diari

Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat número 2810/2009. [2009/9142]

(DOGV núm. 6070 de 03.08.2009) Ref. Base de dades 008964/2009

Recurs d'inconstitucionalitat número 2810/2009. [2009/9142]
El Ple del Tribunal Constitucional, mitjançant la interlocutòria de 21 de juliol d'enguany, ha acordat en el recurs d'inconstitucionalitat número 2810/2009, promogut per l'advocat de l'estat, en representació del president del Govern,
1. Mantindre la suspensió:
a) De l'article 14 de la Llei de les Corts Valencianes 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, en la mesura que modifica l'article 171.1 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, per a suprimir l'incís «quan no hagen sigut adscrits, a través del procediment establit, a percebre assistència sanitària del sistema nacional de salut».
b) De l'article 15 de la mateixa llei, que introdueix en l'article 172.dos.1 del Text Refós esmentat l'incís «la mutualitat a la qual pertany l'assegurat o beneficiari, per a aquelles prestacions de servicis d'assistència sanitària i farmacèutica no concertades amb entitats asseguradores privades i que aquella estiga obligada, legalment o reglamentàriament, a prestar. Respecte a aquelles prestacions sanitàries i farmacèutiques que hagen de ser facilitades per l'administració sanitària valenciana en virtut de conveni o concert subscrit entre esta i la mutualitat corresponent, caldrà sotmetre's al que disposa el concert o conveni respectiu».
2. Alçar la suspensió en totes les altres coses, suspensió que es va produir amb l'admissió de l'esmentat recurs i que es va publicar en el Boletín Oficial del Estado número 104, de 29 d'abril de 2009.
Madrid, 21 de juliol de 2009.- La secretària de Justícia del Ple: Herminia Palencia Guerra.

linea