant la creació d'una nova fundació a què es transmetran en bloc els patrimonis de les fusionades que s'extingeixen, i que haurà d'instrumentar-se en escriptura pública.
3. Les escriptures mencionades en els apartats a i b de l'apartat anterior s'inscriuran al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana».
20. «Article 25. Extinció.
1. L'extinció de les fundacions serà regida pel que disposen els articles 31 i 32 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
2. L'acord d'extinció o, si és el cas, la resolució judicial s'inscriuran al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana».
21. «Article 26. Liquidació
1. L'extinció de la fundació, excepte en els supòsits en què té lloc com a conseqüència d'una fusió, determinarà l'obertura del procediment de liquidació, que serà realitzada pel patronat de la fundació sota el control del Protectorat. El patronat no tindrà més facultats que la de cobrar crèdits, satisfer els deutes i formalitzar els actes pendents d'execució, sense que puga contraure més obligacions, excepte les que calguen per a la liquidació. Acabades les operacions, formarà l'oportú balanç de liquidació, que haurà de ser aprovat pel patronat i sotmés a la ratificació pel Protectorat. Recaiguda aquesta, es procedirà a complir el que disposa l'apartat següent, per a finalitzar la liquidació. Conclosa aquesta, es farà constar al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana la seua baixa, a sol·licitud del Patronat, per un escrit dirigit al Registre a què s'acompanyarà el certificat de l'acord aprovatori del balanç de liquidació, la seua ratificació pel Protectorat i una còpia dels documents en què s'hagen formalitzat les operacions a què es referix l'apartat següent. No obstant, la baixa de la fundació al Registre, si resulten operacions pendents d'execució o formalització, hauran de ser dutes a terme pel Protectorat.
2. Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a les fundacions o a les entitats no lucratives públiques o privades que perseguisquen fins d'interés general i que tinguen afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seua extinció, a la consecució d'aquells, i que hagen sigut designats en el negoci fundacional o en els estatuts de la fundació extingida. Si no n'hi ha, aquesta destinació podrà ser decidida, en favor de les mateixes fundacions i entitats mencionades, pel Patronat, quan tinga reconeguda aquesta facultat pel fundador, i, a falta d'aqueixa facultat, correspondrà al Protectorat complir aqueix comesa.
3. Les fundacions constituïdes per persones juridicopúbliques podran preveure en els seus estatuts que els béns i drets resultants de la liquidació revertisquen al seu fundador».
22. «Article 27. Terminis
El termini per a resoldre i notificar sobre la concessió d'autoritzacions del Protectorat previstes en aquest capítol, així com sobre l'oposició d'aquell als acords del Patronat relatius a la modificació d'estatuts i fusió de les fundacions, i sobre la ratificació del referent a la seua extinció i al balanç de liquidació, serà de tres mesos. Transcorregut l'esmentat termini sense que haja recaigut acte exprés, es podran entendre desestimades les sol·licituds d'autorització i com no ratificats els acords de modificació estatutària, fusió, extinció i el balanç de liquidació. Quant a la suspensió dels terminis, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 22.9 d'esta llei».
23. «Article 28. Organització
El Protectorat és l'òrgan administratiu de la Generalitat que exerceix les funcions que li atribueix la legislació vigent respecte de les fundacions inscrites al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament».
24. «Article 29. Funcions
Són funcions específiques del Protectorat:
a) Portar el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana d'acord amb el que s'estableix en el capítol següent.
b) Vetlar pel compliment adequat de les activitats que realitzen els promotors, així com garantir l'efectiva afectació dels béns i drets recaptats a finals d'interés general.
c) Assessorar els patrons de les fundacions en procés d'inscripció per a aconseguir aquesta i vetlar per l'adequació i suficiència de la dotació; promoure que les fundacions ja constituïdes en escriptura pública procedisquen a la seua inscripció al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i, en els termes que preveu l'article 13.2 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, designar nous patrons de les fundacions en període de constitució, quan els patrons inicialment designats no hagueren promogut la seua inscripció registral.
d) Acordar i executar les mesures provisionals legalment establides en relació amb el patronat, i vetlar pel compliment de les obligacions que incumbeixen els patrons.
e) Vetlar pel compliment efectiu dels fins fundacionals d'acord amb la voluntat del fundador i tenint en compte la consecució de l'interés general.
f) Vetlar per la integritat, suficiència i rendibilitat del patrimoni fundacional i verificar si els recursos econòmics de la fundació han sigut aplicats als fins fundacionals.
g) Garantir la legalitat de les modificacions d'estatuts, fusions i extincions de les fundacions, i instar, si és el cas, les corresponents accions judicials, i controlar el procés de liquidació.
h) Assessorar les fundacions ja inscrites sobre el seu règim jurídic i econòmic, així com sobre les qüestions que es referisquen a les activitats exercides per aquelles en el compliment dels seus fins, prestar-los a aquest efecte el suport necessari, i donar publicitat a l'existència i activitats de les fundacions.
i) Quantes altres funcions s'establisquen en les lleis».
25. «Article 30. Règim jurídic dels actes del Protectorat
1. La tramitació dels expedients que haja de resoldre el Protectorat de la Generalitat s'ajustarà a les disposicions del procediment administratiu comú, amb les especialitats que s'indiquen en aquesta llei.
2. Els actes del Protectorat posen fi a la via administrativa i són impugnables en els termes que preveu l'article 43 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions».
Article 2
Addició a l'articulat de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana
S'afigen tres nous articles a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, el 33, el 34 i el 35, amb la següent redacció:
1. «Article 33. Concepte
Tindran la consideració de fundacions del sector públic de la Generalitat aquelles fundacions en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Que es constituïsquen amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del Consell o dels ens del sector públic valencià.
b) Que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, estiga format en més d'un 50 per 100 per béns o drets aportats o cedits per les referides entitats».
2. «Article 34. Constitució
1. L'autorització per a la constitució de fundacions del sector públic de la Generalitat haurà d'efectuar-se mitjançant un acord del Consell.
També requeriran la mateixa autorització les cessions o aportacions de béns i drets a una fundació prèviament constituïda quan, com a conseqüència d'aquelles, hi concórrega la circumstància a què es referix la lletra b de l'article 33.
2. La transformació, fusió i l'extinció, i els actes o negocis que impliquen la pèrdua del caràcter de fundació del sector públic de la Generalitat o l'adquisició d'este per una fundació preexistent, requeriran la mateixa autorització a què es referix l'apartat anterior.
3. Per a la constitució o l'adquisició del caràcter de fundació del sector públic de la Generalitat, les conselleries i entitats del sector públic valencià que la promoguen hauran d'assegurar, en els estatuts, la designació majoritària dels membres del Patronat.
4. En l'expedient que se sotmeta al Consell per a l'autorització a què es referix l'apartat 1 d'este article, haurà d'incorporar-se el certificat sobre la denominació pretesa, emés pel Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. S'inclourà, així mateix, sense perjuí de quants altres resulten preceptius, un informe sobre l'adequació a la legalitat dels estatuts que se sotmetran a aprovació, emés per l'esmentat Registre de Fundacions. També s'acompanyarà la corresponent documentació comptable sobre la realitat de l'aportació dinerària de la Generalitat a la dotació. En cas d'efectuar-se aportació no dinerària, haurà d'afegir-se la relació dels béns i drets previstos a què abaste, valorats conforme a criteris generalment acceptats, subscrita pel subsecretari de la conselleria proposant; o, en el cas d'entitats del sector públic valencià, per expert independent i visada per qui ostente les màximes facultats de gestió ordinària d'estes. I, en tot cas, una memòria econòmica, elaborada per la conselleria o entitat proposant, en què es justifique la suficiència de la dotació inicialment prevista per al començament de la seua activitat i, si es preveren, dels compromisos futurs per a garantir la seua continuïtat.
5. Les fundacions els estatuts de les quals hagen de ser autoritzats pel Consell hauran d'incorporar a aquests una estipulació en què s'arreplegue l'obligació del Patronat de demanar l'autorització prèvia d'aquell sobre el contingut de les futures modificacions estatutàries que hagen de ser aprovades pel Patronat».
3. «Article 35.Règim jurídic
1. Les fundacions a què es referix aquest títol estaran subjectes a les limitacions següents:
a) No podran exercir potestats públiques.
b) Únicament podran realitzar activitats relacionades amb l'àmbit competencial de les entitats del sector públic valencià fundadores, i que coadjuven a la consecució dels seus fins, sense que això supose l'assumpció de competències pròpies, excepte previsió legal expressa.
2. El Protectorat d'estes fundacions serà exercit per la Generalitat.
3. Pel que fa al control financer, auditoria de comptes i comptabilitat o qualsevol altre inclòs en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, estes fundacions seran regides pels preceptes d'esta que els resulten expressament aplicables.
4. La selecció del personal haurà de realitzar-se amb subjecció als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat de la corresponent convocatòria.
5. Així mateix, la seua contractació s'ajustarà a allò que s'ha regulat per a aquest tipus de fundacions en la legislació en matèria de contractes del sector públic.
6. Quan l'activitat exclusiva o principal de la fundació siga la disposició dinerària de fons, sense contraprestació directa dels beneficiaris, per a l'execució d'actuacions o projectes específics, l'esmentada activitat s'ajustarà als principis de publicitat, concurrència i objectivitat, sempre que tals recursos provinguen del sector públic.
7. Les fundacions regulades en aquest títol seran regides, amb caràcter general, pel que disposa la present llei, per la resta de normes de dret públic l'aplicació de les quals els calga i d'obligada observança, i, en la resta, pel dret privat».
Article 3
Addició d'un nou títol a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana
S'introdueix un nou títol, el III, en la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, sota la rúbrica «TÍTOL III Fundacions del sector públic de la Generalitat». Queda integrat pels articles 33, 34 i 35.
Article 4
Modificació de les disposicions addicionals de la part final de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana
Les disposicions addicionals de la part final de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, que a continuació es relacionen, quedaran redactades com segueix:
1. «Sisena. Rendicions de comptes
Les fundacions hauran de presentar els documents a què es refereixen els apartats 3, 6 i 9 de l'article 21 d'esta llei, amb els requisits exigits per aquests, a partir de l'exercici següent a aquell en què entre en vigor esta llei».
2. «Setena. Pèrdua del dret a participar en convocatòries de subvencions i percepció d'ajudes públiques
Les fundacions que incomplisquen l'obligació de presentar els documents a què es refereixen els apartats 3, 6 i 9 de l'article 21, els presenten fora de termini, o no s'adeqüen a la normativa vigent, podran ser excloses de les futures convocatòries de subvencions o ajudes públiques de la Generalitat o, si és el cas, podran ser obligades a tornar-les a la hisenda pública, d'acord amb les bases reguladores de les convocatòries».
Article 5
Modificació de les disposicions transitòries de la part final de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana
1. La disposició transitòria tercera de la part final de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, quedarà redactada com segueix:
«Tercera. Del Protectorat i Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana
"1. Fins que no s'aprove el Reglament d'Organització i Funcionament del Protectorat, aquest continuarà sent exercit per la conselleria que ostente la competència en matèria de fundacions.
2. Als efectes previstos en aquesta llei i mentres no entre en funcionament el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana previst en el capítol II del títol II, subsistirà el registre actualment existent".
2. S'afig a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, una nova disposició transitòria, la cinquena, amb la redacció següent:
«Cinquena. Identitat entre les fundacions del sector públic de la Generalitat i les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana.
En tant coexistisquen ambdues denominacions, les fundacions que l'article 5.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat denomina "Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana" són les mateixes a què es referix el títol III d'esta llei com "del sector públic de la Generalitat"».
Article 6
Modificació de la disposició final segona de la part final de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana
La disposició final segona de la part final de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, quedarà redactada com segueix:
«Segona. Habilitació al Consell
S'habilita el Consell perquè per decret puga actualitzar o, si és el cas, revisar les quanties i percentatges arreplegats en el número 6 de l'article 21 d'esta llei. No obstant, la revisió només podrà efectuar-se cada tres anys i no podrà superar, en més o en menys, el quinze per cent de les esmentades quanties i percentatges.»
DisposiciÓ transitÒria
Única
Règim dels procediments iniciats
Els procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'esta llei es regiran per la regulació anterior, sense que els siguen d'aplicació els preceptes modificats que siguen aprovats per aquesta.
DisposiciÓ derogatÒria
Única
Queden derogats els articles 55 a 57 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, i la previsió relativa al termini de les autoritzacions referents a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, que conté l'annex a què es referix l'article 54 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
DisposiciÓ final
Única. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 3 de juliol de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea