diari

DECRET 113/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 35/2007, de 30 de març, del Consell, sobre creació, composició i règim de funcionament del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana. [2009/9238]

(DOGV núm. 6071 de 04.08.2009) Ref. Base de dades 008974/2009

DECRET 113/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 35/2007, de 30 de març, del Consell, sobre creació, composició i règim de funcionament del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana. [2009/9238]
PREÀMBUL
Des de la creació l'any 2007 del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana s'han produït diversos canvis organitzatius en la Conselleria de Benestar Social. En la seua actual organització i estructura interna, regulada pel Decret 161/2008, de 17 d'octubre, del Consell, destaca la creació de la Secretaria Autonòmica d'Autonomia Personal i Dependència, així com altres modificacions efectuades en la resta d'òrgans directius.
Juntament amb els anteriors canvis organitzatius, que afecten de forma exclusiva la Conselleria de Benestar Social, cal considerar també aquelles altres modificacions operades sobre l'estructura del Consell en virtut del Decret 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.
Estos canvis organitzatius afecten de forma directa la actual composició del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana, que establix el vigent Decret 35/2007, de 30 de març, del Consell.
En conseqüència, s'estima necessari procedir a la modificació de l'esmentat Decret 35/2007, de 30 de març, per a adaptar a la legalitat vigent la composició i estructura del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana.
Per tot això i fent ús de les facultats atribuïdes per l'articles 18 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 31 de juliol de 2009,
DECRETE
Article 1. Modificació de l'article 2 del Decret 35/2007, de 30 de març, del Consell, sobre creació, composició i règim de funcionament del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana
L'article 2 del Decret 35/2007, de 30 de març, del Consell, sobre creació, composició i règim de funcionament del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana, queda redactat de la manera següent
«1. La composició del Ple del Consell Interterritorial és la següent:
a) El/la titular de la conselleria competent en matèria de servicis socials, que serà el seu president/a.
b) El/la titular de la secretaria autonòmica competent en matèria d'autonomia personal i dependència, que serà el seu vicepresident/a primer/a.
c) El/la titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de família i coordinació social, que serà el seu vicepresident/a segon/a.
d) El/la titular de la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de servicis socials.
e) El/la titular de la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d'economia, hisenda i ocupació.
f) El/la titular de la subsecretaria de la conselleria amb competències en matèria d'educació.
g) El/la titular de la subsecretaria de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
h) El/la titular de la subsecretaria de la conselleria competent en matèria d'immigració.
i) El/la titular de la direcció general amb competències en matèria de servicis socials.
j) El/la titular de la direcció general amb competències en matèria de persones amb discapacitat i dependència.
k) El/la titular de la direcció general competent en matèria de família.
l) El/la titular de la direcció general amb competències en matèria de dona i igualtat.
ll) Els/les titulars de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de servicis socials a Alacant, Castelló i València.
m) El/la president/a de la Diputació Provincial d'Alacant, o diputat/a en qui delegue.
n) El/la president/a de la Diputació Provincial de Castelló, o diputat/a en qui delegue.
o) El/la president/a de la Diputació Provincial de València, o diputat/a en qui delegue.
p) Els alcaldes de municipis de més de 20.000 habitants i els presidents d'entitats supramunicipals amb competències en matèria de servicis socials que arriben, almenys, a la dita població. Es podrà delegar l'assistència en la/el regidor responsable de l'àrea amb competències en matèria de servicis socials.
q) Tres membres de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
r) L'alcalde d'un municipi d'ampli rang funcional per cada un d'aquells àmbits d'influències comarcals en què no hi haja cap municipi amb població superior a 20.000 habitants. Es podrà delegar l'assistència en la/el regidor responsable de l'àrea amb competències en matèria de servicis socials.
2. Actuarà com a secretari/a del Ple, amb veu però sense vot, el/la cap de l'àrea amb competències en matèria d'atenció a la dependència».
Article 2. Modificació de l'article 5 del Decret 35/2007, de 30 de març, del Consell, sobre creació, composició i règim de funcionament del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana
L'article 5 del Decret 35/2007, de 30 de març, del Consell, sobre creació, composició i règim de funcionament del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana, queda redactat de la següent manera:
«1. La composició de la Comissió Permanent és la següent:
a) Els/les vicepresidents/es del Ple, actuant de president/a de la comissió segons l'ordre de l'article 2.
b) El/la titular de la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de servicis socials.
c) Els vocals representants en el consell de les diputacions provincials.
d) Els/les titulars de les direccions generals amb competències en matèria de família, acció social i majors, i persones amb discapacitat i dependència.
e) Els vocals representants en el Consell Interterritorial dels tres ajuntaments capitals de província de la Comunitat Valenciana.
f) Tres representants de la resta d'ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a raó d'un per província, elegits d'entre els seus membres. Els vocals del Ple del Consell Interterritorial en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies coordinaran les actuacions necessàries per a la designació dels citats tres representants.
g) Dos representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2. Actuarà com a secretari/a de la Comissió Permanent, amb veu però sense vot, el/la cap de l'àrea amb competències en matèria d'atenció a la dependència».
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 31 de juliol de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Benestar Social,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER

linea