diari

ACORD de 19 de juliol de 2017, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2017/7888]

(DOGV núm. 8136 de 27.09.2017) Ref. Base de dades 008413/2017

ACORD de 19 de juliol de 2017, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2017/7888]
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat ha adoptat l’acord següent:

Primer
De conformitat amb les negociacions prèvies mantingudes pel grup de treball constituït en compliment del que preveu l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, per a l’estudi i proposta de solució de discrepàncies competencials manifestades en relació amb l’article 34 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, ambdues parts les consideren resoltes en els termes següents:
«Les parts coincideixen que l’article 6 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, que resulta modificat per l’article 34 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, ha d’interpretar-se de conformitat amb allò que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons la redacció que en fa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, de manera que allò que s’ha disposat en el precepte esmentat, en cap cas no podrà suposar una atribució simultània de la mateixa competència a una altra administració pública.
En aquest sentit, i partint de la previsió a què es refereix l’article 25.5 LBRL, ambdues parts interpreten que l’específica atribució competencial sobre els àmbits materials d’actuació a què es refereix l’article 6.1 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials, exigirà de la normativa sectorial autonòmica l’efectiva garantia de no duplicitat administrativa en la seua atribució. Tot això, en els termes en què ha sigut interpretada pel Tribunal Constitucional en la recent Sentència 41/2016, de 3 de març de 2016 (FJ 10 i 12).»

Segon
En raó de l’acord aconseguit, ambdues parts coincideixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades en relació amb la disposició prevista en aquest acord, i conclosa la controvèrsia plantejada.

Tercer
Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com publicar el present acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Madrid, 19 de juliol de 2017.– La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials: Soraya Sáenz de Santamaría Antón. La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

linea