diari

Tribunal Constitucional. Recursos d'inconstitucionalitat números 803/2010 i 2977/2010, acumulats, promoguts per l'advocat de l'estat, en representació del president del Govern. [2010/9084]

(DOGV núm. 6327 de 06.08.2010) Ref. Base de dades 008798/2010

Recursos d'inconstitucionalitat números 803/2010 i 2977/2010, acumulats, promoguts per l'advocat de l'estat, en representació del president del Govern. [2010/9084]
El Ple del Tribunal Constitucional, per interlocutòria de 28 de juliol actual, en els recursos d'inconstitucionalitat números 803/2010 i 2977/2010, acumulats, promoguts per l'advocat de l'estat, en representació del president del Govern, ha acordat mantindre la suspensió dels articles 1, 2 i 3, l'apartat 2 de la disposició derogatòria i el paràgraf segon de la disposició final segona de la Llei 2/2010, de 31 de març, de la Generalitat, de Mesures de Protecció i Revitalització del Conjunt Històric de la Ciutat de València, suspensió que es va produir amb l'admissió del recurs 2977/2010 i que va ser publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 96, de 21 d'abril de 2010.
Madrid, 28 de juliol de 2010.- La secretària de justícia del Ple: Herminia Palencia Guerra.

linea