diari

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es resol la concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19. [2020/8571]

(DOGV núm. 8937 de 27.10.2020) Ref. Base de dades 008482/2020

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es resol la concessió parcial de les ajudes previstes en el Decret 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19. [2020/8571]


Vista la proposta de la comissió tècnica creada per a la concessió de les ajudes previstes en el Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, es dicta la present resolució a la qual s’apliquen els següents:

Antecedents de fet
Primer. Amb data 10 d’abril de 2020, el Consell va aprovar el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
Segon. Amb data 24 d’abril de 2020, el Consell va aprovar el Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19.

Tercer. Mitjançant l’Acord de 30 d’abril de 2020, del Consell, es va incloure en els pressupostos de la Generalitat una línia de subvenció per a la concessió directa d’ajudes econòmiques a les persones treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la paralització econòmica per la Covid-19
Quart. Mitjançant la Resolució de 9 de maig de 2020, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, es va aprovar el procediment de bolcat informàtic i registre en la base de dades de tercers de l’Administració de la Generalitat de les dades de les persones beneficiàries i dels comptes bancaris, per al pagament de les ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19
Cinqué. Després de l’aportació de les dades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i l’alta dels expedients en l’aplicació corporativa de subvencions SUGUS per la Direcció General de Tecnologies de la Informació, amb data 2 d’octubre de 2020, la comissió tècnica per a la gestió de les ajudes ha acordat elevar al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 5 de l’article 7 del Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, una proposta de concessió parcial de les ajudes en favor d’un total de 325 beneficiaris.

Als anteriors antecedents de fet s’apliquen els següents


Fonaments de dret
Primer. De conformitat amb el que es disposa en l’apartat 2 de l’article 6 de Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, correspon al conseller Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball resoldre la concessió de les ajudes regulades en el citat decret.
Segon. De conformitat amb el que es disposa en l’apartat 3 de l’article 6 del Decret 54/2020, esmentat en l’apartat anterior, la proposta de concessió de les ajudes es realitzarà per una comissió tècnica la composició i el funcionament de la qual es regulen en aquest article.
En l’apartat 4 de l’article 7 del mencionat decret s’estableix que la comissió tècnica confeccionarà la relació de persones beneficiàries i elevarà una proposta de resolució a la persona titular de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Tercer. En l’apartat 5 del Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, s’estableix: «Ateses les raons d’interés públic exposades en l’article 3, especialment la inajornable necessitat de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre les persones treballadores amb rendes baixes els ingressos de les quals hagen disminuït, la comissió tècnica podrà elevar una o diverses propostes parcials a favor de les persones amb bases de cotització més baixes, de conformitat amb les instruccions de desenvolupament que es dicten sobre aquest tema.»
Amb data 29 de juny, des de la DGTIC es remet a la comissió tècnica un llistat Excel amb l’última remissió d’informació efectuada pel SEPE, i una vegada contrastada, es relacionen 307.931 possibles beneficiaris de les ajudes, altres 5.248 possibles beneficiaris pendents d’anàlisis i 58.803 persones que no compleixen els requisits determinats en el Decret llei 3/2020.
Mitjançant un correu de 7 de juliol s’actualitzen les dades anteriors, en queden únicament pendents de revisió 3.656 i pugen a 60.395 les persones que no compleixen els requisits determinats en el Decret llei 3/2020.
Posteriorment, mitjançant un correu de 14 de setembre s’actualitzen les dades, en queden pendents de tramitació i revisió 3.546, i pugen a 60.505 les persones que no compleixen els requisits determinats en el Decret llei 3/2020.
Amb aquesta informació ja contrastada, s’inicien els processos de remissions d’altes de tercers a la Intervenció General, per rigorós ordre de bases de cotització de menor a major, tal com s’estableix en l’article 4 del Decret llei 3/2020, i posteriorment s’efectua l’avanç dins de l’aplicatiu SUGUS a fase de proposta de resolució; han aconseguit aquesta situació 325 beneficiaris, amb base de cotització compresa entre 1,00 i 1.503,00 euros.
En conseqüència, amb base al que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 6, del Decret 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19, a proposta de la comissió tècnica per a la gestió de les ajudes, i en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, resolc:

Primer
Aprovar la relació de persones beneficiàries proposades per la comissió tècnica i concedir, amb càrrec a la línia de subvenció S0534000 del capítol IV del programa 315.10, Condicions de treball i administració de les relacions laborals» (aplicació pressupostària 11.03.02.315.10.4 dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020), les ajudes de 150 € a aquestes, d’acord amb la proposta de resolució emesa per la comissió tècnica, mitjançant l’acta número 20 de 2 d’octubre, que ascendeixen a un import total de 48.750,00 €.

Segon
Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i la relació de les persones beneficiàries en la pàgina web de la Generalitat Valenciana (www.gva.es), en l’apartat corresponent a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Tercer
Ordenar el pagament de les ajudes, que es realitzarà mitjançant transferència al corresponent compte bancari de les persones beneficiàries.
No serà aplicable en el pagament d’aquestes ajudes el requisit establit en el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’acord amb el que es disposa en la disposició addicional segona en el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d’un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que la persona interessada puga presentar qualsevol altre recurs que estime pertinent.

València, 13 d’octubre de 2020.– El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball:Rafael Climent González.

linea