diari

DECRET 104/2009, de 29 de juliol, del Consell, pel qual es crea i es regula la Taula de la Solidaritat de la Comunitat Valenciana. [2009/9068]

(DOGV núm. 6069 de 31.07.2009) Ref. Base de dades 008881/2009

DECRET 104/2009, de 29 de juliol, del Consell, pel qual es crea i es regula la Taula de la Solidaritat de la Comunitat Valenciana. [2009/9068]
El Consell està fermament compromés amb les necessitats dels ciutadans i per això, en eixe compromís, vol oferir un nivell mínim de benestar per a tots, garantint les condicions bàsiques necessàries per a aconseguir una efectiva igualtat entre els seus ciutadans.
Conscient que este objectiu és compartit amb altres administracions públiques, amb entitats beneficoassistencials, amb obres socials d'entitats financeres i amb la societat civil, la Generalitat considera necessari articular una via estable i permanent de col·laboració que permeta desenvolupar amb la màxima eficàcia la gestió dels esforços existents en la societat valenciana orientats a garantir una major solidaritat entre tots els valencians.
La declaració de l'any 2009 com Any de la Solidaritat, per Acord de 5 de setembre de 2008, del Consell, plantejava com a objectiu fonamental impulsar, promoure i recolzar la celebració d'actes que reivindicaren la solidaritat del poble valencià en el seu compromís amb els més necessitats.
Com a administracions locals més pròximes als ciutadans, els ajuntaments, integrats en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i les diputacions provincials, en la seua condició d'ajuntament d'ajuntaments, són les primeres administracions que detecten les principals necessitats i demandes dels ciutadans.
Així mateix, i per eixa proximitat, estes entitats locals són les que millor poden adoptar mesures efectives per a la solució de problemes, perquè ningú millor que els responsables dels servicis socials d'àmbit local poden identificar quina mesura o mesures seran més efectives per a atendre i donar resposta a les necessitats cada usuari.
En virtut del que s'ha exposat i fent ús de les facultats atribuïdes per l'article 18 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 29 de juliol de 2009,
DECRETE
Article 1. Objecte i finalitat
1. L'objecte d'este decret és regular la Taula de la Solidaritat de la Comunitat Valenciana, com a òrgan col·legiat de participació entre la Generalitat i les entitats beneficoassistencials de Cáritas Diocesana, Creu Roja Espanyola i els Bancs d'Aliments.
2. La Taula de la Solidaritat de la Comunitat Valenciana té com a finalitat principal atendre les persones i col·lectius més vulnerables o aquells que puguen trobar-se en el futur en situacions de marginació per la precarietat de la seua situació econòmica, laboral o per l'absència de xarxes sociofamiliars de suport.
Article 2. Creació i adscripció
1. Es crea la Taula de la Solidaritat de la Comunitat Valenciana, adscrita a la conselleria competent en matèria de benestar social, com a òrgan col·legiat destinat a articular la col·laboració per a una major vertebració del teixit social de la Comunitat Valenciana.
2. La Taula de la Solidaritat de la Comunitat Valenciana respon a la voluntat de fomentar la col·laboració entre les diferents administracions públiques i les entitats beneficoassistencials de Cáritas Diocesana, Creu Roja Espanyola i els Bancs d'Aliments, per a facilitar la participació d'estes en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Funcions
Corresponen a la Taula de Solidaritat de la Comunitat Valenciana les funcions següents:
1. Detecció conjunta i prevenció de situacions de necessitat.
2. Anàlisi i presentació de propostes d'actuació per a la resolució de les necessitats detectades.
3. Estudi, desplegament i execució d'iniciatives tendents a l'autoorganització de les persones i grups afectats per problemes socials.
4. Promoció i desenvolupament de les relacions entre les associacions, institucions i entitats del voluntariat amb les institucions públiques dedicades a l'acció social.
5. Col·laboració en campanyes socials que impliquen informació, orientació i foment de la cooperació i la solidaritat ciutadana.
6. Foment dels processos de participació ciutadana, en col·laboració i coordinació amb institucions públiques i privades del seu àmbit d'actuació territorial.
Article 4. Composició
1. La Taula de Solidaritat de la Comunitat Valenciana, amb àmbit d'actuació a tot el territori de la Comunitat Valenciana, estarà integrada pels membres següents:
a) President: el/la titular de la conselleria competent en matèria de benestar social.
b) Vicepresident: el/la titular de la Secretaria Autonòmica en matèria servicis socials.
c) El/la titular de la Direcció General en matèria de servicis socials, que actuarà com a secretari/a.
d) Els/les titulars de les subsecretaries de les conselleries competents en matèria de benestar social, participació ciutadana, economia i hisenda.
e) Els/les presidents de les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València, o diputats/des en qui deleguen.
f) Tres representants dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a raó d'un per província, designats a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
g) Dos representants de les entitats beneficoassistencials de Cáritas Diocesana, Creu Roja Espanyola i els Bancs d'Aliments.
2. Per acord de la Taula de Solidaritat de la Comunitat Valenciana es podrà invitar a participar en alguna de les seues sessions els representants designats per les fundacions i obres socials de les distintes entitats financeres que exercisquen la seua activitat en el territori de la Comunitat Valenciana.
Article 5. Règim de funcionament i adopció d'acords
1. La Taula de Solidaritat de la Comunitat Valenciana quedarà vàlidament constituïda quan estiguen presents, si més no, la majoria dels seus membres, i serà necessària, en tot cas, la presència del president i del secretari.
2. Per a l'adopció d'acords es requerirà la majoria simple dels membres presents.
3. En allò no previst en este decret de creació, o en el seu reglament de funcionament intern, la Taula de Solidaritat de la Comunitat Valenciana es regirà pel que disposa en matèria d'òrgans col·legiats la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 6. Comissions tècniques de treball
La Taula de Solidaritat de la Comunitat Valenciana podrà constituir totes les comissions tècniques de treball que es consideren necessàries per a facilitar el seu treball, podent participar en estes personal tècnic.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació normativa
La persona titular de la conselleria competent en matèria de polítiques d'acció social queda facultada per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament d'este decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 29 de juliol de 2009.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.
El conseller de Benestar Social,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER.

linea