diari

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat en relació amb la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019. [2019/9025]

(DOGV núm. 8657 de 16.10.2019) Ref. Base de dades 009000/2019

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat en relació amb la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019. [2019/9025]
D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 19 de setembre de 2019.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat: Daría Terrádez Salom.


ANNEX

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat en relació amb la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019

I. De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït per Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat Valenciana el 20 de març de 2019, per a l’estudi i proposta de solució de les discrepàncies manifestades en relació amb l’article 34 i les disposicions addicionals onzena, vint-i-sisena i trenta-setena de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019, totes dues parts les consideren solucionades d’acord amb el compromís següent:

a) En relació amb el que es preveu en el segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 34, totes dues parts coincideixen a considerar que pot possibilitar la contractació de nou personal sempre que es respecten les taxes de reposició previstes en la normativa bàsica de l’Estat, i la comunitat autònoma es compromet, quant a la massa salarial del personal laboral, a no emparar cap increment retributiu que puga superar els límits previstos en article 3.2 del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions del sector públic.
b) En relació amb l’apartat primer de la disposició addicional onzena, la comunitat autònoma assumeix el compromís de promoure la corresponent iniciativa legislativa per a procedir a la supressió en la pròxima llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat d’eliminar les referències a la modificació de contractes fora dels supòsits i procediments que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com les referències a possibles pagaments ajornats més enllà dels previstos per la normativa bàsica. Durant la tramitació i fins a l’aprovació de la modificació, la disposició esmentada s’interpretarà de manera que qualsevol aplicació d’aquesta resulte conforme amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, especialment en els seus aspectes relatius a la modificació de contractes (article 204 i següents), així com quant al règim del pagament ajornat (article 102.8.).
Així mateix, totes dues parts coincideixen a considerar que l’apartat segon de la disposició addicional onzena ha de ser interpretada de conformitat amb l’article 102 de l’esmentada Llei 9/2017.
c) En relació amb l’augment de la quantia del complement de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que estableix la disposició addicional vint-i-sisena, la comunitat autònoma es compromet que es finançarà amb càrrec als percentatges màxims autoritzats en l’article 3.2 del Reial decret llei 24/2018, principalment amb càrrec al fons addicional del paràgraf quart d’aquesta norma bàsica.

d) Amb relació a l’increment de les quanties del complement específic dels llocs de treball de mèdics forenses adscrits als instituts de medicina legal i ciències forenses d’Alacant, Castelló i València que estableix la disposició addicional trenta-setena, la comunitat autònoma es compromet que es finançarà amb càrrec al fons addicional del paràgraf quart de l’article 3.2 del Reial decret llei 24/2018.


II. Per raó de l’acord aconseguit, totes dues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada.

III. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com publicar aquest acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea