diari

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016. [2016/9264]

(DOGV núm. 7922 de 22.11.2016) Ref. Base de dades 008796/2016

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2016. [2016/9264]
Per mitjà de l’Ordre 69/2016, de 4 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana (DOGV 7912, 08.11.2016).
Aquestes subvencions estan integrades en el Pla estratègic de subvencions 2016-2019 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que figura com a annex únic de la Resolució de 30 d’agost de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV 7865, 05.09.2016).
En virtut d’això i de conformitat amb l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, resolc:

Primer. Objecte
Convocar, per a l’exercici 2016, les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 69/2016, de 4 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generaliat Valenciana número 7912, de 8 de novembre de 2016 (d’ara en avant, ordre de bases).


Segon. Condicions de la concessió de la subvenció
1. El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència i prorrateig, d’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Podran sol·licitar aquestes subvencions les corporacions locals i les entitats privades sense ànim de lucre titulars dels conservatoris i centres privats autoritzats per a impartir les ensenyances elementals o professionals de música o de dansa que estiguen ubicats a la Comunitat Valenciana, sempre que complisquen amb els requisits previstos en el mencionat article 5 de l’ordre de bases.
3. No obstant això, si una corporació local gestiona el conservatori de la seua titularitat a través d’un concessionari, la gestió indirecta de l’ensenyança haurà de ser al 100 % i, en aquest cas, sol·licitarà i percebrà la subvenció el concessionari, que serà el beneficiari als efectes previstos en aquesta ordre, sempre que complisca els requisits, obligacions i qualsevol disposició prevista en aquesta ordre per a les entitats privades.
4. No podran ser beneficiaris de les subvencions que regula aquesta ordre les corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre que es troben en algun dels casos previstos en l’article 5.3 de l’ordre de bases.

Tercer. Finançament
1. L’import global màxim que es podrà assignar en concepte de subvencions per a aquesta convocatòria serà de 3.400.000 euros. El pagament es realitzarà a càrrec de la línia de subvenció S2463, capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.30 Ensenyança Secundària, prevista en l’actual Llei de Pressupostos de la Generalitat.
2. L’esmentat import podrà ser incrementat com a conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l’article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reglament de la Llei General de Subvencions. Així mateix, el mencionat import podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’adopten mesures de no -disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.

Quart. Forma i termini de presentació de les sol·licituds de subvenció
1. Les sol·licituds es formalitzaran d’acord amb el model que s’inclou com a annex I de la present convocatòria, i hauran d’anar dirigides a la direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent. Aquests models de sol·licitud estaran a disposició dels interessats en la pàgina web:
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/ensenanzas-de-musica
2. Es presentarà una sol·licitud per cada centre participant.
3. Les instàncies, junt amb els annexos i la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud, es presentaran preferentment en el registre d’entrada de la direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent, sense perjuí de les formes previstes en la legislació bàsica de procediment administratiu.
4. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment d’aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.
5. Sense perjuí del que preveu l’article 16 de l’ordre de bases, per a aquesta convocatòria les entitats podran presentar, junt amb la sol·licitud, la documentació justificativa de la despesa objecte de la subvenció, d’acord amb els models i les instruccions que estaran a disposició dels interessats en la pàgina web mencionada en l’apartat 1.

Cinqué. Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud
Junt amb la sol·licitud les entitats hauran de presentar la documentació següent:
1. Documentació a presentar per tots els sol·licitants:
a) Declaració responsable subscrita pel representant legal de l’entitat (inclosa en la sol·licitud) de no estar incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
b) Resolució o acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat local, o declaració responsable del representant de la titularitat de l’entitat privada corresponent, en la qual s’incloga la sol·licitud de subvenció que es pretén obtindre, a més del compromís de la corporació local o entitat privada de complir les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció en el cas que resulten beneficiaris. A més, en el cas de centres de titularitat d’una corporació local, i a excepció dels conservatoris gestionats a través d’un concessionari, en aquesta certificació ha de constar el compromís d’incloure una partida pressupostària destinada al manteniment del centre de música en els pressupostos de l’entitat local de l’exercici 2016.

c) Certificació acreditativa de la secretaria de la corporació local o declaració responsable del representant de la titularitat de l’entitat privada en què consten els conceptes, la periodicitat de meritació i el corresponent import de les aportacions econòmiques que l’alumnat del centre de música o de dansa ha satisfet durant l’últim trimestre de 2015 i els tres primers trimestres de 2016 (ingrés, matrícula general, matrícula per assignatura, etc.).
d) Pressupost previst d’ingressos i despeses per al funcionament del centre durant l’últim trimestre de 2015 i els tres primers trimestres de 2016, segons el model inclòs com a annex I.a d’aquesta convocatòria.

e) Certificació de la secretaria de l’entitat local o declaració responsable del representant de la titularitat de l’entitat privada en què conste la relació nominal de la totalitat de la plantilla del personal docent i personal no docent del centre per al curs escolar, així com que la totalitat d’aquests es troben donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspon. Tot això, segons els models inclosos com annexos I.b i I.c d’aquesta convocatòria.
f) Model de domiciliació bancària, disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en l’Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l’Administració de la Generalitat.
2. Documentació addicional a presentar únicament per les corporacions locals titulars de conservatoris:
En cas que la gestió del conservatori es realitze a través d’organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l’entitat local, s’haurà d’aportar una certificació de la secretaria de la corporació local en què s’acredite la titularitat d’aquesta respecte d’aquells.
3. Documentació addicional a presentar únicament pels concessionaris de conservatoris de titularitat de corporacions locals:
En el cas que un conservatori de titularitat d’una corporació local siga gestionat per un concessionari, serà necessari que aporte la documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l’entitat que explota el centre (contracte i plecs preparatoris d’aquesta), a més de la documentació que siga procedent de la prevista en aquest article per a les entitats privades sense ànim de lucre.

La gestió indirecta haurà d’estar autoritzada de conformitat amb l’Administració local i complir els requisits previstos en l’article 29 de la Llei General de Subvencions.
4. Documentació addicional a presentar únicament per les entitats privades sense ànim de lucre titulars de centres privats autoritzats:

a) Documentació acreditativa de la capacitat del firmant de la sol·licitud per a representar l’entitat (document públic o, almenys, certificació de l’acord adoptat per l’òrgan de govern que corresponga, en què es faculte el representant per a subscriure la petició), així com fotocòpia compulsada del seu document nacional d’identitat (DNI) o l’autorització per a consultar-ho telemàticament.
b) Documentació acreditativa de la condició d’entitat sense ànim de lucre, de conformitat amb el que preveu l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta condició s’acreditarà per mitjà de certificat actualitzat expedit pel registre que legalment siga procedent, en què conste la seua inscripció com a entitat sense fins lucratius.

c) Fotocòpia compulsada de la targeta de persones jurídiques i entitats en general en què conste el CIF de l’entitat.
d) Certificats d’estar al corrent amb la Hisenda estatal, la Hisenda autonòmica i la Seguretat Social, que no serà necessari aportar si s’autoritza la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a reclamar-los directament.
e) Fotocòpia de la documentació acreditativa de la Seguretat Social, on consten tots els membres de la plantilla de personal docent i no docent d’alta en el centre autoritzat d’ensenyances musicals i de dansa.

La documentació a què es refereixen els apartats 1.f, 2, 3, 4.a, 4.b i 4.c, d’aquest article no caldrà aportar-la si ha sigut beneficiari d’aquesta subvenció en l’exercici anterior i les circumstàncies no han variat.

Si una entitat és titular de diversos centres, haurà de presentar una sol·licitud per centre, en la qual s’incloguen les seues dades concretes. Els documents previstos en els apartats 1.f, 4.a, 4.b, 4.c i 4.d, si és procedent, només serà necessari remetre’ls amb un expedient.
Tots els documents que s’aporten hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per un ens públic.

Sisé. Termini de tramitació per les direccions territorials
D’acord amb el procediment establit en l’article 9 de l’ordre de bases, les direccions territorials remetran a la Direcció General de Centres i Personal Docent per a la seua tramitació i resolució, els expedients complets i degudament omplits, junt amb l’informe de la Inspecció Educativa, en el termini de 10 dies naturals a comptar del primer dia hàbil següent al de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


Seté. Distribució pressupostària i criteris de baremació
1. De conformitat amb el que preveu l’article 11 de l’ordre de bases, la dotació pressupostària màxima d’aquesta convocatòria es distribueix de la manera següent:
a) 3.200.000 euros per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances de música. D’aquest import, el 5 % es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances elementals de música. El 95 % de l’import es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de música.

b) 200.000 euros per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances de dansa. D’aquest import, el 5 % es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances elementals de dansa. El 95 % de l’import es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de dansa.
2. La comissió avaluadora efectuarà la valoració dels expedients presentats, tenint en compte el que estableixen l’ordre de bases i els criteris de valoració següents:
A) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances elementals de música:
a.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de música (fins a 5 punts), i tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació, es considerarà l’inici i finalització de la contractació i la seua adequació al període lectiu del curs 2015-2016 (octubre de 2015 a juny de 2016):

Nre. hores contractació Puntuació assignada
Fins a 100 1
101-140 2
141-180 3
181-220 4
Més de 220 5

a.2) Nombre d’especialitats impartides pel centre de música en relació amb la totalitat de les establides en el currículum d’ensenyances elementals de música (fins a 1 punt).
Punts = (nre. especialitats del centre / total especialitats d’ensenyances elementals).
a.3) Inexistència, en la mateixa localitat, d’escoles de música inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana (1 punt).
a.4) Proporció d’alumnat matriculat en les especialitats que integren les agrupacions instrumentals de corda-arc, vent-metall, vent-fusta i percussió, en relació amb l’alumnat matriculat en el conjunt de les especialitats instrumentals impartides pel centre de música (fins a 1 punt).

Punts = (alumnes C-A + V-M + V-F + P / alumnes totes especialitats)
a.5) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de música durant l’últim trimestre de 2015 i els tres primers trimestres de 2016 (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat/ despeses globals) x 2
B) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de música:
b.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de música (fins a 5 punts), tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació es considerarà l’inici i finalització de la contractació i la seua adequació al període lectiu del curs 2015-2016 (octubre de 2015 a juny de 2016):

Nre. hores contractació Puntuació assignada
Fins a 300 1
301-500 2
501-700 3
701-900 4
Més 900 5

b.2) Nombre d’especialitats impartides pel centre de música en relació amb la totalitat de les establides en el currículum d’ensenyances professionals de música (fins a 1,5 punts).
Punts = (nre. especialitats ensenyances professionals del centre / total especialitats d’ensenyances professionals) x 1,5
b.3) Proporció d’alumnat matriculat en les especialitats corresponents a les ensenyances professionals en relació amb la totalitat d’alumnat matriculat en el conjunt d’especialitats instrumentals impartides pel centre de música (fins a 3 punts).
Punts = (alumnes ensenyança professional / total alumnes) x 3
b.4) Proporció d’alumnat matriculat en les especialitats que integren les agrupacions instrumentals de corda-arc, vent-metall, vent-fusta i percussió, en relació amb l’alumnat matriculat en el conjunt de les especialitats instrumentals impartides pel centre de música (fins a 1 punt).

Punts = (alumnes C-A + V-M + V-F + P / alumnes totes especialitats)
b.5) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de música durant l’últim trimestre de 2015 i els tres primers trimestres de 2016 (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat / despeses globals) x 2
C) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances elementals de dansa:
c.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de dansa (fins a 5 punts), i tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació es considerarà l’inici i finalització de la contractació i la seua adequació al període lectiu del curs 2015-2016 (octubre de 2015 a juny de 2016):

Nre. hores contractació Puntuació assignada
Fins a 100 1
101-140 2
141-180 3
181-220 4
Més de 220 5

c.2) Inexistència, en la mateixa localitat, d’escoles de dansa inscrites en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana (1 punt).

c.3) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de dansa durant l’últim trimestre de 2015 i els tres primers trimestres de 2016 (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat / despeses globals) x 2
D) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de dansa:
d.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de dansa (fins a 5 punts), tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació es considerarà l’inici i finalització de la contractació i la seua adequació al període lectiu del curs 2015-2016 (octubre de 2015 a juny de 2016):

Nre. hores contractació Puntuació assignada
Fins a 300 1
301-500 2
501-700 3
701-900 4
Més 900 5

d.2) Nombre d’especialitats impartides pel centre de dansa en relació amb la totalitat de les establides en el currículum d’ensenyances professionals de dansa (fins a 1,5 punts).
Punts = (nre. especialitats ensenyances professionals del centre / total especialitats d’ensenyances professionals) x 1,5
d.3) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de dansa durant l’últim trimestre de 2015 i els tres primers trimestres de 2016 (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat / despeses globals) x 2
3. Quan un conservatori o un centre privat autoritzat d’ensenyança professional de música o de dansa tinga alumnes empadronats en localitats diferents de la del centre, s’incrementarà la puntuació d’acord amb el percentatge següent:
Del 5 % al 10 % d’alumnat d’altres localitats: 0,5 punts
A partir del 10 % i fins al 20 % d’alumnat d’altres localitats: 1 punt
Més del 20 % d’alumnat d’altres localitats: 1,5 punts
4. A més dels elements de baremació assenyalats en els dos apartats anteriors, es doblarà la puntuació obtinguda arran de l’aplicació de l’anterior barem en el cas que la titularitat del centre corresponga a una corporació local o una entitat pública dependent d’aquesta. Aquest precepte no serà aplicable en el cas que el conservatori es gestione a través d’un concessionari.
5. Cap entitat beneficiària podrà rebre per la convocatòria en concepte de subvenció per al centre de música o de dansa, una quantitat superior a la menor de les següents:
a) L’ajuda sol·licitada per l’entitat.
b) El 75 % de la diferència entre el total d’ingressos i el total de despeses per al manteniment del centre durant l’últim trimestre de 2015 i els tres primers trimestres de 2016.
Quan la subvenció resulte superior a la menor de les dos quantitats mencionades en l’apartat anterior, s’assignarà directament aquesta última al sol·licitant en qui concórrega la circumstància descrita. La quantitat sobrant en cada grup de centres es distribuirà aplicant els mateixos criteris de valoració, entre els sol·licitants del mateix grup que encara no hagen arribat a aquells límits i així, successivament, fins que no quede cap quantitat per repartir. No obstant això, si queda algun import sobrant en un grup, es reassignarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de música que encara no hagen aconseguit els límits establits.


Huité. Resolució i notificació
1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb l’article 12 de l’ordre de bases. En el cas que transcorregut aquest termini no s’haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades per silenci administratiu, sense perjuí de l’obligació de l’Administració de resoldre, de conformitat amb el que preveu la legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.
2. La resolució de concessió d’aquestes subvencions es notificarà per mitjà de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’acord amb l’article 18 de la Llei General de Subvencions. En aquesta constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com, si és el cas, les sol·licituds excloses i els motius de denegació.


Nové. Justificació
1. Una vegada publicada la resolució de concessió de subvenció, els beneficiaris hauran de presentar la documentació justificativa en el termini de set dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sempre que no l’hagen presentat junt amb la sol·licitud, d’acord amb el que preveu l’apartat tercer d’aquesta resolució. La no presentació de la justificació de les despeses en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció.
2. Per a la percepció de la subvenció, els beneficiaris han de justificar, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, les despeses i la destinació en la forma establida en l’article 16 de l’ordre de bases.
3. La justificació de la subvenció s’haurà de fer d’acord amb els models i les instruccions que estaran a disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones

Deu. Entrada en vigor
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

De conformitat amb el que estableixen la legislació bàsica de procediment administratiu i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació.
b) El recurs contenciós administratiu s’ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de publicar-se o a partir de l’endemà del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què aquest haja de considerar-se presumptament desestimat.

València, 18 de novembre de 2016. El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

linea