diari

LLEI 10/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. [2008/8600]

(DOGV núm. 5803 de 10.07.2008) Ref. Base de dades 008387/2008

LLEI 10/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. [2008/8600]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
Preàmbul
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 57, establix literalment que «el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és temple espiritual, històric i cultural de l'antic Regne de València, i és, igualment, símbol de la grandesa del Poble Valencià reconegut com a Nacionalitat Històrica. La Generalitat recuperarà, restaurarà i conservarà el monestir, i protegirà el seu entorn paisatgístic. Una llei de Les Corts determinarà la destinació i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a punt de trobada de tots els valencians, i com a centre d'investigació i estudi per a recuperar la història de la Comunitat Valenciana».
Este precepte recull i eleva a rang estatutari el contingut de la disposició addicional primera de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, que disposava l'obligació de regular per llei la destinació i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, monument on precisament Les Corts, en sessió plenària, van aprovar la Llei del Patrimoni Cultural Valencià.
El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, fundat pel rei Jaume II el Just l'any 1298 i confiat a l'orde del Cister, va ser un monumental cenobi cristià, cap d'una fèrtil vall que s'obri al Mediterrani, la creació, l'esplendor i la crisi en el segle xix del qual són fites indissociables de la història de la Comunitat Valenciana.
Durant tot el segle XIX i bona part del s. XX, l'oblit i la destrucció llevaren gran part de l'esplendor que havia tingut al llarg dels segles el cenobi cistercenc.
Durant el segle XX, intel·lectuals i historiadors del prestigi, denunciaren a través dels seus escrits el desinterès i la destrucció que patia el conjunt monumental.
Però fou a partir de l'any 1976, fruit de la mobilització dels pobles de Tavernes, Benifairó, Simat i Barx, i de l'Associació d'Amics de la Valldigna, que organitzaren una exposició històrica a l'Ateneu Mercantil de València, que va marcar un punt d'inflexió en la postergació que patia el monestir valldignenc.
Finalment, l'acció decidida de La Generalitat en l'adquisició i la rehabilitació posterior del conjunt monacal, junt amb la gran quantitat de treballs i publicacions produïts per historiadors i investigadors valencians, ha situat el monestir en el lloc i la dignitat que mai havia d'haver perdut.
Article 1. Objecte
És objecte de la present llei la regulació de la destinació i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a punt de trobada i unió sentimental de tots els valencians i com a centre d'investigació i estudi per a la recuperació de la història de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Consideració com a Bé d'Interés Cultural i com a símbol del poble valencià
1. La regulació a què es referix l'article anterior i la que, si és el cas, s'establirà en la normativa de desplegament, hauran de tindre en compte el següent:
a) La consideració del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a Bé d'Interés Cultural, ja que va ser declarat Monument Historicoartístic pel Decret 1777/1970, de 29 de maig, d'acord amb la terminologia legal d'aquell moment.
b) La consideració del Reial Monestir com a temple espiritual, històric, cultural i institucional.
c) La consideració del Reial Monestir com a centre cívic, institucional i religiós disponible per a activitats i usos de les institucions i de la ciutadania.
2. En la seua qualitat de Bé d'Interés Cultural li és aplicable en particular el règim de protecció i foment establit en la Llei del Patrimoni Cultural Valencià.
Article 3. Seu de les institucions d'autogovern
1. El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, com a exponent de l'autonomia política de la Comunitat Valenciana, és seu addicional de les institucions d'autogovern que constituïxen la Generalitat.
2. Per tant, podrà albergar sessions i actes oficials de Les Corts, del president, del Consell, de la Sindicatura de Comptes, del síndic de greuges, del Consell Valencià de Cultura, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, del Consell Jurídic Consultiu i del Comité Econòmic i Social, amb l'acord adoptat de conformitat amb la seua normativa d'aplicació.
Article 4. L'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna
Amb el nom d'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna es crea l'òrgan col·legiat encarregat de vetlar per la conservació, restauració i millora del recinte monumental, així com de l'establiment i del foment de les activitats culturals i científiques relacionades amb el Reial Monestir.
Article 5. Naturalesa de l'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna
1. L'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna es configura jurídicament com un òrgan adscrit a la conselleria competent en matèria de cultura, que ha d'exercir les funcions que corresponen a la Generalitat sobre aquell.
2. L'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna té la seu oficial al cenobi de Santa Maria de la Valldigna.
Article 6. Composició i funcionament de l'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna
1. L'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna està integrat per:
a) El president o la presidenta de la Generalitat, com a president o presidenta d'honor.
b) El o la titular de la conselleria competent en matèria de cultura, com a president o presidenta efectiu/va.
c) El o la titular de la conselleria competent en matèria de desplegament estatutari, com a vicepresident o vicepresidenta efectiu/va.
d) El o la titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura, com a secretari o secretària.
I els vocals de caràcter nat següents:
a) Els presidents o les presidentes de les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València.
b) El president o la presidenta del Consell Valencià de Cultura.
c) El o la titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural.
d) El o la titular de la direcció general competent en matèria de coordinació del desplegament estatutari i promoció de l'autogovern.
e) Els alcaldes o les alcaldesses dels ajuntaments de Simat de la Valldigna, Benifairó, Tavernes de la Valldigna i Barx.
f) Un representant de la Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just.
g) El president de la Mancomunitat de la Valldigna.
h) Un representant de les universitats valencianes.
2. L'Alt Patronat s'ha de reunir amb caràcter ordinari com a mínim una vegada l'any. També s'ha de reunir amb caràcter extraordinari quan així ho sol·licite, com a mínim, la tercera part dels seus membres.
3. Les convocatòries ordinàries i extraordinàries i l'orde del dia les ha de fixar el president efectiu.
4. Tots els càrrecs són no retribuïts.
5. Tots els càrrecs poden ser delegats amb caràcter permanent o temporal i amb l'abast que es determine en el Reglament de Règim Interior.
Article 7. Vocals honorífics
1. L'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna pot designar, per majoria absoluta dels seus membres, vocals honorífics les persones que hagen realitzat servicis rellevants en relació amb el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna i amb la seua significació cultural.
2. Els vocals honorífics han d'assistir a les sessions amb veu però sense vot.
Article 8. Funcions de l'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna
Corresponen a l'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna les funcions següents:
a) Establir les línies generals d'actuació tendents a conservar i restaurar el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna i el seu entorn de protecció; protegir la singularitat dels valors culturals, històrics, arqueològics, monumentals, artístics i paisatgístics que atresora, i facilitar-ne el gaudi públic.
b) Fomentar i promoure iniciatives d'investigació per a la recuperació de la història de la Comunitat Valenciana i del seu patrimoni cultural, i les que perseguisquen el coneixement i la difusió del recinte monumental, dels seus valors artístics i culturals i de la seua història. En especial totes aquelles que tinguen com a objectiu estudiar els temes que afecten el patrimoni, la comunicació i la cultura, així com el medi ambient, la indústria, el comerç, les noves tecnologies i les realitats científiques i socials. Tot això amb preferència de les regions en què l'antic Regne de València tingué més influència i relació, com van ser les de l'àmbit mediterrani.
c) Proposar les inversions i els plans de conservació, consolidació, manteniment, restauració, excavacions i investigacions dels béns que estan dins del recinte monumental.
d) Aprovar el seu Reglament de Règim Interior i les normes internes de funcionament.
e) Aprovar la memòria anual.
f) Aprovar la memòria de la despesa del pressupost.
g) Aprovar, amb un informe previ de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural, el Pla Director del Monestir i les seues modificacions, informe que es publicarà en el DOCV.
h) Proposar a l'òrgan competent l'acceptació de subvencions, aportacions, donacions, herències o llegats a favor de l'Alt Patronat.
i) Sol·licitar l'adscripció de béns per al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna.
j) Autoritzar la celebració d'actes organitzats per altres persones o entitats alienes.
k) Impulsar la formació de personal per a atendre les necessitats de conservació i restauració dels monuments del recinte.
l) Adoptar totes les mesures i accions que es jutgen necessàries per al millor compliment dels fins de l'Alt Patronat, i qualsevol altra tendent a fer ressaltar el recinte monumental.
m) Proposar, si és el cas, les contraprestacions econòmiques per la utilització i prestació dels servicis públics que s'instal·len en el recinte monumental, amb subjecció a la normativa vigent.
n) Proposar a l'òrgan competent l'aprovació dels instruments de col·laboració necessaris amb l'Arxidiòcesi de València per a regular l'ús religiós de l'antic monestir i del seu temple.
o) Fomentar i impulsar la participació de la societat en el manteniment del recinte monumental.
p) Qualsevol altra funció relacionada amb l'objecte d'esta llei.
Article 9. Gestió ordinària
1. Correspon desplegar la gestió ordinària del Monestir de Santa Maria de la Valldigna, davall les directrius establides per l'Alt Patronat, a la conselleria competent en matèria de cultura.
2. L'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna ha d'establir els mecanismes de col·laboració necessaris amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II el Just per a la consecució dels fins que es preveuen en esta llei.
3. Són funcions de gestió ordinària:
a) Desplegar i executar les línies d'actuació establides per l'Alt Patronat.
b) Coordinar les activitats culturals a què es referix l'apartat b) de l'article anterior.
c) Garantir la protecció i conservació dels béns mobles i immobles de valor històric que estan dins del recinte monumental, així com promoure'n la millora.
d) Supervisar tècnicament i culturalment el conjunt d'activitats i continguts que tinguen lloc en el recinte monumental.
e) Fomentar i impulsar la participació de la societat.
f) Elaborar i desplegar els plans de conservació, consolidació, manteniment, restauració, excavacions i investigacions dels béns que estan dins del recinte monumental.
g) Adoptar totes les mesures cautelars que siguen necessàries per a la conservació material, paisatgística i ambiental del recinte, així com per a impedir usos incompatibles amb el seu caràcter històric.
h) Possibilitar l'accés al recinte de tots els visitants, garantint l'ús correcte del mateix.
i) Desenrotllar programes d'investigacions, culturals, arqueològics, epigràfics, o d'anàloga naturalesa i de cooperació amb altres institucions culturals, centres d'investigació i universitats.
j) Elaborar i elevar a l'Alt Patronat, perquè els aprove, el projecte de pressupost i la memòria anual d'activitats.
k) Proposar a l'Alt Patronat la celebració d'actes i exposicions organitzades per persones o entitats alienes.
l) Impulsar els acords de cooperació amb altres centres i institucions afins, i l'organització d'activitats educatives, culturals i científiques.
m) Exercir qualsevol altra funció que li siga atribuïda o encomanada per l'Alt Patronat.
Article 10. Arquitecte conservador o arquitecta conservadora
1. Sense perjuí de les funcions dels òrgans d'inspecció i vigilància establits en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, el Reial monestir de Santa Maria de la Valldigna ha de comptar amb un arquitecte conservador o arquitecta conservadora, que ha de tindre com a funcions la coordinació i supervisió de les intervencions que, en el marc de les directrius fixades per l'Alt Patronat, es duguen a terme en el recinte monumental per a conservar-lo, restaurar-lo i millorar-lo.
2. Correspon al o a la titular de la conselleria competent en matèria de cultura, escoltat el parer de l'Alt Patronat, la lliure designació i la separació de l'arquitecte conservador o arquitecta conservadora del Reial monestir de Santa Maria de la Valldigna.
3. L'arquitecte conservador o l'arquitecta conservadora, a sol·licitud de l'Alt Patronat, ha d'assistir a les seues sessions amb veu però sense vot.
4. Són funcions específiques de l'arquitecte conservador o arquitecta conservadora, a més de les reflectides en l'apartat 1:
- Coordinar i supervisar l'elaboració i execució del Pla Director del monument.
- Elaborar, per a la posterior elevació a l'Alt Patronat, un informe anual relatiu a l'estat de conservació, les necessitats i les actuacions realitzades en el recinte monumental.
Article 11. Àmbit d'actuació
1. L'àmbit d'actuació territorial en què l'Alt Patronat i els altres òrgans establits en esta llei han d'exercir les seues competències és el del recinte monumental del Monestir de Santa Maria de la Valldigna i el del seu entorn de protecció.
2. L'Alt Patronat ha de realitzar, tant a l'interior de la Comunitat Valenciana com fora, les actuacions tendents a la recuperació, i si és el cas al retorn, de tots aquells elements originals del monument que es troben desplaçats. Així mateix, ha de divulgar les actuacions que, en compliment del que disposa l'apartat b) de l'article 8 de la llei, tinguen lloc en el recinte monumental, i pot establir o, si és el cas, proposar a l'òrgan competent, amb estos fins, els oportuns intercanvis culturals, convenis o acords amb organismes públics i particulars, nacionals, supranacionals o estrangers.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
La convocatòria de la reunió constitutiva de l'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna l'ha d'efectuar el president de la Generalitat durant els dos mesos següents a la data d'entrada en vigor de la present llei.
Segona
L'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna haurà d'aprovar el seu Reglament de Règim Interior en el termini de sis mesos des de la seua constitució.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Consell ha de dictar totes les disposicions complementàries necessàries per a l'aplicació i el desplegament de la present llei.
Segona
La present llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 3 de juliol de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea