diari

DECRET 131/2018, de 7 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. [2018/8542]

(DOGV núm. 8384 de 17.09.2018) Ref. Base de dades 008500/2018

DECRET 131/2018, de 7 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. [2018/8542]
PREÀMBUL

L’actual normativa en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics es troba en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i en el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 143/2015, d’11 de setembre.
En aquest últim, l’article 133, inserit en el títol VI, «Reserva, dret i servei d’admissió», regula el servei específic d’admissió en espectacles o activitats extraordinaris, singulars o excepcionals; un precepte que ha quedat desfasat, ja que els espectacles o activitats singulars o excepcionals, una vegada derogat l’article 26 de la Llei 14/2010, ja no existeixen com a tals en la nostra legislació i perquè, així mateix, no contempla la regulació d’aquest servei en els espectacles i activitats realitzats en espais oberts quan, en aquests casos, es donen determinats supòsits susceptibles d’acollir aquesta figura de control.

La redacció originària de l’esmentat article 133 contempla el servei específic d’admissió per a supòsits d’espectacles i activitats que es desenvoluparen en establiments públics; això és, en locals delimitats quant a espai, aforament i portes d’accés. No preveia, per contra, la seua existència en espectacles i activitats en espais oberts, ja que aqueixa delimitació pot perfectament no donar-se i perquè l’espai o superfície utilitzada sol ser prou ampli com per a poder estendre l’aforament sense l’existència de riscos aparents.

Sense perjudici d’això, no és menys cert que, si bé hi ha esdeveniments en espais oberts on, per les seues característiques, no es precisa de control d’accés, n’hi ha uns altres en els quals per les dimensions del recinte, per l’aforament massiu, pel flux de persones que entren i en surten i per la presència d’espais concrets d’accés i eixida poden, en tot cas, assemblar-se a grans establiments públics on es desenvolupen activitats de discoteca, concerts o espectacles en sales de festa.

Si a això unim el gran nombre d’esdeveniments d’aquest tipus que tenen lloc a la Comunitat Valenciana, i la consolidació i prestigi que, en alguns supòsits, s’aconsegueix, resulta raonable exigir la presència d’un servei específic d’admissió que contribuïsca a vetlar per la seguretat en el seu marc concret de competències.
D’altra banda, l’article 185 del reglament aprovat pel Decret 143/2015, regula el control dels aforaments en espectacles, activitats i establiments oberts a la pública concurrència quan la quantia de persones fóra superior a 2.000. Aquest precepte, pateix de la mateixa manca que l’avanç esmentat, ja que està concebut i referit a esdeveniments que s’efectuen en establiments delimitats pel seu espai, aforament i tipologia de llicència.
En aquest context, n’escau també l’actualització, de manera que es contemple la inclusió dels esdeveniments en espais oberts, així com, d’igual manera, a l’efecte de permetre als organitzadors una major facilitat a l’hora de disposar dels sistemes de comptatge de persones, sense minvament de la seguretat i de l’estricte control que aquest tipus de celebracions comporten.
Finalment, respecte a l’article 230, dedicat als vestuaris en instal·lacions esportives, s’ha comprovat tècnicament que una aplicació estricta d’aquell podria donar lloc a l’exigència d’uns vestuaris amb unes dimensions exageradament grans, en relació amb la superfície o extensió de la pròpia instal·lació. Una situació que obliga a reconsiderar la redacció original del precepte.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2018.
Per tot l’anterior, oïda la Comissió d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana en la reunió de l’11 de juny de 2018, a proposta del president de la Generalitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i prèvia deliberació del Consell en la reunió del 7 de setembre de 2018,


DECRETE

Article únic. Modificació dels articles 133, 185 i 230 del Reglament aprovat per Decret 143/2015, d’11 de setembre
Es modifiquen els articles 133, 185 i 230 del Reglament aprovat pel Decret 143/2015, d’11 de setembre, que queden redactats de la següent manera:

a) «Article 133. Servei específic d’admissió en espectacles o activitats extraordinàries i en aquells celebrats en espais oberts

1. Hauran de comptar amb personal de servei específic d’admissió els espectacles o activitats extraordinaris que, d’acord amb el que es preveu en l’article 25.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, suposen un increment de risc.
Així mateix, hauran de comptar amb aquest servei els espectacles o activitats extraordinaris l’aforament dels quals supere, en tot cas, les 500 persones.
2. Hauran de comptar amb personal de servei específic d’admissió els espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals que s’efectuen en espais oberts, sempre que aquests compten amb una àrea o perímetre delimitat per a l’estada del públic, un aforament previst i quantificat superior a les 500 persones i, així mateix, compte amb portes o àrees d’accés concretes i determinades.
3. El personal del servei específic d’admissió en espectacles o activitats extraordinaris o en espais oberts serà, almenys, d’un per cada porta o lloc d’accés. No obstant això, en funció de l’aforament autoritzat per a aquests esdeveniments, la persona titular o prestadora o organitzadora, determinarà el nombre de persones que, per cada porta o lloc d’accés, cobrisca les necessitats d’aquest servei d’acord amb les condicions requerides.»

b) «Article 185. Control dels aforaments
1. Els establiments, espectacles i activitats oberts a la pública concurrència, quan el seu aforament siga superior a 2.000 persones, precisaran de sistemes de comptatge i control d’afluència de persones en els següents casos:
a) Espectacles i activitats extraordinaris.
b) Espectacles i activitats celebrats en establiments amb llicència diferent de la regulada per la normativa d’espectacles.
c) Espectacles i activitats que es facen en espais oberts.
d) Locals amb llicència de sales de festes, discoteques, sales de ball i pubs.
2. Quan els establiments, espectacles i activitats referits en els apartats anteriors s’estructuren o distribuïsquen en espais o recintes separats o compartimentats independents els uns dels altres, i el seu aforament particular i individualitzat excedisca de 2.000 persones, cada espai o recinte haurà de comptar amb el seu propi i respectiu sistema de comptatge a més de l’existent per a l’entrada o entrades des de l’exterior.
3. Els sistemes de comptatge permetran conèixer en qualsevol moment el nombre de persones que es troben a l’interior de l’establiment o recinte, així com permetre-hi el control del flux d’entrades i eixides.
D’igual manera, tals sistemes hauran de comptar, en tot cas, amb un suport informàtic per al tractament de les dades en temps real. Aquestes dades podran ser incorporades al sistema per dispositius que requerisquen de la participació de persones per a la seua obtenció.»

c) «Article 230. Vestuaris d’instal·lacions esportives
1. Les instal·lacions destinades habitualment a competicions i pràctiques esportives per equips disposaran, almenys, d’un vestuari per equip. La superfície dels vestuaris dels equips serà com a mínim de 25 m².
2. Les instal·lacions destinades habitualment a competicions i pràctiques esportives individuals disposaran, almenys, de dos vestuaris, separats per sexes, definint la seua superfície útil mínima en funció dels paràmetres següents:
a) Quan la superfície de l’establiment útil per al públic, exclosos vestuaris i condícies, siga menor de 100 m² o el seu aforament resulte inferior a 50 persones, la superfície útil mínima global de tots dos vestuaris serà de 40 m², amb un mínim de 10 m² per al menor d’ells.
b) Si la instal·lació disposa d’aparells per a la seua activitat esportiva, a partir d’un aforament de 50 persones, la superfície útil mínima serà de 25 m² per vestuari. Superat aquest aforament, s’incrementarà en 1 m²/persona la superfície de cadascun dels vestuaris.
c) Si la instal·lació no disposa d’aparells per a la seua activitat esportiva, a partir d’un aforament de 67 persones, la superfície útil mínima serà de 25 m² per vestuari. Superat aquest aforament, s’incrementarà en 1 m²/persona la superfície de cadascun dels vestuaris.
3. En les instal·lacions esportives que no prevegen públic assistent, les dotacions higièniques exigides podran situar-se en els vestuaris, separades d’aquests, sense que en aquest supòsit la superfície de les dotacions higièniques compute per a l’exigible en els apartats anteriors.
4. Les instal·lacions esportives destinades a la competició comptaran, a més, amb dos vestuaris destinats a l’equip arbitral amb una superfície mínima de 5m² cadascun.
5. En tot cas, en els vestuaris haurà de complir-se el que es disposa en la normativa d’accessibilitat.»


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
La implementació i desenvolupament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a les conselleries o òrgans administratius de la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atès amb els mitjans personals i materials de les conselleries o òrgans administratius competents per raó de la matèria.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 7 de setembre de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea