diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 17/2018, d'11 de juliol, de la Generalitat, de modificació de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2018/8399]

(DOGV núm. 8381 de 12.09.2018) Ref. Base de dades 008406/2018

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 17/2018, d'11 de juliol, de la Generalitat, de modificació de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2018/8399]
Advertides diverses errades en el text de la Llei 17/2018, d’11 de juliol, de la Generalitat, de modificació de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat (DOGV 8338, 13.07.2018), cal efectuar les correccions següents tant en la versió valenciana com en la versió castellana del text:

En l’apartat 4,

On diu:
«2. En virtut d’això, la taula de gravàmens, per a cada operació de gestió de residus i tipus de residu, és la següent:
a) En el cas de residus no perillosos, exclosos els residus procedents de la construcció i demolició, quan siguen susceptibles de valorització, 7,5 euros per tona mètrica, i es prorratejarà la part corresponent a cada fracció de tona, per a les operacions d’abocament de residus no perillosos exclosos els residus procedents de la construcció i demolició, així com incineració i coincineració sense recuperació d’energia.

b) En el cas de residus procedents de construcció i demolició, 1 euro per metre cúbic, i es prorratejarà la part corresponent a cada fracció de metre cúbic, per a les operacions d’abocament.
c) En el cas de residus perillosos, quan siguen susceptibles de valorització, 30 euros per tona mètrica, i es prorratejarà la part corresponent a cada fracció de tona, per a les operacions d’abocament de residus perillosos exclosos els residus procedents de la construcció i demolició, així com incineració i coincineració sense recuperació d’energia.

d) En el cas de residus perillosos, 15 euros per tona mètrica, i es prorratejarà la part corresponent a cada fracció de tona, per a les operacions de valorització energètica de residus»;

Ha de dir:
«2. En virtut d’això, la taula de gravàmens, per a cada operació de gestió de residus i tipus de residu, és la següent:
a) En el cas de residus no perillosos, exclosos els residus procedents de la construcció i demolició, quan siguen susceptibles de valorització, 7,5 euros per tona mètrica, i es prorratejarà la part corresponent a cada fracció de tona, per a les operacions de dipòsit de residus no perillosos exclosos els residus procedents de la construcció i demolició, així com incineració i coincineració sense recuperació d’energia.

b) En el cas de residus procedents de construcció i demolició, 1 euro per metre cúbic, i es prorratejarà la part corresponent a cada fracció de metre cúbic per a les operacions de dipòsit.
c) En el cas de residus perillosos, quan siguen susceptibles de valorització, 30 euros per tona mètrica, i es prorratejarà la part corresponent a cada fracció de tona, per a les operacions de dipòsit de residus perillosos exclosos els residus procedents de la construcció demolició, així com incineració i coincineració sense recuperació d’energia.

d) En el cas de residus perillosos, 15 euros per tona mètrica, i es prorratejarà la part corresponent a cada fracció de tona, per a les operacions de valorització energètica de residus».

linea