diari

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivat dels procediments selectius a cossos docents convocats per sengles ordres 6/2019 i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/9461]

(DOGV núm. 8652 de 10.10.2019) Ref. Base de dades 008859/2019

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivat dels procediments selectius a cossos docents convocats per sengles ordres 6/2019 i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/9461]
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix en la disposició addicional dotze que el sistema d’ingrés en la funció pública docent serà el de concurs oposició convocat per les respectives administracions educatives. Així mateix, determina que hi haurà una fase de pràctiques, que podrà incloure cursos de formació, i constituirà part del procés selectiu.
El Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix en l’article 30 «Regulació de la fase de pràctiques» que les administracions educatives regularan l’organització de la fase de pràctiques, que inclourà un període de docència directa que formarà part del procediment selectiu i que tindrà per objecte comprovar l’aptitud per a la docència dels aspirants seleccionats. Aquest període d’exercici de la docència en centres públics es desenvoluparà sota la tutoria de professorat experimentat, tindrà una duració major a un trimestre i no superior a un curs escolar i podrà incloure cursos de formació.

El Decret 80/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual es regulen l’actuació, el funcionament i l’organització de la Inspecció d’Educació de la Comunitat Valenciana estableix, en l’article 3, de les funcions de la Inspecció d’Educació, la de participar en l’avaluació del sistema educatiu i dels elements que la integren.
Mitjançant Ordre 6/2019, de 28 de febrer, es va convocar procediment selectiu per a ingrés al cos de catedràtics i catedràtiques de Música i Arts Escèniques; i per Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es va convocar el procediment selectiu d’ingrés en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional (totes en el DOGV 8498).

Les bases 11 i 12 de les esmentades ordres estableixen que el desenvolupament de la fase de pràctiques es regularà per resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent i que, d’acord amb el citat Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, els aspirants seleccionats hauran de realitzar un període de pràctiques que formarà part del procés selectiu i que tindrà com a objecte comprovar l’aptitud per a la docència.
L’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, determina, sobre el dret i l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, que, en tot cas, els empleats de les administracions públiques, per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquestes per raó de la seua condició d’empleat públic, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics en la forma en què es determine reglamentàriament per cada a administració.
Per tant, aquesta direcció general, en ús de les funcions que li atribueix el Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8192), ha resolt regular la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en els esmentats procediments selectius d’acord amb el procediment següent:


Primer. Realització de la fase de pràctiques
Hauran de realitzar la fase de pràctiques les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de docents de catedràtics de Música i Arts Escèniques, de Professores d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, nomenades personal funcionari en pràctiques per la Resolució de 12 de setembre de 2019, de la directora general de Personal Docent (DOGV 8636).
Així mateix, hauran de realitzar aquesta fase aquelles persones que, després de l’ajornament legal corresponent o per la seua qualificació com a no aptes en anteriors fases de pràctiques, estiguen en condicions de ser avaluades, així com les que per haver ingressat en virtut d’execució de sentència hagen de dur-la a terme en aquest curs.

Segon. Comissions qualificadores
1. L’avaluació de la fase de pràctiques la realitzaran comissions qualificadores.
2. En cada direcció territorial d’Educació, Cultura i Esport es constituirà, almenys, una comissió qualificadora per al personal funcionari en pràctiques dels cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny, professors tècnics de Formació Professional i catedràtics de Música i Arts Escèniques i, si escau, de mestres.
3. Les comissions qualificadores estaran integrades per:
a) La inspectora o inspector cap territorial corresponent o, si escau, un inspector o inspectora designat per aquesta, que actuarà presidint l’esmentada comissió.
b) Dos inspectors o inspectores d’educació designats per la persona titular de la direcció territorial d’Educació, Cultura i Esport, que actuaran com a vocals.
c) La persona titular de la gestió de personal de la direcció territorial, o funcionari o funcionària en qui delegue, que actuarà exercint les funcions de secretaria de la comissió, amb veu però sense vot.
d) Addicionalment, la persona titular de la direcció territorial d’Educació, Cultura i Esport podrà designar un funcionari o funcionària dels cossos docents a què es refereix aquesta resolució, que actuaran com a vocals.
4. El nomenament dels membres de les comissions qualificadores, així com les substitucions de les persones que, per causes justificades, hagen de causar baixa, seran realitzats per la direcció territorial d’Educació, Cultura i Esport corresponent. Així mateix, el nomenament serà publicat en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
5. Els membres de les comissions qualificadores estaran afectats per les causes d’abstenció i recusació previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6. Les comissions hauran de constituir-se dins del termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La constitució de les comissions no podrà tindre lloc sense la presència de tots els membres que les integren, llevat que hi concórreguen circumstàncies especials, l’apreciació de les quals correspondrà al respectiu titular de la direcció territorial. De totes les reunions de les comissions qualificadores s’estendran les actes corresponents.
7. Les funcions de les comissions qualificadores seran les següents:
– Supervisar, amb el suport de les inspectores i els inspectors d’educació, que tota la documentació i informació de l’expedient electrònic del personal funcionari en pràctiques s’ha integrat en la plataforma Gestió Tàctica.
– Avaluar el personal funcionari en pràctiques, en el termini del procés.
– Resoldre, si escau, els dubtes que es plantegen en aplicació del que disposa aquesta resolució.

Tercer. Designació de les persones tutores
1. Al personal funcionari en pràctiques els serà designat un tutor o tutora per la direcció del centre. Aquest nomenament recaurà entre el personal dels cossos docents de catedràtics o professors d’Ensenyament Secundari, catedràtics o professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics o professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional i, si escau, del cos de mestres funcionaris de carrera del mateix centre, amb habilitació en l’especialitat en què la persona aspirant desenvolupe les pràctiques i amb cinc o més anys de servei en l’especialitat, designant-se, en primer lloc, als docents amb cinc o més anys de servei en l’especialitat. Així mateix, es tindrà en compte l’especial dedicació i eficàcia en el seu treball professional, així com el seu interés per desenvolupar aquesta labor.
2. En aquells centres en els quals no hi haja personal funcionari de carrera que complisca la totalitat dels requisits indicats en l’apartat anterior, la direcció del centre podrà designar com a tutora la persona docent funcionària de carrera d’acord amb els criteris següents i el seu ordre:

a) Personal docent funcionari de carrera que siga titular d’una o diverses especialitats del mateix àmbit o família professional en el qual la persona aspirant desenvolupe les pràctiques, i amb serveis efectius en aqueix àmbit o família professional.
b) La persona que exercisca la direcció d’estudis en el centre educatiu.
c) Un altre personal docent funcionari de carrera amb destinació en el centre, sempre que pertanga al cos docent al qual s’incorpora la persona aspirant.
3. Davant situacions excepcionals en què no hi haja, entre els membres del claustre, docents que reunisquen els requisits per a ser nomenats tutors del funcionari o funcionària en pràctiques i/o davant situacions excepcionals en què la direcció del centre siga assumida per la mateixa persona aspirant, l’inspector o la inspectora de zona corresponent al centre educatiu assumirà les tasques de supervisió, seguiment i assessorament del funcionari o funcionària en pràctiques. En aquests casos, l’avaluació de la persona aspirant es realitzarà, únicament, amb l’informe de la Inspecció d’Educació (annex III), i deixarà sense efecte els informes de la direcció del centre i el tutor o tutora.
4. La persona titular de la direcció del centre farà efectiva la designació del tutor o tutora de pràctiques, a través de la plataforma telemàtica OVICE al llarg del mes d’octubre de 2019.
5. Si durant la fase de pràctiques es produeix alguna circumstància que impedisca el desenvolupament de la tutoria assignada, la persona titular de la direcció del centre nomenarà un altre tutor o tutora, d’acord amb els criteris assenyalats en els punts 1 i 2 d’aquest apartat, i a través del procediment establit en el punt 4 d’aquest apartat.

Quart. De la persona designada com a tutor o tutora de la funcionària o funcionari en pràctiques
1. El tutor valorarà l’aptitud per a la docència del funcionari o funcionària en pràctiques i efectuarà l’avaluació de les seues capacitats didàctiques. Així mateix, dins d’aquestes funcions, la formarà i assessorarà sobre els aspectes següents:
– Assessorament a l’aula.
– Coordinació didàctica: curs i etapa.
– Programació general anual.
– Proposta pedagògica.
– Elaboració de les programacions didàctiques, en funció de l’especialitat del personal docent en pràctiques.
– Participació en la comunitat educativa.
– Procediments i criteris d’avaluació.
– Atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, d’acord amb el model d’inclusió educativa que es deriva de la normativa vigent.
2. Per al correcte exercici d’aquestes funcions, els tutors o tutores hauran d’assistir, almenys, a dues sessions de classe mensuals de les que impartisquen les persones en pràctiques i, al mateix temps que observen el seu treball amb l’alumnat, les orientaran en tot el que els presente dificultat o requerisca una atenció especial.
3. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport podrà oferir formació específica als tutors o tutores per a donar suport al desenvolupament d’aquestes funcions, tant en els continguts concrets sobre els quals ha d’informar, com en el procés d’acompanyament en si mateix.
4. Al final del període de pràctiques establit en les bases setena i huitena, en el termini de deu dies hàbils comptats des de la finalització d’aquestes, el tutor o la tutora emetrà un informe a través de la plataforma OVIDOC en el qual expressarà la seua valoració sobre els aspectes que conté l’annex I d’aquesta resolució, així com altres dades que considere d’interés.
A fi de facilitar aquesta labor, els tutors o tutores hauran d’utilitzar el document denominat «Indicadors per a l’observació a l’aula», que s’incorpora com a annex IV a la present resolució.
5. Una vegada finalitzat el període de pràctiques, la Subdirecció General de Formació del Professorat integrarà en el registre personal de formació permanent del professorat el certificat en el qual conste la seua participació com a tutor o tutora de la fase de pràctiques.

Cinqué. Funcions de la direcció del centre
Les funcions de la direcció del centre consistiran a assessorar i informar el funcionariat en pràctiques sobre els aspectes següents:

– Projecte educatiu i Projecte curricular de centre.
– Pla anual de centre i memòria anual.
– Reglament orgànic i funcional i Pla de convivència.
– Funcionament dels òrgans de govern i de coordinació didàctica al centre.
– Participació de la comunitat educativa.
Amb aquesta finalitat, la direcció del centre planificarà i realitzarà, almenys, una reunió amb els funcionaris en pràctiques adscrits al seu centre fins al 31 d’octubre de 2019.
Al final del període de pràctiques, la direcció del centre elaborarà un informe a través de la plataforma telemàtica OVICE, amb la valoració que li meresca el treball desenvolupat per la persona aspirant en els aspectes que figuren en l’annex II d’aquesta resolució.

Sisé. Inspecció d’Educació
La Inspecció d’Educació participarà en l’avaluació de la fase de pràctiques del funcionariat en pràctiques amb les funcions específiques següents:
a) Les inspectores i els inspectors d’educació realitzaran una sessió informativa amb el funcionariat en pràctiques, els tutors o tutores i les persones responsables de les direccions dels centres en la qual informaran i assessoraran sobre el procediment i terminis de la fase de pràctiques.
b) La inspecció d’educació realitzarà la supervisió sobre el compliment de les funcions i responsabilitats atribuïdes als tutors o tutores i la direcció dels centres en la present resolució.
c) En aquells casos en què l’informe emés pel tutor o per la tutora o la direcció del centre siga desfavorable, la inspectora o inspector del centre avaluarà la pràctica docent de la persona aspirant i el seu treball al centre educatiu i emetrà un informe que s’adjunta com a annex III d’aquesta resolució, que serà entregat a la comissió qualificadora a través de l’aplicació informàtica INSEDU.
Sense perjudici d’això, davant qualsevol dubte suscitat per qualsevol membre de la comunitat educativa sobre la pràctica docent o el treball desenvolupat per la persona aspirant o davant qualsevol situació de queixa o denúncia que es formule contra aquesta, o a requeriment de la comissió qualificadora, la inspectora o inspector d’educació emetrà l’informe al qual es refereix l’annex III que també serà entregat a la comissió qualificadora.

Seté. Activitats de les persones aspirants durant la fase de pràctiques
1. Les activitats d’inserció al centre consistiran en l’exercici d’activitats tutelades pels tutors o tutores en relació amb la programació didàctica i l’avaluació de l’alumnat, així com en la informació sobre el funcionament dels òrgans de govern, participació i coordinació del centre, amb especial atenció a la tutoria de l’alumnat i la gestió de l’aula, així com activitats de formació.
2. Les activitats de formació consistiran en la realització:
a) D’una acció formativa de la modalitat curs semipresencial.
El curs tindrà una duració de 30 hores i serà comú per a tot el personal funcionari en pràctiques del curs 2019/2020 de la Comunitat Valenciana. El curs comptarà amb dues sessions presencials, la primera i l’última, la resta de sessions es farà en línia. Es convocarà des del Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat a través dels CEFIRE territorials. Aquesta activitat versarà sobre les línies de formació recollides en el Pla anual de formació del curs 2019/2020, regulat per la Resolució de 31 de juliol de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional.
El Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat inscriurà d’ofici per a la realització del curs el personal funcionari en pràctiques en el CEFIRE de referència del centre on ha obtingut destinació per al curs 2019/2020. No obstant això, el funcionariat en pràctiques podrà modificar aquesta circumstància i sol·licitar la inscripció per a la realització d’aquest curs en altres tres CEFIRE, amb indicació de l’ordre de preferència.
El Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat comunicarà a cada persona el CEFIRE que li ha sigut adjudicat per a fer aquest curs.
Per a situacions excepcionals i degudament justificades, es realitzarà una segona edició del curs abans d’acabar el període lectiu del curs 2019/2020. La Subdirecció General de Formació del Professorat estudiarà els motius al·legats pel personal funcionari en pràctiques per a la seua admissió en aquesta segona edició del curs.
b) D’un mòdul de prevenció de riscos laborals a distància
El mòdul, que es realitzarà per a complir el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, tindrà una duració de 15 hores.
La inscripció del personal funcionari en pràctiques a aquest mòdul es realitzarà d’ofici des del Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat. Per a poder realitzar la formació, es comunicarà a totes les persones participants la forma d’accés.

3. Acreditació i certificat de la formació
No seran vàlides, per a complir amb els requisits de formació establits en aquesta resolució, les accions formatives realitzades per altres administracions educatives o per entitats col·laboradores.
De cap de les participacions en activitats de formació del professorat, realitzades per a complir el requisit de formació establit en aquesta convocatòria, serà emés un certificat de participació per a les persones interessades.
Les persones aspirants seleccionades en anteriors fases de pràctiques, que hagueren realitzat les activitats de formació establides, i que hagen obtingut la qualificació d’aptes, i els haja sigut autoritzada la pròrroga de l’esmentada fase, quedaran exonerades de les activitats de formació, i serà reconeguda la formació realitzada.
4. Les persones aspirants han d’elaborar un informe d’autoavaluació en el qual reflectiran el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que hagen trobat i els suports rebuts. Aquest informe serà entregat, en acabar la fase de pràctiques, a la comissió qualificadora d’acord amb el model d’informe que s’insereix com a annex V d’aquesta resolució, a través d’OVIDOC.
5. La direcció del centre, amb la col·laboració de la direcció d’estudis, facilitarà la coordinació necessària perquè les persones aspirants assistisquen, almenys, durant el període de pràctiques, a tres sessions completes de classe de les que impartisquen els tutors o tutores i, alhora que observen el seu treball amb l’alumnat, podran col·laborar amb el tutor o tutora de pràctiques i rebre les orientacions en tot allò que els presente dificultat o requerisca una atenció especial.

Huité. Avaluació de les persones aspirants
1. L’avaluació de les persones aspirants serà efectuada per les comissions qualificadores sobre la base de:
a) Compliment dels requisits següents:
– Realització de les activitats formatives a què fa referència el punt seté d’aquesta resolució.
– Haver obtingut l’avaluació d’apta en l’examen de vigilància de la salut al qual fa referència el punt nové d’aquesta resolució.
– Realització de l’informe d’autoavaluació. (Annex V)
b) El resultat dels informes emesos per la direcció del centre, el tutor o tutora i, si escau, la Inspecció d’Educació.
2. L’informe del tutor o tutora es realitzarà a través d’OVIDOC i l’informe de la direcció del centre es realitzarà a través de la plataforma informàtica OVICE, d’acord amb els models que figuren en els annexos I i II d’aquesta resolució. Els diferents aspectes avaluables s’hauran d’expressar en els termes de positiu o no positiu.
A la finalització de cadascun dels informes s’expressarà el seu resultat final de manera que només s’obtindrà una avaluació favorable quan la persona aspirant obtinga una valoració positiva en, almenys, dotze de les setze dimensions objecte de valoració. En cas que el resultat global de l’avaluació siga desfavorable s’hauran de detallar i justificar els motius en l’apartat d’observacions.
3. L’informe de la inspectora o inspector d’educació designats per a l’avaluació del personal funcionari en pràctiques es realitzarà, si escau, a través de la plataforma informàtica INSEDU, d’acord amb el model que figura en l’annex III d’aquesta resolució. Els diferents aspectes avaluables s’hauran d’expressar en els termes de positiu o no positiu.
El sentit de l’informe de la Inspecció d’Educació serà favorable quan el funcionariat en pràctiques obtinga una valoració positiva en, almenys, vint-i-quatre de les trenta-dues dimensions objecte de valoració. En cas que el resultat global de l’avaluació siga desfavorable, s’hauran de detallar i justificar els motius en l’apartat d’observacions.

4. Tots els informes s’integraran a l’expedient electrònic perquè, amb el requisit de formació, l’examen de vigilància de la salut i l’informe final realitzat pel personal funcionari en pràctiques servisquen per a l’avaluació que ha de fer la comissió qualificadora.
5. L’avaluació de la comissió qualificadora s’expressarà en termes d’apta o no apta, tenint en compte que quan la qualificació siga de no apta, aquesta haurà de ser motivada i es farà constar en acta separada.
6. La qualificació del personal funcionari en pràctiques serà d’apta si aquests reuneixen tots els requisits i, almenys, dos dels informes emesos, per la direcció del centre, el tutor o tutora i, si escau, la Inspecció d’Educació, són favorables. La qualificació del personal funcionari en pràctiques serà de no apta en els casos següents:
a) Quan la persona aspirant no haja complit amb algun dels tres requisits de l’apartat 1.a.
b) Quan el resultat de dos dels informes emesos per la direcció del centre, el tutor o tutora i, si escau, la inspecció d’educació siguen desfavorables.
7. La comissió qualificadora traslladarà a la Subdirecció General de Personal Docent la relació del personal funcionari en pràctiques amb la qualificació obtinguda. Si les comissions qualificadores ho consideren necessari, podran emetre un informe complementari sobre el desenvolupament de les seues actuacions.
En cas que la qualificació d’alguna persona siga de no apta haurà de remetre l’acta amb la motivació a la Subdirecció General de Personal Docent, i fer-ho immediatament i preferentment a la resta de documentació, per tal de dur a terme les actuacions pertinents en els procediments de gestió de personal docent que resulten afectats.

8. D’acord amb la base 12 de l’ordre de convocatòria, les persones aspirants que no superen la fase de pràctiques per haver sigut declarades no aptes podran incorporar-se amb les persones aspirants seleccionades del següent procediment selectiu i/o promoció que es convoque, per a repetir, per una sola vegada, la realització de la fase de pràctiques. En aquest cas, el número d’ordre que ocuparà serà l’immediatament següent al qual corresponga a l’última de les persones aspirants seleccionades de la seua especialitat de la promoció a la qual s’incorpora. En cas de no poder incorporar-se a la següent promoció, per no haver-se convocat aquell any un procediment d’ingrés al mateix cos i especialitat, realitzaran la fase de pràctiques durant el curs següent a aquell en què va ser qualificat de no apta.
9. Les persones que no s’incorporen per a repetir la fase de pràctiques o que siguen declarades no aptes per segona vegada perdran tots els drets a ser nomenades com a funcionari o funcionària de carrera, mitjançant resolució motivada de la Direcció General de Personal Docent, d’acord amb el que es disposa en l’article 31 del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Nové. Examen de vigilància de la salut
El personal funcionari en pràctiques serà sotmés a un examen de vigilància de la salut en compliment del que estableix l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per tal de determinar la seua aptitud medicolaboral per a l’exercici de les funcions habitualment desenvolupades en el corresponent cos. A aquest efecte, l’òrgan competent en la prevenció de riscos laborals del sector docent no universitari citarà el funcionari o funcionària en pràctiques.

Una vegada finalitzat l’examen de salut i abans del 30 de juny, excepte en casos justificats establits en la base huitena, aquest òrgan emetrà un informe on s’avalue l’aptitud medicolaboral, i s’expressarà per a això en els termes d’apta o no apta, i aquesta conselleria a través de la plataforma Gestió Tàctica. En cas de declarar-se no apta alguna persona aspirant, s’adjuntarà la motivació i, immediatament i preferentment a la resta de documentació, es posarà en coneixement de la Subdirecció General de Personal Docent, a l’efecte de dur a terme les actuacions pertinents en els procediments de gestió de personal docent que resulten afectats.
Les persones que no obtinguen l’esmentada aptitud medicolaboral com a conseqüència de l’examen de vigilància de la salut o es neguen a la seua realització, perdran tots els drets adquirits fins a aquest moment, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Personal Docent, i no podran ser nomenats funcionari o funcionària de carrera.

Deu. Duració de la fase de pràctiques
1. De conformitat amb el que preveu la base 12 de les ordres 6/2019 i 7/2019, la duració de la fase de pràctiques serà d’un curs acadèmic; la duració mínima serà d’un trimestre i la duració màxima de sis mesos de serveis efectius, a l’efecte d’avaluació, en la destinació que se’ls adjudique.
2. Sense perjudici de les excepcions previstes en el punt huité d’aquesta resolució, amb data 15 de març de 2020 es donaran per finalitzades les pràctiques, a l’efecte d’avaluació, en la destinació que se’ls adjudique. per a aquells docents que hagen prestat serveis durant un període de sis mesos, comptats a partir de la seua incorporació al centre, sense perjudici que continuen atenent les seues activitats docents, fins al seu nomenament com a personal funcionari de carrera.
3. En cas que el personal funcionari es trobe en situació de permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc d’embaràs o accident laboral, aquest període de pràctiques podrà tindre, com a mínim, una duració superior a tres mesos, que haurà de ser de docència efectiva dins del període lectiu del mateix curs escolar, en la destinació que se’ls haja adjudicat.
4. Les comissions disposaran fins al 30 de juny de 2020, excepte en els casos justificats establits en la base onze, per a remetre a la Subdirecció General de Personal Docent els expedients electrònics amb l’acta final i l’informe complementari, si n’hi ha, de les persones aspirants avaluades fins a l’esmentada data.

Onze. Ampliació de la duració de la fase de pràctiques
1. El personal funcionari en pràctiques que, a 15 de març de 2020, haja prestat serveis per temps inferior a sis mesos, o tres mesos en els casos especificats en el punt tres de la base deu, haurà de completar aquest període, fins al 31 de juliol de 2020.
2. El personal funcionari en pràctiques que concórrega en les circumstàncies explicitades en l’apartat 1, haurà de sol·licitar l’ampliació del termini per a l’avaluació de les pràctiques pel temps necessari per a completar els sis mesos exigits o tres mesos en els casos especificats en el punt tres de la base deu, dins del mateix curs escolar, a través de la plataforma electrònica OVIDOC abans del 30 d’abril de 2020.

3. En atenció a les circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors, les comissions qualificadores es consideraran constituïdes amb caràcter permanent fins a la finalització del present curs escolar i fins a finalitzar l’avaluació del personal funcionari en pràctiques a què fa referència aquest apartat.

Dotze. Ajornament de la fase de pràctiques
Les persones aspirants que amb l’ampliació del termini previst en l’apartat anterior, i per causes degudament justificades i estimades per la Direcció General de Personal Docent, no puguen completar el mínim de sis mesos de serveis efectius durant el període lectiu del present curs 2019-2020 establit per a l’avaluació d’aquesta fase del procés selectiu, o més de tres mesos en el cas establit en la base deu, hauran de presentar, a través de la plataforma electrònica OVIDOC i abans del 30 d’abril de 2020, una sol·licitud d’ajornament per a la realització de les pràctiques. La citada direcció general resoldrà expressament sobre la sol·licitud d’ajornament per a la realització de la fase de pràctiques, la qual podrà ser autoritzada una sola vegada.

Tretze. Aprovació de l’expedient del procediment selectiu i nomenament com a funcionaris de carrera
Una vegada conclosa la fase de pràctiques i comprovat que totes les persones aspirants declarades aptes en aquesta reuneixen els requisits generals i específics de participació establits, la Direcció General de Personal Docent aprovarà l’expedient del concurs oposició, que es farà públic en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i elevarà al Ministeri d’Educació i Formació Professional la proposta de nomenament com a personal funcionari de carrera, amb efectes del dia de començament del curs escolar següent al qual siguen declarades aptes en la fase de pràctiques.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 3 d’octubre de 2019.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

linea