diari

ORDE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre l'avaluació en l'etapa d'Educació Infantil. [2008/8788]

(DOGV núm. 5814 de 25.07.2008) Ref. Base de dades 008998/2008

ORDE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre l'avaluació en l'etapa d'Educació Infantil. [2008/8788]
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en l'article 14, punt 1, determina que l'Educació Infantil s'ordena en dos cicles. El Primer Cicle comprén fins als tres anys, i el segon, des dels tres als sis anys d'edat.
El Reial Decret 1630/2006, pel qual s'establixen les ensenyances mínimes del Segon Cicle d'Educació Infantil especifica que la regulació que realitzen les administracions educatives haurà d'incloure els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació.
Tant l'article 6 del Decret 37/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'establixen els continguts educatius del Primer Cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana; així com l'article 6 del Decret, de 38/2008 de març, del Consell, pel qual s'establix el currículum del Segon Cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, especifiquen que el caràcter de l'avaluació de l'Educació Infantil serà global, contínua i formativa, i que la tècnica principal del procés d'avaluació serà l'observació directa i sistemàtica.
L'avaluació en l'Educació Infantil és una revisió constant del procés d'ensenyança-aprenentatge de qual formen part els èxits aconseguits per les xiquetes i els xiquets, la intervenció educativa per a aconseguir-los, la programació didàctica i el seu ajust constant; també participació de les mares i dels pares i de tota la comunitat educativa.
En el Primer Cicle, l'elaboració de les planificacions i programacions correspon als mestres amb la col·laboració d'altres professionals-tutors; així com el seguiment d'estes, que seran avaluades amb el procés de desenrotllament de les capacitats que cada xiqueta i que cada xiquet vagen superant.
En el Segon Cicle, l'elaboració de les planificacions i programacions correspon a l'equip docent; així com el seguiment d'estes, que seran avaluades amb el procés de desenrotllament de les capacitats que cada xiqueta i que cada xiquet vagen superant
Els mestres, amb la col·laboració d'altres professionals-tutors en el Primer Cicle i en ambdós cicles, amb les mares i els pares de les xiquetes i del xiquets, hauran d'establir formes de relació i col·laboració per a aconseguir coherència en les pautes educatives a través de l'intercanvi d'informació i de confiança per a ajudar-se mútuament i aconseguir una avaluació el més fidedigna possible en benefici de les xiquetes i dels xiquets.
Correspon, en conseqüència, desplegar la normativa sobre l'avaluació en Educació Infantil en què s'inicia el procés de l'historial educatiu de la xiqueta i del xiquet. Ateses les característiques d'esta etapa educativa i, al no tindre caràcter ni de promoció ni de qualificació per a l'alumnat, la dita avaluació serà eminentment formativa.
Per tot això, en virtut del que s'exposa i de les competències que m'atribuïx l'article 28e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
ORDENE
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. L'objecte de la present orde és regular l'avaluació en l'etapa d'Educació Infantil, així com establir els documents oficials que formen part de l'historial educatiu de les xiquetes i dels xiquets d'esta etapa.
2. Esta orde serà d'aplicació en aquells centres públics i privats d'Educació Infantil degudament autoritzats per la conselleria competent en matèria d'educació de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Caràcter de l'avaluació
1. L'avaluació en l'etapa d'Educació Infantil serà global, contínua i formativa, relacionada amb les capacitats expressades en els objectius de cicle i en els criteris d'avaluació previstos en el Decret 37/2008, i en el Decret 38/2008.
2. L'avaluació serà global pel seu caràcter multidimensional, perquè integra tots els aspectes implícits en els objectius generals de l'etapa.
- L'avaluació tindrà caràcter continu: es demanarà informació sobre el que cada xiqueta i cada xiquet van aconseguint, d'acord amb les seues possibilitats, en el procés dels seus aprenentatges.
- L'avaluació serà també formativa: es procurarà conéixer amb objectivitat el procés d'aprenentatge de les xiquetes i dels xiquets per poder adequar l'ensenyança a la seua realitat concreta, detectant les dificultats que té, esbrinant les causes, reorientant la intervenció educativa acomodant-la a la diversitat de capacitats, ritmes d'aprenentatge, interessos i motivacions de l'alumnat.
Article 3. L'avaluació interna. L'autoavaluació
1. L'avaluació interna del cicle i de l'etapa la realitzaran els mestres amb la col·laboració, en el Primer Cicle, d'altres professionals-tutors.
2. L'avaluació interna comprendrà el projecte educatiu en què figuraran les línies generals d'avaluació; entre estes, les que permeten valorar el grau d'adquisició de les capacitats de les xiquetes i dels xiquets en cada cicle i decidir les estratègies, els criteris, les tècniques i els instruments d'avaluació més apropiats.
3. Els documents d'avaluació que es regulen en la present orde seran elaborats:
- Per al Primer Cicle l'elaboració i seguiment de la proposta pedagògica, de la qual forma part l'avaluació, estaran sota la responsabilitat d'un mestre especialista d'Educació Infantil o títol de grau equivalent, amb la col·laboració d'altres professionals-tutors.
- Per al Segon Cicle per l'equip docent de mestres especialistes en Educació Infantil.
Article 4. Procés d'avaluació
1. L'avaluació del procés d'aprenentatge, el tipus d'informació, així com les tècniques i els instruments a utilitzar seran acordats pel personal que figura en l'article 3.3 d'esta orde. Es reflectiran en el projecte educatiu que considerarà, entre uns altres aspectes, l'observació directa i indirecta acompanyada d'un registre en el qual constarà el procés d'aprenentatge de cada xiqueta i de cada xiquet, així com el pla de formació, informació, participació i col·laboració amb les famílies de les xiquetes i dels xiquets.
2. L'avaluació analitzarà el projecte educatiu en la seua aplicació concreta en el grup aula; l'èxit dels objectius, processos i estratègies d'aprenentatge; els hàbits, la distribució de l'espai-temps, l'agrupament de les xiquetes i dels xiquets, la comunicació entre els membres de l'equip docent i la relació amb les famílies, entre d'altres.
3. En finalitzar cada curs acadèmic, el personal previst en l'article 3, punt 3, segons cada cas, elaborarà un informe qualitatiu de cada xiqueta i de cada xiquet, així com un informe sobre els aspectes que s'han avaluat en el projecte educatiu, junt amb les propostes de millora, si és procedent.
Article 5. La coordinació entre cicle i etapes
A fi de garantir la continuïtat del procés educatiu de les xiquetes i dels xiquets, la conselleria competent en matèria d'educació promourà la coordinació entre els centres que sols impartisquen el Primer Cicle i aquells centres de la localitat o zona que impartisquen el Segon Cicle de l'Educació Infantil.
Article 6. Resultats de l'avaluació
L'avaluació del procés d'aprenentatge de les xiquetes i dels xiquets es realitzarà en termes qualitatius, i s'expressaran puntualment els progressos efectuats i, si és el cas, les mesures complementàries adoptades per a les xiquetes i xiquets que ho requerisquen.
Article 7. Historial educatiu
Al començament de l'escolarització, el centre iniciarà l'historial educatiu de cada xiqueta i de cada xiquet, que constarà dels documents següents:
- El qüestionari d'inici de l'escolaritat, degudament omplit, que figura en l'annex I d'esta orde.
- L'informe inicial, el model del qual el decidirà quant a contingut i forma el personal previst en l'article 3.3 d'esta orde.
- L'informe qualitatiu, que serà realitzat en finalitzar cada curs acadèmic per cada tutor o tutora del personal que figura en l'article 3.3 de la present orde, anirà acompanyat, si és procedent, de còpia dels informes realitzats per altres professionals, així com una còpia dels butlletins informatius que s'entreguen a les famílies en relació amb el procés d'aprenentatge de les seues filles o els seus fills.
- En finalitzar el cicle o l'etapa, l'informe qualitatiu que figura en el punt anterior serà substituït per l'informe qualitatiu de cicle el model del qual figura en l'annex III d'esta orde. Haurá de ser signat conjuntament per la direcció del centre i pel mestre tutor o pel professional tutor, en el Primer Cicle.
- En el supòsit que una xiqueta o un xiquet es trasllade a un altre centre, el secretari del centre receptor sol·licitarà l'historial educatiu al centre d'origen.
Article 8. Custòdia de documents
1. Correspon a la direcció o a la secretaria del centre, segons siga procedent, la custòdia de l'historial educatiu, que serà traslladat al centre o centres corresponents quan, finalitzat el Primer Cicle, la xiqueta o el xiquet inicien el Segon Cicle d'Educació Infantil o, quan finalitzat este, comencen el Primer Cicle d'educació primària.
2. La conselleria competent en matèria d'Educació podrà establir la centralització electrònica dels documents que integren l'historial educatiu de l'alumne, sense que això supose una subrogació de les facultats inherents als responsables de la custòdia previstos en el punt anterior.
Article 9. La informació a les famílies
1. Inici de l'escolarització i de cicle.
Els centres públics, en el mes de juny, elaborades i fetes públiques les llistes de les xiquetes i dels xiquets admesos per al curs següent en el Primer Cicle d'Educació Infantil, els mestres en col·laboració amb altres professionals-tutors i la direcció del centre, convocaran les persones que tinguen la pàtria potestat o tutela dels mateixos a una reunió en què figurarà com a punts de l'orde del dia, el funcionament del centre i els aspectes que es consideren necessaris sobre la col·laboració i participació de les famílies en el centre.
En el Segon Cicle, fetes públiques les llistes de las xiquetes y de los xiquets admesos per al curs següent en el primer curs del Segon Cicle d'Educació Infantil, l'equip docent i la direcció del centre convocaran les persones que tinguen la pàtria potestat o tutela de les xiquetes i dels xiquets a una reunió en la qual figuraran com a punts de l'orde del dia el funcionament del centre i els aspectes que es consideren necessaris sobre la col·laboració i participació de les famílies. En l'esmentada reunió es tractarà el tema relatiu al control d'esfínters per a les xiquetes i els xiquets de tres anys, a fi que les famílies aprofiten el període estival perquè els seus fills i les seues filles ho aconseguisquen. Amb este fi l'equip docent elaborarà un dossier en què es donaran orientacions, suggeriments i activitats a realitzar per les famílies de les xiquetes i els xiquets de nou ingrés durant el període estival; iniciant d'esta manera la col·laboració centre-família.
2. L'entrevista d'inici de curs.
Durant el mes de setembre es realitzarà, exclusivament per les tutores o tutors de les xiquetes i dels xiquets que inicien l'escolaritat en el primer i en el Segon Cicle, l'entrevista inicial amb els pares i les mares. El model és el que figura en l'annex l de la present orde. Una vegada complimentada, formarà part de l'historial educatiu de l'alumnat.
3. Els informes.
Amb una periodicitat almenys trimestral i, amb un llenguatge senzill i fàcil d'interpretar, el personal previst en l'article 3.3 d'esta orde elaborarà un informe per a les famílies que s'ajustarà als continguts desenrotllats al llarg del trimestre; el dit informe reflectirà el progrés aconseguit per la xiqueta i pel xiquet i, si és procedent, les mesures educatives complementàries que adoptades. El model d'informe figurarà en el projecte educatiu.
Article 10. Atenció a la diversitat
L'avaluació de les xiquetes i dels xiquets amb necessitats educatives especials es regirà, amb caràcter general, pel que es disposa en esta orde.
En el Primer Cicle, el personal previst en l'article 3.3 col·laborarà amb les institucions que, amb el diagnòstic clínic previ, estiguen encarregades de fer el seguiment de les xiquetes i dels xiquets amb necessitats educatives especials, i adaptarà l'acció educativa a les necessitats individuals d'estos.
Per al Segon Cicle la conselleria competent en matèria d'educació promourà l'escolarització de les xiquetes i dels xiquetes d'Educació Infantil que presenten necessitats educatives especials i desenrotllarà programes per la seua adequada escolarització.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Protecció de dades
Pel que fa a l'obtenció de dades personals de l'alumnat, a la cessió de les dades d'uns centres als altres i a la seguretat i confidencialitat d'estes, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i en tot cas, al que establix la disposició addicional vint-i-tres de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
Segona. Difusió i supervisió de l'aplicació de la norma
1. Les direccions territorials competents en matèria d'educació, en el seu corresponent àmbit de gestió, adoptaran les mesures necessàries per a la difusió i l'aplicació d'esta orde.
2. La Inspecció Educativa assessorarà la comunitat educativa, supervisarà el procés d'avaluació i proposarà mesures que contribuïsquen a millorar-lo.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
1. Queda derogada l'Orde de 3 de maig, de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre l'avaluació d'Educació Infantil.
2. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que establix la present orde.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Facultat per a l'aplicació i desplegament.
S'autoritza la conselleria competent en matèria d'Educació per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament del que establix esta orde.
Segona. Entrada en vigor.
Esta orde entrarà en vigor l'endemà que es publiquen en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 24 de juny de 2008
El conseller d'Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
Annex I/ Anexo I
Historial Educativo/ Historial Educatiu
Qüestionari/Cuestionario
Nom/Nombre:____________________ Cognoms/Apellidos:____________________
Data de naixement/Fecha de nacimiento_____________ Lloc de naixement/ Lugar de nacimiento_____________________
Adreça/Dirección:_____________________________ Telèfons/Teléfonos:__________
Ciutat/Ciudad________________
1. Dades familiars/Datos familiares
1.1 Del pare/del padre:
Nom/Nombre_____________ Cognoms/Apellidos:_____________________________
Professió/Profesión:____________________ Estudis/Estudios___________________
Situació laboral/Situación laboral:_______________ Horari laboral/Horario laboral______________________
1.1 De la mare/De la madre:
Nom/Nombre:______________________ Cognoms/Apellidos:___________________
Professió/Profesión:__________________ Estudis/Estudios:_____________________
Situació laboral/Situación laboral:__________ Horari laboral/Horario laboral:___________
1.3.Circumstàncies significatives (pares separats, família monoparental, morts, etc.)/Circunstancias significativas (padres separados, familia monoparental, muertos, etc.)______________________________________
En un d'estos casos el xiquet o la xiqueta viuen amb/En uno de estos casos el niño o la niña viven con:_________________________________________
Nombre de germans/Número de hermanos:_______ Lloc que ocupa entre ells/Lugar que ocupa entre ellos:_________
Viuen a casa altres familiars?/¿Viven en casa otros familiares?:______ Parentiu/Parentesco:_________________
Hi ha cap problema de salut familiar?/¿Hay algún problema de salud familiar?:__________________________________________
En cas afirmatiu, quin problema?/En caso afirmativo, ¿Qué problema?:________________________________________________________________________________
2. Salut/Salud
Estat general de salut/Estado general de salud:_____________ Vacunacions/Vacunaciones:______________
Problemes especifícs: malalties, al·lèrgia o algun altre aspecte de la seua salut/ Problemas específicos: enfermedades, alergias o algún aspecto de su salut:________
_____________________________________________________________________
Porta cap tractament mèdic?/¿Lleva algún tratamiento médico?:______________________________________________________________
Hi ha indicacions o recomanacions significatives del metge?/ ¿Hay indicaciones o recomendaciones significativas del médico?:___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Conducta emocional social/Conducta emocional-social
Ratlleu el que siga procedent/Tachar lo que proceda
Depén molt dels pares?/¿Depende mucho de los padres?: SÍ NO .
Té por a alguna cosa?/¿Tiene miedo a alguna cosa?: SÍ NO.
Té malsons sovint?/¿Tiene pesadillas frecuentes?: Sí NO.
4.Hàbits/Hábitos
4.1 Alimentació/Alimentación:
Menja de tot?/¿Come de todo?: SÍ NO
Cal estimular-lo perquè menge?/¿Hay que estimularlo para que coma?: SÍ NO
4.2 Son/Sueño.
Quantes hores dorm a la nit?/¿Cuántas horas duerme por la noche?___________
Dorm sol?/ ¿Duerme solo?: SÍ NO En cas negatiu, amb qui?/En caso negativo, ¿con quién?_____________
5. Jocs/Juegos
S'entreté sol?/ ¿Se entretiene solo?: SÍ NO.
Busca la presència d'una altra persona?/ ¿Busca la presencia de otro?: SÍ NO
Quin tipus de joc preferix?/ ¿Qué tipo de juego prefiere?:________________________
Quins joguets li agraden més?/ ¿Qué juguetes le gustan más?:________________________
Quina actitud té amb els joguets?/¿Qué actitud tiene con los juguetes?:_________________________________________
En el joc es manifesta actiu?/¿En el juego se manifiesta activo?: SÍ NO
El pare i la mare juguen diàriament amb el xiquet o la xiqueta?/¿El padre y la madre juegan diariamente con el niño o con la niña?: SÍ NO.
Sol veure la TV?/¿Suele ver la TV?: SÍ NO.
Hi ha selecció prèvia dels programes de la TV que veu el xiquet o la xiqueta?/¿Hay selección previa de los programas a ver por el niño o por la niña? SÍ NO.
6. Relacions familiars/Relaciones familiares
De quant de temps disposa la família per a estar junts?/¿De cuánto tiempo dispone la familia para estar juntos?:__________
Normalment, qui dedica més temps al xiquet o a la xiqueta?/ ¿Normalmente quién le dedica más tiempo al niño o a la niña?:____________
Com és la relació amb els seus germans?/¿Cómo es la relación con sus hermanos?:___________________________
Estan els pares d'acord en els aspectes fonamentals de l'educació del xiquet o de la xiqueta?/¿Están los padres de acuerdo en los aspectos fundamentales de la educación del niño o de la niña?: SÍ NO
Quins aspectes ressaltarien de la personalitat del seu fill o de la seua filla?/ ¿Qué aspectos resaltarían de la personalidad de su hijo o de su hija?:__________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. PERÍODE D'ADAPTACIÓ ESCOLAR/PERÍODO DE ADAPTACIÓN ESCOLAR
A omplir pel mestre tutor o mestre responsable del grup d'edat amb la col·laboració, en el Primer Cicle, del professional tutor, en finalitzar el mes d'octubre del curs escolar en què s'inicia l'escolarització/A cumplimentar por el maestro tutor o maestro responsable de grupo de edad con la colaboración, en el Primer Ciclo, del profesional tutor, al finalizar el mes de octubre del curso escolar en el que se inicia la escolarización).
Plora a l'arribar a classe?/¿Llora al llegar a clase?: SÍ NO
Saluda a l'arribar a classe?/¿Saluda al llegar a classe?: SÍ NO
Somriu i està content o contenta durant la jornada escolar?/ ¿Sonríe y está contento o contenta durante la jornada escolar?: SÍ NO
Crida l'atenció constantment?/ ¿Llama la atención constantemente?: SÍ NO
Crida l'atenció sols quan ho necessita?/¿Llama la atención solamente cuando lo necesita?: SÍ NO
Porta bolquers?/¿Lleva pañales?: SÍ NO
En cas que utilitze el servici de menjador.
Menja de tot?/ ¿Come de todo?: SÍ NO
Rebutja algun aliment?/¿Rechaza algún alimento?: SÍ NO
Mostra interés per menjar sol?/¿Muestra interés por comer solo?: SÍ NO
Se li dóna de menjar?/ ¿Se le da de comer?: SÍ NO
S' acomiada a l'eixir de classe?/ ¿Se despide al salir de clase?: SÍ NO
Aspectes observats que meresquen ser considerats en este moment educatiu: resum/Aspectos observados que merezcan ser contemplados en este período educativo: resumen

de de 20
Firma del mestre/a tutor/a i del professional tutor, si és procedent/
Firma del maestro/a i del profesional tutor, si procede.
ANNEX II/ANEXO II
EDUCACIÓ INFANTIL/EDUCACIÓN INFANTIL
HISTORIAL EDUCATIU/HISTORIAL EDUCATIVO
PRIMER CICLE/PRIMER CICLO....... SEGON CICLE/SEGUNDO CICLO.........
(Marque amb una X /Marcar con una X)

INFORME FINAL DE CICLE/INFORME FINAL DE CICLO

DADES PERSONALS DE L'ALUMNA O DE L'ALUMNE/DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA

ANTECEDENTS D'ESCOLARITZACIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL/ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

DIAGNÒSTIC CLÍNIC/DIAGNÓSTICO CLÍNICO

*Si hi ha diagnòstic clínic s'adjuntarà a este expedient/ Si hay diagnóstico clínico se adjuntará a este expediente.
CANVIS DE DOMICILI/CAMBIOS DE DOMICILIO

ANNEX II/ANEXO II
EDUCACIÓ INFANTIL/EDUCACIÓN INFANTIL
HISTORIAL EDUCATIU/HISTORIAL EDUCATIVO
TRASLLAT DE CENTRE/TRASLADO DE CENTRO

TRASLLAT DE CENTRE PER FINALITZAR CICLE O ETAPA/
TRASLADO DE CENTRO POR FINALIZAR CICLO O ETAPA

OBSERVACIONS/OBSERVACIONES

ANNEX III/ANEXO III
INFORME RESUM DEL PRIMER CICLE/ INFORME RESUMEN DEL PRIMER CICLO
SOBRE LES CAPACITATS QUE HA SUPERAT EN RELACIÓ AMB LES PLANIFICACIONS I PROGRAMACIONS/ SOBRE LAS CAPACIDADES QUE HA SUPERADO EN RELACIÓN CON LAS PLANIFICACIONES Y PROGRAMACIONES

Mesures complementàries, si calen/ Medidas complementarias si se necesitan

de de 20
Vist i plau/VºBº Firma mestre/a
Director/a Tutor/a i, si cal, professional tutor
segell del centre/
sello del centro
ANNEX III/ ANEXO III
INFORME RESUM DEL SEGON CICLE/INFORME RESUMEN DEL SEGUNDO CICLO
SOBRE LES CAPACITATS QUE HA SUPERAT EN RELACIÓ AMB LES PLANIFICACIONS I PROGRAMACIONS/ SOBRE LAS CAPACIDADES QUE HA SUPERADO EN RELACIÓN CON LAS PLANIFICACIONES Y PROGRAMACIONES

Mesures complementaries, si calen/ Medidas complementarias si se necesitan

................................de....................................de 20..............
Vist i Plau/VºB
Firma director/a Firma mestre/a
tutor/a
Segell del centre
Sello del centro

linea