diari

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual nomena funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, sector d'administració general, categoria tècnic superior de gestió, els aspirants que han superat el procés específic de promoció interna, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 13 de febrer de 2009. (DOCV núm. 5958, de 19 de febrer de 2009). [2010/8293]

(DOGV núm. 6327 de 06.08.2010) Ref. Base de dades 008788/2010

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2010, de la Universitat Politècnica de València, per la qual nomena funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, sector d'administració general, categoria tècnic superior de gestió, els aspirants que han superat el procés específic de promoció interna, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 13 de febrer de 2009. (DOCV núm. 5958, de 19 de febrer de 2009). [2010/8293]
ANNEX I
Nomenament com a funcionaris de carrera del grup A,
subgrup A1, sector d'administració general, categoria tècnic
superior de gestió i adjudicació de destinació.

Conclòs el procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració general, categoria tècnic superior de gestió d'aquesta Universitat Politècnica de València, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per la Resolució de 13 de febrer de 2009 (DOCV núm. 5958, de 19 de febrer de 2009) i havent justificat els aspirants la documentació exigida en la Resolució de 28 de juny de 2010 (DOCV núm. 6300, de 30 de juny de 2010), per la qual es publiquen definitivament els noms dels aspirants que han superat el procés selectiu, aquest Rectorat, fent ús de les competències que li confereix la normativa vigent i d'acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria, resol:
Primer
Nomenar funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, sector d'administració general, categoria tècnic superior de gestió d'aquesta Universitat Politècnica, les persones que figuren en l'annex I, i se'ls assigna la destinació definitiva que hi figura.
Segon
Les persones que figuren en l'annex I quedaran adscrites com a funcionàries de carrera del grup A, subgrup A1 sector d'administració general, categoria tècnic superior de gestió, al lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, amb efectes del dia 1 de setembre de 2010.
Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes des de la notificació d'aquest, d'acord amb el que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o directament un recurs contenciós administratiu davant l'òrgan competent, en el termini de dos mesos des de la notificació d'aquesta resolució.
València, 19 de juliol de 2010.- El rector: Juan Julià Igual.
* * * * *
ANEXO I
Nombramiento como funcionarios de carrera del grupo A,
subgrupo A1, sector administración general, categoría técnico
superior de gestión, y adjudicación de los destinos.


linea